Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 31/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 31/2012, které se konalo dne 11. 9. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2012
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 11. 9. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
44. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Projektové dokumentace soubor 2“;
45. Záměr na stanovení rozsahu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2012
 2. Veřejná zakázka na stavební práce SPŠ Třebíč - zavedení oboru Energetika
 3. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 4. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 5. Návrh na zařazení nové akce ÚSP Křižanov - Havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
 6. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba, změna usnesení 1490/33/2009/RK
 7. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 8. Koupě nemovitosti pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
 9. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/406 Telč - průtah
 10. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina v jízdních řádech 2012/2013 Jihomoravským krajem.
 11. Změna investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2012
 12. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 13. Informace o procesním auditu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 14. Pravidla Rady Kraje Vysočina o komunikaci mezi Krajem Vysočina a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina a o užívání Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina
 15. Pravidla Rady Kraje Vysočina o hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem
 16. Pracoviště Tolstého 15 Jihlava - dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
 17. Smlouva o výpůjčce chráničky
 18. Dohoda o ukončení smluv o nájmu POPu Svojkovice
 19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
 20. Financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2012 - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 23. Smlouvy o výpůjčce movitého majetku Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 24. Změna investičního plánu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na rok 2012
 25. Souhlas s vývozem a prezentací betlémů a tabel ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Rakousku
 26. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
 27. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
 29. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - pokračování podpory po ukončení druhé etapy projektu
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 31. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 32. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.2.02/04.0005
 33. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 34. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 35. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 36. Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 37. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 38. Memorandum o spolupráci
 39. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2012 a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 40. Změny v Transformačním plánu Těchobuz (současný Domov Jeřabina, p. o.)
 41. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
 42. FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou politiku obcí
 43. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina
 44. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Projektové dokumentace soubor 2“
 45. Záměr na stanovení rozsahu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
 46. Rozprava členů rady
Usnesení 1623/31/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 11. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 30/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 07, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Veřejná zakázka na stavební práce SPŠ Třebíč - zavedení oboru Energetika
Usnesení 1624/31/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-02.doc, RK-31-2012-02, př. 1, RK-31-2012-02, př. 2

03. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1625/31/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-31-2012-03, př. 1 a RK-31-2012-03, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 11. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-03.doc, RK-31-2012-03, př. 1, RK-31-2012-03, př. 2

04. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 1626/31/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-31-2012-04, př. 1.
odpovědnost: ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-04.doc, RK-31-2012-04, př. 1

05. Návrh na zařazení nové akce ÚSP Křižanov - Havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
Usnesení 1627/31/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci ÚSP Křižanov - Havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: září 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-05.doc

06. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba, změna usnesení 1490/33/2009/RK
Usnesení 1628/31/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1490/33/2009/RK tak, že materiál RK-33-2009-18, př. 2 se nahrazuje materiálem RK-31-2012-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-06.doc, RK-31-2012-06, př. 1

07. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1629/31/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-31-2012-07, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-31-2012-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 11. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-07.doc, RK-31-2012-07, př. 1

08. Koupě nemovitosti pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
Na zasedání se dostavil T. Škaryd. P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje koupit nemovitosti pro shora uvedenou akci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1630/31/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt stavbu občanské vybavenosti čp. 395 včetně součástí a příslušenství na pozemku par. č. st. 469 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví Sdružení sportovních svazů České republiky, se sídlem U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7, Holešovice, IČO 001 74 262 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 130 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-08.doc, RK-31-2012-08, př. 1

K bodům 09 12, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

09. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/406 Telč - průtah
Usnesení 1631/31/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
žádost o podporu dle materiálu RK-31-2012-09, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-31-2012-09, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 19. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-09.doc, RK-31-2012-09, př. 1, RK-31-2012-09, př. 2

10. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina v jízdních řádech 2012/2013 Jihomoravským krajem.
Usnesení 1632/31/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Jihomoravským krajem v období platnosti jízdního řádu  2012/2013 v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, a to v rozsahu:
  • trať 240, úsek krajská hranice železniční stanice Rapotice (délka úseku 1,0 km), celkem 110 dnů v roce 2013, 220 vlkm/rok;
  • vlak 4820 (Rapotice příj. 1:20),
omezení jízdy „jede v (6),+,nejede 25.,26.XII.,1.I.“;
  • vlak 4825 (Rapotice odj. 5:28),
omezení jízdy jen v (6),+ kromě 25.,26.XII.,1.I.;
  • trať 250, úsek krajská hranice železniční stanice Vlkov u Tišnova (délka úseku 2,4 km), celkem 26 dnů v roce 2013, 124,8 vlkm / rok:
  • vlak 4618 (Vlkov příj. 9:47),
omezení jízdy „jede v (6) od 27.IV. do 28.IX. a 1.,8.V., 5.VII.“;
  • vlak 4615 (Vlkov odj. 10:11),
omezení jízdy „jede v (6) od 27.IV. do 28.IX. a 1., 8.V., 5.VII.“
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-10.doc, RK-31-2012-10, př. 1

11. Změna investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2012
Usnesení 1633/31/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2012 dle materiálu RK-31-2012-11.
odpovědnost: ředitel KSÚSV, ODSH
termín: průběžně do 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-11.doc

12. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 1634/31/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku za cenu dle nejvyšší předložené nabídky v nabídkovém řízení a v případě nezájmu s ekologickou likvidací přebytečného a nepotřebného majetku dle materiálu RK-31-2012-12, př. 1.
odpovědnost: ODSH, ředitel KSÚSV
termín: do 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-12.doc, RK-31-2012-12, př. 1

13. Informace o procesním auditu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o procesním auditu shora uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1635/31/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
„Procesní audit nastavení řídící kontroly v nákupních procesech a procesech oběhu účetních dokladů na KSÚSV, analýza současného stavu a navrhovaná opatření“ dle materiálu RK-31-2012-13, př. 1;
ukládá
řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:
 • aktualizovat vnitřní předpisy:
 • S 45 Podpisový řád;
 • S 32 O finanční kontrole;
 • S 34 O oběhu účetních dokladů;
 • S 29 Pokyny k zadávání veřejných zakázek;
 • S 11 Vnitřní kontrolní činnost
v souladu se závěry „Procesního auditu nastavení řídící kontroly v nákupních procesech a procesech oběhu účetních dokladů na KSÚSV, analýzy současného stavu a navrhovaných opatření“;
 • zajistit nezávislost výkonu funkce interního auditora v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
doporučuje
řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zvážit ekonomickou náročnost a případně zrealizovat elektronizaci řídící kontroly, rozdělení rolí správce rozpočtu a hlavní účetní, vytvořit nový účetní rozvrh, nastavení účtů v ekonomickém SW dle nového účetního rozvrhu, uspořádání školení pro všechny finanční účetní a seznámení s novým účetním rozvrhem, identifikaci všech zaměstnanců plnících jakoukoliv roli v řídící kontrole a přiřazení elektronických podpisů, zavést elektronickou administraci veřejných zakázek, provádět cyklicky externí a interní audity prověřující hospodárnost nakládání s veřejnými prostředky, přijetí etického kodexu organizace, vytvoření katalogu rizikových oblastí služeb, nákupů a zakázek v  nichž by mohlo docházet k nekontrolovaným výdajům.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, KSUSV
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-13.doc, RK-31-2012-13, př. 1

44. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Projektové dokumentace soubor 2“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce shora uvedené veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1636/31/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek nadlimitní veřejné zakázky: „Projektové dokumentace soubor 2“ dle materiálu RK-31-2012-44, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku nadlimitní veřejné zakázky „Projektové dokumentace soubor 2“:
 • část 1) uchazeče SUDOP PRAHA a. s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, IČ: 25793349;
 • část 2) uchazeče Valbek, spol. s. r. o., středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 48266230;
 • pro část 3) uchazeče SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r. o., Šumavská 31, 602 00 Brno, IČ: 46968822;
 • část 4) byla vyhodnocena nabídka uchazeče SUDOP PRAHA a. s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, IČ: 25793349;
 • část 5) byla vyhodnocena nabídka uchazeče NOVÁK & PARTNER, s. r. o., Perucká 2481/5, 120 00 Praha, IČ: 48585955;
 • část 6) uchazeče M. I. S. a. s., úsek projekce, Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42195683;
 • část 7) uchazeče M. I. S. a. s., úsek projekce, Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42195683;
 • část 9) uchazeče M. I. S. a. s., úsek projekce, Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42195683;
 • část 10) uchazeče M. I. S. a. s., úsek projekce, Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42195683
v souladu s materiálem RK-31-2012-44, př. 1;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-44, RK-31-2012-44, př. 1

14. Pravidla Rady Kraje Vysočina o komunikaci mezi Krajem Vysočina a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina a o užívání Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje se shora uvedeným návrhem Pravidel. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1637/31/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina o komunikaci mezi Krajem Vysočina a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina a o užívání Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-31-2012-14, př. 1;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina informovat ředitele příspěvkových organizací o schválení Rady Kraje Vysočina o komunikaci mezi Krajem Vysočina a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina a o užívání Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-31-2012-14, př. 1.
odpovědnost: krajský úřad, ředitelé příspěvkových organizací,
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-14.doc, RK-31-2012-14, př. 1

15. Pravidla Rady Kraje Vysočina o hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem
E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory, předložila radě kraje ke schválení navrhovaná Pravidla Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1638/31/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina o hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-31-2012-15, př. 1;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina informovat ředitele příspěvkových organizací o schválení Pravidel Rady Kraje Vysočina o hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-31-2012-15, př. 1.
odpovědnost: krajský úřad, ředitelé příspěvkových organizací
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-15.doc, RK-31-2012-15, př. 1

16. Pracoviště Tolstého 15 Jihlava - dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje návrh uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1639/31/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. UZSVM/BJI/6716/2012-BJIH podle materiálu RK-31-2012-16, př. 1.
odpovědnost: oddHS
termín: 30. 09. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-16.doc, RK-31-2012-16, př. 1

17. Smlouva o výpůjčce chráničky
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení návrh smlouvy o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1640/31/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o výpůjčce se společností Metropolitní s. r. o., IČO 481 72 481, se sídlem Dobrovského 2366, 58001 Havlíčkův Brod na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-31-2012-17, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-17.doc, RK-31-2012-17, př. 1

18. Dohoda o ukončení smluv o nájmu POPu Svojkovice
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu zrušit usnesení rady kraje a uzavřít dohody o ukončení smluv o nájmu POPu Svojkovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1641/31/2012/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 0776/17/2012/RK;
rozhoduje
uzavřít dohody o ukončení nájemních smluv dle materiálů RK-31-2012-18, př. 1, RK-31-2012-18, př. 2 a RK-31-2012-18, př. 3.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. září 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-18.doc, RK-31-2012-18, př. 1, RK-31-2012-18, př. 2, RK-31-2012-18, př. 3

19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení návrh uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1642/31/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě dle materiálů RK-31-2012-19, př. 1, RK-31-2012-19, př. 2 a RK-31-2012-19, př. 3.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor majetkový
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-19.doc, RK-31-2012-19, př. 1, RK-31-2012-19, př. 2, RK-31-2012-19, př. 3

20. Financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložila radě kraje k projednání návrh financování provozu pracovišť Národního onkologického registru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1643/31/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení č. 1430/28/2012/RK ze dne 14. 8. 2012 v části: rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče nestátnímu zdravotnickému zařízení MUDr. Josef Hyll, IČO 47441895, ve výši 63 000 Kč na provoz okresního pracoviště NOR a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-28-2012-60, př. 3;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče, poskytovateli zdravotních služeb Klinická onkologie Třebíč, s. r. o., IČO 292 99 667, dle materiálu RK-31-2012-20, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-20.doc, RK-31-2012-20, př. 1, RK-31-2012-20, př. 2

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1644/31/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:
zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 982 890,36 Kč v souvislosti s vratkou první splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-21.doc

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2012 - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s navrhovanou úpravu závazných ukazatelů na rok 2012 u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1645/31/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 141 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, v důsledku vyšší tvorby účetních odpisů u technického zhodnocení nemovitého majetku předaného do správy této organizace v červnu 2012;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2012 u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 141 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2012 zvýšením o částku 141 000 Kč na pokrytí vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku dle odpisového plánu na rok 2012 vyvolané technickým zhodnocením nemovitého majetku;
 • změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2012 zvýšením o částku 141 000 Kč z důvodu vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku dle odpisového plánu na rok 2012 vyvolané technickým zhodnocením nemovitého majetku.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-22.doc

23. Smlouvy o výpůjčce movitého majetku Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením smluv o výpůjčce movitého majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1646/31/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce movitého majetku v hospodaření Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálů RK-31-2012-23, př. 1 a RK-31-2012-23, př. 2, a to na dobu do 30. 10. 2019.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-23.doc, RK-31-2012-23, př. 1, RK-31-2012-23, př. 2

24. Změna investičního plánu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na rok 2012
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení návrh na změnu investičního plánu dané organizace na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1647/31/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě pro rok 2012 dle materiálu RK-31-2012-24, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-24.doc, RK-31-2012-24, př. 1

25. Souhlas s vývozem a prezentací betlémů a tabel ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Rakousku
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vývozem a prezentací betlémů a tabel ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1648/31/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
v době trvajícího sporu firmy Diag Human s Českou republikou s vývozem a prezentací betlémů a tabel ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2012-25, př. 1 na výstavě v Městském muzeu Waidhofen an der Thaya v Rakousku konané od 30. 11. 2012 do 23. 12. 2012 (s vývozní lhůtou od 26. 11. 2012 do 3. 1. 2013).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 27. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-25.doc, RK-31-2012-25, př. 1, RK-31-2012-25, př. 2

26. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1649/31/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-31-2012-26, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia Třebíč.
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-26.doc, RK-31-2012-26, př. 1

27. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2012. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1650/31/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2012 dle materiálu RK-31-2012-27, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-27.doc, RK-31-2012-27, př. 1

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1651/31/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky, IČO 60419636 na podporu soutěže Sedmikvítek 2012 - krajské kolo v celkové výši 20 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-28.doc, RK-31-2012-28, př. 1

29. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - pokračování podpory po ukončení druhé etapy projektu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem pokračovat v podpoře daného studijního programu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1652/31/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
pokračovat v podpoře studijního programu Energetika na Střední průmyslové škole Třebíč;
ukládá
 • členům Odborné skupiny projektu za Kraj Vysočina a řediteli Střední průmyslové školy Třebíč připravit návrhy dokumentů pro pokračování studijního programu Energetika od školního roku 2013/14 s popisem specifických činností a jejich finančního zabezpečení;
 • Marii Kružíkové projednat možnost další spolupráce s ČEZ, a. s. v Radě projektu;
 • řediteli školy zajistit naplňování cílů projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině i po ukončení jeho druhé etapy.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-29.doc, RK-31-2012-29, př. 1

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1653/31/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 507 073,20 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u:
 • Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154, IČO 70832803 o částku 184 380 Kč;
 • Základní škole Třebíč, Cyrilometodějská 22, IČO 47443936 o částku 322 693,20 Kč;
na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze školám dle materiálu RK-31-2012-30.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-30.doc

K bodům 31, 34, 35, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

31. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1654/31/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 3.2. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 5 663 707 Kč, určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina .
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-31.doc

34. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1655/31/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.2 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 5 387 715,86 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-34.doc

35. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1656/31/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.3 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 1 749 498,52 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-35.doc

32. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.2.02/04.0005
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh uzavřít dodatek ke smlouvě o realizaci grantového projektu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1657/31/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.02/04.0005 dle materiálu RK-31-2012-32, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-32.doc, RK-31-2012-32, př. 1, RK-31-2012-32, př. 2

33. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje materiál týkající se žádosti příjemce podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1658/31/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR, OE
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-33.doc, RK-31-2012-33, př. 1, RK-31-2012-33, př. 2

36. Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení návrh na formální úpravy dané Směrnice. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1659/31/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-31-2012-36, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-36.doc, RK-31-2012-36, př. 1

37. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projetky. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1660/31/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu devizového účtu Kraje Vysočina OP AT-CZ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska a Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 679 749,41 Kč;
 • převod finančních prostředků z devizového účtu OP AT-CZ na zvláštní účet projektu MA-G 21 ve výši 679 749,41 Kč na financování dalších výdajů projektu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-37.doc

38. Memorandum o spolupráci
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti úspor energií. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1661/31/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti úspor energií dle materiálu RK-31-2012-38, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 20. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-38.doc, RK-31-2012-38, př. 1

39. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2012 a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1662/31/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-31-2012-39, př. 3;
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci příjemcům dotace, u nichž je rozhodnutí poskytnout dotaci v kompetenci rady kraje;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 3 337 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-31-2012-39, př. 1;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2012-39, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-39.doc, RK-31-2012-39, př. 1, RK-31-2012-39, př. 2, RK-31-2012-39, př. 3, RK-31-2012-39, př. 4

40. Změny v Transformačním plánu Těchobuz (současný Domov Jeřabina, p. o.)
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit změny v Transformačním plánu Těchobuz. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1663/31/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
změny v Transformačním plánu Těchobuz dle materiálu RK-31-2012-40, př. 1;
ukládá
 • Domovu Jeřabina, příspěvkové organizaci, ve spolupráci s odborem sociálních věcí a odborem majetkovým podle aktualizovaného plánu postupovat;
 • odboru sociálních věcí předložit transformační plán hodnotící komisi MPSV a použít ho jako přílohu k projektové žádosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a III.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-40.doc, RK-31-2012-40, př. 1

41. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1664/31/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím měst, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v celkové výši 758 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-31-2012-41, př. 1;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2012-41, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-41.doc, RK-31-2012-41, př. 1, RK-31-2012-41, př. 2, RK-31-2012-41, př. 3

42. FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou politiku obcí
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit shora uvedený návrh grantového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1665/31/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Podporujeme prorodinnou politiku obcí dle materiálu RK-31-2012-42, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-42.doc, RK-31-2012-42, př. 1, RK-31-2012-42, př. 2

43. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit aktualizaci Střednědobého plánu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1666/31/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina - Aktualizaci pro rok 2012 - 2014 dle materiálu RK-31-2012-43, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-43.doc, RK-31-2012-43, př. 1

45. Záměr na stanovení rozsahu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému záměru na stanovení rozsahu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1667/31/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí předložený materiál RK-31-2012-45;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství:
 • rozpracovat pro stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina na rok 2013:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě variantu ve výši 276 000 tis. Kč a 15,7 mil. km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě variantu ve výši 293 029 tis. Kč a 4,2 mil. km;
 • předložit Radě Kraje návrh rozsahu základní dopravní obslužnosti k projednání.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2012-45

46. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 31/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 25. 9. 2012, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 31/2012 dne 11. 9. 2012.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 12. 9. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz