Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 23/2009 - 14.07.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
03Stanovení mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace
04Návrh plánu oprav na rok 2009 pro nemocnice zřizované krajem Vysočina
05Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2009 - financování provozu okresních pracovišť Národního onkologického registru
06Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek - změna ceny nabývaných nemovitostí
07Veřejná zakázka na stavební práce Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Jemnice
08Veřejná zakázka na stavební práce Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Přibyslav
09Veřejná zakázka na stavební práce Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Velká Bíteš
10Darování pozemků v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
11Odstranění staveb v k. ú. a obci Horní Cerekev
12Dodatek č. 348 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
13Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
14Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu III/3993 Naloučany - most ev. č. 3993-1
15Vzdání se předkupního práva k pozemkům v k. ú. Cikháj
16Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Košetice
17Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jihlava, k. ú. Staré Hory a v k. ú. Helenín
18Vzájemné darování pozemků v k. ú. Helenín a Jihlava mezi krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava
19Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
20Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
21Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
22Souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Nové Syrovice
23Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Strážek
24Souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Jihlava
25Pověření zaměstnanců správce daně
26Přihláška kraje Vysočina do soutěže Dobrá rada nad zlato
27Vyúčtování dotace kraje na zajištění koordinace NNO v kraji Vysočina
28Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj a úpravu finančního plánu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2009
30Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové neinvestiční dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2009
32Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a program Zajištění podmínek
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských projektů
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2009 dle schválených pravidel rady kraje
35Změny ve školském rejstříku
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
37Výprava výběrového týmu kraje Vysočina na mezinárodním turnaji v ledním hokeji v partnerském regionu Champagne-Ardenne - změna usnesení č. 0423/10/2009/RK
38Fond Vysočiny - vyhodnocení kontroly projektu FV 035/195/08 z GP Sportoviště 2008
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
40Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
41Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Základní uměleckou školu, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31
42Vývoj v oblasti vzdělávání všeobecných sester v kraji Vysočina
43Zapojení kraje do projektu UNIV 2 - Kraje
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
45FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
46Darovací smlouva - darování vyřazeného PC
47Darovací smlouva
48Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování, v rámci působnosti odboru informatiky za období
49Projekt LEGESE - převedení zůstatku na zvláštním účtu do FSR
50Realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina V. - eGON Centrum, datové schránky
51II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba, II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba - výběr nejvhodnější nabídky
52II/409 Počátky průtah - výběr nejvhodnější nabídky
53Navýšení částky na předfinancování projektu II/409 Počátky průtah
53upr1Navýšení částky na předfinancování projektu II/409 Počátky průtah
54II/639 Horní Cerekev - Kostelec, výběr zhotovitele stavby
55II/402 Batelov - hr. okresu, výběr zhotovitele stavby
56II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov, výběr zhotovitele stavby
57II/133 Horní Cerekev - kř. II/602, výběr zhotovitele stavby
58II/339 Ledeč nad Sázavou - hr. kraje, výběr zhotovitele stavby
59II/152 Jaroměřice - Hrotovice, výběr zhotovitele stavby
60Navýšení částky na předfinancování projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice
60upr1Navýšení částky na předfinancování projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice
61Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2008
62Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na činnost koordinátora romských poradců
63Návrh na předložení projektu na zabezpečení systému primární prevence sociálně patologických jevů
64Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
65Zadání zpracování projektu Rekonstrukce areálu Helenín
66Návrh organizačního řádu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
67Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí darů na krytí povodňových škod
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz