Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 37/2015 - 08.12.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Odměna pro ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace a posunutí termínu pro splnění osobního úkolu k DMS
03Odměny pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a pro ředitelky Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
04Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
05Peněžní dary a věcný dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
06Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 30. 11. 2015 u kapitoly Zdravotnictví
07Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí
08Návrh rozpočtového opatření - dotační program Bezpečnost a kvalita zdravotní péče
09Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2015
10Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
11Podlicenční smlouvy
12FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
13Porušení rozpočtové kázně u příjemce podpory z GG OP VK
14Nominace zástupců Kraje Vysočina do Hodnotící komise pro výběr strategií komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 -2020
15Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
16Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
17Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
18Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2015
19Změny ve školském rejstříku
20Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů SŠ v souvislosti s monitorováním kvality vzdělávání
21Dofinancování projektu Šachbox - Schachbox, Loutkové divadlo - Puppentheater realizovaného Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov
22Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou
23Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
24Příspěvek partnerům na realizaci projektu Cooking Together
25Návrh na úpravu investičního plánu Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava na rok 2015
26Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - financování aktivit v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
27Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
28Sídla spolků v budovách ve vlastnictví Kraje Vysočina
29Darování pozemků v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav
30Koupě pozemku v k. ú. a obci Jihlava
31Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Vepřová
32Nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavby III/3853 Dolní Rožínka - Strážek a II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 , změna ceny nabývaných nemovitostí
33Veřejná zakázka na stavební práce SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku
34Smlouva zakládající právo provést stavbu pro akci Chodníky Kněžice
35Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti
36Změna hospodaření s nemovitými věcmi v k. ú. Pávov a v k. ú. Jihlava
37Změna zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
38Návrh na poskytnutí daru - movitého majetku pro Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.
39Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby a prorodinné aktivity v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
40Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - dofinancování hospodaření některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2015 za odvětví sociální péče
41Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí 2015
42Škody kraje
43Dar pro příspěvkovou organizaci
44Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru spolku DUKLA Jihlava - mládež, z. s.
45Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
46Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže Poznej Vysočinu 2016
47Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01187.0013
48Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
49Souhlas s uzavřením dodatků ke smlouvám o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
50Návrh na vyřazení sbírkového předmětu - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
52Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
53Návrh na schválení závazku Kraje Vysočina na zabezpečení zdrojů krytí na zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 - 2025
54Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
55Návrh aktualizace finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2015
56Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velké Meziříčí a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/392 Velké Meziříčí - Tasov, II. stavba
57Návrh na doplnění seznamu akcí přílohy D1 pro rok 2015 Krajské správy a údržby silnic Vysočina
58Udržitelnost projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
59Závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu č. 1 projektu II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
60Veřejná zakázka - Vysokorychlostní kontrolní vážení v Kraji Vysočina
61Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - poskytnutí finančního daru
62Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz