Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 28/2017 - 04.09.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
03Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na podporu vzdělávání
04Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
05Poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
06Akce Horácké galerie v Novém Městě na Moravě - záměr rekonstrukce a využití části hospodářských objektů galerie
07Návrh změny plánu investic Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017
08Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/347 Čejov - průtah, PD
09Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
10Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou a obci Ostrov - změna usnesení
11Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
12Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
13Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Bystřice nad Pernštejnem
14Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k.ú. Bedřichov u Jihlavy
15Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2017 a jejich použití
16Havarijní pojištění vozidla Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
17Informace o rozvojovém programu Podpora odborného vzdělávání vyhlášeného pro školní rok 2017/2018
18Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11
19Změny ve zřizovacích listinách - projekt Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie
20Návrh na úpravu investičního plánu Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě na rok 2017
21Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
22Projekt na posílení biodiverzity - PP Hajnice
23Souhlasy s převodem nemovitostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
24Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
25Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2018
26Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2018
27Kapitola krajský úřad, navýšení věcný výdajů v roce 2018
28Stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření, informace o využití dočasně schválených pracovních míst
29Majetkoprávní příprava pro stavbu II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 8. stavba, úsek č. 2 - změna usnesení
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - dotace na přípravnou fázi volby prezidenta České republiky
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz