Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 31/2012 - 11.09.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Veřejná zakázka na stavební práce SPŠ Třebíč - zavedení oboru Energetika
03Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
04Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
05Návrh na zařazení nové akce ÚSP Křižanov - Havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
06Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba , změna usnesení 1490/33/2009/RK
07Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
08Koupě nemovitosti pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
09Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/406 Telč - průtah
10Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina v jízdních řádech 2012/2013 Jihomoravským krajem.
11Změna investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2012
12Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
13Informace o procesním auditu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
14Pravidla Rady Kraje Vysočina o komunikaci mezi Krajem Vysočina a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina a o užívání Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina
15Pravidla Rady Kraje Vysočina o hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem
16Pracoviště Tolstého 15 Jihlava - dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
17Smlouva o výpůjčce chráničky
18Dohoda o ukončení smluv o nájmu POPu Svojkovice
19Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
20Financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
21Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2012 - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
23Smlouvy o výpůjčce movitého majetku Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
24Změna investičního plánu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na rok 2012
25Souhlas s vývozem a prezentací betlémů a tabel ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Rakousku
26Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
27Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
28Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
29Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - pokračování podpory po ukončení druhé etapy projektu
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
31Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
32Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.2.02/04.0005
33Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
34Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
35Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
36Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
37Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republi
38Memorandum o spolupráci
39Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2012 a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
40Změny v Transformačním plánu Těchobuz (současný Domov Jeřabina, p. o.)
41Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
42FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou politiku obcí
43Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina
44Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Projektové dokumentace - soubor 2
45Záměr na stanovení rozsahu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz