Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 30/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 30/2012, které se konalo dne 4. 9. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2012
Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 4. 9. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Matějka a Z. Ryšavého.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
56. Projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých – dodatek ke smlouvě o půjčce
57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí půjčky pro Střední školu obchodu a služeb na projekt UMBESA
58. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt z oblasti dopravní infrastruktury
59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2012
 2. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cibotín
 3. Koupě pozemků v k. ú. a obci Měšín, k. ú. a obci Vyklantice a k. ú. Šimpach a obci Obrataň od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
 4. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 5. Nabytí pozemků pro akci II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba - změna usnesení 337/05/2008/ZK
 6. Koupě nemovitosti v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov
 7. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Vystrkov u Humpolce
 8. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Ostrov nad Oslavou
 9. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. tříd - požadavek vlastníka na zvýšení schválené výkupní ceny, odstranění stavby
 10. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
 11. Předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
 12. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 13. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Bystrá
 14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 15. Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou, v k. ú. a obci Křižanov a v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová pro akci Transformace ÚSP Křižanov II
 16. Uzavření smluv pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz II.
 17. Uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
 18. Koupě pozemků v k. ú. a obci Lidmaň
 19. Prodej pozemků v k. ú. Maleč u Chotěboře, obec Maleč
 20. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
 21. Návrh vlastníka pozemků zastavěných silnicí II/354 na uzavření nájemní smlouvy
 22. Smlouva o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
 23. Komplexní využití některých nemovitostí v majetku kraje v Bystřici nad Pernštejnem - majetkové převody v souvislosti s realizací projektu Centrum zelených vědomostí
 24. Střední školství v Kamenici nad Lipou - řešení školní jídelny a domova mládeže
 25. Bezúplatný převod majetku státu (Úřad práce v Jihlavě) do majetku kraje za účelem podpory středoškolského vzdělávání
 26. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
 27. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - využití notebooků po ukončení studia žáků
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí půjčky pro Vysočinu Education na projekt IB KSP
 29. Darovací smlouva
 30. Smlouva o užívání modulu Profil zadavatele Kraje Vysočina pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina
 31. Regionální operační program Jihovýchod - širokopásmé NGA sítě - smlouvy obecného hospodářského zájmu a smlouvy o poskytnutí dotace
 32. Dodatek smlouvy o spolupráci se sdružením Cesnet
 33. Poskytnutí daru příspěvkové organizaci Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
 34. Nabídka odprodeje výpočetní techniky v užívání zastupitelů
 35. Aktualizace Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - žádost obce Pavlínov o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění živelní pohromy
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2012
 38. Smlouva o společném postupu mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany
 39. Projekt Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci) připravovaného v rámci OP EÚS AT-CZ
 40. Podklady k žádostem o poskytnutí finanční podpory na projekty Biodiverzita II. z Operačního programu Životní prostředí
 41. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (akceptační č. 09035943) Ministerstva životního prostředí (níže jen MŽP ) v rámci Operačnímu programu Životní prostředí (níže jen OPŽP ) na projekt Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.b
 42. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 43. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. kategorie v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012
 44. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2012
 46. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
 47. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DD Proseč-Obořiště, příspěvkové organizace
 48. Transformační plán Ústavu sociální péče Křižanova II.
 49. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinn
 50. Podstatná změna č. VI. v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
 51. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
 52. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2012 u Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
 53. Výhled hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
 54. Organizační řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
 55. Pravidla Rady Kraje Vysočina o hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem
 56. Projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých – dodatek ke smlouvě o půjčce
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí půjčky pro Střední školu obchodu a služeb na projekt UMBESA
 58. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt z oblasti dopravní infrastruktury
 59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 60. Rozprava členů rady
Usnesení 1566/30/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 4. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 29/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 – 09, 11 – 14, 19, 20 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cibotín
Usnesení 1567/30/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-02.doc, RK-30-2012-02, př. 1

03. Koupě pozemků v k. ú. a obci Měšín, k. ú. a obci Vyklantice a k. ú. Šimpach a obci Obrataň od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
Usnesení 1568/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt:
 • pozemek par. č. 639/10 - ostatní plocha, silnice o výměře 565 m2 v k. ú. Šimpach a obci Obrataň a dále pozemky par. č. 38/28 - zahrada o výměře 29 m2 a par. č. 38/30 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 31 m2 v k. ú. a obci Vyklantice z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČO 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 20 160 Kč plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 700 Kč;
 • pozemek par. č. 79/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 64 m2 a také dle GP č. 182-179/2008 nově oddělený pozemek par. č. 851/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 22 m2 v k. ú. a obci Měšín z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČO 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 3 670 Kč plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 400 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-03.doc, RK-30-2012-03, př. 1

04. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 1569/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-30-2012-04, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-04.doc, RK-30-2012-04, př. 1

05. Nabytí pozemků pro akci II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba - změna usnesení 337/05/2008/ZK
Usnesení 1570/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0337/05/2008/ZK, tak že se ruší tato část textu usnesení:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací na části pozemků zastavěných tělesem silnice II/128 z vlastnictví Města Pacov do vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-50, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací na části pozemků pro rozšíření chodníků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Města Pacov v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-50, př. 2;
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-05.doc

06. Koupě nemovitosti v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov
Usnesení 1571/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 1327/1 o výměře 6 840 m2, oddělený geometrickým plánem č. 279-209/2012 z pozemku par. č. 1327 v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov za kupní cenu 1 093 900 Kč z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, 128 00 Praha 28 do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-30-2012-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. září 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-06.doc, RK-30-2012-06, př. 1, RK-30-2012-06, př. 2

07. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Vystrkov u Humpolce
Usnesení 1572/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek nově označený par. č. 664/24 o výměře 136 m2, zaměřený z dílu d odděleného z pozemku par. č. 664/24, z dílu f z pozemku par. č. 664/25, z dílu b z pozemku 664/26, z dílu l z pozemku 664/28 a z dílu i z pozemku par. č. 664/29, dále pozemky nově označené par. č. 715/67 o výměře 43 m2 a par. č. 715/68 o výměře 71 m2, oddělené z pozemku par. č. 715/23, pozemek nově označený par. č. 724/13 o výměře 47 m2, oddělený z pozemku par. č. 724/10 a pozemek nově označený par. č. 737/7 o výměře 1511 m2, zaměřený z dílu s odděleného z pozemku par. č. 128/1, dílu r z pozemku par. č. 499/1 a dílu o z pozemku par. č. 737/5, vše dle geometrického plánu č. 156-309/2011 pro k. ú. Vystrkov u Humpolce a obec Vystrkov z vlastnictví obce Vystrkov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. září 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-07.doc, RK-30-2012-07, př. 1

08. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Ostrov nad Oslavou
Usnesení 1573/30/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. září 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-08.doc, RK-30-2012-08, př. 1

09. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. tříd - požadavek vlastníka na zvýšení schválené výkupní ceny, odstranění stavby
Usnesení 1574/30/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-09.doc

11. Předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
Usnesení 1575/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-30-2012-11, př. 1, kterým se předávají do hospodaření organizace nemovitosti nově zřízeného výjezdového stanoviště Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-11.doc, RK-30-2012-11, př. 1

12. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1576/30/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-30-2012-12, př. 1 a RK-30-2012-12, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-12.doc, RK-30-2012-12, př. 1, RK-30-2012-12, př. 2

13. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Bystrá
Usnesení 1577/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Bystrá smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže převést darem do vlastnictví obce Bystrá část pozemku par. č. 697/2 ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Bystrá.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-13.doc, RK-30-2012-13, př. 1

14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1578/30/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-30-2012-14, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-30-2012-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-14.doc, RK-30-2012-14, př. 1

19. Prodej pozemků v k. ú. Maleč u Chotěboře, obec Maleč
Usnesení 1579/30/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemků par. č. 413/2 - vodní plocha, tok umělý o výměře 87 m2, oddělený GP č. 224-115/2011 z pozemku par. č. 413 a par. č. 414/16 - vodní plocha, tok umělý o výměře 44 m2, oddělený GP č. 224-115/2011 z pozemku par. č. 414/1 v k. ú. Maleč u Chotěboře, obec Maleč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 413/2 - vodní plocha, tok umělý o výměře 87 m2, oddělený GP č. 224-115/2011 z pozemku par. č. 413 a pozemek par. č. 414/16 - vodní plocha, tok umělý o výměře 44 m2, oddělený GP č. 224-115/2011 z pozemku par. č. 414/1 v k. ú. Maleč u Chotěboře, obec Maleč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 900 05 za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 310 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-19.doc, RK-30-2012-19, př. 1

20. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 1580/30/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky o koupi pozemků v rozsahu dle materiálu RK-30-2012-20, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy, 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-30-2012-20, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy, 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-20.doc, RK-30-2012-20, př. 1

10. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o záměru prodeje budovy včetně pozemků v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1581/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést stavbu č.p. 992 v části obce Světlá nad Sázavou, stavbu občanského vybavení na pozemku par. č. st. 1533/4, pozemek par. č. st. 1533/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 660 m2, pozemek par. č. 14/4 ostatní plocha o výměře 482 m2, pozemek par. č. 14/11 ostatní plocha o výměře 166 m2, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou, za kupní cenu 5 550 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Aurum - Crystal s.r.o., se sídlem Jihlava, Vrchlického 5282/50, PSČ 586 01, IČO 25507524.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-10.doc, RK-30-2012-10, př. 1, RK-30-2012-10, př. 2

16. Uzavření smluv pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz II.
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě na části pozemků v k. ú. Humpolec a k. ú. Horní Cerekev za účelem realizace projektu Transformace ÚSPM Těchobuz II. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1582/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Humpolec, se sídlem Horní nám. 300, 396 22 Humpolec, IČO 002 48 266, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá část pozemku par. č. 1849 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. a obci Humpolec o výměře cca 2 000 m2 za kupní cenu ve výši 700 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tuto nemovitost za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit;
 • uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Horní Cerekev, se sídlem Náměstí T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev, IČO 002 48 185, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá části pozemků par. č. 2476/11 - zahrada a par. č. 2474/1 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. a obci Horní Cerekev o výměře cca 1 070 m2 za kupní cenu určenou znaleckým posudkem vyhotoveným v souladu s vyhláškou č. 3/2008 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-16.doc, RK-30-2012-16, př. 1

17. Uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1583/30/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-17.doc, RK-30-2012-17, př. 1

18. Koupě pozemků v k. ú. a obci Lidmaň
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje materiál řešící nabytí pozemku pro výstavbu budovy pro ubytování klientů Ústavu sociální péče Lidmaň. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1584/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemek par. č. 903/8 - orná půda o výměře 82 m2 v k. ú. a obci Lidmaň z vlastnictví Zemědělského družstva Černovice u Tábora, se sídlem Ćernovice u Tábora, Dobešovská 590, 394 94, IČ: 001 11 091 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-18.doc, RK-30-2012-18, př. 1

21. Návrh vlastníka pozemků zastavěných silnicí II/354 na uzavření nájemní smlouvy
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1585/30/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-21.doc

22. Smlouva o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem smlouvy o pronájmu nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina ve prospěch nájemce Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1586/30/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-30-2012-22, př. 2.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 5. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-22.doc, RK-30-2012-22, př. 1, RK-30-2012-22, př. 2

23. Komplexní využití některých nemovitostí v majetku kraje v Bystřici nad Pernštejnem - majetkové převody v souvislosti s realizací projektu Centrum zelených vědomostí
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem využití nemovitostí v majetku kraje v Bystřici nad Pernštejnem. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1587/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout
 • převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina nemovitý majetek do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 00294136, v rozsahu a za podmínek darovací smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva dle materiálu RK-30-2012-23, př. 1;
 • převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina movitý majetek do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 00294136, darovací smlouvou dle materiálu RK-30-2012-23, př. 2;
 • uzavřít rámcovou smlouvu o podmínkách zajištění praktického výcviku žáků a studentů dle materiálu RK-30-2012-23, př. 3;
 • schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-30-2012-23, př. 4.
odpovědnost: OŠMS, OM
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-23.doc, RK-30-2012-23, př. 1, RK-30-2012-23, př. 2, RK-30-2012-23, př. 3, RK-30-2012-23, př. 4, RK-30-2012-23, př. 5, RK-30-2012-23, př. 6

24. Střední školství v Kamenici nad Lipou - řešení školní jídelny a domova mládeže
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh smluvního řešení záměru převést městu Kamenice nad Lipou areál školní jídelny a domova mládeže. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1588/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout
 • převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina nemovitý majetek do vlastnictví města Kamenice nad Lipou, IČO: 00248380, darovací smlouvou dle materiálu RK-30-2012-24, př. 1;
 • převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina movitý majetek do vlastnictví města Kamenice nad Lipou, IČO: 00248380, darovací smlouvou dle materiálu RK-30-2012-24, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o spolupráci při zajištění stravování a ubytování žáků dle materiálu RK-30-2012-24, př. 3;
 • schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola Kamenice nad Lipou dle materiálu RK-30-2012-24, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový
termín: 20. února 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-24.doc, RK-30-2012-24, př. 1, RK-30-2012-24, př. 2, RK-30-2012-24, př. 3, RK-30-2012-24, př. 4

15. Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou, v k. ú. a obci Křižanov a v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová pro akci Transformace ÚSP Křižanov II
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s přípravnou fází transformace Křižanov II. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1589/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • uzavřít mezi městem Žďár nad Sázavou, se sídlem Žižkova 227/1 591 31 Žďár nad Sázavou, IČO: 00295841, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá část pozemku par. č. 774/3 - orná půda o výměře cca 1800 m2 v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou za kupní cenu 1500 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tuto část nemovitosti za tuto kupní cenu koupit;
 • uzavřít mezi městysem Křižanov, se sídlem Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov, IČO: 00294616, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá pozemky par. č. 1671/2 - trvalý travní porost, o výměře 743 m2, par. č. 1671/3 - trvalý travní porost o výměře 732 m2 a par. č. 1671/4 - trvalý travní porost, o výměře 746 m2, vše v k. ú. a obci Křižanov za kupní cenu 550 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu koupit;
 • uzavřít mezi městysem Bobrová, se sídlem Bobrová 138, 595 55, IČO: 00293971, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá pozemek par. č. 490/1 - zahrada o výměře 1538 m2 v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová za kupní cenu 150 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tuto nemovitost za tuto kupní cenu koupit.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-15.doc, RK-30-2012-15, př. 1

46. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem dodatku Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1590/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-30-2012-46, př. 1 a RK-30-2012-46, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: do 1. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-46.doc, RK-30-2012-46, př. 1, RK-30-2012-46, př. 2

47. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DD Proseč-Obořiště, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém návrhu vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1591/30/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku - Osobní automobil Volkswagen Caravelle 70B 2.4D, registrační značka AKT 40-67, inventární číslo 022/67, rok výroby 1993, rok pořízení 2000, pořizovací cena 300 865 Kč, zůstatková cena ve výši 0 Kč, z majetku kraje a jeho následným prodejem Obci Hamry nad Sázavou, se sídlem Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00543870, za cenu 1 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova důchodců Proseč-Obořiště, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-47.doc

48. Transformační plán Ústavu sociální péče Křižanov II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh Transformačního plánu ÚSP Křižanov II. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1592/30/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Transformační plán ÚSP Křižanov II. dle materiálu RK-30-2012-48, př. 1;
ukládá
ÚSP Křižanov, příspěvkové organizaci, ve spolupráci s odborem sociálních věcí a odborem majetkovým podle tohoto plánu postupovat, odboru sociálních věcí předložit transformační plán hodnotící komisi MPSV a použít ho jako přílohu k projektové žádosti projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka ÚSP Křižanov, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-48.doc, RK-30-2012-48, př. 1

49. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1593/30/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Žijeme a pracujeme na Vysočině o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 517 965,55 Kč určenou na financování projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-49.doc

50. Podstatná změna č. VI. v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení oznámení příjemce o změnách v projektu Transformace ÚSP Jinošov II. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1594/30/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-30-2012-50, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-30-2012-50, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-30-2012-50, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-50.doc, RK-30-2012-50, př. 1

51. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem dodatku Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1595/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-30-2012-51, př. 1 a RK-30-2012-51, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
termín: do 1. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-51.doc, RK-30-2012-51, př. 1, RK-30-2012-51, př. 2

52. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2012 u Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu změny použití investičního fondu u Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, pro rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1596/30/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, pro rok 2012 dle materiálu RK-30-2012-52, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-52.doc, RK-30-2012-52, př. 1, RK-30-2012-52, př. 2

53. Výhled hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1597/30/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 80 000 Kč s určením pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci k pokrytí nákladů spojených s projektem o spolupráci Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny na rok 2012 - sociální stáže pro pracovníky ze sociálních zařízení ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny při současném snížení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) o stejnou částku 80 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace o částku 2 000 000 Kč a Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace o částku 2 000 000 Kč v souvislosti s částečným pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce a u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace o částku 80 000 Kč na pokrytí nákladů spojených se sociální stáží pro pracovníky sociálních zařízení ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociální péče převést schválený odvod z investičního fondu dle usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0805/17/2012/RK ze dne 24. 04. 2012 za 3. a 4. čtvrtletí 2012 do rozpočtu kraje nejpozději do 9. 12. 2012;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o celkovou částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o celkovou částku 10 000 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu záporných výsledků hospodaření pouze u těch příspěvkových organizací, které na základě předložených rozborů hospodaření k 30. 9. 2012 a výhledu hospodaření ke konci roku nebudou schopny z vlastních prostředků zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-53.doc, RK-30-2012-53, př. 1, RK-30-2012-53, př. 2

54. Organizační řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem Organizačního řádu Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1598/30/2012/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2012-54, př. 1.
odpovědnost: ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné, odbor sociálních věcí
termín: 4. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-54.doc, RK-30-2012-54, př. 1

25. Bezúplatný převod majetku státu (Úřad práce v Jihlavě) do majetku kraje za účelem podpory středoškolského vzdělávání
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh bezúplatného převodu majetku státu do majetku kraje za účelem podpory středoškolského vzdělávání. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1599/30/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
nabýt movitý majetek do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálů RK-30-2012-25, př. 1upr1 a RK-30-2012-25, př. 2upr1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava dle materiálu RK-30-2012-25, př. 3upr1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 dle materiálu RK-30-2012-25, př. 4upr1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice dle materiálu RK-30-2012-25, př. 5.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-25.doc, RK-30-2012-25, př. 1, RK-30-2012-25, př. 2, RK-30-2012-25, př. 3, RK-30-2012-25, př. 4, RK-30-2012-25, př. 5

26. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh úpravy použití investičního fondu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1600/30/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2012 dle materiálu RK-30-2012-26, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelky příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-26.doc, RK-30-2012-26, př. 1

27. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - využití notebooků po ukončení studia žáků
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s předloženým návrhem.
Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladatelům materiál k dopracování. M. Pech doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-27.doc, RK-30-2012-27, př. 1

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí půjčky pro Vysočinu Education na projekt IB KSP
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1601/30/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením Smlouvy o půjčce k realizaci projektu M00228 dle materiálu RK-30-2012-28, př. 1 s Vysočinou Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizaci za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci projektu mezi nositelem projektu a Vysočinou Education;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout půjčku ve výši 1 100 000 Kč Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349, za účelem realizace projektu M00228 Interkulturelle Bildung für Kinder Schüler und Pädagogen dle materiálu RK-30-2012-28, př. 1 za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci projektu mezi nositelem projektu a Vysočinou Education;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 1 100 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí půjčky Vysočině Education na realizaci projektu M00228 Interkulturelle Bildung für Kinder Schüler und Pädagogen.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-28.doc, RK-30-2012-28, př. 1, RK-30-2012-28, př. 2, RK-30-2012-28, př. 3, RK-30-2012-28, př. 4, RK-30-2012-28, př. 5

56. Projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých – dodatek ke smlouvě o půjčce
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem podpory mezinárodního projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých zaměřeného na posílení přeshraničních vztahů na česko-rakouském pomezí. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1602/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
 • rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce dle materiálu RK-30-2012-56, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) a výdajů (kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva) rozpočtu kraje o částku 1 158 000 Kč v souvislosti s uzavřením dodatku ke smlouvě o půjčce dle materiálu RK-30-2012-56, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-56.doc, RK-30-2012-56, př. 1, RK-30-2012-56, př. 2, RK-30-2012-56, př. 3

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí půjčky pro Střední školu obchodu a služeb na projekt UMBESA
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1603/30/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením Smlouvy o půjčce k realizaci projektu M00225 dle materiálu RK-30-2012-57, př. 1 se Střední školou obchodu a služeb Jihlava za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci projektu mezi koordinátorem nebo nositelem projektu a Střední školou obchodu a služeb Jihlava;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout půjčku ve výši 1 300 000 Kč Střední škole obchodu a služeb Jihlava, IČO 00836591, za účelem realizace projektu M00225 „Udržitelný jídelníček – realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel“ dle materiálu RK-30-2012-57, př. 1 za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci projektu mezi koordinátorem nebo nositelem projektu a Střední školou obchodu a služeb Jihlava;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 1 300 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště za účelem poskytnutí půjčky Střední škole obchodu a služeb Jihlava na realizaci projektu M00225 „Udržitelný jídelníček – realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel“.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-57.doc, RK-30-2012-57, př. 1, RK-30-2012-57, př. 2, RK-30-2012-57, př. 3, RK-30-2012-57, př. 4, RK-30-2012-57, př. 5

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina na zajištění provozních výdajů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1604/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč na poskytnutí daru dle materiálu RK-30-2012-59, př. 2;
 • rozhodnout poskytnout dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO 72052147 dle materiálu RK-30-2012-59, př. 1.
odpovědnost:OSH, OE
termín: 20. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-59.doc, RK-30-2012-59, př. 1, RK-30-2012-59, př. 2, RK-30-2012-59, př. 3

29. Darovací smlouva
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem uzavření darovací smlouvy. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1605/30/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar dobročinnému fondu ViZa, se sídlem náměstí Národa 4, 88008 Užhorod, Ukrajinská republika, IČ: 35952787 dle materiálu RK-30-2012-29, př. 1.
odpovědnost: OSH, OI
termín: 4. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-29.doc, RK-30-2012-29, př. 1

30. Smlouva o užívání modulu Profil zadavatele Kraje Vysočina pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina
V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a příspěvkových organizací, K. Mayerová, pracovnice na úseku koncepce IT a M. Procházka, vedoucí oddělení správy sítě, předložili radě kraje ke schválení vzorovou Smlouvu o užívání modulu Profil zadavatele Kraje Vysočina, pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1606/30/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
vzorovou Smlouvu o užívání modulu Profil zadavatele Kraje Vysočina, pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu RK-30-2012-30, př. 1;
ukládá
odboru informatiky a odbor analýz a podpory řízení zajistit uzavření smluv s jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina.
odpovědnost: OI, OAPŘ
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-30.doc, RK-30-2012-30, př. 1

31. Regionální operační program Jihovýchod - širokopásmé NGA sítě - smlouvy obecného hospodářského zájmu a smlouvy o poskytnutí dotace
V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a příspěvkových organizací, K. Mayerová, pracovnice na úseku koncepce IT a M. Procházka, vedoucí oddělení správy sítě, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Z jednání se omluvil P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1607/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálů RK-30-2012-31, př. 1 a RK-30-2012-31, př. 2 a Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů RK-30-2012-31, př. 6 a RK-30-2012-31, př. 7.
odpovědnost: OI, OAPŘ
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-31.doc, RK-30-2012-31, př. 1, RK-30-2012-31, př. 2, RK-30-2012-31, př. 3, RK-30-2012-31, př. 4, RK-30-2012-31, př. 5, RK-30-2012-31, př. 6, RK-30-2012-31, př. 7, RK-30-2012-31, př. 8, RK-30-2012-31, př. 9

32. Dodatek smlouvy o spolupráci se sdružením Cesnet
V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a příspěvkových organizací, K. Mayerová, pracovnice na úseku koncepce IT a M. Procházka, vedoucí oddělení správy sítě, seznámili radu kraje s návrhem uzavření dodatku smlouvy o spolupráci se zájmovým sdružením právnických osob Cesnet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1608/30/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek smlouvy o spolupráci se zájmovým sdružením právnických osob Cesnet dle materiálu RK-30-2012-32, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-32.doc, RK-30-2012-32, př. 1

33. Poskytnutí daru příspěvkové organizaci Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a příspěvkových organizací, K. Mayerová, pracovnice na úseku koncepce IT a M. Procházka, vedoucí oddělení správy sítě, předložili radě kraje návrh poskytnutí daru příspěvkové organizaci Horácká galerie v Novém Městě na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1609/30/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-30-2012-33, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 4. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-33.doc, RK-30-2012-33, př. 1

34. Nabídka odprodeje výpočetní techniky v užívání zastupitelů
V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a příspěvkových organizací, K. Mayerová, pracovnice na úseku koncepce IT a M. Procházka, vedoucí oddělení správy sítě, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1610/30/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výše navrhovaný postup.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 28. září 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-34.doc, RK-30-2012-34, př. 1

35. Aktualizace Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet
V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a příspěvkových organizací, K. Mayerová, pracovnice na úseku koncepce IT a M. Procházka, vedoucí oddělení správy sítě, předložili radě kraje ke schválení aktualizovanou Směrnici upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1611/30/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Směrnici upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet č. 16/12 dle materiálu RK-30-2012-35, př. 1.
odpovědnost: OI, OddPKŽÚ
termín: 4. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-35.doc, RK-30-2012-35, př. 1

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - žádost obce Pavlínov o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění živelní pohromy
I. Olšanová, pracovnice odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, informovala radu kraje o žádosti obce Pavlínov o poskytnutí finančního příspěvku na odstranění živelní události. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1612/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dar dle materiálu RK-30-2012-36, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-36.doc, RK-30-2012-36, př. 1, RK-30-2012-36, př. 2

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2012
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1613/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit usnesení č. 0554/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011;
 • stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2012:
  • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 259 129 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km
  • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 265 650 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00000 o částku 9 000 000 Kč při současném snížení § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy o částku 6 800 000 Kč a § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy o částku 2 200 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00000 o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 19 000 000 Kč s určením na zajištění zimní údržby v roce 2012.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-37.doc

38. Smlouva o společném postupu mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vymezení rozsahu spolupráce Kraje Vysočina a obce Rouchovany při přípravě a realizaci akce „III/15249 Rouchovany - přeložka“. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1614/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany dle materiálu RK-30-2012-38, př. 1upr1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-38.doc, RK-30-2012-38, př. 1

58. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt z oblasti dopravní infrastruktury
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 2. stavba“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1615/30/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 2. stavba“ dle materiálu RK-30-2012-58, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-58.doc, RK-30-2012-58, př. 1

39. Projekt Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci) připravovaného v rámci OP EÚS AT-CZ
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu účasti Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v uvedeném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1616/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci) v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu RK-30-2012-39, př. 1 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 14 748,70 €, tj. 368 717,50 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč);
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 3 687 175 Kč (1 euro = 25 Kč) na zvláštní účet kraje Angažovanci určený na spolufinancování projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci) s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci);
 • rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu RK-30-2012-39, př. 2;
 • vyhradit si prohlášení skutečností uvedených v materiálu RK-30-2012-39, př. 3;
 • prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-30-2012-39, př. 3;
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 19. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-39.doc, RK-30-2012-39, př. 1, RK-30-2012-39, př. 2, RK-30-2012-39, př. 3

40. Podklady k žádostem o poskytnutí finanční podpory na projekty Biodiverzita II. z Operačního programu Životní prostředí
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a M. Brom, úředník na úseku strukturálních fondů EU, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1617/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 18. 09. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-40.doc, RK-30-2012-40, př. 1, RK-30-2012-40, př. 2, RK-30-2012-40, př. 3, RK-30-2012-40, př. 4, RK-30-2012-40, př. 5, RK-30-2012-40, př. 6, RK-30-2012-40, př. 7, RK-30-2012-40, př. 8, RK-30-2012-40, př. 9, RK-30-2012-40, př. 10, RK-30-2012-40, př. 11, RK-30-2012-40, př. 12, RK-30-2012-40, př. 13, RK-30-2012-40, př. 14, RK-30-2012-40, př. 15, RK-30-2012-40, př. 16, RK-30-2012-40, př. 17, RK-30-2012-40, př. 18, RK-30-2012-40, př. 19, RK-30-2012-40, př. 20, RK-30-2012-40, př. 21, RK-30-2012-40, př. 22, RK-30-2012-40, př. 23

41. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (akceptační č. 09035943) Ministerstva životního prostředí (níže jen MŽP ) v rámci Operačnímu programu Životní prostředí (níže jen OPŽP ) na projekt Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.b
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a M. Brom, úředník na úseku strukturálních fondů EU, předložili radě kraje návrh prohlášení a potvrzení skutečností nutných pro následné předložení „Žádosti o platbu“ na Státní fond životního prostředí ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1618/30/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje a potvrzuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-30-2012-41, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 4. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-41.doc, RK-30-2012-41, př. 1, RK-30-2012-41, př. 2

42. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh dodatku Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1619/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-30-2012-42, př. 1 a RK-30-2012-42, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: do 30 9. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-42.doc, RK-30-2012-42, př. 1, RK-30-2012-42, př. 2

43. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. kategorie v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru zdravotnictví za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1620/30/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. kategorie s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 tis. Kč bez DPH zadaných MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina jako gesčním radním pro oblast zdravotnictví v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012.
Žádná takováto zakázka nebyla ve II. Q. 2012 zadána.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-43.doc

44. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč zadaných příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1621/30/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH zadaných příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012 dle materiálu RK-30-2012-44, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-44.doc, RK-30-2012-44, př. 1

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2012
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1622/30/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ČR ve výši 425 808,28 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2012.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-45.doc

55. Pravidla Rady Kraje Vysočina o hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, I. H. Kousourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem Pravidel Rady Kraje Vysočina. Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladatelům materiál k dopracování. Z. Kadlec doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-30-2012-55.doc, RK-30-2012-55, př. 1

60. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 30/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 11. 9. 2012, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 30/2012 dne 4. 9. 2012.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 6. 9. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz