Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 34/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 34/2012, které se konalo dne 9. 10. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2012
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 9. 10. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost T. Škaryda.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
65. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky: „Studie porovnání finančních úspor na základě použitých diagnostických metod, (provedení diagnostiky georadarem a deflektometrem, včetně zaměření laserscanerem)“
66. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k. ú. Náměšť nad Oslavou
67. Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prodloužení pracovních poměrů zaměstnanců, podílejících se na jejich realiazaci
68. Podstatná změna č. V v projektu Transformace ÚSP Jinošov III
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2012
 2. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 3. Změna usnesení 1487/29/2012/RK a 1676/32/2012RK
 4. Návrh na zařazení nových akcí SŠ technická Jihlava - rekonstrukce střechy, SUPŠ Jihlava-Helenín - zateplení Domova mládeže, Gymnázium Jihlava - rekonstrukce sociálního zařízení a SPŠ Jihlava - rekonstrukce kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 5. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v rámci přípravy stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
 6. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
 7. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Transformace ÚSP Jinošov III.
 8. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 9. Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - investice v sociálních věcech, návrh na provedení rozpočtového opatření
 10. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku ÚSP Lidmaň, příspěvkové organizace
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev krajů
 12. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské knihovny Vysočiny
 13. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - hlášení o pokroku (monitorovací hlášení)
 14. Projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
 15. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvám o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line
 16. Projekt Digitalizace a ukládání - návrh na provedení rozpočtového opatření
 17. Projekt Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba - návrh na provedení rozpočtového opatření
 18. Posouzení stavu IT v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina
 19. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty IOP
 20. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 7. do 30. 9. 2012
 21. Veřejná zakázka Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina
 22. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
 23. Žádost o přesun části finančních nákladů v rámci investičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 24. Návrh na stanovení odměny na základě výsledku hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 25. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za III. čtvrtletí 2012
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna v použití finančních prostředků v příloze D1 rozpočtu kraje na rok 2012
 27. Žádosti o změnu rozpočtů projektů z oblasti dopravy
 28. Prohlášení k žádosti o podporu projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
 29. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 30. Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2012
 32. Veřejná zakázka Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina
 33. Výpůjčka movitých věcí (notebooků) Diecézní charitě Brno
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Lipnice nad Sázavou o příspěvek na opravu požární nádrže
 35. Nařízení rady kraje, kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina
 36. Zrušení usnesení č. 0378/09/2012/RK - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 37. VIP akce Kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2013
 38. Projekt KID CZ-A - monitorovací zpráva, žádost o platbu
 39. Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 40. Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem dotace od Ministerstva životního prostředí na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2012
 41. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka a jejího ochranného pásma
 42. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Mrázkova louka
 43. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Hroznětínská louka a olšina
 44. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Nad Svitákem
 45. Monitorovací zpráva č. 2 projektu CEC5 (OP Central Europe)
 46. Monitorovací zpráva č. 1 projektu RAILHUC (OP Central Europe)
 47. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
 48. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - uvolnění prostředků na opravu značení turistických cílů v Kraji Vysočina
 50. Žádost o podstatnou změnu globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina
 51. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče
 52. Smlouva s Českým olympijským výborem a Českou olympijskou, a.s. o pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
 53. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
 54. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 56. Návrh na poskytnutí daru z kapitoly Školství, mládeže a sportu pro studium v partnerském regionu Champagne-Ardenne
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 58. Modernizace vybavení technických škol - projekt Od myšlenky k výrobku
 59. Finanční příspěvek neziskové organizaci Mensa České republiky na organizaci krajského kola Logické olympiády 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 60. Návrh na poskytnutí peněžního daru z kapitoly Školství, mládeže a sportu na podporu studia zpěvu - návrh na provedení rozpočtového opatření
 61. Zpráva o pilotním projektu - půdoochranné technologie
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Vzpomínkový víkend na židovské spoluobčany z Černovic u Tábora a okolí
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na realizaci díla s názvem HLAVA XXII
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru
 65. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky: „Studie porovnání finančních úspor na základě použitých diagnostických metod, (provedení diagnostiky georadarem a deflektometrem, včetně zaměření laserscanerem)“
 66. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k. ú. Náměšť nad Oslavou
 67. Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prodloužení pracovních poměrů zaměstnanců, podílejících se na jejich realiazaci
 68. Podstatná změna č. V v projektu Transformace ÚSP Jinošov III
 69. Rozprava členů rady
Usnesení 1753/34/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 9. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 33/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02, 03, 05, 06 a 08 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1754/34/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-34-2012-02, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-34-2012-02, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků par. č. 4214/10, 4204/3, 4204/1 v k.ú. Moravské Budějovice zastavěné chodníky do vlastnictví města Moravské Budějovice na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-02.doc, RK-34-2012-02, př. 1

03. Změna usnesení 1487/29/2012/RK a 1676/32/2012RK
Usnesení 1755/34/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-03.doc, RK-34-2012-03, př. 1

05. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v rámci přípravy stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
Usnesení 1756/34/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s městem Habry, se sídlem Žižkovo nám. 66, 582 81 Habry, IČO 002 67 422 smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry na části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) par. č. 3577/2 a na pozemku par. č. 6577/22 v k. ú. a obci Habry.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-05.doc, RK-34-2012-05, př. 1

06. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
Usnesení 1757/34/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
učinit jednostranný právní úkon Prohlášení o závazku uhradit náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy, uzavřené za účelem převodu vlastnického práva k pozemkům par. č. 1262/2 a par. č. 1263/4, k. ú. Horní Bohušice dle materiálu RK-34-2012-06, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky dle GP č. 207-995/2010 par. č. 1262/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2 a par. č. 1263/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 v k.ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem + veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy, především znaleckého posudku na stanovení kupní ceny, případně dalších podkladů, nutných pro zpracování znaleckého posudku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-06.doc, RK-34-2012-06, př. 1, RK-34-2012-06, př. 2

08. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1758/34/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-34-2012-08, př. 1 a RK-34-2012-08, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-08.doc, RK-34-2012-08, př. 1, RK-34-2012-08, př. 2

04. Návrh na zařazení nových akcí SŠ technická Jihlava - rekonstrukce střechy, SUPŠ Jihlava-Helenín - zateplení Domova mládeže, Gymnázium Jihlava - rekonstrukce sociálního zařízení a SPŠ Jihlava - rekonstrukce kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zařazení uvedených akcí do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1759/34/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit nové akce SŠ technická Jihlava - rekonstrukce střechy, SUPŠ Jihlava-Helenín - zateplení Domova mládeže, Gymnázium Jihlava - rekonstrukce sociálního zařízení a SPŠ Jihlava - rekonstrukce kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: říjen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-04.doc

07. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Transformace ÚSP Jinošov III.
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1760/34/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-07.doc, RK-34-2012-07, př. 1, RK-34-2012-07, př. 2, RK-34-2012-07, př. 3, RK-34-2012-07, př. 4

09. Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - investice v sociálních věcech, návrh na provedení rozpočtového opatření
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovali radu kraje o návrhu zařazení nové akce „Domov důchodců Ždírec přístavba vstupního objektu“ do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1761/34/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Domov důchodců Ždírec - přístavba vstupního objektu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy o částku 240 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech o částku 240 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor sociálních věcí
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-09.doc

66. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k. ú. Náměšť nad Oslavou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Náměšť nad Oslavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1762/34/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Náměšť nad Oslavou na straně vlastníka dotčeného pozemku a budoucího povinného z věcného břemene a Krajem Vysočina na straně investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení a provozování plynovodní přípojky a vstupu na pozemek za účelem oprav a údržby, kterou bude dotčen pozemek par. č. 1122/2 ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou s tím, že výše úhrady bude činit 150 Kč/bm + DPH a sjednává se možnost vyúčtování smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč při nedodržení povinností stanovených vlastníkem dotčeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. října 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-66.doc

10. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku ÚSP Lidmaň, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem vyřazení nepotřebného majetku z majetku kraje. V průběhu jednání odešel L. Joukl.
P. Krčál oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, že se zřetelem k výsledku projednání věci nebude o tomto bodu programu hlasovat. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1763/34/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku - automobil Peugeot Boxer 231C42, registrační značka PEE 96-71, inventární číslo 023/08, rok výroby 1999, rok pořízení 1999, pořizovací cena 677 614 Kč, zůstatková cena ve výši 0 Kč, z majetku kraje a jeho následným prodejem Obci Polnička, se sídlem 591 02 Polnička 225, IČO 00840670, za cenu 1 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-10.doc

68. Podstatná změna č. V v projektu Transformace ÚSP Jinošov III
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o navrhované změně v projektu Transformace ÚSP Jinošov III. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1764/34/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
dílčí změnu v projektu - navýšení objemu finančních prostředků potřebných pro předmětné rekonstrukce o 5 995 589 Kč;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí zapracovat změnu dle požadavků Integrovaného operačního programu;
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí zrealizovat popsanou změnu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 30. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-68.doc

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev krajů
V. Novotný seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1765/34/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 100 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a voleb do zastupitelstev krajů.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů, oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
termín: říjen 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-11.doc

12. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské knihovny Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s předloženým návrhem vyřazení nepotřebného majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1766/34/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením SQL serveru (Intel Hodges, inv. číslo 1489) z majetku kraje a s jeho likvidací.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajská knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-12.doc

13. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - hlášení o pokroku (monitorovací hlášení)
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1767/34/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-34-2012-13, př. 1.
odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-13.doc, RK-34-2012-13, př. 1

14. Projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje Čestné prohlášení obsažené v monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1768/34/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-34-2012-14, př. 1.
odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-14.doc, RK-34-2012-14, př. 1

15. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvám o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem uzavření dodatku ke smlouvám o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1769/34/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvám o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line dle vzorové smlouvy uvedené v materiálu RK-34-2012-15, př. 1 s organizacemi uvedenými v materiálu RK-34-2012-15, př. 2.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-15.doc, RK-34-2012-15, př. 1, RK-34-2012-15, př. 2

16. Projekt Digitalizace a ukládání - návrh na provedení rozpočtového opatření
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1770/34/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Digitalizace a ukládání o platbu z evropských fondů ve výši 10 306 459 Kč za 1. etapu projektu a za účelem financování projektových aktivit v roce 2012 a 2013;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Digitalizace a ukládání o splátku kontokorentního úvěru ve výši 8 806 459 Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-16.doc

17. Projekt Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba - návrh na provedení rozpočtového opatření
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1771/34/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba o platbu z evropských fondů ve výši 21 122 500 Kč za 1. etapu projektu a za účelem financování projektových aktivit v roce 2012;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Technologické centrum o splátku kontokorentního úvěru ve výši 16 372 500 Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-17.doc

18. Posouzení stavu IT v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh nastavení mechanismu kontrol příspěvkových organizací v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1772/34/2012/RK
Rada kraje
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru informatiky průběžně dle časových a kapacitních možností, na základě vnějších podnětů i vlastního uvážení posuzovat stav informačních technologií v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina;
pověřuje
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor informatiky výkonem kontroly stavu informačních technologií v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru informatiky předložit počínaje rokem 2013 Radě Kraje Vysočina vždy v září příslušného kalendářního roku souhrnnou informaci o zjištěních při posuzování stavu informačních technologií v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-18.doc

19. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty IOP
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1773/34/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Vnitřní integrace úřadu Kraje Vysočina vydané MMR ČR pod č.j. 31916/2012-91/1 dle materiálu RK-34-2012-19, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Vnitřní integrace úřadu Kraje Vysočina vydané MMR ČR pod č.j. 31916/2012-91/1 dle materiálu RK-34-2012-19, př. 1.
odpovědnost:, odbor informatiky
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-19.doc, RK-34-2012-19, př. 1

20. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 7. do 30. 9. 2012
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním Kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování, v rámci působnosti odboru informatiky za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1774/34/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním Kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování, v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 7. do 30. 9. 2012 dle materiálu RK-34-2012-20, př. 1.
odpovědnost: Odbor informatiky
termín: 9. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-20.doc, RK-34-2012-20, př. 1

21. Veřejná zakázka Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1775/34/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče zakázky dle materiálu RK-34-2012-21, př. 6 jako nejvhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku na služby Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina;
ukládá
 • odboru informatiky zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky;
 • odboru informatiky a odboru zdravotnictví připravit smlouvu o využití služeb pro jednotlivé příspěvkové organizace.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-21.doc, RK-34-2012-21, př. 1, RK-34-2012-21, př. 2, RK-34-2012-21, př. 3, RK-34-2012-21, př. 4, RK-34-2012-21, př. 5, RK-34-2012-21, př. 6

22. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
V. Novotný předložil radě kraje na vědomí zápis z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1776/34/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zápis č. 2/2012 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2012-22, př. 1;
rozhoduje
ukládá
 • oddělení hospodářské správy vyřadit nepotřebný majetek dle materiálu RK-34-2012-22, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat pohledávky uvedené v materiálu RK-34-2012-22, př. 1 z účetnictví kraje.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-22.doc, RK-34-2012-22, př. 1

23. Žádost o přesun části finančních nákladů v rámci investičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o žádosti KSÚSV o převod nevyčerpané investiční dotace na investiční akci II/402 Stonařov průtah. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1777/34/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s použitím nevyčerpané investiční dotace ve výši 282 284,29 Kč na investiční akci II/402 Stonařov průtah v roce 2012.
odpovědnost: ODSH, KSÚSV
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-23.doc

24. Návrh na stanovení odměny na základě výsledku hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem mimořádné odměny řediteli KSÚSV, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1778/34/2012/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-34-2012-24, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-24.doc, RK-34-2012-24, př. 1

25. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za III. čtvrtletí 2012
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000,- Kč, zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací ve 3. čtvrtletí 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1779/34/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000,- Kč, zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za období od 1. července 2012 do 30. září 2012 dle materiálu RK-34-2012-25, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-25.doc, RK-34-2012-25, př. 1

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna v použití finančních prostředků v příloze D1 rozpočtu kraje na rok 2012
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1780/34/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve snížení položky 6351, ÚZ 00013 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 000 000 Kč, při současném zvýšení položky 5331, ÚZ 00013 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 5 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny;
 • změnu závazných ukazatelů u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, a sice u Příspěvku na provoz zvýšení o částku 5 000 000 Kč a u Investiční dotace snížení o stejnou částku 5 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, OE, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-26.doc, RK-34-2012-26, př. 1

27. Žádosti o změnu rozpočtů projektů z oblasti dopravy
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1781/34/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
skutečnosti uvedené v materiálech RK-34-2012-27, př. 1 a RK-34-2012-27, př. 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádosti o změnu rozpočtů projektů dle materiálů RK-34-2012-27, př. 1 a RK-34-2012-27, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 19. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-27.doc, RK-34-2012-27, př. 1, RK-34-2012-27, př. 2

28. Prohlášení k žádosti o podporu projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje na vědomí informace obsažené v projektové žádosti a finančním a ekonomickém hodnocení projektu „III/13035 Hořice most ev. č. 13035-2“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1782/34/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-34-2012-28, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-34-2012-28, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-28.doc, RK-34-2012-28, př. 1, RK-34-2012-28, př. 2

65. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky: „Studie porovnání finančních úspor na základě použitých diagnostických metod, (provedení diagnostiky georadarem a deflektometrem, včetně zaměření laserscanerem)“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1783/34/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby: „Studie porovnání finančních úspor na základě použitých diagnostických metod, (provedení diagnostiky georadarem a deflektometrem, včetně zaměření laserscanerem)“, dle materiálu RK-34-2012-65, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby „Studie porovnání finančních úspor na základě použitých diagnostických metod, (provedení diagnostiky georadarem a deflektometrem, včetně zaměření laserscanerem)“ podanou uchazečem GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČ: 15049248;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-65.doc, RK-34-2012-65, př. 1

29. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh uzavření darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci. V průběhu jednání odešel J. Matějek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1784/34/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-34-2012-29, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-29.doc, RK-34-2012-29, př. 1

30. Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o žádosti Nemocnice Jihlava, p. o., o udělení předchozího souhlasu zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy. V průběhu jednání přišel J. Matějek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1785/34/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-34-2012-30, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-30.doc, RK-34-2012-30, př. 1

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2012
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh přijetí neinvestiční účelové dotace z MF ČR na likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí roku 2012. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1786/34/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MF ČR ve výši 219 040 Kč určenou na likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí roku 2012.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-31.doc

32. Veřejná zakázka Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na služby „Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1787/34/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na služby Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina formou otevřeného zadávacího řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle materiálu RK-34-2012-32, př. 1, RK-34-2012-32, př. 2, RK-34-2012-32, př. 3, RK-34-2012-32, př. 4, RK-34-2012-32, př. 5, s tím, že lhůty budou stanoveny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
ustanovuje
komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-34-2012-32, př. 6;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-34-2012-32, př. 7;
stanoví,
že kvalifikaci veřejné zakázky na služby Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina posoudí hodnotící komise;
ukládá
odboru zdravotnictví zajistit realizaci veřejné zakázky Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-32.doc, RK-34-2012-32, př. 1, RK-34-2012-32, př. 2, RK-34-2012-32, př. 3, RK-34-2012-32, př. 4, RK-34-2012-32, př. 5, RK-34-2012-32, př. 6, RK-34-2012-32, př. 7

33. Výpůjčka movitých věcí (notebooků) Diecézní charitě Brno
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Smlouvy o výpůjčce. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1788/34/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-34-2012-33, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 9. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-33.doc, RK-34-2012-33, př. 1

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Lipnice nad Sázavou o příspěvek na opravu požární nádrže
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti obce Lipnice nad Sázavou o finanční příspěvek na opravu požární nádrže „Kateřinka“. V průběhu jednání přišli P. Krčál a Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1789/34/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout peněžitý dar Obci Lipnice nad Sázavou, IČ 00267813, ve výši 100 000 Kč na opravu požární nádrže Kateřinka dle materiálů RK-34-2012-34, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-34.doc, RK-34-2012-34, př. 1, RK-34-2012-34, př. 2, RK-34-2012-34, př. 3, RK-34-2012-34, př. 4

35. Nařízení rady kraje, kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem Nařízení Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1790/34/2012/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 17/2012, kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina, dle materiálu RK-34-2012-35, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-35.doc, RK-34-2012-35, př. 1, RK-34-2012-35, př. 2

36. Zrušení usnesení č. 0378/09/2012/RK - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh zrušení usnesení 0378/09/2012/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1791/34/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení č. 0378/09/2012/RK ze dne 28. února 2012.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-36.doc, RK-34-2012-36, př. 1

37. VIP akce Kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí seznam VIP akcí a dalších akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2013. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1792/34/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
navrhovaný seznam VIP akcí a dalších akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2013 dle materiálu RK-34-2012-37, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-37.doc, RK-34-2012-37, př. 1

38. Projekt KID CZ-A - monitorovací zpráva, žádost o platbu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí informace uvedené v monitorovací zprávě projektu KID CZ-A. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1793/34/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v monitorovací zprávě projektu KID CZ-A (Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice - 60 let EU) dle materiálu RK-34-2012-38, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-34-2012-38, př. 1, RK-34-2012-38, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-38.doc, RK-34-2012-38, př. 1, RK-34-2012-38, př. 2

39. Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a J. Janová, pracovnice oddělení ochrany přírodních zdrojů, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1794/34/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu NATURA 2000 - ZCHÚ o účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 1 165 308 Kč za dílčí část projektu Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina.
odpovědnost: OŽP, OE
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-39.doc

40. Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem dotace od Ministerstva životního prostředí na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2012
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a J. Janová, pracovnice oddělení ochrany přírodních zdrojů, seznámili radu kraje s návrhem přijetí účelové dotace z MŽP na financování podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1795/34/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3792 Ekologická výchova a osvěta) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŽP ve výši 142 857 Kč určenou na financování podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2012.
odpovědnost: OŽP, OE
termín: 31. října 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-40.doc, RK-34-2012-40, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 41 - 44 v bloku.
K předkládaným bodům odboru životního prostředí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

41. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka a jejího ochranného pásma
Usnesení 1796/34/2012/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 18/2012, o vyhlášení přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka, dle materiálu RK-34-2012-41, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 9. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-41.doc, RK-34-2012-41, př. 1, RK-34-2012-41, př. 2

42. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Mrázkova louka
Usnesení 1797/34/2012/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 19/2012, o vyhlášení přírodní památky Mrázkova louka, dle materiálu RK-34-2012-42, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 9. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-42.doc, RK-34-2012-42, př. 1, RK-34-2012-42, př. 2

43. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Hroznětínská louka a olšina
Usnesení 1798/34/2012/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 20/2012, o vyhlášení přírodní rezervace Hroznětínská louka a olšina, dle materiálu RK-34-2012-43, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 9. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-43.doc, RK-34-2012-43, př. 1, RK-34-2012-43, př. 2

44. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Nad Svitákem
Usnesení 1799/34/2012/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 21/2012, o vyhlášení přírodní rezervace Nad Svitákem a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-34-2012-44, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 9. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-44.doc, RK-34-2012-44, př. 1, RK-34-2012-44, př. 2

45. Monitorovací zpráva č. 2 projektu CEC5 (OP Central Europe)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje na vědomí informace uvedené v monitorovací zprávě za období 1. 4. 2012 30. 9. 2012. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1800/34/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v monitorovací zprávě projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách) dle materiálu RK-34-2012-45, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-34-2012-45, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 10. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-45.doc, RK-34-2012-45, př. 1, RK-34-2012-45, př. 2

46. Monitorovací zpráva č. 1 projektu RAILHUC (OP Central Europe)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje na vědomí monitorovací zprávu za období 1. 10. 2011 30. 9. 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1801/34/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v monitorovací zprávě projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (Železniční uzlová města a TEN-T sítě) dle materiálu RK-34-2012-46, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-34-2012-46, př. 2 a RK-34-2012-46, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 10. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-46.doc, RK-34-2012-46, př. 1, RK-34-2012-46, př. 2, RK-34-2012-46, př. 3

47. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, informovali radu kraje o veřejných zakázkách malého rozsahu, o jejichž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl Ing. Bc. Martin Hyský, radní pro Oblast regionálního rozvoje ve 3. čtvrtletí 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1802/34/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejichž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl Ing. Bc. Martin Hyský, radní pro Oblast regionálního rozvoje v období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012 dle materiálu RK-34-2012-47, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 9. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-47.doc, RK-34-2012-47, př. 1

48. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s návrhem přijetí dotace ze strany řídícího orgánu Operačního programu „Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013“ Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1803/34/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu devizového účtu Kraje Vysočina OP AT-CZ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska a Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 176 712,11Kč;
 • převod finančních prostředků z devizového účtu OP AT-CZ na zvláštní účet projektu Technická pomoc AT-CZ ve výši 176 712,11Kč na financování další etapy projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-48.doc

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - uvolnění prostředků na opravu značení turistických cílů v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1804/34/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Územní rozvoj o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na opravy značení nejvýznamnějších turistických cílů na silnicích kraje.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-49.doc, RK-34-2012-49, př. 1

50. Žádost o podstatnou změnu globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1805/34/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-50.doc

67. Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prodloužení pracovních poměrů zaměstnanců, podílejících se na jejich realiazaci
Z. Kadlec předložil radě kraje na vědomí informaci o prodloužení pracovních poměrů u čtyř funkčních míst s obsahovou náplní funkčního místa zaměřeného na administraci globálních grantů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1806/34/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o prodloužení pracovních poměrů u čtyř funkčních míst do 31. 12. 2014 s obsahovou náplní funkčního místa zaměřeného na administraci globálních grantů.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-67.doc

51. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s návrhem dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1807/34/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu RK-34-2012-51, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 12. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-51.doc, RK-34-2012-51, př. 1

52. Smlouva s Českým olympijským výborem a Českou olympijskou, a.s. o pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh Smlouvy o pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014. V průběhu jednání odešli M. Hyský a P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1808/34/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 dle materiálu RK-34-2012-52, př. 3 a materiálu RK-34-2012-52, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-52.doc, RK-34-2012-52, př. 1, RK-34-2012-52, př. 2, RK-34-2012-52, př. 3

53. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu úpravy použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1809/34/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2012 dle materiálu RK-34-2012-53, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-53.doc, RK-34-2012-53, př. 1

54. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyřazení uvedeného nepotřebného majetku kraje. V průběhu jednání přišli M. Hyský a P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1810/34/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením výukového softwaru pro CNC, inventární číslo 90 300 001, 7 ks monitorů 19 DELL, inventární číslo 30 212 243 a 15 ks počítačů Brave, inventární číslo 30 112 281 z majetku kraje způsobem navrženým Gymnáziem, Střední odbornou školou a Vyšší odbornou školou Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-34-2012-54.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-54.doc

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1811/34/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia ve výši 1 435 065,60 Kč; § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště ve výši 924 874,20 Kč; § 3124 Speciální střední školy ve výši 381 435,60 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 2 741 375,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u škol:
 • Gymnázium Velké Meziříčí, IČO 48895393 o částku 699 231,00 Kč;
 • Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě; IČO 48895512, o částku 735 834,60 Kč;
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť; IČO 48461636, o částku 924 874,20 Kč;
 • Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72, IČO 62540017 o částku 381 435,60 Kč
na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze školám dle materiálu RK-34-2012-55.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: říjen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-55.doc

56. Návrh na poskytnutí daru z kapitoly Školství, mládeže a sportu pro studium v partnerském regionu Champagne-Ardenne
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1812/34/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-56.doc

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1813/34/2012/RK
Rada kraje
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Obchodní akademii Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČO 62540068 ve výši 165 000 Kč dle materiálu RK-34-2012-57;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3122 Střední odborné školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 165 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 165 000 Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 165 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 165 000 Kč Obchodní akademii Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČO 62540068 z důvodu pokrytí mzdových prostředků včetně zákonných odvodů;
souhlasí
 • u Základní a Praktické školy Velké Meziříčí, IČO 70831432 s použitím prostředků na provoz na pokrytí mzdových výdajů pracovníků do výše 30 000 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 19 000 Kč;
 • u Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČO 62540068 s použitím prostředků na provoz na pokrytí mzdových výdajů pracovníků do výše 109 000 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 56 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: do konce roku 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-57.doc, RK-34-2012-57, př. 1, RK-34-2012-57, př. 2, RK-34-2012-57, př. 3, RK-34-2012-57, př. 4

58. Modernizace vybavení technických škol - projekt Od myšlenky k výrobku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Od myšlenky k výrobku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1814/34/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci projektu CZ.1.11/3.4.00/27.01345 Od myšlenky k výrobku dle materiálu RK-34-2012-58, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 12. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-58.doc, RK-34-2012-58, př. 1, RK-34-2012-58, př. 2, RK-34-2012-58, př. 3

59. Finanční příspěvek neziskové organizaci Mensa České republiky na organizaci krajského kola Logické olympiády 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti neziskové organizace Mensa International Mensa České republiky o záštitu a finanční příspěvek na pořádání krajského kola soutěže Logická olympiáda 2012. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1815/34/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Mensa International Mensa České republiky, IČO 45248591 na podporu krajského kola soutěže Logická olympiáda 2012 v celkové výši 20 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-59.doc, RK-34-2012-59, př. 1, RK-34-2012-59, př. 2

60. Návrh na poskytnutí peněžního daru z kapitoly Školství, mládeže a sportu na podporu studia zpěvu - návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1816/34/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-60.doc, RK-34-2012-60, př. 1, RK-34-2012-60, př. 2, RK-34-2012-60, př. 3

61. Zpráva o pilotním projektu - půdoochranné technologie
J. Matějek předložil radě kraje na vědomí Zprávu o pilotním projektu - půdoochranné technologie 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1817/34/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o pilotním projektu - půdoochranné technologie 2012 dle materiálu RK-34-2012-61, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-61.doc, RK-34-2012-61, př. 1

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Vzpomínkový víkend na židovské spoluobčany z Černovic u Tábora a okolí
J. Běhounek seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotace na pořádání akce Vzpomínkový víkend na židovské spoluobčany z Černovic u Tábora a okolí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1818/34/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 40 000 Kč Židovskému památníku Černovice, Dukelských hrdinů 14, Praha 7, IČO: 26590247, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Vzpomínkového víkendu na židovské spoluobčany z Černovic u Tábora a okolí dle materiálu RK-34-2012-62, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 40 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 40 000 Kč dle materiálu RK-34-2012-62.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-62.doc, RK-34-2012-62, př. 1, RK-34-2012-62, př. 2, RK-34-2012-62, př. 3

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na realizaci díla s názvem HLAVA XXII
J. Běhounek předložil radě kraje návrh poskytnutí dotace společnosti CENTRUM VYSOČINA, o.p.s., na realizaci díla s názvem HLAVA XXII. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1819/34/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 75 000 Kč obecně prospěšné společnosti CENTRUM VYSOČINA, o.p.s., se sídlem: B. Kozinové 2020, Havlíčkův Brod, IČO: 27470148, na krytí nákladů souvisejících s vytvořením díla nazvaného HLAVA XXII dle materiálu RK-34-2012-63, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 75 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 75 000 Kč dle materiálů RK-34-2012-63, RK-34-2012-63, př. 1, RK-34-2012-63, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-63.doc, RK-34-2012-63, př. 1, RK-34-2012-63, př. 2

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru
J. Běhounek informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1820/34/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 35 000 Kč Městu Žďár nad Sázavou, IČO: 00295841, se sídlem Žďár nad Sázavou 1, Žižkova 227/1, dle materiálu RK-34-2012-64, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků o částku 35 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 35 000 Kč dle materiálu RK-34-2012-64.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 9. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2012-64.doc, RK-34-2012-64, př. 1, RK-34-2012-64, př. 2

69. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 34/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 23. 10. 2012, v 8:30 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 34/2012 dne 9. 10. 2012.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 11. 10. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz