Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 37/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 37/2015, které se konalo dne 8. 12. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2015
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 8. 12. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2015
 2. Odměna pro ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace a posunutí termínu pro splnění osobního úkolu k DMS
 3. Odměny pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a pro ředitelky Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
 4. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 5. Peněžní dary a věcný dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 6. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 30. 11. 2015 u kapitoly Zdravotnictví
 7. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí
 8. Návrh rozpočtového opatření - dotační program Bezpečnost a kvalita zdravotní péče
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2015
 10. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 11. Podlicenční smlouvy
 12. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 13. Porušení rozpočtové kázně u příjemce podpory z GG OP VK
 14. Nominace zástupců Kraje Vysočina do Hodnotící komise pro výběr strategií komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 -2020
 15. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
 16. Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 17. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
 18. Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2015
 19. Změny ve školském rejstříku
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů SŠ v souvislosti s monitorováním kvality vzdělávání
 21. Dofinancování projektu Šachbox - Schachbox, Loutkové divadlo - Puppentheater realizovaného Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov
 22. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou
 23. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
 24. Příspěvek partnerům na realizaci projektu Cooking Together
 25. Návrh na úpravu investičního plánu Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava na rok 2015
 26. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - financování aktivit v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 27. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 28. Sídla spolků v budovách ve vlastnictví Kraje Vysočina
 29. Darování pozemků v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav
 30. Koupě pozemku v k. ú. a obci Jihlava
 31. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Vepřová
 32. Nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavby III/3853 Dolní Rožínka - Strážek a II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 , změna ceny nabývaných nemovitostí
 33. Veřejná zakázka na stavební práce SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku
 34. Smlouva zakládající právo provést stavbu pro akci Chodníky Kněžice
 35. Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti
 36. Změna hospodaření s nemovitými věcmi v k. ú. Pávov a v k. ú. Jihlava
 37. Změna zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 38. Návrh na poskytnutí daru - movitého majetku pro Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.
 39. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby a prorodinné aktivity v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 40. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - dofinancování hospodaření některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2015 za odvětví sociální péče
 41. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí 2015
 42. Škody kraje
 43. Dar pro příspěvkovou organizaci
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru spolku DUKLA Jihlava - mládež, z. s.
 45. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
 46. Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže Poznej Vysočinu 2016
 47. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01187.0013
 48. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
 49. Souhlas s uzavřením dodatků ke smlouvám o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
 50. Návrh na vyřazení sbírkového předmětu - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
 52. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
 53. Návrh na schválení závazku Kraje Vysočina na zabezpečení zdrojů krytí na zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 - 2025
 54. Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 55. Návrh aktualizace finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2015
 56. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velké Meziříčí a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/392 Velké Meziříčí - Tasov, II. stavba
 57. Návrh na doplnění seznamu akcí přílohy D1 pro rok 2015 Krajské správy a údržby silnic Vysočina
 58. Udržitelnost projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
 59. Závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu č. 1 projektu II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
 60. Veřejná zakázka - Vysokorychlostní kontrolní vážení v Kraji Vysočina
 61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - poskytnutí finančního daru
 62. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
 63. Rozprava členů rady
Usnesení 2261/37/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 8. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 36/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Odměna pro ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace a posunutí termínu pro splnění osobního úkolu k DMS
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh stanovit odměnu ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2262/37/2015/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměnu ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-37-2015-02, př. 1;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, splnit osobní úkol „Zajištění dodávky licencí a implementace modulu DMS (Document Management System - nástroje pro celkovou správu elektronických dokumentů v organizaci) realizovaného v rámci jednotného ERP systému (implementace a následné užívání systému bude u všech nemocnic a ZZS KV minimálně v rozsahu funkcionalit vydefinovaných společně Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací)“ v termínu do 30. 11. 2016.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelky/ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-02.doc, RK-37-2015-02, př. 1

03. Odměny pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a pro ředitelky Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh schválit odměny pro ředitelky/ředitele shora uvedených příspěvkových organizací. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2263/37/2015/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 a § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelkám Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Trojlístku centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-37-2015-03, př. 1;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ na rok 2015 u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, a Trojlístku centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-37-2015-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelky/ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, ředitelka Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelka Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-03.doc, RK-37-2015-03, př. 1

K bodům 04, 05, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

04. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2264/37/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžního daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2015-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 18. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-04.doc, RK-37-2015-04, př. 1

05. Peněžní dary a věcný dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2265/37/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o poskytnutí darů pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-37-2015-05, př. 1, RK-37-2015-05, př. 2, RK-37-2015-05, př. 3, RK-37-2015-05, př. 4, RK-37-2015-05, př. 5 a RK-37-2015-05, př. 6.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 18. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-05.doc, RK-37-2015-05, př. 1, RK-37-2015-05, př. 2, RK-37-2015-05, př. 3, RK-37-2015-05, př. 4, RK-37-2015-05, př. 5, RK-37-2015-05, př. 6

K bodům 06, 07, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

06. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 30. 11. 2015 u kapitoly Zdravotnictví
Usnesení 2266/37/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejích částí) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 53 963 Kč s určením na údržbu a opravy majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (ÚZ 00052);
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 53 963 Kč určenou na údržbu a opravy majetku.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-06.doc, RK-37-2015-06, př. 1

07. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí
Usnesení 2267/37/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí s účelovým znakem 00051 o nájemné placené Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, ve výši 62 920 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 52 000 Kč určenou pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace, položky 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 DPH placená krajem) o částku 10 920 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 52 000 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-07.doc, RK-37-2015-07, př. 1

08. Návrh rozpočtového opatření - dotační program Bezpečnost a kvalita zdravotní péče
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2268/37/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) o účelovou dotaci poskytnutou MZ v rámci dotačního programu „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“ o částku v celkové výši 300 000 Kč (ÚZ 35438);
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 150 000 Kč na realizaci projektu „Podpora zdraví pacientů, zaměstnanců, komunity preventivní programy“;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 150 000 Kč na realizaci projektu „Podporujeme zdraví klientů a zaměstnanců Nemocnice Jihlava v roce 2015“,
v rámci státního dotačního programu „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-08.doc, RK-37-2015-08, př. 1, RK-37-2015-08, př. 2

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2015
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2269/37/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 424 259,47 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2015.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 20. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-09.doc

10. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2270/37/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-10.doc, RK-37-2015-10, př. 1, RK-37-2015-10, př. 2

11. Podlicenční smlouvy
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu uzavřít podlicenční smlouvy. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2271/37/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít podlicenční smlouvy dle materiálů RK-37-2015-11, př. 1, RK-37-2015-11, př. 2, RK-37-2015-11, př. 3, RK-37-2015-11, př. 4, RK-37-2015-11, př. 5, RK-37-2015-11, př. 6 a RK-37-2015-11, př. 7.
odpovědnost: ORR
termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-11.doc, RK-37-2015-11, př. 1, RK-37-2015-11, př. 2, RK-37-2015-11, př. 3, RK-37-2015-11, př. 4, RK-37-2015-11, př. 5, RK-37-2015-11, př. 6, RK-37-2015-11, př. 7

12. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s žádostí příjemce o prodloužení realizace projektu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2272/37/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00945.0005 dle materiálu RK-37-2015-12, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-12.doc, RK-37-2015-12, př. 1, RK-37-2015-12, př. 2, RK-37-2015-12, př. 3

13. Porušení rozpočtové kázně u příjemce podpory z GG OP VK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2273/37/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR
termín: 8. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-13.doc, RK-37-2015-13, př. 1, RK-37-2015-13, př. 2

14. Nominace zástupců Kraje Vysočina do Hodnotící komise pro výběr strategií komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 -2020
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh nominovat zástupce Kraje Vysočina do hodnotící komise pro výběr strategií komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 -2020. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2274/37/2015/RK
Rada kraje
nominuje
zástupce Kraje Vysočina do Hodnotící komise pro výběr strategií komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 dle materiálu RK-37-2015-14, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 8. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-14.doc, RK-37-2015-14, př. 1, RK-37-2015-14, př. 2

15. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh stanovit plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2275/37/2015/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství, s účinností od 1. 1. 2016, dle materiálu RK-37-2015-15, př. 4.
odpovědnost: OŠMS, OddŘLZ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-15.doc, RK-37-2015-15, př. 1, RK-37-2015-15, př. 2, RK-37-2015-15, př. 3, RK-37-2015-15, př. 4

16. Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh stanovit plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2276/37/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: prosinec 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-16.doc, RK-37-2015-16, př. 1, RK-37-2015-16, př. 2, RK-37-2015-16, př. 3, RK-37-2015-16, př. 4, RK-37-2015-16, př. 5

17. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2277/37/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-37-2015-17, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia Třebíč
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-17.doc, RK-37-2015-17, př. 1

18. Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh vyhlásit anketu Sportovec Kraje Vysočina za rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2278/37/2015/RK
Rada kraje
vyhlašuje
anketu Sportovec Kraje Vysočina 2015;
pověřuje
OSH a OŠMS organizací slavnostního galavečera;
pověřuje
OŠMS k zajištění organizační stránky zahájení a vyhodnocení ankety;
ukládá
OŠMS předložit radě kraje návrh na jmenování členů hodnotící komise.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor sekretariátu hejtmana, odbor informatiky
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-18.doc, RK-37-2015-18, př. 1

19. Změny ve školském rejstříku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o záměru školy na změny ve školském rejstříku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2279/37/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměru změny ve školském rejstříku u školy zřizované jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-37-2015-19, př. 1 kódem 1A.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 18. 12. 2015 odeslat stanovisko
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-19.doc, RK-37-2015-19, př. 1

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů SŠ v souvislosti s monitorováním kvality vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2280/37/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ středním školám dle materiálu RK-37-2015-20, př. 1 na podporu monitorování žáků a žákyň učebních oborů skupiny H.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-20.doc, RK-37-2015-20, př. 1

21. Dofinancování projektu Šachbox - Schachbox, Loutkové divadlo - Puppentheater realizovaného Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí o dofinancování daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2281/37/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, Friedova 1469, Pelhřimov, IČO: 14450470, o částku 27 000 Kč na dofinancování projektu „„Šachbox Schachbox, Loutkové divadlo - Puppentheater“.
odpovědnost: OŠMS
termín: 1. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-21.doc, RK-37-2015-21, př. 1

22. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje žádost dané školy o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2282/37/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-37-2015-22, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-22.doc, RK-37-2015-22, př. 1

23. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu shora uvedené školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2283/37/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením telefonní ústředny GOLD STAR, rok pořízení a výroby 1993, inventární číslo 0000009, pořizovací cena 181 272,20 Kč, účetní zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým ředitelkou Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-37-2015-23.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-23.doc

24. Příspěvek partnerům na realizaci projektu Cooking Together
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem proplatit partnerům náklady na realizaci daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2284/37/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ partnerům na realizaci projektu „Cooking Together“ v celkové výši 18 255,38 Kč dle materiálu RK-37-2015-24, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-24.doc, RK-37-2015-24, př. 1

25. Návrh na úpravu investičního plánu Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava na rok 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit se změnou použití fondu investic Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava na rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2285/37/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic Střední školy stavební Jihlava na rok 2015 dle materiálu RK-37-2015-25, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
termín: průběžně do konce roku 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-25.doc, RK-37-2015-25, př. 1

26. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - financování aktivit v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2286/37/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč, IČO 66610702, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 580 000 Kč na realizaci aktivit projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ dle materiálu RK-37-2015-26.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-26.doc, RK-37-2015-26, př. 1

62. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
J. Fialová předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2387/37/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu RK-37-2015-62, př. 1.
odpovědnost: předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-62.doc, RK-37-2015-62, př. 1

K bodům 27, 29, 31, 34, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

27. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 2288/37/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-37-2015-27, př. 1 a RK-37-2015-27, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-27.doc, RK-37-2015-27, př. 1, RK-37-2015-27, př. 2

29. Darování pozemků v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav
Usnesení 2289/37/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Svatoslav dle geometrického plánu č. 326-7147/2015 par. č. 2586/191, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 683 m2, par. č. 2586/192 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 265 m2, par. č. 2586/193 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 242 m2, oddělené z pozemku par. č. 2586/11 v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle geometrického plánu č. 326-7147/2015 par. č. 2586/191, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 683 m2, par. č. 2586/192 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 265 m2, par. č. 2586/193 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 242 m2, oddělené z pozemku par. č. 2586/11 v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Svatoslav.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-29.doc, RK-37-2015-29, př. 1, RK-37-2015-29, př. 1a

31. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Vepřová
Usnesení 2290/37/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou „Rekonstrukce chodníku pro obec Vepřová“, kterou bude dotčen pozemek par. č. 1791/1 ost. plocha, silnice v k.ú. a obci Vepřová;
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemku a obcí Vepřová na straně stavebníka smlouvu zakládající obci Vepřová právo provést stavbu „Rekonstrukce chodníku pro obec Vepřová“, kterou bude dotčen pozemek par. č. 1791/1 ost. plocha, silnice v k. ú. a obci Vepřová.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-31.doc, RK-37-2015-31, př. 1

34. Smlouva zakládající právo provést stavbu pro akci Chodníky Kněžice
Usnesení 2291/37/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemků a obcí Kněžice na straně stavebníka smlouvu zakládající obci Kněžice právo provést stavbu chodníků na pozemcích par. č. 2986/1 ostatní plocha, silnice, par. č. 2986/2 ostatní plocha, silnice, par. č. 3029/20 ostatní plocha, silnice, par. č. 3033/1 ostatní plocha, silnice, par. č. 3033/2 ostatní plocha, silnice vše v k. ú. Kněžice u Třebíče a obci Kněžice a par. č. 440/1 ostatní plocha, silnice v k. ú. Víska u Kněžic a obci Kněžice, včetně opravy chodníku na mostě č. 402-007.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-34.doc, RK-37-2015-34, př. 1, RK-37-2015-34, př. 1a

28. Sídla spolků v budovách ve vlastnictví Kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s umístěním sídla spolků typu sdružení rodičů a přátel školy v prostorách škol. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2292/37/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s umístěním sídla spolku, jehož hlavní činností je podpora vzdělávání, aktivit žáků a studentů souvisejících s činností školy a spolupráce žáků, studentů a jejich rodičů s danou školou, v budově školy zřizované Krajem Vysočina;
 • se zápisem sídla spolku do spolkového rejstříku.
Tento souhlas platí pouze za podmínky, že spolek nevykonává jinou hospodářskou činnost neuvedenou výše. Spolek nemá právo ve svém sídle umístěném v budově školy zřizované Krajem Vysočina přechovávat movité věci včetně peněz.
odpovědnost: OŠMT, OM
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-28.doc, RK-37-2015-28, př. 1

30. Koupě pozemku v k. ú. a obci Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2293/37/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-30.doc, RK-37-2015-30, př. 1

32. Nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavby III/3853 Dolní Rožínka - Strážek a II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 , změna ceny nabývaných nemovitostí
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro shora uvedené stavby. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2294/37/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-32.doc

33. Veřejná zakázka na stavební práce SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na danou veřejnou zakázku. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2295/37/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-37-2015-33, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce „SPŠ stavební Havlíčkův Brod – přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku“ formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-37-2015-33, př. 2;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-37-2015-33, př. 3;
 • hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-37-2015-33, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-33.doc, RK-37-2015-33, př. 1, RK-37-2015-33, př. 2, RK-37-2015-33, př. 3, RK-37-2015-33, př. 4

35. Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít mezi Krajem Vysočina a vlastníky dotčených pozemků smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2296/37/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti a Povodím Vltavy, s. p., Holečkova 8, Praha 5, 15024, IČO: 708 89  na straně budoucího povinného ze služebnosti smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-37-2015-35, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti a Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 500 08, IČO: 421 96 451, na straně budoucího povinného ze služebnosti smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-37-2015-35, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-35.doc, RK-37-2015-35, př. 1, RK-37-2015-35, př. 2

36. Změna hospodaření s nemovitými věcmi v k. ú. Pávov a v k. ú. Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2297/37/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny Střední školy stavební Jihlava dle materiálu RK-37-2015-36, př. 4;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-37-2015-36, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-36.doc, RK-37-2015-36, př. 1, RK-37-2015-36, př. 2, RK-37-2015-36, př. 3, RK-37-2015-36, př. 4, RK-37-2015-36, př. 5

37. Změna zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila L. Hondlová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2298/37/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-37-2015-37, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-37.doc, RK-37-2015-37, př. 1, RK-37-2015-37, př. 2

38. Návrh na poskytnutí daru - movitého majetku pro Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh uzavřít darovací smlouvu s Informačním a poradenským centrem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2299/37/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu s Informačním a poradenským centrem Vysočina o.p.s., Horní 197, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 28831101, dle materiálu RK-37-2015-38, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-38.doc, RK-37-2015-38, př. 1, RK-37-2015-38, př. 2

39. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby a prorodinné aktivity v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozhodnout o dotaci z kapitoly Sociální věci pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2300/37/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 890 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 890 000 Kč dle materiálu RK-37-2015-39, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 890 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-37-2015-39, př. 1;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvy dle materiálu RK-37-2015-39, př. 4.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-39.doc, RK-37-2015-39, př. 1, RK-37-2015-39, př. 2, RK-37-2015-39, př. 3, RK-37-2015-39, př. 4, RK-37-2015-39, př. 5

40. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - dofinancování hospodaření některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2015 za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2301/37/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • aktualizovaný finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2015 dle materiálu RK-37-2015-40, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán a plán údržby a oprav u organizací sociální péče na rok 2015 dle materiálu RK-37-2015-40, př. 1;
 • rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci dle materiálu RK-37-2015-40, př. 2 (v rámci rozpočtového opatření dochází ke snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 3 052 000 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-37-2015-40, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-37-2015-40, př. 2;
 • snížení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u příspěvkové organizace za odvětví sociální péče dle materiálu RK-37-2015-40, př. 2;
 • u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, změnu použití schválených finančních prostředků v rámci příspěvku na provoz ve výši 1 300 000 Kč z nákupu movitého vybavení na úhradu provozních nákladů roku 2015;
 • u Psychocentra manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, v rámci závazného ukazatele „Příspěvek na provoz ÚZ 13 305“ schváleného RK č. 0538/10/2015/RK ze dne 17. 3. 2015 snížení schválených finančních prostředků u sociální služby - Odborné sociální poradenství Jihlava (ID služby 6901958) ve výši 600 000 Kč při současném zvýšení finančních prostředků u sociální služby - Odborné sociální poradenství Pelhřimov (ID služby 8639934) o částku 300 000 Kč a Odborné sociální poradenství Havlíčkův Brod (ID služby 4339432) o částku 300 000 Kč dle materiálu RK-37-2015-40, př. 3;
 • u Domova Háj, příspěvkové organizace, v rámci závazného ukazatele „Příspěvek na provoz ÚZ 13 305“ schváleného RK č. 0538/10/2015/RK ze dne 17. 3. 2015  změnu položkového čerpání dotace u sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením (ID služby 4023649), a to snížení položky 2.4 Pohonné hmoty a navýšení položky 2. 5 Jiné spotřebované nákupy (čisticí prostředky) dle materiálu RK-37-2015-40, př. 4;
stanoví
 • u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2015:
  • celkový objem použití fondu investic;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-37-2015-40, př. 1;
  • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-37-2015-40, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost v zařízeních sociální péče jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků;
   • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních péče:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z  fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;
souhlasí
   • se zapojením fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociálních péče na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
   • s případným použitím rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociálních péče k pokrytí nákladů na provoz;
   • s převodem finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 224 000 Kč do fondu investic u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče:
 • provést zvýšený odvod z fondu investic za rok 2015 dle materiálu RK-37-2015-40, př. 1 do rozpočtu kraje nejpozději do 14. 12. 2015;
 • zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;
 • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválený finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, majetkový odbor, odbor ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-40.doc, RK-37-2015-40, př. 1, RK-37-2015-40, př. 2, RK-37-2015-40, př. 3, RK-37-2015-40, př. 4, RK-37-2015-40, př. 5

41. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí 2015
Ze zasedání se omluvil J. Běhounek. A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2302/37/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2015 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v úhrnné výši 1 713 210,15 Kč dle materiálů RK-37-2015-41, př. 1 a RK-37-2015-41, př. 2;
 • změnu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ na rok 2015 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-37-2015-41, př. 2 s určením na použití dle materiálu RK-37-2015-41, př. 3;
 • změnu investičního plánu na rok 2015 dle materiálu RK-37-2015-41, př. 3 s povinností dodržet účelovost poskytnutého investičního příspěvku.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor sociálních věcí, odbor zdravotnictví, odbor školství, mládeže a sportu, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-41.doc, RK-37-2015-41, př. 1, RK-37-2015-41, př. 2, RK-37-2015-41, př. 3, RK-37-2015-41, př. 4, RK-37-2015-41, př. 5, RK-37-2015-41, př. 6

42. Škody kraje
V. Novotný předložil radě kraje návrh vzít na vědomí zápis z jednání škodní a likvidační skupiny. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2303/37/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zápis č. 3/2015 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-37-2015-42, př. 1;
rozhoduje
uplatnit právo na náhradu škody dle materiálu RK-37-2015-42, př. 1;
ukládá
odboru ekonomickému odepsat škody uvedené v materiálu RK-37-2015-42, př. 1 z účetnictví kraje.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-42.doc, RK-37-2015-42, př. 1

43. Dar pro příspěvkovou organizaci
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s poskytnutím finančního daru pro Dětský domov, Náměšť nad Oslavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2304/37/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-37-2015-43, př. 1.
odpovědnost: ředitel
termín: 8. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-43.doc, RK-37-2015-43, př. 1

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru spolku DUKLA Jihlava - mládež, z. s.
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2305/37/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 10 000 Kč spolku DUKLA Jihlava mládež, z. s., Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČO: 70802769, dle materiálu RK-37-2015-44, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje spočívající ve snížení § 6113  Zastupitelstva krajů o částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 10 000 Kč dle materiálů RK-37-2015-44 a RK-37-2015-44, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-44.doc, RK-37-2015-44, př. 1, RK-37-2015-44, př. 2

45. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2306/37/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar dle materiálu RK-37-2015-45, př. 1, RK-37-2015-45, př. 2, RK-37-2015-45, př. 3, RK-37-2015-45, př. 4, RK-37-2015-45, př. 5, RK-37-2015-45, př. 6, RK-37-2015-45, př. 7, RK-37-2015-45, př. 8, RK-37-2015-45, př. 9 a RK-37-2015-45, př. 10;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje spočívající ve zvýšení § 3133 Dětské domovy o částku 43 000 Kč při současném snížení § 6113 Zastupitelstva krajů o částku 43 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-45.doc, RK-37-2015-45, př. 1, RK-37-2015-45, př. 2, RK-37-2015-45, př. 3, RK-37-2015-45, př. 4, RK-37-2015-45, př. 5, RK-37-2015-45, př. 6, RK-37-2015-45, př. 7, RK-37-2015-45, př. 8, RK-37-2015-45, př. 9, RK-37-2015-45, př. 10

46. Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže Poznej Vysočinu 2016
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu poskytnout dar vítězům krajské soutěže Poznej Vysočinu 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2307/37/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dary účastníkům druhého kola krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2016“, kteří se umístí na prvních třech místech, a to takto:
 • První místo: notebook Dell Inspiron 13z 7348. Cena s DPH: 18 973,- Kč;
 • Druhé místo: telefon Samsung Galaxy S5 Neo. Cena s DPH: 9 922,- Kč;
 • Třetí místo: telefon Samsung Galaxy S4 Mini. Cena s DPH: 4 961,- Kč,
v celkové hodnotě darů 33 856,- Kč s DPH na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-37-2015-46, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-46.doc, RK-37-2015-46, př. 1

47. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01187.0013
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Projednávání se zúčastnily M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Z. Vondráková, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2308/37/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01187.0013 dle materiálu RK-37-2015-47, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-47.doc, RK-37-2015-47, př. 1, RK-37-2015-47, př. 2, RK-37-2015-47, př. 3

48. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh schválit monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnily M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Z. Vondráková, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2309/37/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line dle materiálů RK-37-2015-48, př. 1 a RK-37-2015-48, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-37-2015-48, př. 1 a RK-37-2015-48, př. 2.
odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-48.doc, RK-37-2015-48, př. 1, RK-37-2015-48, př. 2

49. Souhlas s uzavřením dodatků ke smlouvám o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním a studijním. Projednávání se zúčastnily M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Z. Vondráková, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2310/37/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatků č. 1 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-37-2015-49, př. 3RK-37-2015-49, př. 4, a to na dobu určitou od 6. 1. 2016 do 31. 12. 2018.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-49.doc, RK-37-2015-49, př. 1, RK-37-2015-49, př. 2, RK-37-2015-49, př. 3, RK-37-2015-49, př. 4

50. Návrh na vyřazení sbírkového předmětu - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s vyřazením neupotřebitelného sbírkového předmětu ze sbírky spravované Muzeem Vysočiny Pelhřimov. Projednávání se zúčastnily M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Z. Vondráková, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2311/37/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného sbírkového předmětu ze Sbírky MVP, a to knihy Jednotné zemědělské družstvo Československo-sovětského přátelství ve Velké Chyšce nositel Řádu práce př. č. 11/1988.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 22. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-50.doc

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
Ze zasedání se omluvila J. Fialová. L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnily M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Z. Vondráková, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2312/37/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34012) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 150 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci v rámci programu „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“ na realizaci projektu „Sbírka historických kočárků a kolébek“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2015 o částku 150 000 Kč určenou na realizaci projektu „Sbírka historických kočárků a kolébek“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-51.doc

52. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smluv o výpůjčce. Projednávání se zúčastnily M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Z. Vondráková, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2313/37/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce dle materiálůRK-37-2015-52, př. 1, RK-37-2015-52, př. 2, RK-37-2015-52, př. 3 a RK-37-2015-52, př. 4, a to na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-52.doc, RK-37-2015-52, př. 1, RK-37-2015-52, př. 2, RK-37-2015-52, př. 3, RK-37-2015-52, př. 4

53. Návrh na schválení závazku Kraje Vysočina na zabezpečení zdrojů krytí na zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 - 2025
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnily M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Z. Vondráková, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2314/37/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
závazek kraje na zabezpečení zdrojů krytí na zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025 a navazujícího procesu SEA.
odpovědnost: OKPPCR, OE, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 30. 06. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-53.doc, RK-37-2015-53, př. 1

54. Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Projednávání se zúčastnily M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Z. Vondráková, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2315/37/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3317 Výstavní činnosti v kultuře spolku „SE.S.TA“ se sídlem Pod kaštany 246/8, 160 00 Praha 6, IČO: 26537516, dle materiálu RK-37-2015-54, př. 1upr1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-37-2015-54, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-54.doc, RK-37-2015-54, př. 1, RK-37-2015-54, př. 2, RK-37-2015-54, př. 3, RK-37-2015-54, př. 4

55. Návrh aktualizace finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2015
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh schválit aktualizaci plánů nákladů a výnosů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2015. Projednávání se zúčastnily M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Z. Vondráková, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2316/37/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
stanoví
 • u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2015:
- celkový objem použití fondu investic;
- jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;
 • použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-55.doc, RK-37-2015-55, př. 1, RK-37-2015-55, př. 2, RK-37-2015-55, př. 3, RK-37-2015-55, př. 4, RK-37-2015-55, př. 5, RK-37-2015-55, př. 6, RK-37-2015-55, př. 7, RK-37-2015-55, př. 8, RK-37-2015-55, př. 9, RK-37-2015-55, př. 10, RK-37-2015-55, př. 11

56. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velké Meziříčí a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/392 Velké Meziříčí - Tasov, II. stavba
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velké Meziříčí a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2317/37/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení č. 2112/35/2015/RK ze dne 24. 11. 2015, kterým doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velké Meziříčí a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko dle materiálu RK-37-2015-56, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-56.doc, RK-37-2015-56, př. 1

57. Návrh na doplnění seznamu akcí přílohy D1 pro rok 2015 Krajské správy a údržby silnic Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s žádostí uvedené příspěvkové organizace o doplnění seznamu souvislých akcí na silniční síti. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2318/37/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1 dle materiálu RK-37-2015-57, př. 1.
odpovědnost: ODSH, KSÚSV
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-57.doc, RK-37-2015-57, př. 1

58. Udržitelnost projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2319/37/2015/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2015-58, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-58.doc, RK-37-2015-58, př. 1

59. Závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu č. 1 projektu II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení závěrečnou monitorovací zprávu se žádostí o platbu č. 1 projektu II/523 Větrný Jeníkov Humpolec. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2320/37/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou monitorovací zprávu se žádostí o platbu č. 1 projektu II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec dle materiálu RK-37-2015-59, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálů RK-37-2015-59, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-59.doc, RK-37-2015-59, př. 1

60. Veřejná zakázka - Vysokorychlostní kontrolní vážení v Kraji Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Odůvodnění veřejné zakázky na služby Vysokorychlostní kontrolní vážení v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2321/37/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Odůvodnění veřejné zakázky na služby Vysokorychlostní kontrolní vážení v Kraji Vysočina v rozsahu materiálu RK-37-2015-60, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-60.doc, RK-37-2015-60, př. 1

61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - poskytnutí finančního daru
Z. Chlád předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2322/37/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj ve výši 20 000 Kč Ing. Jaroslavu Tomšů, se sídlem Čechtická 131, 394 26 Lukavec, IČO 68528442, dle materiálu RK-37-2015-61, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2015-61.doc, RK-37-2015-61, př. 1, RK-37-2015-61, př. 2

63. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 37/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne17. 12. 2015, v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Ing. Vladimír Novotný        ……...……………………………………Ing. Libor Joukl        …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 37/2015 dne 8. 12. 2015.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 9. 12. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz