Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 28/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 28/2017, které se konalo dne 4. 9. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2017
Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 4. 9. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast J. Hyliše.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2017
 2. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 3. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na podporu vzdělávání
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
 5. Poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 6. Akce Horácké galerie v Novém Městě na Moravě - záměr rekonstrukce a využití části hospodářských objektů galerie
 7. Návrh změny plánu investic Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017
 8. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/347 Čejov - průtah, PD
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
 10. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou a obci Ostrov - změna usnesení
 11. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 12. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 13. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Bystřice nad Pernštejnem
 14. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k.ú. Bedřichov u Jihlavy
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2017 a jejich použití
 16. Havarijní pojištění vozidla Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
 17. Informace o rozvojovém programu Podpora odborného vzdělávání vyhlášeného pro školní rok 2017/2018
 18. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11
 19. Změny ve zřizovacích listinách - projekt Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie
 20. Návrh na úpravu investičního plánu Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě na rok 2017
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
 22. Projekt na posílení biodiverzity - PP Hajnice
 23. Souhlasy s převodem nemovitostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 24. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 25. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2018
 26. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2018
 27. Kapitola krajský úřad, navýšení věcný výdajů v roce 2018
 28. Stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření, informace o využití dočasně schválených pracovních míst
 29. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 8. stavba, úsek č. 2 - změna usnesení
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - dotace na přípravnou fázi volby prezidenta České republiky
 31. Rozprava členů rady

Usnesení 1591/28/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 4. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 27/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhy darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, jejichž předmětem je poskytnutí peněžních účelových darů na zakoupení operační věže pro urologické oddělení nemocnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1592/28/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-28-2017-02, př. 1 a RK-28-2017-02, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 15. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-02.doc, RK-28-2017-02, př. 1, RK-28-2017-02, př. 2, RK-28-2017-02, př. 3

03. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na podporu vzdělávání
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh poskytnutí příspěvku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na podporu vzdělávání zaměstnanců. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1593/28/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 14 400 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 14 400 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 14 400 Kč za účelem podpory vzdělávání zaměstnanců nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v oblasti paliativní péče;
ukládá
ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku, a to nejpozději do 30. 9. 2017. Součástí žádosti bude kopie účetního dokladu s vyčíslením případně uplatňovaného nároku na odpočet DPH a kopie výpisu z bankovního účtu (pokladního dokladu) dokládající jeho úhradu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-03.doc, RK-28-2017-03, př. 1, RK-28-2017-03, př. 2

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1594/28/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-28-2017-04, př. 1;
 • o zařazení žadatelky Markéty Setničkové do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 50 tis. Kč při současném zvýšení § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví o částku 50 tis. Kč s určením na úhradu motivačních stipendií.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-04.doc, RK-28-2017-04, př. 1, RK-28-2017-04, př. 2, RK-28-2017-04, př. 3, RK-28-2017-04, př. 4

05. Poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1595/28/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-05.doc, RK-28-2017-05, př. 1, RK-28-2017-05, př. 2

06. Akce Horácké galerie v Novém Městě na Moravě - záměr rekonstrukce a využití části hospodářských objektů galerie
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem zařazení výše uvedené akce do zásobníku akcí k realizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1596/28/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Horácké galerie v Novém Městě na Moravě záměr rekonstrukce a využití severního křídla hospodářských objektů dle materiálu RK-28-2017-06, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor majetkový; ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-06.doc, RK-28-2017-06, př. 1, RK-28-2017-06, př. 2, RK-28-2017-06, př. 3

07. Návrh změny plánu investic Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení návrh změny plánu investic Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1597/28/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu plánu investic Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017 dle materiálu RK-28-2017-07, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-07.doc, RK-28-2017-07, př. 1

08. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/347 Čejov - průtah, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1598/28/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky II/347 Čejov - průtah, PD dle materiálu RK-28-2017-08, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 60200 Brno, IČO: 44961944, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-28-2017-08, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-08.doc, RK-28-2017-08, př. 1, RK-28-2017-08, př. 2

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a K. Píbilová, pracovnice oddělení sociálních služeb, informovaly radu kraje o návrhu přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1599/28/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 60 950 000 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-28-2017-09, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-28-2017-09, př. 3;
 • Dodatek č. 1 Závazného pokynu zřizovatele k použití části Příspěvku na provoz poskytnuté s účelovým znakem 13 305 pro rok 2017 dle materiálu RK-28-2017-09, př. 7;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Dodatek č. 2 Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017 ze dne 21. 6. 2016 č. 04/16 dle materiálu RK-28-2017-09, př. 11;
 • vzít na vědomí rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za odvětví sociální péče dle materiálu RK-28-2017-09, př. 3;
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 33 548 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-28-2017-09, př. 4 a RK-28-2017-09, př. 5;
 • rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-28-2017-09, př. 6.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-09.doc, RK-28-2017-09, př. 1, RK-28-2017-09, př. 2, RK-28-2017-09, př. 3, RK-28-2017-09, př. 4, RK-28-2017-09, př. 5, RK-28-2017-09, př. 6, RK-28-2017-09, př. 7, RK-28-2017-09, př. 8, RK-28-2017-09, př. 9, RK-28-2017-09, př. 10, RK-28-2017-09, př. 11, RK-28-2017-09, př. 12

J. Běhounek navrhl projednání bodů 10 – 13 a 29 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

10. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou a obci Ostrov - změna usnesení
Usnesení 1600/28/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0338/07/2015/RK ze dne 24. 2. 2015 tak, že se materiál RK-07-2015-21, př. 1 nahradí materiálem RK-28-2017-10, př. 1 a materiál RK-07-2015-21, př. 2 se nahradí materiálem RK-28-2017-10, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-10.doc, RK-28-2017-10, př. 1, RK-28-2017-10, př. 2, RK-28-2017-10, př. 3

11. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1601/28/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-28-2017-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-11.doc, RK-28-2017-11, př. 1

12. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 1602/28/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování části pozemku par. č. 218/3, dle GP č. 3041-42/2017 nově oddělené jako pozemek par. č. 218/5 o výměře 65 m2 a části pozemku par. č. 218/4, dle GP č. 3041-42/2017 nově oddělené jako pozemek par. č. 218/6 o výměře 15 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem část pozemku par. č. 218/3, dle GP č. 3041-42/2017 nově oddělenou jako pozemek par. č. 218/5 o výměře 65 m2 a část pozemku par. č. 218/4, dle GP č. 3041-42/2017 nově oddělenou jako pozemek par. č. 218/6 o výměře 15 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
 • nabýt darem část pozemku par. č. 225, dle GP č. 3041-42/2017 nově oddělenou jako pozemek par. č. 225/4 o výměře 115 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví města Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-12.doc, RK-28-2017-12, př. 1

13. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 1603/28/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka dotčeného pozemku a městem Bystřice nad Pernštejnem, na straně investora a stavebníka smlouvu zakládající právo provést stavbu Bystřice nad Pernštejnem - zastávka autobusu Novoměstská (PENNY) na pozemku par. č. 169/4 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: OM
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-13.doc, RK-28-2017-13, př. 1

29. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 8. stavba, úsek č. 2 - změna usnesení
Usnesení 1604/28/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1418/25/2017/RK ze dne 8. 8. 2017 tak, že materiál RK-25-2017-33, př. 1 se nahradí materiálem RK-28-2017-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-29.doc, RK-28-2017-29, př. 1, RK-28-2017-29, př. 2

14. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k.ú. Bedřichov u Jihlavy
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje materiál projednala a po krátké diskusi doporučila předkladatelce materiál k dopracování. J. Mrázková doporučení rady kraje akceptovala a požádala o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-14.doc, RK-28-2017-14, př. 1, RK-28-2017-14, př. 2

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2017 a jejich použití
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2017 o příjmy z prodeje majetku kraje, realizované v průběhu 1. pololetí 2017 prostřednictvím příspěvkových organizací zřizovaných krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1605/28/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2017 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za I. pololetí 2017 v celkové výši 1 609 986,65 Kč dle materiálů RK-28-2017-15, př. 1 a RK-28-2017-15, př. 2;
 • změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek na rok 2017 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-28-2017-15, př. 2 s určením na použití dle materiálu RK-28-2017-15, př. 3;
 • změnu investičního plánu na rok 2017 dle materiálu RK-28-2017-15, př. 3 s povinností dodržet účelovost poskytnutého investičního příspěvku.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor sociálních věcí, odbor zdravotnictví, odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-15.doc, RK-28-2017-15, př. 1, RK-28-2017-15, př. 2, RK-28-2017-15, př. 3, RK-28-2017-15, př. 4, RK-28-2017-15, př. 5, RK-28-2017-15, př. 6, RK-28-2017-15, př. 7

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - dotace na přípravnou fázi volby prezidenta České republiky
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh přijetí účelové dotace z Ministerstva financí, určené na činnost krajského úřadu v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1606/28/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6118 - Volba prezidenta republiky) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 30 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky.
odpovědnost: odbor ekonomický, oddělení řízení lidských zdrojů, oddělení hospodářské správy
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-30.doc

16. Havarijní pojištění vozidla Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, požádali radu kraje o schválení výjimky prodloužení havarijního pojištění pro vozidlo Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod starší 10 let. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1607/28/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 26. 10. 2017 do 25. 10. 2019 pro vozidlo Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod starší 10 let - RENAULT COMBI KANGOO registrační značky 2J2 6313.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. září 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-16.doc, RK-28-2017-16, př. 1

17. Informace o rozvojovém programu Podpora odborného vzdělávání vyhlášeného pro školní rok 2017/2018
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, předložili radě kraje na vědomí informaci o vybraných oborech vzdělávání v rámci výše uvedeného rozvojového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1608/28/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o vybraných oborech vzdělávání v rámci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání vyhlášeného pro školní rok 2017/2018.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: září 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-17.doc, RK-28-2017-17, př. 1, RK-28-2017-17, př. 2

18. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, seznámili radu kraje s návrhem udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv, týkajících se přijetí finančního účelového daru do vlastnictví organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1609/28/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžního daru pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11, dle materiálů RK-28-2017-18, př. 1 a RK-28-2017-18, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-18.doc, RK-28-2017-18, př. 1, RK-28-2017-18, př. 2, RK-28-2017-18, př. 3

19. Změny ve zřizovacích listinách - projekt Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, informovali radu kraje o předložených návrzích dodatků zřizovacích listin schvalovaných v rámci realizace projektu „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1610/28/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava dle materiálu RK-28-2017-19, př. 1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč dle materiálu RK-28-2017-19, př. 2;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-28-2017-19, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 27. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-19.doc, RK-28-2017-19, př. 1, RK-28-2017-19, př. 2, RK-28-2017-19, př. 3

20. Návrh na úpravu investičního plánu Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě na rok 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, seznámili radu kraje s návrhem úpravy použití fondu investic u Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1611/28/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic u Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě na rok 2017 dle materiálu RK-28-2017-20, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
termín: průběžně do konce roku 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-20.doc, RK-28-2017-20, př. 1

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1612/28/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství v celkové výši 24 378 262 Kč dle materiálu RK-28-2017-21;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství dle materiálu RK-28-2017-21, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-28-2017-21, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-28-2017-21, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-21.doc, RK-28-2017-21, př. 1, RK-28-2017-21, př. 2

22. Projekt na posílení biodiverzity - PP Hajnice
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o projektové žádosti „Biodiverzita II. – PP Hajnice“, předkládané v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1613/28/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-28-2017-22, př. 3 a RK-28-2017-22, př. 4;
rozhoduje
předložit projektovou žádost dle materiálu RK-28-2017-22, př. 1.
odpovědnost: ORR, OŽPZ
termín: 15. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-22.doc, RK-28-2017-22, př. 1, RK-28-2017-22, př. 2, RK-28-2017-22, př. 3, RK-28-2017-22, př. 4, RK-28-2017-22, př. 5

23. Souhlasy s převodem nemovitostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem udělení souhlasu s darováním nemovitostí, které jsou předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1614/28/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s darováním nemovitostí, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle Smluv o poskytnutí dotace PR01537.0192 a PR01537.1242 za podmínek uvedených v materiálech RK-28-2017-23, př. 3 a RK-28-2017-23, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-23.doc, RK-28-2017-23, př. 1, RK-28-2017-23, př. 2, RK-28-2017-23, př. 3, RK-28-2017-23, př. 4, RK-28-2017-23, př. 5

24. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1615/28/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-28-2017-24, př. 5, RK-28-2017-24, př. 6, RK-28-2017-24, př. 7 a RK-28-2017-24, př. 8.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-24.doc, RK-28-2017-24, př. 1, RK-28-2017-24, př. 2, RK-28-2017-24, př. 3, RK-28-2017-24, př. 4, RK-28-2017-24, př. 5, RK-28-2017-24, př. 6, RK-28-2017-24, př. 7, RK-28-2017-24, př. 8, RK-28-2017-24, př. 9

25. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2018
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1616/28/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vybrat jako nejvýhodnější nabídku nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2018, část 1, nabídku účastníka Amper Market, a.s., IČO 24128376, Praha 4, Krč, Antala Staška 1076/33a;
 • vybrat jako nejvýhodnější nabídku nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2018, část 2, nabídku účastníka CENTROPOL ENERGY, a.s., IČO 25458302, Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-25.doc, RK-28-2017-25, př. 1, RK-28-2017-25, př. 2, RK-28-2017-25, př. 3, RK-28-2017-25, př. 4, RK-28-2017-25, př. 5

26. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2018
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1617/28/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vybrat jako nejvýhodnější nabídku nadlimitní veřejné zakázky na Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2018, část 1, nabídku účastníka Pražská plynárenská, a.s., IČO 60193492, Praha 1, Nové Město, Národní 37/38;
 • vybrat jako nejvýhodnější nabídku nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2018, část 2, nabídku účastníka Pražská plynárenská, a.s., IČO 60193492, Praha 1, Nové Město, Národní 37/38;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-26.doc, RK-28-2017-26, př. 1, RK-28-2017-26, př. 2, RK-28-2017-26, př. 3, RK-28-2017-26, př. 4, RK-28-2017-26, př. 5

27. Kapitola krajský úřad, navýšení věcný výdajů v roce 2018
E. Janoušková, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory, seznámila radu kraje s předloženými požadavky na rozpočet kapitoly Krajský úřad pro rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1618/28/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informační materiál RK-28-2017-27;
ukládá
oddělení hospodářské správy zapracovat do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 výdaje v rozsahu materiálů RK-28-2017-27, př. 1, RK-28-2017-27, př. 2 a RK-28-2017-27, př. 3.
odpovědnost: oddHS
termín: do 31.10.2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-27.doc, RK-28-2017-27, př. 1, RK-28-2017-27, př. 2, RK-28-2017-27, př. 3, RK-28-2017-27, př. 4

28. Stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření, informace o využití dočasně schválených pracovních míst
M. Březina, ředitel Sekce pro službu veřejnosti a V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1619/28/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 10. 2017 na 456 zaměstnanců;
bere na vědomí
informaci o využití 2 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu na dobu určitou od 1. 10. 2017 do 31. 8. 2020 pro činnost odborného pracovníka projektu Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina a na dobu určitou od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2020 pro činnost odborného pracovníka projektu Učit se společně, růst individuálně;
schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) o částku 69 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy o částku 95 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 -Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 3 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 98 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 120 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 -Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 5 000 Kč na převod finančních prostředků do Sociálního fondu při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 5 000 Kč.
odpovědnost: OSV, OE, OddŘLZ, OddKŽÚ
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2017-28.doc

31. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 28/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 19. 9. 2017, v 8:00 hod.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Ověřovatelé zápisu:


Mgr. Pavel Franěk               …..………………………………….……


Ing. Vladimír Novotný               …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 28/2017 dne 4. 9. 2017.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 6. 9. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz