Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 34/2012 - 09.10.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
03Změna usnesení 1487/29/2012/RK a 1676/32/2012RK
04Návrh na zařazení nových akcí SŠ technická Jihlava - rekonstrukce střechy , SUPŠ Jihlava-Helenín - zateplení Domova mládeže , Gymnázium Jihlava - rekonstrukce sociálního zařízení a SPŠ Jihlava - rekonstrukce kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, p
05Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v rámci přípravy stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
06Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
07Výběrové řízení na veřejnou zakázku Transformace ÚSP Jinošov III.
08Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
09Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - investice v sociálních věcech, návrh na provedení rozpočtového opatření
10Návrh na vyřazení nepotřebného majetku ÚSP Lidmaň, příspěvkové organizace
11Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev krajů
12Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské knihovny Vysočiny
13Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - hlášení o pokroku (monitorovací hlášení)
14Projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
15Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvám o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line
16Projekt Digitalizace a ukládání - návrh na provedení rozpočtového opatření
17Projekt Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba - návrh na provedení rozpočtového opatření
18Posouzení stavu IT v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina
19Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty IOP
20Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 7. do 30. 9. 2012
21Veřejná zakázka Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina
22Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
23Žádost o přesun části finančních nákladů v rámci investičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
24Návrh na stanovení odměny na základě výsledku hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
25Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za III. čtvrtletí 2012
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna v použití finančních prostředků v příloze D1 rozpočtu kraje na rok 2012
27Žádosti o změnu rozpočtů projektů z oblasti dopravy
28Prohlášení k žádosti o podporu projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
29Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
30Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2012
32Veřejná zakázka Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina
33Výpůjčka movitých věcí (notebooků) Diecézní charitě Brno
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Lipnice nad Sázavou o příspěvek na opravu požární nádrže
35Nařízení rady kraje, kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina
36Zrušení usnesení č. 0378/09/2012/RK - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
37VIP akce Kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2013
38Projekt KID CZ-A - monitorovací zpráva, žádost o platbu
39Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
40Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem dotace od Ministerstva životního prostředí na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2012
41Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka a jejího ochranného pásma
42Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Mrázkova louka
43Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Hroznětínská louka a olšina
44Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Nad Svitákem
45Monitorovací zpráva č. 2 projektu CEC5 (OP Central Europe)
46Monitorovací zpráva č. 1 projektu RAILHUC (OP Central Europe)
47Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
48Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - uvolnění prostředků na opravu značení turistických cílů v Kraji Vysočina
50Žádost o podstatnou změnu globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina
51Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče
52Smlouva s Českým olympijským výborem a Českou olympijskou, a.s. o pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
53Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
54Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
56Návrh na poskytnutí daru z kapitoly Školství, mládeže a sportu pro studium v partnerském regionu Champagne-Ardenne
57Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
58Modernizace vybavení technických škol - projekt Od myšlenky k výrobku
59Finanční příspěvek neziskové organizaci Mensa České republiky na organizaci krajského kola Logické olympiády 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
59upr1Finanční příspěvek neziskové organizaci Mensa International - Mensa České republiky na organizaci krajského kola Logické olympiády 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
60Návrh na poskytnutí peněžního daru z kapitoly Školství, mládeže a sportu na podporu studia zpěvu - návrh na provedení rozpočtového opatření
61Zpráva o pilotním projektu - půdoochranné technologie
62Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Vzpomínkový víkend na židovské spoluobčany z Černovic u Tábora a okolí
63Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na realizaci díla s názvem HLAVA XXII
63upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na realizaci díla s názvem HLAVA XXII
64Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru
65Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky: Studie - porovnání finančních úspor na základě použitých diagnostických metod, (provedení diagnostiky georadarem a deflektometrem, včetně zaměření laserscanerem)
66Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Náměšť nad Oslavou
67Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - prodloužení pracovních poměrů zaměstnanců, podílejících se na jejich realiazaci
68Podstatná změna č. V v projektu Transformace ÚSP Jinošov III
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz