Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 21/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 21/2013, které se konalo dne 11. 6. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2013
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 11. 6. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Fialové.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
67. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí - změna usnesení 0203/03/2013/ZK
68. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
69. Jmenování člena hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku „Dodávka vnitřního vybavení pro Domov důchodců Ždírec - přístavba“
Dále byl předložen návrh na stažení bodu 62. Smlouva o výpůjčce uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina z programu jednání (Zdrojové materiály: RK-21-2013-62.doc, RK-21-2013-62, př. 1).
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2013
 2. Aktualizace investičního plánu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava
 4. 6. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
 5. Souhlas s uzavřením nájemních smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 6. Zdravotní plán - informace
 7. Koncept řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
 8. Jmenování člena školské rady při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Základní škole Ledeč nad Sázavou
 10. Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - učební a kompenzační pomůcky a návrh na změnu rozpočtu Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
 12. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 13. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2013
 14. Nabytí pozemku v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
 15. Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba
 16. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Krásná Hora
 17. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Chotěboř po rekonstrukci ul. Partyzánská
 18. Majetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, mosty ev. č. 03818-1,2,3
 19. Darování pozemku v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav
 20. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 21. Majetkoprávní příprava pro akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov
 22. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 23. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace
 24. Změna Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky kraje Vysočina č. 03/10 a uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
 25. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013 - návrh na poskytnutí dotací
 26. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
 27. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2013 - návrh na poskytnutí dotací
 28. Žádost o poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 30. Ukončení projektů II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016 a II/130 Miletín - most ev. č. 130-011 - návrh na rozpočtová opatření
 31. Návrh rozpočtového opatření v souladu se zjištěními Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
 32. Příprava projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda k předložení do OP EÚS Rakousko - ČR
 33. Projektový záměr Analýza potenciálu veřejné dopravy
 34. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Náměšť nad Oslavou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Okružní křižovatka sil. I/23 a sil. III/3906 Náměšť nad Oslavou
 35. Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2014 až 2016
 36. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2012
 37. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
 38. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - proplacení 1. splátky 2. etapy realizace projektu Porta culturae podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko- Česká republika 2007-2013
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
 41. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace - Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015
 42. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace - Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu
 43. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace - Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014-2015
 44. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00544.0011
 45. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 46. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
 47. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Pojďme do toho společně II !
 48. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- panelová diskuse o odkazu J. A. Schumpetera současnosti
 49. Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2012
 50. Předfinancování projektu Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 51. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 52. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 53. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 54. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 55. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity pro realizaci prací projektu Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita II.
 56. Veřejná zakázka na služby s názvem Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření k akcím projektu Biodiverzita a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity
 57. Veřejná zakázka na služby s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče - Věž a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.
 58. Veřejná zakázka na služby s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Domov důchodců - Ždírec a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.
 59. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za třetí etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
 60. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za první etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
 61. Podstatná změna XVII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
 1. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
 2. Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování pro 2. pololetí roku 2013
 3. Návrh na poskytnutí daru pro Radu seniorů České republiky, občanské sdružení
 4. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2013 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 5. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí - změna usnesení 0203/03/2013/ZK
 6. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 7. Jmenování člena hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku „Dodávka vnitřního vybavení pro Domov důchodců Ždírec - přístavba“
 8. Rozprava členů rady
Usnesení 1029/21/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 11. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 20/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Aktualizace investičního plánu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení aktualizaci investičního plánu dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1030/21/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořízení ultrazvukového přístroje pro gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace v předpokládané pořizovací ceně 217 800 Kč z vlastních zdrojů - odpisů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-02.doc, RK-21-2013-02, př. 1

03. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1031/21/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352220) o částku 13 779 968,43 Kč v souvislosti s vrácením půjčky poskytnuté na financování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava a převedení této částky do Fondu strategických rezerv, položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-03.doc

04. 6. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit 6. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1032/21/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit vyhlášení šestého ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice;
 • vzít na vědomí text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu RK-21-2013-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-04.doc, RK-21-2013-04, př. 1

05. Souhlas s uzavřením nájemních smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením nájemních smluv pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1033/21/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemních smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2013-05, př. 1 a RK-21-2013-05, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 1. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-05.doc, RK-21-2013-05, př. 1, RK-21-2013-05, př. 2

06. Zdravotní plán - informace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o realizovaných aktivitách za 1. pololetí roku 2013 souvisejících s aktualizací Zdravotního plánu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1034/21/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o realizovaných aktivitách za 1. pololetí roku 2013 souvisejících s aktualizací Zdravotního plánu Kraje Vysočina dle materiálu RK-21-2013-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-06.doc, RK-21-2013-06, př. 1

07. Koncept řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1035/21/2013/RK
Rada kraje
ukládá
OŠMS a ředitelům a ředitelkám příslušných škol a školského zařízení zabezpečit přípravu na realizaci opatření, pokud budou schválena zastupitelstvem kraje;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí:
 • rozhodnout:
 • sloučit Střední školu technickou Jihlava a Střední školu automobilní Jihlava a Střední průmyslovou školu Jihlava dnem 1. 7. 2014 dle materiálu RK-21-2013-07, př. 16;
 • sloučit Střední školu řemesel Třebíč a Střední průmyslovou školu Třebíč dnem 1. 7. 2014 dle materiálu RK-21-2013-07, př. 17;
 • sloučit Střední školu technickou Žďár nad Sázavou a Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školu, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 dnem 1. 7. 2014 dle materiálu RK-21-2013-07, př. 18;
 • sloučit Obchodní akademii a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava a Střední školu obchodu a služeb Jihlava a Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou Jihlava dnem 1. 7. 2014 dle materiálu RK-21-2013-07, př. 19;
 • sloučit Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč a Hotelovou školu Třebíč dnem 1. 7. 2014 dle materiálu RK-21-2013-07, př. 20;
 • rozhodnout:
 • sloučit Střední školu řemesel a služeb Velké Meziříčí a Hotelovou školu Světlá a Obchodní akademii Velké Meziříčí dnem 1. 7. 2014 dle materiálu RK-21-2013-07, př. 21;
 • sloučit Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 a Vyšší odbornou školu a Obchodní akademií Chotěboř dnem 1. 7. 2014 dle materiálu RK-21-2013-07, př. 22;
 • sloučit Obchodní akademii, Pelhřimov, Jirsíkova 875 a Gymnázium Pelhřimov dnem 1. 7. 2014 dle materiálu RK-21-2013-07, př. 23;
 • sloučit Domov mládeže a Školní jídelnu Jihlava a Střední školu stavební Jihlava dnem 1. 1. 2015 dle materiálu RK-21-2013-07, př. 24.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé a ředitelky příslušných škol a školských zařízení
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-07.doc, RK-21-2013-07, př. 1, RK-21-2013-07, př. 2, RK-21-2013-07, př. 3, RK-21-2013-07, př. 4, RK-21-2013-07, př. 5, RK-21-2013-07, př. 6, RK-21-2013-07, př. 7, RK-21-2013-07, př. 8, RK-21-2013-07, př. 9, RK-21-2013-07, př. 10, RK-21-2013-07, př. 11, RK-21-2013-07, př. 12, RK-21-2013-07, př. 13, RK-21-2013-07, př. 14, RK-21-2013-07, př. 15, RK-21-2013-07, př. 16, RK-21-2013-07, př. 17, RK-21-2013-07, př. 18, RK-21-2013-07, př. 19, RK-21-2013-07, př. 20, RK-21-2013-07, př. 21, RK-21-2013-07, př. 22, RK-21-2013-07, př. 23, RK-21-2013-07, př. 24

08. Jmenování člena školské rady při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na jmenování zástupce za zřizovatele do školské rady. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1036/21/2013/RK
Rada kraje
jmenuje
v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, členem školské rady při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč za zřizovatele paní Marii Kotačkovou.
odpovědnost: OŠMS
termín: 21. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-08.doc

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Základní škole Ledeč nad Sázavou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1037/21/2013/RK
Rada kraje
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Základní škole Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378; IČO 70838241 ve výši 45 000 Kč dle materiálu RK-21-2013-09;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3114 Speciální základní školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) rozpočtu kraje o částku 45 000  Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, spočívající ve zvýšení § 3114 Speciální základní školy o částku 70 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 70 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 215 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele „Odvod z investičního fondu“ o částku 45 000 Kč Základní škole Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378; IČO 70838241, na pokrytí zvýšených nákladů na stěhování a vybavení nových prostor nábytkem, dle materiálu RK-21-2013-09.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378;
termín: září 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-09.doc, RK-21-2013-09, př. 1, RK-21-2013-09, př. 2

10. Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh stanovit odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství zřizovaných Krajem Vysočina. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1038/21/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červen 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-10.doc, RK-21-2013-10, př. 1, RK-21-2013-10, př. 2, RK-21-2013-10, př. 3

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - učební a kompenzační pomůcky a návrh na změnu rozpočtu Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1039/21/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 350 138 Kč a závazného ukazatele Investiční dotace o částku 149 800 Kč pro Praktickou školu a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou, IČ 48895555 na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek dle materiálu RK-21-2013-11.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-11.doc, RK-21-2013-11, př. 1, RK-21-2013-11, př. 2

12. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu poskytnout žadatelům dotace na pořádání sportovních mistrovství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1040/21/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 199 500 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu RK-21-2013-12, př. 5upr1;
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-12.doc, RK-21-2013-12, př. 1, RK-21-2013-12, př. 2, RK-21-2013-12, př. 3, RK-21-2013-12, př. 4, RK-21-2013-12, př. 5

13. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnout stipendia žákům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1041/21/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2013-13, př. 3:
 • stipendia (jednorázová i desetiměsíční) v rámci ocenění Talent Vysočiny 93 žákům dle materiálu RK-21-2013-13, př. 1 v celkové výši 276 000 Kč;
 • stipendia (jednorázová) v rámci ocenění Cena hejtmana Vysočiny čtyřem žákům dle materiálu RK-21-2013-13, př. 2 v celkové výši 35 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. prosince 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-13.doc, RK-21-2013-13, př. 1, RK-21-2013-13, př. 2, RK-21-2013-13, př. 3

Ze zasedání se omluvili J. Běhounek, L. Joukl. K bodům 14 20, 22, 23 odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

14. Nabytí pozemku v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
Usnesení 1042/21/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 5986/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 89 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-14.doc, RK-21-2013-14, př. 1

15. Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba
Usnesení 1043/21/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba nájemní smlouvu na pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-21-2013-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-15.doc, RK-21-2013-15, př. 1

16. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Krásná Hora
Usnesení 1044/21/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-16.doc, RK-21-2013-16, př. 1, RK-21-2013-16, př. 2

17. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Chotěboř po rekonstrukci ul. Partyzánská
Usnesení 1045/21/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • bezúplatně nabýt dle GP č. 4183-349/2012 nově oddělený pozemek par. č. 4707/3 o výměře 136 m2 z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt darem dle GP č. 4183-349/2012 nově oddělený pozemek par. č. 4596/3 o výměře 10 m2 z vlastnictví Města Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • úplatně nabýt dle GP č. 4183-349/2012 nově oddělený pozemek par. č. 3169/13 o výměře 196 m2 z vlastnictví společnosti Chotěbořské strojírny služby, a. s., Herrmannova 520, 583 14 Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-17.doc, RK-21-2013-17, př. 1

18. Majetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, mosty ev. č. 03818-1,2,3
Usnesení 1046/21/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku par. č. 1355 - vodní plocha o výměře 117 m2 v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi s vlastníkem pozemku vedeným v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy na dobu 1 roku za cenu 585 Kč;
 • uzavřít s obcí Stříbrné Hory smlouvu o výpůjčce na část pozemku par. č. 1339 - ostatní plocha o výměře 30 m2 v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi na dobu 1 roku;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-21-2013-18, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-18.doc, RK-21-2013-18, př. 1, RK-21-2013-18, př. 2

19. Darování pozemku v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav
Usnesení 1047/21/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. st. 81 o výměře 19 m2 oddělený geometrickým plánem č. 227-79/2012 z pozemku par. č. 2088 v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. st. 81 o výměře 19 m2 oddělený geometrickým plánem č. 227-79/2012 z pozemku par. č. 2088 v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-19.doc, RK-21-2013-19, př. 1

20. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 1048/21/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-21-2013-20, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-20.doc, RK-21-2013-20, př. 1

22. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1049/21/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-21-2013-22, př. 1 a RK-21-2013-22, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 09. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-22.doc, RK-21-2013-22, př. 1, RK-21-2013-22, př. 2

23. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace
Usnesení 1050/21/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy pozemky způsobem, v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-21-2013-23, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nájemní smlouvy s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-21-2013-23, př. 2 na dobu 1 roku za dohodnutou cenu 9 Kč/m2/rok;
 • uzavřít s městem Ledeč nad Sázavou smlouvu o výpůjčce na pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-21-2013-23, př. 3 na dobu 1 roku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-23.doc, RK-21-2013-23, př. 1, RK-21-2013-23, př. 2, RK-21-2013-23, př. 3, RK-21-2013-23, př. 4

21. Majetkoprávní příprava pro akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje úpravu návrhu usnesení. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1051/21/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/392 Velké Meziříčí - Tasov na pozemcích potřebných pro stavbu jako trvalý zábor s městem Velké Meziříčí, obcí Petráveč a obcí Dolní Heřmanice v rozsahu dle materiálu RK-21-2013-21, př. 1upr1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu trvalých záborů dle materiálů RK-21-2013-21, př. 2upr1 a za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-21.doc, RK-21-2013-21, př. 1, RK-21-2013-21, př. 2, RK-21-2013-21, př. 3

67. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí - změna usnesení 0203/03/2013/ZK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1052/21/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0203/03/2013/ZK tak, že text:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemek par. č. 1640/3 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 700 Kč a zaplatit úhradu za bezesmluvní užívání pozemku par. č. 1640/3 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Velké Meziříčí ve výši 20 Kč/m2/rok za období od 1. 1. 2012 do doby převodu pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-03-2013-32, př. 2
se nahrazuje textem:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemek par. č. 1640/1 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 700 Kč a zaplatit úhradu za bezesmluvní užívání pozemku par. č. 1640/3 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Velké Meziříčí ve výši 20 Kč/m2/rok za období od 1. 1. 2012 do doby převodu pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-03-2013-32, př. 2“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-67

68. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu prodat nemovitý majetek v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1053/21/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-68, RK-21-2013-68, př. 1, RK-21-2013-68, př. 2

24. Změna Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky kraje Vysočina č. 03/10 a uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu na změnu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1054/21/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky Kraje Vysočina dle materiálu RK-21-2013-24, př. 1upr1;
 • rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a společností Cetimum s. r. o., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 60, PSČ 586 01, IČO: 292 15 293 smlouvu o budoucí kupní smlouvě:
 • na úplatný převod pozemku par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory za dohodnutou kupní cenu ve výši 9 993 500 Kč;
 • na zřízení předkupního práva k pozemku par. č. 214/22 orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory jako práva věcného zapisujícího se do katastru nemovitostí, na to na dobu určitou do dne vydání kolaudačního souhlasu na budoucí stavbu za cenu prodávaného pozemku, tj. 500 Kč/m2
dle materiálu RK-21-2013-24, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. června 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-24.doc, RK-21-2013-24, př. 1, RK-21-2013-24, př. 2, RK-21-2013-24, př. 3

25. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013 - návrh na poskytnutí dotací
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci subjektům na daný projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1055/21/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-21-2013-25, př. 1.
odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-25.doc, RK-21-2013-25, př. 1

26. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje udělit ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. 3. místě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1056/21/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. - 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2013 dle materiálu RK-21-2013-26, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-21-2013-26, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: do 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-26.doc, RK-21-2013-26, př. 1, RK-21-2013-26, př. 2

27. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2013 - návrh na poskytnutí dotací
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotacích v rámci daného grantového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1057/21/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2013 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-21-2013-27, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2013 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-21-2013-27, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-27.doc, RK-21-2013-27, př. 1, RK-21-2013-27, př. 2

28. Žádost o poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o navrhovaném rozpočtovém opatření v rámci kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1058/21/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-21-2013-28, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve snížení § 2212 Silnice, přílohy D2 - Investice v dopravě o částku 2 000 000 Kč při současném zvýšení § 2212 Silnice o částku 2 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-28.doc, RK-21-2013-28, př. 1, RK-21-2013-28, př. 2

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1059/21/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 490 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení přílohy D2 - Investice v dopravě o stejnou částku 2 490 000 Kč dle materiálu RK-21-2013-29, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 2 490 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu RK-21-2013-29, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-29.doc, RK-21-2013-29, př. 1

30. Ukončení projektů II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016 a II/130 Miletín - most ev. č. 130-011 - návrh na rozpočtová opatření
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1060/21/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016 o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 1 650 939,80 Kč;
 • převod konečného zůstatku ve výši 1 910 470,50 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2013 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/130 Miletín - most ev. č. 130-011 o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 8 643 193,21 Kč;
 • převod konečného zůstatku ve výši 8 643 193,21 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2013 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-30.doc, RK-21-2013-30, př. 1, RK-21-2013-30, př. 2

31. Návrh rozpočtového opatření v souladu se zjištěními Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1061/21/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 7 913 100 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 7 913 100 Kč určenou na úhradu odvodů peněžních prostředků do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálů RK-21-2013-31, př. 1 a RK-21-2013-31, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 3. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-31.doc, RK-21-2013-31, př. 1, RK-21-2013-31, př. 2

32. Příprava projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda k předložení do OP EÚS Rakousko - ČR
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovým partnerem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1062/21/2013/RK
Rada kraje
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství připravit projektovou žádost o podporu projektu „II/408 Jemnice Dobrá Voda“ do operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013“;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít „Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovým partnerem dle materiálu RK-21-2013-32, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 55 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „II/408 Jemnice Dobrá Voda“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 16. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-32.doc, RK-21-2013-32, př. 1, RK-21-2013-32, př. 2, RK-21-2013-32, př. 3

33. Projektový záměr Analýza potenciálu veřejné dopravy
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1063/21/2013/RK
Rada kraje
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství připravit ve spolupráci s ostatními partnery projektovou žádost o podporu projektu „Analýza potenciálu veřejné dopravy“ do operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013“;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít „Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery dle materiálu RK-21-2013-33, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 320 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „Analýza potenciálu veřejné dopravy“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
 • prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-21-2013-33, př. 3.
odpovědnost: ODSH
termín: 16. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-33.doc, RK-21-2013-33, př. 1, RK-21-2013-33, př. 2, RK-21-2013-33, př. 3

34. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Náměšť nad Oslavou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Okružní křižovatka sil. I/23 a sil. III/3906 Náměšť nad Oslavou
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1064/21/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Náměšť nad Oslavou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dle materiálu RK-21-2013-34, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-34.doc, RK-21-2013-34, př. 1

35. Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2014 až 2016
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2014 až 2016. Projednávání se zúčastnili J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1065/21/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2014 až 2016 dle materiálu RK-21-2013-35, př. 1;
 • vzít na vědomí:
 • rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2014 až 2016 bez kapitoly Evropské projekty dle materiálu RK-21-2013-35, př. 2;
 • rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2014 až 2016 dle materiálu RK-21-2013-35, př. 3;
 • přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-21-2013-35, př. 4.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červen 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-35.doc, RK-21-2013-35, př. 1, RK-21-2013-35, př. 2, RK-21-2013-35, př. 3, RK-21-2013-35, př. 4

36. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2012
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s doporučením zastupitelstvu kraje schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2012. Projednávání se zúčastnili J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1066/21/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2012 bez výhrad;
 • schválit:
 • Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2012 dle materiálu RK-21-2013-36, př. 1upr1;
 • návrh na rozdělení disponibilních zůstatků ZBÚ, jak je uveden v podkapitole 2.2 materiálu RK-21-2013-36, př. 1upr1;
 • účetní závěrku Kraje Vysočina za rok 2012 dle příloh č. 9 až 13 materiálu RK-21-2013-36, př. 1upr1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, IČO: 00090450 o částku 50 000 000 Kč dle materiálu RK-21-2013-36, př. 2;
 • rozhodnout poskytnout dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČO: 70885184 ve výši 252 000 Kč dle materiálu RK-21-2013-36, př. 3.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor sekretariátu hejtmana, odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-36.doc, RK-21-2013-36, př. 1, RK-21-2013-36, př. 2, RK-21-2013-36, př. 3

37. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
V. Novotný předložil radě kraje návrh vzít na vědomí zápis č. 2/2013 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil M. Magrot, právník oddělení právního a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1067/21/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zápis č. 2/2013 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-21-2013-37, př. 1;
rozhoduje
ukládá
 • oddělení hospodářské správy vyřadit nepotřebný majetek dle materiálu RK-21-2013-37, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat pohledávky uvedené v materiálu RK-21-2013-37, př. 1 z účetnictví kraje.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-37.doc

38. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s navrhovanou úpravou předloženého materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1068/21/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2013-38, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2013-38, př. 2upr1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2013-38, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-38.doc, RK-21-2013-38, př. 1, RK-21-2013-38, př. 2, RK-21-2013-38, př. 3, RK-21-2013-38, př. 4

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - proplacení 1. splátky 2. etapy realizace projektu Porta culturae podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko- Česká republika 2007-2013
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1069/21/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s účelovým znakem 41117007) o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 98 809,88 Kč při současném zvýšení výdajů u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 98 809,88 Kč (ÚZ 41117007) s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s účelovým znakem 41117883) o účelovou investiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 21 389,27 Kč při současném zvýšení výdajů u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 21 389,27 Kč (ÚZ 41117883) s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 98 809,88 Kč na realizaci projektu „Porta culturae“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 21 389,27 Kč na realizaci projektu „Porta culturae“.
odpovědnost: OKPPCR, OE, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-39.doc

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1070/21/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Krajské knihovně Vysočiny v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven (ÚZ 34053) na realizaci projektu „Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata (rozšíření projektu „Analytické zpracování vybraných periodických titulů z fondů Národní knihovny ČR“ 2012) Krajská knihovna Vysočiny“ ve výši 35 000 Kč;
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury Krajské knihovně Vysočiny v rámci grantu „Knihovna 21. století“ (ÚZ 34070) na realizaci projektů: „Rozumíme si“ ve výši 10 000 Kč a „V knihovně jsme jako doma VI.“ ve výši 13 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 34070 o částku 23 000 Kč a s účelovým znakem 34053 o částku 35 000 Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2013 v důsledku jeho zvýšení o částku 58 000 Kč určenou na realizaci projektů: „Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata (rozšíření projektu „Analytické zpracování vybraných periodických titulů z fondů Národní knihovny ČR“ 2012) Krajská knihovna Vysočiny“ ve výši 35 000 Kč, „Rozumíme si“ ve výši 10 000 Kč a „ V knihovně jsme jako doma VI.“ ve výši 13 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-40.doc

K bodům 41 43, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

41. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace - Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015
Usnesení 1071/21/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálu RK-21-2013-41, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace o projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace „Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015“ dle materiálu RK-21-2013-41, př. 1;
 • schválit závazek kraje na zabezpečení:
  • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace „Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015“ do výše 8 345 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
  • zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu „Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015“, tj. max. do výše 1 251 750 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický; ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 15. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-41.doc, RK-21-2013-41, př. 1

42. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace - Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu
Usnesení 1072/21/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálu RK-21-2013-42, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace o projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace „Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu“ dle materiálu RK-21-2013-42, př. 1;
 • schválit závazek kraje na zabezpečení:
  • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace „Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu“ do výše 5 584 700 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
  • zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu „Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu“, tj. max. do výše 837 705 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický; ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 15. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-42.doc, RK-21-2013-42, př. 1

43. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace - Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014-2015
Usnesení 1073/21/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálu RK-21-2013-43, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace o projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace „Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014-2015“ dle materiálu RK-21-2013-43, př. 1;
 • schválit závazek kraje na zabezpečení:
  • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace „Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014-2015“ do výše 5 070 060 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
  • zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu „Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014-2015“, tj. max. do výše 760 509 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický; ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 15. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-43.doc, RK-21-2013-43, př. 1

44. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00544.0011
Z. Chlád předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1074/21/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00544.0011 dle materiálu RK-21-2013-44, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-44.doc, RK-21-2013-44, př. 1, RK-21-2013-44, př. 2, RK-21-2013-44, př. 3

K bodům 45, 46, odboru sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

45. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
Usnesení 1075/21/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2012 - 31. 5. 2013 dle materiálu RK-21-2013-45, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-45.doc, RK-21-2013-45, př. 1

46. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
Usnesení 1076/21/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2012 31. 5. 2013 dle materiálu RK-21-2013-46, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2012 31. 5. 2013 dle materiálu RK-21-2013-46, př. 2.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-46.doc, RK-21-2013-46, př. 1, RK-21-2013-46, př. 2

47. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Pojďme do toho společně II !
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje žádost o pronájem zasedacích prostor v sídle Kraje Vysočina za účelem konání akce „Pojďme do toho společně II !“. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1077/21/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-21-2013-47, př. 3upr1.
odpovědnost: OSH
termín: 11. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-47.doc, RK-21-2013-47, př. 1, RK-21-2013-47, př. 2, RK-21-2013-47, př. 3

48. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- panelová diskuse o odkazu J. A. Schumpetera současnosti
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje žádost o pronájem zasedacích prostor v sídle Kraje Vysočina za účelem konání akce „panelová diskuse o odkazu J. A. Schumpetera současnosti“. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1078/21/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-21-2013-48, př. 3upr1.
odpovědnost: OSH
termín: 11. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-48.doc, RK-21-2013-48, př. 1, RK-21-2013-48, př. 2, RK-21-2013-48, př. 3

49. Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2012
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje návrh na poskytnutí věcného daru v rámci soutěže Stavba Vysočiny 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1079/21/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar dle materiálu RK-21-2013-49, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-49.doc, RK-21-2013-49, př. 1, RK-21-2013-49, př. 2

50. Předfinancování projektu Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1080/21/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 1 000 000 Kč určených na předfinancování projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-50.doc, RK-21-2013-50, př. 1, RK-21-2013-50, př. 2

51. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1081/21/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.3 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 6 090 663,64 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina“.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-51.doc, RK-21-2013-55, př. 1, RK-21-2013-55, př. 2, RK-21-2013-55, př. 3, RK-21-2013-55, př. 4

K bodům 52 54, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

52. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1082/21/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG II 1.1 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 4 057 483,48 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-52.doc

53. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1083/21/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG II 1.2 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 465 426,02 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-53.doc

54. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1084/21/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG II 1.3 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 826 173,57 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-54.doc

K bodům 55 58, odboru životního prostředí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

55. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity pro realizaci prací projektu Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita II.
Usnesení 1085/21/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu přípravy projektu Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita II. spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 21.000.000 Kč na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 06. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-55.doc

56. Veřejná zakázka na služby s názvem Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření k akcím projektu Biodiverzita a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity
Usnesení 1086/21/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 15. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-56.doc, RK-21-2013-56, př. 1, RK-21-2013-56, př. 2, RK-21-2013-56, př. 3, RK-21-2013-56, př. 4

57. Veřejná zakázka na služby s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče - Věž a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.
Usnesení 1087/21/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 15. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-57.doc, RK-21-2013-57, př. 1, RK-21-2013-57, př. 2, RK-21-2013-57, př. 3, RK-21-2013-57, př. 4

58. Veřejná zakázka na služby s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Domov důchodců - Ždírec a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.
Usnesení 1088/21/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 15. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-58.doc, RK-21-2013-58, př. 1, RK-21-2013-58, př. 2, RK-21-2013-58, př. 3, RK-21-2013-58, př. 4

K bodům 59, 60, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

59. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za třetí etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
Usnesení 1089/21/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 1 509 120,- Kč určenou na financování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-59.doc

60. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za první etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
Usnesení 1090/21/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III o účelovou investiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 4 947 168,- Kč určenou na financování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-60.doc

61. Podstatná změna XVII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, zdůvodnila radě kraje navrhované změny termínů daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1091/21/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
posunutí termínu ukončení poslední etapy projektu včetně změn termínů zbývajících VŘ na vybavení a termín ukončení celého projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov na 15. 11. 2013;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí zapracovat změnu do Oznámení příjemce o změnách v projektu a povinných příloh.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-61.doc

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1092/21/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmu (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Úřadu vlády České republiky ve výši 400 000 Kč na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2013;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 o částku 256 000 Kč.
odpovědnost: OSV, EO
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-63.doc, RK-21-2013-63, př. 1

64. Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování pro 2. pololetí roku 2013
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace nestátním neziskovým organizacím. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1093/21/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti dle materiálu RK-21-2013-64, př. 1, na realizaci programů primární prevence ve 2. pololetí 2013 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-21-2013-64, př. 2.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 06. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-64.doc, RK-21-2013-64, př. 1, RK-21-2013-64, př. 2, RK-21-2013-64, př. 3

65. Návrh na poskytnutí daru pro Radu seniorů České republiky, občanské sdružení
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem poskytnout dar uvedenému občanskému sdružení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1094/21/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti občanskému sdružení Rada seniorů České republiky, o. s. IČ: 63829797 ve výši 50 tis. Kč dle materiálu RK-21-2013-65, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-65.doc, RK-21-2013-65, př. 1, RK-21-2013-65, př. 2

66. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2013 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace na rok 2013 pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1095/21/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a obcím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 23 089 300 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 23 089 300 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 29 046 300 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálů RK-21-2013-66, př. 1, RK-21-2013-66, př. 2 a RK-21-2013-66, př. 3;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-21-2013-66, př. 4.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 30. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-66.doc, RK-21-2013-66, př. 1, RK-21-2013-66, př. 2, RK-21-2013-66, př. 3, RK-21-2013-66, př. 4

69. Jmenování člena hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku „Dodávka vnitřního vybavení pro Domov důchodců Ždírec - přístavba“
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu jmenovat člena hodnotící komise a jeho náhradníka uvedené podlimitní veřejné zakázky. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1096/21/2013/RK
Rada kraje
jmenuje
člena hodnotící komise a jeho náhradníka u podlimitní veřejné zakázky „Dodávka vnitřního vybavení pro Domov důchodců Ždírec - přístavba“ dle materiálu RK-21-2013-69, př. 1upr1.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2013-69, RK-21-2013-69, př. 1, RK-21-2013-69, př. 2

70. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 21/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 18. 6. 2013, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 21/2013 dne 11. 6. 2013.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 12. 6. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz