Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 35/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 35/2011, které se konalo dne 25. 10. 2011 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2011
Přítomno 6 členů rady viz prezenční listina ze dne 25. 10. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana V. Novotný a omluvil nepřítomnost J. Běhounka, T. Škaryda, J. Matějka.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 50. Dohoda o narovnání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2011
 2. Darování pozemků v k. ú. a obci Jezdovice
 3. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - změna usnesení
 4. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Počátky
 5. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč, ulice Vltavínská
 6. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 7. Prodej chodníku a veřejného osvětlení v Jihlavě
 8. Nevyužití předkupního práva k pozemku - k. ú. Telč
 9. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 10. Prodej pozemku v k. ú. a obci Obyčtov
 11. Změna smlouvy o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
 12. Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
 14. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 16. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2011
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
 19. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 20. Žádost městyse Sněžné o poskytnutí dotace na Komplexní protipovodňová opatření Sněžné
 21. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2011 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
 23. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce 4 uměleckých děl ze sbírkového fondu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
 24. Změna investičního plánu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na rok 2011
 25. Projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
 26. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - hlášení o pokroku (monitorovací hlášení)
 27. Dotace na obnovu části kulturní památky Zámku č.p 1 v Brtnici v souvislosti s odstraněním následků havárie střechy ze dne 22. 9. 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 28. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
 29. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 31. Změny ve školském rejstříku
 32. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 33. Návrh rozpočtového opatření - odvod z investičního fondu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 34. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 35. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
 36. Podstatná změna č. IX v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
 37. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Dodávka vnitřního vybavení do Domova důchodců Ždírec
 38. Dodatek smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
 39. Žádost o podstatnou změnu globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
 40. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 41. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 42. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 43. Souhlas se změnou akce HOTEL JEHLA - Rekonstrukce hotelových pokojů v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
 44. Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - změna usnesení RK
 45. Monitorovací zpráva projekt KVALITA 10
 46. Změna v projektové žádosti projektu CEC5 předložené do OP Central Europe
 47. Výchozí stav a cíle Vysoké školy polytechnické Jihlava
 48. 011-48 Budoucnost a další rozvoj jaderné energetiky v Kraji Vysočina
 49. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 50. Dohoda o narovnání
 51. Rozprava členů rady
Usnesení 1691/35/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 25. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 34/2011 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 11, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Darování pozemků v k. ú. a obci Jezdovice
Usnesení 1692/35/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat nově utvořené pozemky st. par. č. 168 - zastavěná plocha o výměře 14 m2 a par. č. st. 169 - zastavěná plocha o výměře 12 m2, vše v k. ú. a obci Jezdovice, které vznikly oddělením z původních pozemků par. č. 1156/18 a par. č. 1156/35, dle geometrického plánu č. 187-74/2011, do vlastnictví obce Jezdovice, na úřední desce;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem nově utvořené pozemky st. par. č. 168 - zastavěná plocha o výměře 14 m2 a par. č. st. 169 - zastavěná plocha o výměře 12 m2, vše v k. ú. a obci Jezdovice, které vznikly oddělením z původních pozemků par. č. 1156/18 a par. č. 1156/35, dle geometrického plánu č. 187-74/2011 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jezdovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-02.doc, RK-35-2011-02, př. 1

03. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - změna usnesení
Usnesení 1693/35/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0469/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007 ve znění usnesení 0224/04/2008/ZK ze dne 24. 6. 2008 ve znění usnesení 1043/24/2008/RK ze dne 5. 8. 2008 ve znění usnesení 0340/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 ve znění usnesení 1739/38/2008/RK ze dne 23. 12. 2008 ve znění usnesení 0039/01/2009/ZK ze dne 27. 1. 2009 ve znění usnesení 0090/02/2009/ZK ze dne 10. 3. 2009 ve znění usnesení 1000/23/2009/RK ze dne 14. 7. 2009 ve znění usnesení 1191/26/2009/RK ze dne 25. 8. 2009 ve znění usnesení 0357/05/2009/ZK ze dne 15. 9. 2009 a ve znění usnesení 1529/32/2010/RK ze dne 12. 10. 2010 tak, že se usnesení doplňuje o text:
mimo spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2 pozemků par. č. 2117 - ostatní plocha, silnice o výměře 41 m2 a par. č. 2126/2 - orná půda o výměře 91 m2 v k. ú. Dvorce u Jihlavy a obci Dvorce, který nabude Kraj Vysočina z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR za kupní cenu 2 750 Kč plus uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku ve výši 1 400 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-03.doc, RK-35-2011-03, př. 1

04. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Počátky
Usnesení 1694/35/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-04.doc, RK-35-2011-04, př. 1, RK-35-2011-04, př. 2, RK-35-2011-04, př. 3

05. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč, ulice Vltavínská
Usnesení 1695/35/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-05.doc, RK-35-2011-05, př. 1, RK-35-2011-05, př. 2

06. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1696/35/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předat této organizaci k hospodaření pozemky dle materiálů RK-35-2011-06, př. 1 a RK-35-2011-06, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-06.doc, RK-35-2011-06, př. 1, RK-35-2011-06, př. 2

07. Prodej chodníku a veřejného osvětlení v Jihlavě
Usnesení 1697/35/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést chodník včetně veřejného osvětlení mezi ul. Vrchlického a sídlištěm Za Prachárnou v Jihlavě na pozemcích par. č. 1039/1, 1040/3, 1040/12 v k. ú. Horní Kosov za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 % nákladů vynaložených na jeho realizaci, t. j. 403 729,50 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-07.doc, RK-35-2011-07, př. 1

08. Nevyužití předkupního práva k pozemku - k. ú. Telč
Usnesení 1698/35/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nevyužít předkupní právo Kraje Vysočina k pozemkům par. č. par. č. 7305/15 a par. č. 7305/16, par. č. 7305/17 a par. č. 7305/18 oddělených GP č. 1407-29/2009 z pozemku par. č. 7305/1 a zbývajícího pozemku par. č. 7305/1 o výměře 14 394 m2 v k. ú. Telč s tím že, předkupní právo zůstane Kraji Vysočina zachováno i vůči právním nástupcům původního nabyvatele.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-08.doc, RK-35-2011-08, př. 1

09. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1699/35/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů
RK-35-2011-09, př. 1 a RK-35-2011-09, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-09.doc, RK-35-2011-09, př. 1, RK-35-2011-09, př. 2

10. Prodej pozemku v k. ú. a obci Obyčtov
Usnesení 1700/35/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-10.doc, RK-35-2011-10, př. 1

11. Změna smlouvy o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
Usnesení 1701/35/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací uzavřené dne 22. 9. 2009 dle materiálu RK-35-2011-11, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-11.doc, RK-35-2011-11, př. 1

49. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením smlouvy o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1702/35/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce na užívání nemovitého majetku dle materiálu
RK-35-2011-49.
odpovědnost: ředitel Střední školy obchodu a služeb Jihlava, odbor majetkový
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-49.doc, RK-35-2011-49, př. 1

50. Dohoda o narovnání
L. Joukl sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1703/35/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: OddPKŽÚ
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-50, RK-35-2011-50, př. 1

K bodům 12, 14, 15, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

12. Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa
Usnesení 1704/35/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-35-2011-12, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa dle materiálu RK-35-2011-12, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-35-2011-12, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce - materiálu RK-35-2011-12, př. 1, a v navržených termínech.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-12.doc, RK-35-2011-12, př. 1, RK-35-2011-12, př. 2, RK-35-2011-12, př. 3

14. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
Usnesení 1705/35/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • II/351 Třebíč - křiž. s II/399,
 • II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-14.doc, RK-35-2011-14, př. 1

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Usnesení 1706/35/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00013) o částku 3 350 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o stejnou částku 3 350 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 3 350 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu RK-35-2011-15, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-15.doc, RK-35-2011-15, př. 1

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1707/35/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající v povýšení § 2223 - Bezpečnost silničního provozu o částku 1 000 000 Kč při současném snížení § 2212 - Silnice o částku 1 000 000 Kč na nákup zařízení dětského dopravního hřiště.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-13.doc

K bodům 16, 17, odboru ekonomického, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů současně.

16. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2011
Usnesení 1708/35/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2011 dle materiálu RK-35-2011-16, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-16.doc, RK-35-2011-16, př. 1

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
Usnesení 1709/35/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 30 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí.
odpovědnost: odbor ekonomický, oddělení řízení lidských zdrojů, oddělení hospodářské správy
termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-17.doc

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1710/35/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zemědělství, § 1037 Celospolečenské funkce lesů) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 435 406 Kč na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-18.doc

19. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1711/35/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2011-19, př. 1;
ukládá
odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyžádat si doplnění a upřesnění žádostí od žadatelů uvedených v materiálu RK-35-2011-19, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-19.doc, RK-35-2011-19, př. 1, RK-35-2011-19, př. 2, RK-35-2011-19, př. 3

20. Žádost městyse Sněžné o poskytnutí dotace na Komplexní protipovodňová opatření Sněžné
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, seznámili radu kraje s žádostí městyse Sněžné o poskytnutí dotace na shora uvedenou akci. Průběhu jednání přišel P. Krčál. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1712/35/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci městysi Sněžné. Žádost bude znovu projednána po schválení dotace Ministerstvem zemědělství z programu „Podpora prevence před povodněmi II“.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-20.doc, RK-35-2011-20, př. 1

21. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1713/35/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011 dle materiálu RK-35-2011-21, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 25. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-21.doc, RK-35-2011-21, př. 1

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2011 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1714/35/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR Krajské knihovně Vysočiny v rámci programu Kulturní aktivity (ÚZ 34070) na realizaci projektu Nedovolte mozku stárnout aneb Využití literatury a čtení k tréninku paměti ve výši 50 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o částku 50 000 Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2011 o částku 50 000 Kč určenou na realizaci projektu Nedovolte mozku stárnout aneb Využití literatury a čtení k tréninku paměti.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-22.doc

23. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce 4 uměleckých děl ze sbírkového fondu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením smlouvy o výpůjčce 4 uměleckých děl ze sbírkového fondu uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1715/35/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce 4 uměleckých děl ze sbírkového fondu příspěvkové organizace Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-35-2011-23, př. 1, a to na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2016.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-23.doc, RK-35-2011-23, př. 1

24. Změna investičního plánu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na rok 2011
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení změnu investičního plánu dané příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1716/35/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace pro rok 2011 dle materiálu RK-35-2011-24, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-24.doc, RK-35-2011-24, př. 1

25. Projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnila radě kraje předložený materiál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1717/35/2011/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-35-2011-25, př. 1 a RK-35-2011-25, př. 2.
odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 27. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-25.doc, RK-35-2011-25, př. 1, RK-35-2011-25, př. 2

26. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - hlášení o pokroku (monitorovací hlášení)
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1718/35/2011/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2011-26, př. 1.
odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 27. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-26.doc, RK-35-2011-26, př. 1

27. Dotace na obnovu části kulturní památky Zámku č.p 1 v Brtnici v souvislosti s odstraněním následků havárie střechy ze dne 22. 9. 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci Stavebnímu bytovému družstvu SVÉBYT. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1719/35/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci ve výši 300 tis. Kč Stavebnímu bytovému družstvu SVÉBYT v likvidaci zastoupenému Městem Brtnice, IČO 00285668, za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-35-2011-27, př. 2upr1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-27.doc, RK-35-2011-27, př. 1, RK-35-2011-27, př. 2

28. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1720/35/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2011 dle materiálu
RK-35-2011-28, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-28.doc, RK-35-2011-28, př. 1

29. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1721/35/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu Forman HBD 17-99, inventární číslo 9-19, z majetku kraje způsobem navrženým Gymnáziem, Střední odbornou školou a Vyšší odbornou školou Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-35-2011-29.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-29.doc

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1722/35/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci 2. etapy rozvojového programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v celkové výši 8 416 tis. Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi dle materiálu RK-35-2011-30;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci 2. etapy rozvojového programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících dle materiálu RK-35-2011-30, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci 2. etapy rozvojového programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-35-2011-30, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-35-2011-30, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-30.doc, RK-35-2011-30, př. 1, RK-35-2011-30, př. 2

31. Změny ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1723/35/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-35-2011-31, př. 1upr1 kódy 7A, B, 13A, 15A, 16A, B, C, D, 18A, B, 20A;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-35-2011-31, př. 1upr1 kódy 10B, C, D, E ,F, 14A, B, 19A;
ukládá
 • OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
 • OŠMS znovu projednat část záměru změn ve školském rejstříku označeném kódem 11;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-35-2011-31, př. 1upr1 kódy 1A, 2A, B, 3A, B, C, 4A, 5A, B, 6A, B, 8A, B, C, 9A, 10A, 12A, 17A, B, C, D, 21A, B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2011 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-31.doc, RK-35-2011-31, př. 1

32. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1724/35/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-35-2011-32, př. 1, RK-35-2011-32, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: do 30 11. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-32.doc, RK-35-2011-32, př. 1, RK-35-2011-32, př. 2

33. Návrh rozpočtového opatření - odvod z investičního fondu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1725/35/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 2 000 000 Kč v souvislosti s odvodem z investičního fondu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví o částku 2 000 000 Kč;
 • u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace závazný ukazatel Odvod z investičního fondu ve výši 2 000 000 Kč jako spoluúčast při financování investiční akce Nemocnice Jihlava - stavební úpravy gynekologicko - porodnického oddělení z rozpočtu kraje;
nařizuje
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 2 000 000 Kč jako spolupodíl na financování investiční akce Nemocnice Jihlava - stavební úpravy gynekologicko - porodnického oddělení.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, majetkový odbor, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-33.doc

34. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny shora uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1726/35/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-35-2011-34, př. 1, RK-35-2011-34, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: do 30 11. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-34.doc, RK-35-2011-34, př. 1, RK-35-2011-34, př. 2

35. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje návrh stanovit plat uvedenému řediteli s účinností od 1. 11. 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1727/35/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 1. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-35.doc, RK-35-2011-35, př. 1, RK-35-2011-35, př. 2

36. Podstatná změna č. IX v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí oznámení příjemce o změnách v daném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1728/35/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-35-2011-36, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-35-2011-36, př. 2 a odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-35-2011-36, př. 2 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-36.doc, RK-35-2011-36, př. 1, RK-35-2011-36, př. 2

37. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Dodávka vnitřního vybavení do Domova důchodců Ždírec
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje delegovala své zástupce do komise pro otevírání obálek, hodnotící komise a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1729/35/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na dodávky s názvem Dodávka vnitřního vybavení do Domova důchodců Ždírec formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálů RK-35-2011-37, př. 1, RK-35-2011-37, př. 2, RK-35-2011-37, př. 3, RK-35-2011-37, př. 4, RK-35-2011-37, př. 5;
pověřuje
společnost STAVONA JIHLAVA, spol. s r. o., Jihlava, Pražská 2230/8, PSČ 586 01 výkonem zadavatelských činností dle § 151 Zákona v rozsahu uzavřené mandátní smlouvy dle materiálu RK-35-2011-37, př. 6;
jmenuje
 • členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky dle materiálu RK-35-2011-37, př. 7upr1;
 • členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-35-2011-37, př. 8upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-37.doc, RK-35-2011-37, př. 1, RK-35-2011-37, př. 2, RK-35-2011-37, př. 3, RK-35-2011-37, př. 4, RK-35-2011-37, př. 5, RK-35-2011-37, př. 6, RK-35-2011-37, př. 7, RK-35-2011-37, př. 8

38. Dodatek smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh uzavřít dodatek ke smlouvě o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1730/35/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci dle materiálu RK-35-2011-38, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-38.doc, RK-35-2011-38, př. 1, RK-35-2011-38, př. 2

46. Změna v projektové žádosti projektu CEC5 předložené do OP Central Europe
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem schválit změny v žádosti projektu CEC5. Projednávání se zúčastnil P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1731/35/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách) v Ústavu sociální péče v Lidmani;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • navýšit spolufinancování projektu z původních 15%, které činily 1 470 000 Kč, na 58,35%, což činí 11 670 000 Kč při celkovém objemu nákladů na projekt 20 000 000 Kč;
 • schválit převod finančních prostředků z FSR nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu max. 20 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách).
odpovědnost: ORR, OM
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-46.doc

48. Budoucnost a další rozvoj jaderné energetiky v Kraji Vysočina
Z. Kadlec podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1732/35/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
materiál týkající se Budoucnosti a dalšího rozvoje jaderné energetiky v Kraji Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje přijmout usnesení týkající se Budoucnosti a dalšího rozvoje jaderné energetiky v Kraji Vysočina dle materiálu RK-35-2011-48, př. 1.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 25. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-48.doc, RK-35-2011-48, př. 1, RK-35-2011-48, př. 2, RK-35-2011-48, př. 3

39. Žádost o podstatnou změnu globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
Ze zasedání se omluvil L. Joukl. I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1733/35/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat Žádost o schválení podstatných změn globálního grantu Kraje Vysočina reg. č. CZ.1.07/3.2.09 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-35-2011-39, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Žádost o schválení podstatných změn globálního grantu Kraje Vysočina reg. č. CZ.1.07/3.2.09 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-39.doc, RK-35-2011-39, př. 1

40. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zdůvodnila radě kraje předložený materiál týkající se žádosti příjemců podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1734/35/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-40.doc, RK-35-2011-40, př. 1, RK-35-2011-40, př. 2, RK-35-2011-40, př. 3, RK-35-2011-40, př. 4

41. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje materiál týkající se nedodržení podmínek Smlouvy o realizaci grantového projektu příjemce podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1735/35/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-41.doc, RK-35-2011-41, př. 1, RK-35-2011-41, př. 2

42. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje materiál týkající se nedodržení podmínek Smluv o realizaci grantových projektů příjemci podpory v rámci globálních grantů Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1736/35/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-42.doc, RK-35-2011-42, př. 1, RK-35-2011-42, př. 2, RK-35-2011-42, př. 3, RK-35-2011-42, př. 4, RK-35-2011-42, př. 5, RK-35-2011-42, př. 6, RK-35-2011-42, př. 7, RK-35-2011-42, př. 8, RK-35-2011-42, př. 9, RK-35-2011-42, př. 10, RK-35-2011-42, př. 11, RK-35-2011-42, př. 12, RK-35-2011-42, př. 13, RK-35-2011-42, př. 14, RK-35-2011-42, př. 15, RK-35-2011-42, př. 16

43. Souhlas se změnou akce HOTEL JEHLA - Rekonstrukce hotelových pokojů v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko se změnou shora uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1737/35/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
udělit souhlas se změnami/stavebními úpravami majetku pořízeného z dotace Kraje Vysočina a Evropské unie v rámci akce HOTEL JEHLA - rekonstrukce hotelových pokojů reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4999 společnosti HOTEL JEHLA s. r. o., se sídlem Kovářova 214/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 25333054 dle materiálu RK-35-2011-43, př. 1 za splnění podmínek stanovených pro Společný regionální operační program.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-43.doc, RK-35-2011-43, př. 1

44. Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - změna usnesení RK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zdůvodnila radě kraje předložený návrh na změnu usnesení 1678/34/2011/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1738/35/2011/RK
Rada kraje
ruší
své usnesení č. 1678/34/2011/RK;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-35-2011-44, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu
 • RK-35-2011-44, př. 1 žadatelům uvedeným v materiálu RK-35-2011-44, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-35-2011-44, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-44.doc, RK-35-2011-44, př. 1

45. Monitorovací zpráva projekt KVALITA 10
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o stavu realizace daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1739/35/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v 3. monitorovací zprávě v rámci realizace projektu Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina - Kvalita 10 dle materiálů RK-35-2011-45, př. 1, RK-35-2011-45, př. 2, RK-35-2011-45, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-35-2011-45, př. 1, RK-35-2011-45, př. 2 a RK-35-2011-45, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-45.doc, RK-35-2011-45, př. 1, RK-35-2011-45, př. 2, RK-35-2011-45, př. 3

47. Výchozí stav a cíle Vysoké školy polytechnické Jihlava
Z. Kadlec sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1740/35/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
strategický dokument Výchozí stav a cíle Vysoké školy polytechnické Jihlava dle materiálu RK-35-2011-47, př. 1;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina při naplňování Smlouvy o vzájemné spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava ze dne 24. 3. 2009 respektovat strategický dokument Výchozí stav a cíle Vysoké školy polytechnické Jihlava dle materiálu RK-35-2011-47, př. 1.
odpovědnost: ředitel
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2011-47.doc, RK-35-2011-47, př. 1, RK-35-2011-47, př. 2

51. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 35/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 1. 11. 2011, v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 35/2011 dne 25. 10. 2011.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 26. 10. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz