Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 21/2013 - 11.06.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Aktualizace investičního plánu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
03Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava
046. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
05Souhlas s uzavřením nájemních smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
06Zdravotní plán - informace
07Koncept řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
08Jmenování člena školské rady při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
09Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Základní škole Ledeč nad Sázavou
10Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
11Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - učební a kompenzační pomůcky a návrh na změnu rozpočtu Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
12Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
13Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2013
14Nabytí pozemku v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
15Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba
16Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Krásná Hora
17Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Chotěboř po rekonstrukci ul. Partyzánská
18Majetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, mosty ev. č. 03818-1,2,3
19Darování pozemku v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav
20Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
21Majetkoprávní příprava pro akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov
22Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
23Majetkoprávní příprava stavby II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace
24Změna Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky kraje Vysočina č. 03/10 a uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
25FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013 - návrh na poskytnutí dotací
26Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
27FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2013 - návrh na poskytnutí dotací
28Žádost o poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
29Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
30Ukončení projektů II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016 a II/130 Miletín - most ev. č. 130-011 - návrh na rozpočtová opatření
31Návrh rozpočtového opatření v souladu se zjištěními Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
32Příprava projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda k předložení do OP EÚS Rakousko - ČR
33Projektový záměr Analýza potenciálu veřejné dopravy
34Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Náměšť nad Oslavou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Okružní křižovatka sil. I/23 a sil. III/3906 Náměšť nad Oslavou
35Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2014 až 2016
36Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2012
37Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
38Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013
39Návrh na provedení rozpočtového opatření - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - proplacení 1. splátky 2. etapy realizace projektu Porta culturae podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republ
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
41Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace - Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015
42Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace - Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu
43Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace - Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014-2015
44Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00544.0011
45Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
46Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
47Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Pojďme do toho společně II !
48Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- panelová diskuse o odkazu J. A. Schumpetera současnosti
49Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2012
50Předfinancování projektu Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
51Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
52Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
53Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
54Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
55Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity pro realizaci prací projektu Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita II.
56Veřejná zakázka na služby s názvem Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření k akcím projektu Biodiverzita a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity
57Veřejná zakázka na služby s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče - Věž a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Revitalizace parků v
58Veřejná zakázka na služby s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Domov důchodců - Ždírec a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Revitalizace parků v za
59Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za třetí etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov .
60Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za první etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III .
61Podstatná změna XVII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
62Smlouva o výpůjčce uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
63Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
64Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování pro 2. pololetí roku 2013
65Návrh na poskytnutí daru pro Radu seniorů České republiky, občanské sdružení
66Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2013 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
67Nabytí pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí - změna usnesení 0203/03/2013/ZK
68Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
69Jmenování člena hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku Dodávka vnitřního vybavení pro Domov důchodců Ždírec - přístavba
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz