Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 32/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 32/2012, které se konalo dne 25. 9. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2012
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 25. 9. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek, omluvil nepřítomnost M. Hyského a pozdější příchod V. Novotného, P. Krčála a L. Joukla.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujícího bodu do programu jednání:
63. Jmenování ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny Jihlava na základě konkursního řízení
a návrh na stažení bodu 57. Pravidla Rady Kraje Vysočina na poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé (Zdrojové materiály: RK-32-2012-57.doc) a bodu 59. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež (Zdrojové materiály: RK-32-2012-59.doc).
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2012
 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 3. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 4. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice, obci Světlá nad Sázavou a k. ú. a obci Služátky
 5. Majetkoprávní příprava stavby II/360 Třebíč - Střítež
 6. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 7. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pozemek zahrnutý do trvalého záboru pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
 8. Uzavření nájemní smlouvy pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 7 do přílohy M 1
 10. Darování pozemku v k. ú. Jakubov u Moravských Budějovic
 11. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 12. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 13. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Vojslavice nad Želivkou
 14. Uzavření podnájemní smlouvy pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602
 15. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Klokočov
 16. Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú. Pístov u Jihlavy
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
 18. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Radešínská Svratka
 19. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 20. Uzavření nájemních smluv na pozemky pod silnicí III/02321 k. ú. Sedlejov, silnicí III/13419 k. ú. Jihlávka a silnicí II/346 k. ú. Leština u Světlé
 21. Zahájení majetkoprávního vypořádání - k. ú. Polná
 22. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2012
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad a kapitole Ostatní finanční operace
 24. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2012
 25. Návrh rozpočtového opatření včetně změny závazného ukazatele Investiční dotace pro rok 2012 u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 26. Návrh rozpočtového opatření včetně změny závazného ukazatele rok 2012 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 27. Smlouva o výpůjčce movitého majetku Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 28. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního účelového daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 29. Jmenovací dekret a stanovení platu ředitele příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Jablonci nad Nisou
 31. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů do expozic Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 1. etapy realizace projektu podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IVC - OSEPA
 34. Veřejná zakázka Notebooky
 35. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty IOP
 36. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Videokonference
 37. Projekt Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 38. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 39. Rozpočtové opatření - realizace prostorového pasportu v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
 40. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 41. Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa
 42. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající ze smlouvy o nájmu nemovitosti u kapitoly Zdravotnictví
 43. Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2012 pro zdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina
 44. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
 45. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova bez zámku, příspěvkové organizace
 46. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 50. Souhlas s uzavřením smlouvy - Střední škola stavební Třebíč
 51. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
 52. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu technickou Žďár nad Sázavou
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Příspěvek na účast na letošní IKA-Světové olympiádě kuchařů v Erfurtu
 54. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 7. 9. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 55. Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
 56. Návrh na úpravu investičního plánu České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy na rok 2012
 57. Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
 58. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - metodika
 59. Informace o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
 60. Projekt PreCo - ukončení projektu a návrh na provedení rozpočtového opatření
 61. Jmenování ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny Jihlava na základě konkursního řízení
 62. Rozprava členů rady
Usnesení 1668/32/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 25. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 31/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

Na jednání se dostavil V. Novotný.
J. Běhounek navrhl projednání bodů 02, 03 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1669/32/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.2 II OPVK (č. ú.: 4200315259/6800) o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 166 016,00 Kč určenou na financování způsobilých výdajů projektu Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II v rámci OP VK.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-02.doc

03. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1670/32/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.3 II OPVK (č. ú.: 4200315267/6800) o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 73 236,00 Kč určenou na financování způsobilých výdajů projektu Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II v rámci OP VK.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-03.doc

04. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice, obci Světlá nad Sázavou a k. ú. a obci Služátky
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o stažení tohoto materiálu z programu jednání z důvodu nutnosti jeho přepracování. Rada kraje akceptovala žádost předkladatele o stažení uvedeného bodu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-04.doc

Na jednání se dostavili L. Joukl a P. Krčál.
L. Joukl navrhl projednání bodů 05 08, 10 15, 17 - 20 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

05. Majetkoprávní příprava stavby II/360 Třebíč - Střítež
Usnesení 1671/32/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-05.doc

06. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 1672/32/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 dle materiálu RK-32-2012-06, př. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku číslo 2DHM110075 uzavřené mezi s Povodím Labe, státním podnikem na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-06.doc, RK-32-2012-06, př. 1

07. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pozemek zahrnutý do trvalého záboru pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
Usnesení 1673/32/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 2 dle materiálu RK-32-2012-07, př. 1 k nájemní smlouvě číslo 1N10/64 uzavřené mezi Pozemkovým fondem České republiky na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-07.doc, RK-32-2012-07, př. 1

08. Uzavření nájemní smlouvy pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba
Usnesení 1674/32/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba smlouvu dle materiálu RK-32-2012-08, př. 1 mezi Pozemkovým fondem České republiky na straně pronajímatele a Krajem Vysočiny na straně nájemce.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-08.doc, RK-32-2012-08, př. 1

10. Darování pozemku v k. ú. Jakubov u Moravských Budějovic
Usnesení 1675/32/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1260/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 360 m2 v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jakubov u Moravských Budějovic.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-10.doc, RK-32-2012-10, př. 1

11. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1676/32/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-32-2012-11, př. 1 a RK-32-2012-11, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-11.doc, RK-32-2012-11, př. 1, RK-32-2012-11, př. 2

12. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1677/32/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-32-2012-12, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-32-2012-12, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku 1066/6 v k. ú. Světlá nad Sázavou určeného k zastavění chodníkem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-12.doc, RK-32-2012-12, př. 1

13. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Vojslavice nad Želivkou
Usnesení 1678/32/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování geometrickým plánem č. 106-50/2004 odděleného dílu a z pozemku par. č. 1000/5 - ost. plocha, silnice o výměře 1 134 m2 v k. ú. Vojslavice nad Želivkou, obec Vojslavice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem díl b o výměře 322 m2 oddělený geometrickým plánem č. 106-50/2004 z pozemku par. č. 1000/1 v k. ú. Vojslavice nad Želivkou, obec Vojslavice z vlastnictví ĆR, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem díl a o výměře 1 134 m2 oddělený geometrickým plánem č. 106-50/2004 z pozemku par. č. 1000/5 - ost. plocha, silnice v k. ú. Vojslavice nad Želivkou, obec Vojslavice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-13.doc, RK-32-2012-13, př. 1

14. Uzavření podnájemní smlouvy pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602
Usnesení 1679/32/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o podnájmu dle materiálu RK-32-2012-14, př. 1 na části pozemků par. č. 243/2, par. č. 276/1 a par. č. 738 v k. ú. Hosov a obci Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-14.doc, RK-32-2012-14, př. 1, RK-32-2012-14, př. 2

15. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Klokočov
Usnesení 1680/32/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-32-2012-15, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Klokočov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-32-2012-15, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Klokočov;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-32-2012-15, př. 2 z vlastnictví obce Klokočov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-15.doc, RK-32-2012-15, př. 1, RK-32-2012-15, př. 2, RK-32-2012-15, př. 3

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
Usnesení 1681/32/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o investiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 1 109 310 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. října 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-17.doc

18. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Radešínská Svratka
Usnesení 1682/32/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi obcí Radešínská Svratka na straně vlastníka dotčeného pozemku a Krajem Vysočina na straně investora stavby II/360 Radešínská Svratka - průtah, odvodnění smlouvu zakládající právo provést stavbu II/360 Radešínská Svratka - průtah, odvodnění, kterou bude dotčen pozemek par. č. 1375/1 - ostatní plocha, ost. komunikace v k. ú. a obci Radešínská Svratka.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-18.doc, RK-32-2012-18, př. 1

19. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1683/32/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-32-2012-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-19.doc, RK-32-2012-19, př. 1

20. Uzavření nájemních smluv na pozemky pod silnicí III/02321 k. ú. Sedlejov, silnicí III/13419 k. ú. Jihlávka a silnicí II/346 k. ú. Leština u Světlé
Usnesení 1684/32/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy na pozemky zastavěné silnicemi II. a III. třídy mezi Českými dráhami, a.s. na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce a uhradit částky za bezesmluvní užívání pozemků dle splátkových kalendářů, vše v rozsahu a za cenu dle materiálů RK-32-2012-20, př. 1 v k. ú. Sedlejov, RK-32-2012-20, př. 2 v k. ú. Jihlávka a RK-32-2012-20, př. 3 v k. ú. Leština u Světlé.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-20.doc, RK-32-2012-20, př. 1, RK-32-2012-20, př. 2, RK-32-2012-20, př. 3

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 7 do přílohy M 1
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1685/32/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 350 tis. Kč při současném snížení přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 350 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-09.doc

16. Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú. Pístov u Jihlavy
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh majetkoprávního vypořádání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a statutárním městem Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1686/32/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání po stavbě I/38 Jihlava - obchvat v k. ú. Pístov u Jihlavy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha a statutárním městem Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-16.doc, RK-32-2012-16, př. 1

21. Zahájení majetkoprávního vypořádání - k. ú. Polná
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1687/32/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-21.doc

22. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2012
J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1688/32/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2012 dle materiálu RK-32-2012-22, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. září 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-22.doc, RK-32-2012-22, př. 1

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad a kapitole Ostatní finanční operace
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1689/32/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6172 Činnost regionální správy, položka 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 172 190 Kč, a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace (DPH) o částku 34 450 Kč) rozpočtu kraje o celkovou částku 206 640 Kč.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
termín: září 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-23.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 24 - 26 v bloku.
K předkládaným bodům odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

24. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2012
Usnesení 1690/32/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura a § 3315 - Činnosti muzeí a galerií spočívající ve snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 600 000 Kč u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 600 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, pro rok 2012 snížením o částku 600 000 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o stejnou částku 600 000 Kč v souvislosti s řešením investičních potřeb pro zabezpečení nového depozitáře;
 • změnu investičního plánu na rok 2012 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-32-2012-24, př. 1;
souhlasí
s převodem 160 000 Kč z rezervního fondu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, do investičního fondu organizace na nákup zařízení monitorujícího stav teploty a vlhkosti v jednotlivých místnostech depozitáře.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-24.doc, RK-32-2012-24, př. 1

25. Návrh rozpočtového opatření včetně změny závazného ukazatele Investiční dotace pro rok 2012 u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
Usnesení 1691/32/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 350 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 350 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Investiční dotace z rozpočtu kraje pro rok 2012 u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, snížením o částku 350 000 Kč z důvodu posunutí termínu realizace investiční akce (regálový systém pro depozitář Helenín) až na rok 2013.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-25.doc

26. Návrh rozpočtového opatření včetně změny závazného ukazatele rok 2012 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Usnesení 1692/32/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Kultura, § 3311 - Divadelní činnost a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 000 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 000 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Investiční dotace z rozpočtu kraje pro rok 2012 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, snížením o částku 1 000 000 Kč z důvodu toho, že organizace nebude v letošním roce pořizovat nový autobus.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-26.doc

27. Smlouva o výpůjčce movitého majetku Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s předloženým návrhem udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce movitého majetku v hospodaření Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, s Leteckým muzeem Viléma Götha v Dačicích. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1693/32/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitého majetku v hospodaření Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-32-2012-27, př. 1, a to na dobu neurčitou.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-27.doc, RK-32-2012-27, př. 1

28. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního účelového daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o žádosti Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, o vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy za účelem přijetí finančního daru a současně udělení souhlasu s čerpáním těchto finančních prostředků z rezervního fondu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1694/32/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2012-28, př. 1;
 • s použitím rezervního fondu pro rok 2012 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši 20 000 Kč a pro rok 2013 taktéž ve výši 20 000 Kč na zajištění provozu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-28.doc, RK-32-2012-28, př. 1

29. Jmenovací dekret a stanovení platu ředitele příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1695/32/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-29.doc

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Jablonci nad Nisou
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení návrh poskytnutí dotace účinkujícímu z Kraje Vysočina na národní přehlídce v jiném kraji. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1696/32/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 ve výši 10 000 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci, se sídlem Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 72052422, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na 26. Celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých Jablonec nad Nisou Tanec, tanec...2012 dle materiálu RK-32-2012-30, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-30.doc, RK-32-2012-30, př. 1

31. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů do expozic Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s předloženým návrhem udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů do expozic Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1697/32/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů do expozic Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-32-2012-31, př. 1, a to na dobu určitou do 25. 9. 2017.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-31.doc, RK-32-2012-31, př. 1

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 1. etapy realizace projektu podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1698/32/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4152 - Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí) a výdajů (kapitola Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci od vedoucího partnera projektu ve výši 431 702,71 Kč (ÚZ 41500000);
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 25 153,03 Kč (ÚZ 41117007);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, IČO 28263693 o částku 456 855,74 Kč na realizaci projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS.
odpovědnost: OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 15. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-32.doc

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IVC - OSEPA
J. Krotký, vedoucí oddělení správy databází a aplikací, K. Mayerová, úředník na úseku koncepce IT, D. Matys, pracovník oddělení správy sítě a V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a příspěvkových organizací, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření spočívajícího v přijetí dotace z ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje) na zvláštní účet Kraje Vysočina projektu INTERREG IVC OSEPA. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1699/32/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu OSEPA o přijatou dotaci z ERDF ve výši 504 029,67 Kč určenou na financování projektu INTERREG IVC - OSEPA.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 25. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-33.doc

34. Veřejná zakázka Notebooky
J. Krotký, vedoucí oddělení správy databází a aplikací, K. Mayerová, úředník na úseku koncepce IT, D. Matys, pracovník oddělení správy sítě a V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a příspěvkových organizací, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1700/32/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče zakázky dle přílohy č. 5 jako nejvhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Notebooky;
ukládá
odboru informatiky zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-34.doc, RK-32-2012-34, př. 1, RK-32-2012-34, př. 2, RK-32-2012-34, př. 3, RK-32-2012-34, př. 4, RK-32-2012-34, př. 5

35. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty IOP
J. Krotký, vedoucí oddělení správy databází a aplikací, K. Mayerová, úředník na úseku koncepce IT, D. Matys, pracovník oddělení správy sítě a V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a příspěvkových organizací, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1701/32/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Rozšíření Datového skladu kraje Vysočina vydaném Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. 29847/2012-91/1 dle materiálu RK-32-2012-35, př. 2 a projekt Digitální mapa veřejné správy kraje Vysočina vydané MMR ČR pod č.j. 29848/2012-91/1 dle materiálu RK-32-2012-35, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Rozšíření Datového skladu kraje Vysočina vydané Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. 29847/2012-91/1 dle materiálu RK-32-2012-35, př. 2 a pro projekt Digitální mapa veřejné správy kraje Vysočina vydané MMR ČR pod č.j. 29848/2012-91/1 dle materiálu RK-32-2012-35, př. 3.
odpovědnost: odbor analýz a podpory řízení, odbor informatiky
termín: 30. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-35.doc, RK-32-2012-35, př. 1, RK-32-2012-35, př. 2, RK-32-2012-35, př. 3

62. Projekt PreCo - ukončení projektu a návrh na provedení rozpočtového opatření
Z. Ryšavý předložil radě kraje na vědomí zprávu o ukončení uvedeného projektu a návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1702/32/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu PreCo o přijatou závěrečnou platbu projektu PreCo ve výši 7035,77 euro (177 800,90 Kč);
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu PreCo o splátku kontokorentního úvěru ve výši 177 800,90 Kč;
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2012 na speciálním projektovém účtu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu PreCo ve výši převodu konečného zůstatku včetně připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2012;
bere na vědomí
ukončení projektu PreCo.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-62.doc

36. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Videokonference
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, J. Krotký, vedoucí oddělení správy databází a aplikací, K. Mayerová, úředník na úseku koncepce IT, D. Matys, pracovník oddělení správy sítě a V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a příspěvkových organizací, předložili radě kraje návrh vyhlášení veřejné zakázky na společný nákup hardware a software pro vybudování sedmi videokonferenčních bodů ve vybraných zdravotnických zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina a v Krajském úřadu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1703/32/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky Videokonference v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-32-2012-36, př. 1 a RK-32-2012-36, př. 3;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky u veřejné zakázky Videokonference dle materiálu RK-32-2012-36, př. 2;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u veřejné zakázky Videokonference plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u veřejné zakázky Videokonference posoudí hodnotící komise;
ukládá
odboru zdravotnictví, odboru informatiky a odboru analýz a podpory řízení zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky Videokonference dle schváleného způsobu zadání, podmínek a termínů stanovených v zadávací dokumentaci (termíny budou doplněny dle požadavků zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů s tím, že zakázka bude zveřejněna do 3 pracovních dnů od schválení Radou Kraje Vysočina a doba zveřejnění bude 30 dnů) této veřejné zakázky na dodávky a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 06/12.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor informatiky, odbor analýz a podpory řízení
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-36.doc, RK-32-2012-36, př. 1, RK-32-2012-36, př. 2, RK-32-2012-36, př. 3

37. Projekt Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámily radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření souvisejícího s přijetím dotace na zvláštní účet projektu „Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě“. V průběhu jednání odešel J. Matějek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1704/32/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 53 771 567,53 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě o splátku kontokorentního úvěru ve výši 53 771 567,53 Kč;
 • převod konečného zůstatku ve výši 56 477,64 Kč a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2012 na zvláštním účtu projektu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu ve výši převodu konečného zůstatku včetně připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2012;
bere na vědomí
informaci o celkovém vyúčtování projektu dle materiálu RK-32-2012-37, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-37.doc, RK-32-2012-37, př. 1, RK-32-2012-37, př. 2

38. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. V průběhu jednání přišel J. Matějek. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1705/32/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • realizaci investiční akce Technologická (HW a SW) připravenost v nemocnicích Kraje Vysočina;
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 převod zůstatku rozpočtu 2011 NIS (ÚZ 00999) o částku 7 500 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, o stejnou částku 7 500 000 Kč,
z toho:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace: 1 500 000 Kč;
 • Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace: 1 500 000 Kč;
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace: 1 500 000 Kč;
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace: 1 500 000 Kč;
 • Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace: 1 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Dotace na investice“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci: 1 500 000 Kč;
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci: 1 500 000 Kč;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci: 1 500 000 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci: 1 500 000 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci: 1 500 000 Kč;
za účelem zajištění technologické připravenosti pro zajištění standardizace ICT;
ukládá
 • ředitelům zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina postupovat dle metodiky uvedené v materiálu RK-32-2012-38, př. 2;
 • ředitelům předložit odboru zdravotnictví do 14. 12. 2012 kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu všech investičních závazků na technologickou připravenost;
 • ředitelům do 28. 2. 2013 předložit závěrečnou zprávu projektu, kde bude popsáno, jakým způsobem projekt proběhl a jaká doporučení směrem ke Standardu ICT v oblasti tenkých klientů nemocnice doporučují.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-38.doc, RK-32-2012-38, př. 1, RK-32-2012-38, př. 2, RK-32-2012-38, př. 3

39. Rozpočtové opatření - realizace prostorového pasportu v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložily radě kraje návrh poskytnutí příspěvku na zpracování prostorových dat v digitální podobě pro technickou evidenci a správu zařízení a budov pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1706/32/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 287 150 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 287 150 Kč,
z toho:
  • Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, ve výši 25 550 Kč;
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, ve výši 50 400 Kč;
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, ve výši 96 000 Kč;
  • Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, ve výši 115 200 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 25 550 Kč;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 50 400 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 96 000 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 115 200 Kč;
s určením na pokrytí nákladů spojených se zpracováním prostorových dat v digitální podobě pro technickou evidenci a správu zařízení a budov;
ukládá
ředitelům Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, předložit dodavatelskou fakturu, na základě které bude dotace poukázána. Po úhradě závazku dodavateli zaslat na odbor zdravotnictví výpisy z bankovních účtů o řádné úhradě této faktury.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 14. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-39.doc, RK-32-2012-39, př. 1

40. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámily radu kraje s předloženým návrhem vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1707/32/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:
 • Narkotizační přístroj Julian 104, r. v. 1999, pořizovací cena 212 145,- Kč;
 • Narkotizační přístroj Julian 104, r. v. 1999, pořizovací cena 212 145,- Kč;
 • Gastrofibroskop Olympus, r. v. 1986, pořizovací cena 196 009,- Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-40.doc, RK-32-2012-40, př. 1

41. Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámily radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1708/32/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci příjmové části rozpočtu kraje snížení položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o vrácenou účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu Rezidenční místa (ÚZ 35015) ve výši 103 512,50 Kč;
 • v rámci výdajové části rozpočtu - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice snížení položky 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35015) o celkovou částku 103 512,50 Kč, z toho:
 • 81 667,00 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • 21 845,50 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2012 o částku:
 • 81 667,00 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;
 • 21 845,50 Kč u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-41.doc

42. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající ze smlouvy o nájmu nemovitosti u kapitoly Zdravotnictví
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1709/32/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí s účelovým znakem 00051 o nájemné placené Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací ve výši 1 539 756 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 00051 o částku 1 283 130 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace, položky 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 - DPH placená krajem) o částku 256 626 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 1 283 130 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: do 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-42.doc, RK-32-2012-42, př. 1

43. Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2012 pro zdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložily radě kraje ke schválení návrh aktualizace finančních plánů na rok 2012 pro zdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1710/32/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • aktualizaci finančních plánů výnosů a nákladů včetně tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů a investičních plánů na rok 2012 dle materiálu RK-32-2012-43, př. 1;
 • převod prostředků rezervního fondu do investičního fondu dle materiálu RK-32-2012-43, př. 1 a jejich profinancování;
 • plán oprav dle materiálu RK-32-2012-43, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-32-2012-43, př. 1;
ukládá
ředitelům Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, informovat zřizovatele prostřednictvím odboru zdravotnictví o případném negativním vývoji v hospodaření zdravotnických zařízení v průběhu 2. pololetí roku 2012;
bere na vědomí
výsledky hospodaření Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, za 1. pololetí roku 2012 dle materiálu RK-32-2012-43, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-43.doc, RK-32-2012-43, př. 1, RK-32-2012-43, př. 2, RK-32-2012-43, př. 3, RK-32-2012-43, př. 4

44. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
P. Krčál podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1711/32/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-44.doc

45. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova bez zámku, příspěvkové organizace
P. Krčál informoval radu kraje o návrhu vyřazení uvedeného nepotřebného majetku užívaného Domovem bez zámku, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1712/32/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku - osobní automobil Škoda Octavia tour, registrační značka 3J3 2371, inventární číslo 92, rok pořízení 2009, pořizovací cena 297 900 Kč, zůstatková cena ve výši 182 463 Kč, z majetku kraje a likvidací způsobem navrženým Domovem bez zámku, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-32-2012-45.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-45.doc

46. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyřazení uvedeného nepotřebného majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1713/32/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením serveru TESCO, inventární číslo C 220, z majetku kraje způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Obchodní akademií Velké Meziříčí dle materiálu RK-32-2012-46.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí.
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-46.doc

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1714/32/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 221 310,18 Kč určenou pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 na realizaci projektu Transformace vzdělávacích programů na modulární systém s kreditním hodnocením;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, IČ 48895598, o částku 221 310,18 Kč na realizaci projektu Transformace vzdělávacích programů na modulární systém s kreditním hodnocením.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-47.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 48, 49 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1715/32/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 791 504,17 Kč určenou pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, IČO 75140349 o částku 791 504,17 Kč na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: říjen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-48.doc

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1716/32/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 2 301 840,75 Kč určenou pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava, IČO 00836591 o částku 2 301 840,75 Kč na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: říjen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-49.doc

50. Souhlas s uzavřením smlouvy - Střední škola stavební Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Střední školy stavební Třebíč o vyjádření souhlasu zřizovatele s dlouhodobým pronájmem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1717/32/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu 2 ks lahví na technické plyny dle materiálu RK-32-2012-50, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy stavební Třebíč.
termín: 10. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-50.doc, RK-32-2012-50, př. 1

51. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem úpravy použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1718/32/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2012 dle materiálu RK-32-2012-51, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-51.doc, RK-32-2012-51, př. 1

52. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu technickou Žďár nad Sázavou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost Střední školy technické Žďár nad Sázavou o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, která se týká přijetí finančního účelového daru do vlastnictví organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1719/32/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-32-2012-52, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy technické Žďár nad Sázavou
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-52.doc, RK-32-2012-52, př. 1

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Příspěvek na účast na letošní IKA-Světové olympiádě kuchařů v Erfurtu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1720/32/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 10 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 10 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Hotelové školy Třebíč, IČO 66610699, o částku 10 000 Kč za účelem pokrytí části nákladů spojených s účastí na IKA-Světové olympiádě kuchařů v Erfurtu v roce 2012 dle materiálu RK-32-2012-53, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 5. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-53.doc, RK-32-2012-53, př. 1, RK-32-2012-53, př. 2

54. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 7. 9. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh úpravy rozpočtu škol a školských zařízení. V průběhu jednání odešli L. Joukl a P. Krčál. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1721/32/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o částku 84 603 tis. Kč, o kterou byla snížena účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-32-2012-54;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 dle materiálu RK-32-2012-54, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-32-2012-54, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-32-2012-54, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-54.doc, RK-32-2012-54, př. 1, RK-32-2012-54, př. 2, RK-32-2012-54, př. 3

55. Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s projektovým záměrem Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč „Učitel a žák - partneři ve vzdělávání“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1722/32/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč Učitel a žák - partneři ve vzdělávání dle materiálu RK-32-2012-55, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-55.doc, RK-32-2012-55, př. 1, RK-32-2012-55, př. 2, RK-32-2012-55, př. 3

56. Návrh na úpravu investičního plánu České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy na rok 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh úpravy použití investičního fondu České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1723/32/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu RK-32-2012-56, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel ČZA Humpolec, střední školy
termín: průběžně do konce roku 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-56.doc, RK-32-2012-56, př. 1

58. Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti o podporu soutěže Logická olympiáda 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1724/32/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Mensa ČR, IČO 45248591 na realizaci postupového kola soutěže ve výši 20 000 Kč dle materiálu RK-32-2012-58, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-58.doc, RK-32-2012-58, př. 1

60. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - metodika
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení metodiku oceňování talentovaných žáků a studentů - Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1725/32/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
metodiku oceňování talentovaných žáků a studentů - Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny dle materiálu RK-32-2012-60, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-60.doc, RK-32-2012-60, př. 1, RK-32-2012-60, př. 2

63. Jmenování ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny Jihlava na základě konkursního řízení
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh jmenování ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1726/32/2012/RK
Rada kraje
jmenuje
podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., PhDr. Jarmilu Proškovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny Jihlava, s účinnností od 1. 10. 2012 na období 6 let, dle materiálu RK-32-2012-63, př. 3.
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat PhDr. Jarmily Proškové, ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny Jihlava, s účinností od 1. 10. 2012 dle materiálu RK-32-2012-63, př. 5.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-63.doc, RK-32-2012-63, př. 1, RK-32-2012-63, př. 2, RK-32-2012-63, př. 3, RK-32-2012-63, př. 4, RK-32-2012-63, př. 5

61. Informace o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s výsledky ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1727/32/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu RK-32-2012-61, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 25. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2012-61.doc, RK-32-2012-61, př. 1

64. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 32/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 2. 10. 2012, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 32/2012 dne 25. 9. 2012.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 26. 9. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz