Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 32/2012 - 25.09.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnos
03Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurencescho
04Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice, obci Světlá nad Sázavou a k. ú. a obci Služátky
05Majetkoprávní příprava stavby II/360 Třebíč - Střítež
06Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
07Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pozemek zahrnutý do trvalého záboru pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
08Uzavření nájemní smlouvy pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba
09Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 7 do přílohy M 1
10Darování pozemku v k. ú. Jakubov u Moravských Budějovic
11Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
12Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
13Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Vojslavice nad Želivkou
14Uzavření podnájemní smlouvy pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602
15Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Klokočov
16Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú. Pístov u Jihlavy
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
18Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Radešínská Svratka
19Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
20Uzavření nájemních smluv na pozemky pod silnicí III/02321 k. ú. Sedlejov , silnicí III/13419 k. ú. Jihlávka a silnicí II/346 k. ú. Leština u Světlé
21Zahájení majetkoprávního vypořádání - k. ú. Polná
22Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2012
23Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad a kapitole Ostatní finanční operace
24Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2012
25Návrh rozpočtového opatření včetně změny závazného ukazatele Investiční dotace pro rok 2012 u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
26Návrh rozpočtového opatření včetně změny závazného ukazatele rok 2012 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
27Smlouva o výpůjčce movitého majetku Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
28Souhlas zřizovatele k přijetí finančního účelového daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
29Jmenovací dekret a stanovení platu ředitele příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Jablonci nad Nisou
31Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů do expozic Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
32Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 1. etapy realizace projektu podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IVC - OSEPA
34Veřejná zakázka Notebooky
35Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty IOP
36Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Videokonference
37Projekt Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
38Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
38upr1Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
39Rozpočtové opatření - realizace prostorového pasportu v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
40Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
41Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa
42Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající ze smlouvy o nájmu nemovitosti u kapitoly Zdravotnictví
43Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2012 pro zdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina
44Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
45Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova bez zámku, příspěvkové organizace
46Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
50Souhlas s uzavřením smlouvy - Střední škola stavební Třebíč
51Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
52Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu technickou Žďár nad Sázavou
53Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Příspěvek na účast na letošní IKA-Světové olympiádě kuchařů v Erfurtu
54Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 7. 9. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
55Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
56Návrh na úpravu investičního plánu České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy na rok 2012
57Pravidla Rady Kraje Vysočina na poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé
58Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
59Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
60Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - metodika
61Informace o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
62Projekt PreCo - ukončení projektu a návrh na provedení rozpočtového opatření
63Jmenování ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny Jihlava na základě konkursního řízení
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz