Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 20/2006

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 20/2006, které se konalo dne 27. 6. 2006 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
 
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2006
Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 27. 6. 2006.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman kraje M. Vystrčil, omluvil nepřítomnost V. Kodeta, a M. Houšky a konstatoval, že rada kraje je usnášeníschopná.
Radě kraje byl předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
88. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
89. Jmenování ředitele (ředitelky) Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod
90. Rezignace ředitele Krajské knihovny Vysočiny
91. Stanovení postupu při vyjednávání nejvyšší možné alokace pro prioritu Rozvoj dopravy v rámci Regionální operačního programu pro NUTS II Jihovýchod
92. Dodatek č. 3 ke komisionářské smlouvě s koncertní agenturou ARS/KONCERT spol. s r.o.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání.
Upravený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2006
2. Zakázka kraje na stavební práce na stavbu ,,VOŠ, SZeŠ, SOU opravárenské a OU Bystřice nad Pernštejnem - Oprava elektroinstalace a podlah"
3. Zakázka kraje na stavební práce na stavbu "VOŠ, VZŠ, SOŠ a zemědělská a ekonomická a SZŠ Třebíč, rekonstrukce elektroinstalace"
4. Výpůjčka a pronájem nemovitého majetku
5. Návrh na zařazení nové stavební akce "Diagnostický ústav sociální péče Černovice - Oprava rozvodů vody" do rozpočtu kraje
6. Návrh na zařazení nové stavební akce "Dětský domov Kamenice n. Lipou - Oprava MaR plynové kotelny a TRV" do rozpočtu kraje
7. Návrh na provedení rozpočtového opatření - technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, "SOU technické Chotěboř - Úprava výměníkové stanice"
8. Souhlas se stavbou "Silnice I/34 Rouštany - Pohled"
9. Souhlas se stavbou chodníku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
10. Souhlas se stavbou a darování pozemku v k. ú. Vlkov u Osové Bítýšky a obci Vlkov
11. Zahájení jednání o výkupu pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
12. Vypořádání pozemků v k. ú. a obci Vyklantice
13. Návrh na zařazení nové akce do přílohy M1 rozpočtu kraje
14. Zakázka kraje na stavební práce na stavbu "Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, rekonstrukce ZTI Pražská"
15. Zakázka kraje na stavební práce na stavbu "Muzeum Vysočiny Třebíč, oprava oken"
16. Zakázka kraje na zhotovitele stavby "SPŠS, SOUS a OU Třebíč, oprava střechy Hrotovická"
17. Zakázka kraje na stavební práce na stavbu "SPŠT a SOUT Třebíč, rekonstrukce ÚT a MaR"
18. Rozhodnutí o uzavření smlouvy o dílo veřejné zakázky na stavební prácí na stavbu "SOU řemesel Třebíč, úprava oken a střechy"
19. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
20. Souhlas se stavbou "Silnice I/34 Česká Bělá - obchvat"
21. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
22. Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
23. Výkup pozemků pod stavbou silnice II/360 Velké Meziříčí- obchvat, 3. stavba v k. ú. Oslavice
24. Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
25. Záměr kraje Vysočina na využití areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
26. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - květen 2006
27. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finančního příspěvku - národní přehlídka "FEMAD Poděbrady - Divadelní Třebíč 2006"
28. Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu a Čestné prohlášení při podávání žádosti o platbu za projekty technické asistence SROP
29. Schválení smlouvy o krajském spolufinancování projektů SROP podaných ve 3. kole a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
30. Dotace ze Státního rozpočtu ČR pro individuální projekt INTERREG IIIC - ICHNOS
31. Ústavní stížnost
32. Návrh na provedení rozpočtového opatření - povýšení kapitoly Doprava na zajištění poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště
33. Návrh na provedení rozpočtového opatření - analýzy na úseku silničního hospodářství
34. Návrh na poskytnutí dotace
35. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2005
36. Zrušení usnesení zastupitelstva kraje
37. Návrh na poskytnutí daru
38. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny
39. Profil kraje Vysočina - červen 2006
40. Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Věžná o změnu účelu použití poskytnuté dotace
41. Projekt kraje Vysočina do opatření 3.3 SROP
42. Změna rozhodnutí o přidělení podpory příjemci podpory v rámci 2. kola výzvy grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých oblastech kraje Vysočina
43. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Certifikace - osvědčení 2006
44. Vznik Regionální rady - volba členů výboru Regionální rady, návrh na provedení rozpočtového opatření, rozhodnutí o poskytnutí dotace na činnost Regionální rady
45. Management destinací - nová kvalita rozvojové strategie v cestovním ruchu
46. Smlouva o zajištění monitoringu profilu návštěvníka kraje Vysočina uzavřená s Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourism
47. Grantové schéma kraje pro podopatření 4.2.2 SROP - 3. výzva
48. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2030
49. Změna ve Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2951 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
50. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2945 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
51. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.2/2904
52. Smlouva o spolupráce mezi autonomním krajem Friuli Venezia Giulia (severní Itálie) a krajem Vysočina
53. Platba členského příspěvku v asociaci Národní síť Zdravých měst, obcí a regionů
54. Komplexní analýza nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina
55. Informativní zpráva o výběru dodavatele na zakázku "Zajištění Evaluačního semináře pro lektory vzdělávacích modulů a Semináře dobré praxe administrátorů projektu SROP 3.3 v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při pl
56. Jmenování ředitelky Základní umělecké školy Pacov, Španovského 319, okres Pelhřimov
57. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1
58. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na sportovní gymnázium
59. Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Třebíč
60. Řešení nepříznivého stavu budovy Domu dětí a mládeže Hrádek Třebíč
61. Změny ve školském rejstříku
62. Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů - Střední odborná škola technická, Střední odborné učiliště a Učiliště, Polenská 2, Jihlava
63. Návrh na provedení rozpočtového opatření - využití vratek finančního vypořádání roku 2005, které nebyly poukázány na depozitní účet MŠMT
64. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných krajem Vysočina - povolení pokračování
65. Dotace na grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - opatření 3.3 OP RLZ
66. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost Statutárního města Jihlava o poskytnutí dotace na krytí mzdových nákladů pedagogické asistentky
67. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími institucemi zřizovanými kraji
68. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
69. Krajské projekty Adaptabilní školy
70. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2006
71. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - financování IT
72. Nabídka statutárního města Jihlava k využití budovy ZŠ Jihlava, Křížová 33 na třídě Legionářů 36
73. Jmenování ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště lesnického, dopravního a služeb, Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295 (od 1. 7. 2006 Střední odborné školy Nové Město na Moravě)
74. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP - Statut hodnotící komise
75. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - 3. výzva
76. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP - Technická asistence GS
77. Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
78. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace; jmenování ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na dobu určitou
79. Souhlas se smlouvou o výpůjčce
80. Žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o souhlas s úvěrem a aktuální přehled o výsledcích plnění finančních plánů nemocnic za období leden - květen 2006
81. Návrh dodatku ke smlouvě o nájmu věcí movitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací v souvislosti s řešením dlouhodobého majetku u akce "Dostavba Nemocnice Jihlava"
82. Vyřazení majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
83. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu obcí při zpracování generelů bezbariérových tras - "GENERELY BEZBARIÉROVÝCH TRAS"
84. FOND VYSOČINY - Grantový program "DOBROVOLNICTVÍ 2006"
85. Organizace lékařské služby první pomoci
86. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Poskytnutí dotací na provozování sociálních služeb z rozpočtu kraje
87. Příprava zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2006
88. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
89. Jmenování ředitele (ředitelky) Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod
90. Rezignace ředitele Krajské knihovny Vysočiny
91. Stanovení postupu při vyjednávání nejvyšší možné alokace pro prioritu Rozvoj dopravy v rámci Regionální operačního programu pro NUTS II Jihovýchod
92. Dodatek č. 3 ke komisionářské smlouvě s koncertní agenturou ARS/KONCERT spol. s r.o.
93. Rozprava členů rady
Usnesení 0923/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 27. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 19/2006 nebyly vzneseny žádné připomínky.
 
Hejtman kraje přednesl radě kraje návrh na schválení bodů 02 – 06, 08 – 17, 19 – 21, 23 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.
 
02. Zakázka kraje na stavební práce na stavbu ,,VOŠ, SZeŠ, SOU opravárenské a OU Bystřice nad Pernštejnem - Oprava elektroinstalace a podlah"
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0924/20/2006/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí hejtmana kraje o zadání zakázky kraje na stavební práce na stavbu ,,VOŠ, SZeŠ, SOU opravárenské a OU Bystřice nad Pernštejnem - Oprava elektroinstalace a podlah" uchazeči KEVOS, spol. s r.o., se sídlem Třebíč, Žďárského 186, PSČ 67401
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-02.doc
 
03. Zakázka kraje na stavební práce na stavbu "VOŠ, VZŠ, SOŠ a zemědělská a ekonomická a SZŠ Třebíč, rekonstrukce elektroinstalace"
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0925/20/2006/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí hejtmana kraje o zadání zakázky kraje na stavební práce na stavbu "VOŠ, VZŠ, SOŠ a zemědělská a ekonomická a SZŠ Třebíč, rekonstrukce elektroinstalace" uchazeči KEVOS, spol. s r. o., se sídlem Třebíč, Žďárského 186, PSČ 67401.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-03.doc
 
04. Výpůjčka a pronájem nemovitého majetku
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0926/20/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce s vypůjčitelem Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních se sídlem Havlíčkův Brod a nájemní smlouvy s nájemcem MUDr. Jiří Dvořáček, MUDr. Petr Malušek, MUDr. Michal Pačiska, MUDr. Iva Žáčková na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-20-2006-04.
odpovědnost: odbor majetkový, ředitel Nemocnice Třebíč příspěvková organizace, ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě příspěvková organizace,
termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-04.doc
 
05. Návrh na zařazení nové stavební akce "Diagnostický ústav sociální péče Černovice - Oprava rozvodů vody" do rozpočtu kraje
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0927/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
zařazení nové akce "Diagnostický ústav sociální péče Černovice - Oprava rozvodů vody" do přílohy M2 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve sociálních organizacích na kapitole Nemovitý majetek.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-05.doc
 
06. Návrh na zařazení nové stavební akce "Dětský domov Kamenice n. Lipou - Oprava MaR plynové kotelny a TRV" do rozpočtu kraje
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0928/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
zařazení nové akce "Dětský domov Kamenice n. Lipou - Oprava MaR plynové kotelny a TRV", do přílohy M2 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích na kapitole Nemovitý majetek
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-06.doc
 
08. Souhlas se stavbou "Silnice I/34 Rouštany - Pohled"
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0929/20/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
s vydáním stavebního povolení na stavbu "Silnice I/34 Rouštany-Pohled”, jejímž investorem bude Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to pro stavební objekty SO 101 - přeložka silnice I/34, SO 105 - polní cesta v km 0.860 - 1.040 sinice I/34 a SO 201 - most přes Rouštanský potok, kterými bude dotčen pozemek par. č. 667 - ost. plocha, silnice v k. ú. a obci Pohled.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-08.doc
 
09. Souhlas se stavbou chodníku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0930/20/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
s opravou chodníku v ulici Nádražní ve Světlé nad Sázavou, kterou bude dotčen pozemek par. č. 1068/3 ve vlastnictví kraje;
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 1068/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 551 m2 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou zastavěný chodníkem do vlastnictví města Světlá nad Sázavou a
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat městu Světlá nad Sázavou pozemek par. č. 1068/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 551 m2 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou zastavěný chodníkem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-09.doc
 
10. Souhlas se stavbou a darování pozemku v k. ú. Vlkov u Osové Bítýšky a obci Vlkov
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0931/20/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou podélného parkování na pozemku ve zjednodušené evidenci - původní Pozemkový katastr par. č. 1557 v k. ú. Vlkov u Osové Bítýšky a obci Vlkov v rozsahu předložené projektové dokumentace;
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat obci Vlkov část pozemku ve zjednodušené evidenci - původní Pozemkový katastr par. č. 1557 v k. ú. Vlkov u Osové Bítýšky a obci Vlkov v rozsahu skutečného zastavění stavbou parkoviště určeném geometrickým plánem a
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat části pozemku ve zjednodušené evidenci - původní Pozemkový katastr par. č. 1557 v k. ú. Vlkov u Osové Bítýšky a obci Vlkov v rozsahu geometrického zaměření stavby parkoviště do vlastnictví obce Vlkov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-10.doc
 
11. Zahájení jednání o výkupu pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0932/20/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
·          zahájit jednání s vlastníky o koupi pozemků dle materiálu RK-20-2006-11, př. 1 do vlastnictví kraje;
·          zahájit jednání s městem Velké Meziříčí o darování pozemků dle materiálu RK-20-2006-11, př. 2 do vlastnictví kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-11.doc, RK-20-2006-11, př. 1, RK-20-2006-11, př. 2
 
12. Vypořádání pozemků v k. ú. a obci Vyklantice
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0933/20/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
·         zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu RK-20-2006-12, př. 3 do vlastnictví obce Vyklantice;
·         zahájit jednání:
-           s vlastníky pozemků o výkupu pozemků dle materiálu RK-20-2006-12, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina;
-           s Pozemkovým fondem ČR o darování pozemků dle materiálu RK-20-2006-12, př. 2 do vlastnictví kraje Vysočina;
-           s obcí Vyklantice o darování pozemků dle materiálu RK-20-2006-12, př. 3 do vlastnictví obce Vyklantice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-12.doc, RK-20-2006-12, př. 2, RK-20-2006-12, př. 3
 
13. Návrh na zařazení nové akce do přílohy M1 rozpočtu kraje
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0934/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
zařazení nové investiční akce ,,Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí - Stavební úpravy DM" do přílohy M1 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-13.doc
 
14. Zakázka kraje na stavební práce na stavbu "Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, rekonstrukce ZTI Pražská"
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0935/20/2006/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí hejtmana kraje o zadání zakázky kraje na stavební práce na stavbu "Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, rekonstrukce ZTI Pražská" uchazeči Stavitel, spol. s r. o., se sídlem Moravské Budějovice, Polní 655, okres Třebíč, PSČ 67602.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-14.doc
 
15. Zakázka kraje na stavební práce na stavbu "Muzeum Vysočiny Třebíč, oprava oken"
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0936/20/2006/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí hejtmana kraje o zadání zakázky kraje na stavební práce na stavbu "Muzeum Vysočiny Třebíč, oprava oken" uchazeči Alois Šuhaj, Puklice 40, 588 31 Puklice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-15.doc
 
16. Zakázka kraje na zhotovitele stavby "SPŠS, SOUS a OU Třebíč, oprava střechy Hrotovická"
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0937/20/2006/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí hejtmana kraje o zadání zakázky kraje na stavební práce na stavbu "SPŠS, SOUS a OU Třebíč, oprava střechy Hrotovická" uchazeči KEVOS, spol. s r. o., se sídlem Třebíč, Žďárského 186, PSČ 67401.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-16.doc
 
17. Zakázka kraje na stavební práce na stavbu "SPŠT a SOUT Třebíč, rekonstrukce ÚT a MaR"
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0938/20/2006/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí hejtmana kraje o zadání zakázky kraje na stavební práce na stavbu "SPŠT a SOUT Třebíč, rekonstrukce ÚT a MaR" uchazeči VESAS s. r. o., se sídlem Třebíč, Jiráskova 2, PSČ 67401.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-17.doc
 
19. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0939/20/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemních smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-20-2006-19.
odpovědnost: odbor majetkový, ředitel SUS Jihlava
termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-19.doc
 
20. Souhlas se stavbou "Silnice I/34 Česká Bělá - obchvat"
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0940/20/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
·          s případným vynětím stavbou dotčených částí pozemků ZE-EN par. č. 1449/1, ZE-PK par. č. 1447 v k. ú. a obci Česká Bělá ze zemědělského půdního fondu , případě lesního půdního fondu;
·          s vydáním územního rozhodnutí na stavbu Silnice I/34 Česká Bělá - obchvat;
·          s vydáním stavebního povolení na stavbu Silnice I/34 Česká Bělá - obchvat, jejímž investorem bude Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to pro stavební objekty SO 101 - přeložka silnice I/3, SO 105 - úprava silnice III/3509, SO 107 - polní cesta pod estakádou, SO 302 - odvodnění komunikace a manipulační pruh, kterými bude dotčen pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - parcela původ Evidence nemovitostí par. č. 1449/1, pozemek vedený ve zjednodušené evidenci nemovitostí - parcela původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1447 a pozemek par. č. 1517 ostatní plocha, silnice, všechny v k. ú. a obci Česká Bělá;
·          se vstupem investora, jakož i pracovníků projektové a dodavatelské organizace na pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - parcela původ Evidence nemovitostí par. č. 1449/1, pozemek vedený ve zjednodušené evidenci nemovitostí - parcela původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1447 a pozemek par. č. 1517 ostatní plocha, silnice, všechny v k. ú. a obci Česká Bělá, za účelem provádění průzkumných prací, projektové přípravy a stavebních prací.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-20.doc
 
21. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0941/20/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s oprávněným na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-20-2006-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-21.doc, RK-20-2006-21, př. 1
 
23. Výkup pozemků pod stavbou silnice II/360 Velké Meziříčí- obchvat, 3. stavba v k. ú. Oslavice
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0942/20/2006/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-23.doc
 
07. Návrh na provedení rozpočtového opatření - technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, "SOU technické Chotěboř - Úprava výměníkové stanice"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, a J. Tvrzová, odd. investiční, doplnili radě kraje informace k návrhu rozpočtového opatření, který souvisí s akcí "SOUT Chotěboř - Úprava výměníkové stanice". Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0943/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve stanovení rozpočtu akce "SOUT Chotěboř - Úprava výměníkové stanice" (kapitola Nemovitý majetek, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) ve výši 530 tis. Kč při současném snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n.) o tuto částku.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-07.doc
 
18. Rozhodnutí o uzavření smlouvy o dílo veřejné zakázky na stavební prácí na stavbu "SOU řemesel Třebíč, úprava oken a střechy"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, a J. Tvrzová, odd. investiční, požádali radu kraje, aby rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci "SOU řemesel Třebíč, úprava oken a střechy" s firmou KEVOS, spol. s r.o. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0944/20/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o dílo, na akci "SOU řemesel Třebíč, úprava oken a střechy" s uchazečem KEVOS, spol. s r.o., se sídlem Třebíč, Žďárského 186, PSČ 67401, který se umístil další v pořadí při hodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku na stavební prácí na stavbu "SOU řemesel Třebíč, úprava oken a střechy" a
ukládá
odboru majetkovému zahájit s tímto uchazečem jednání o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-18.doc
 
22. Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, a J. Tvrzová, odd. investiční, sdělili upřesňující podrobnosti k předloženému návrhu, týkajícímu se prodeje pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0945/20/2006/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-22.doc
 
24. Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, a J. Tvrzová, odd. investiční, zdůvodnili radě kraje úpravu předložených Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Po rozsáhlé diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0946/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-20-2006-24, př. 1upr1;
pověřuje
členy rady kraje, ředitele a vedoucí odborů Krajského úřadu kraje Vysočina k provádění úkonů při zadávání veřejných zakázek podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-24.doc, RK-20-2006-24, př. 1
 
25. Záměr kraje Vysočina na využití areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, a J. Tvrzová, odd. investiční, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu schválit záměr využít areál Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě pro potřeby Krajského úřadu kraje Vysočina. V rámci diskuse hejtman kraje informoval o zamýšleném ustavení pracovní skupiny, která by plnila funkci konzultačního orgánu při posuzování a realizaci uvedeného záměru. Členy této skupiny by na základě nominací politických klubů zastupitelstva kraje jmenoval M. Houška. Závěrem rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0947/20/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
·          schválit záměr kraje Vysočina využít areál Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě pro potřeby Krajského úřadu kraje Vysočina a dalších úřadů a institucí krajské působnosti a významu;
·          vzít na vědomí zájem České republiky - České správy sociálního zabezpečení o převod části nemovitostí v areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě pro výstavbu sídla Krajské správy sociálního zabezpečení pro kraj Vysočina a podporovat převod části nemovitostí v areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě do vlastnictví České republiky po nabytí nemovitostí tvořících areál Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě do vlastnictví kraje Vysočina za splnění zákonných podmínek, jež jsou předpokladem pro převod majetku kraje;
·          uložit radě kraje:
-           jednat s představiteli České republiky - České správy sociálního zabezpečení o podmínkách a způsobu převodu části nemovitostí v areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě do vlastnictví České republiky pro realizaci záměru výstavby sídla Krajské správy sociálního zabezpečení pro kraj Vysočina;
-           pokračovat v přípravných pracích směřujících k naplnění záměru kraje Vysočina na využití areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě včetně zajištění zpracování investičního záměru výstavby kancelářských prostor pro Krajský úřad kraje Vysočina včetně organizačně technické a finanční analýzy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-25.doc, RK-20-2006-25, př. 1
 
88. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, a J. Tvrzová, odd. investiční, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu, týkající se nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0948/20/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit stanovisko zastupitelstva kraje potvrzující, že pozemky par. č. 1937/14 o výměře 390 m2, par. č. 1937/19 o výměře 705 m2 a par. č. 1937/25 o výměře 53 m2 v obci a k. ú. Kamenice nad Lipou požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina pro činnost školy Střední odborné učiliště zemědělské Kamenice nad Lipou, Masarykova 410 (od 1.7. 2006 změna názvu na Střední škola Kamenice nad Lipou), zařazené do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, jsou pro tento subjekt nezbytné a že převod nemovitostí pro tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-88
 
26. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - květen 2006
M. Chvátalová, vedoucí odd. rozpočtu a financování odboru ekonomického, seznámila radu kraje se Zprávou o čerpání rozpočtu kraje v období leden - květen 2006. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0949/20/2006/RK
Rada kraje
bere na vědomí
"Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - květen 2006" dle materiálu RK-20-2006-26, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 27. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-26.doc, RK-20-2006-26, př. 1
 
27. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finančního příspěvku - národní přehlídka "FEMAD Poděbrady - Divadelní Třebíč 2006"
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu poskytnout finanční příspěvek městu Třebíč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním národní přehlídky "FEMAD Poděbrady - Divadelní Třebíč 2006". V průběhu jednání odešel J. Vondráček. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0950/20/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí finančního příspěvku ze schváleného rozpočtu kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury, městu Třebíč ve výši 60.000 Kč pro KVIZ - Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním národní přehlídky "FEMAD Poděbrady - Divadelní Třebíč 2006".
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-27.doc, RK-20-2006-27, př. 1
 
90.Rezignace ředitele Krajské knihovny Vysočiny
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, doplnil radě kraje bližší informace k rezignaci ředitele Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě a k návrhu na zajištění řízení uvedené organizace. V průběhu jednání přišel J. Vondráček a odešla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0951/20/2006/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rezignaci Mgr. Tomáše Gece, ředitele Krajské knihovny Vysočiny, dle materiálu RK-20-2006-90, př. 1;
jmenuje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, Ing. Jaroslava Bambase ředitelem Krajské knihovny Vysočiny, Havlíčkovo náměstí 87, 580 01 Havlíčkův Brod, s účinností od 1. 8. 2006 na dobu určitou do doby ukončení výběrového řízení na funkci ředitele/ky Krajské knihovny Vysočiny a
ukládá
odboru kultury a památkové péče připravit vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele/ky Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě do 31. 8. 2006.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-90, RK-20-2006-90, př. 1
 
28. Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu a Čestné prohlášení při podávání žádosti o platbu za projekty technické asistence SROP
J. Moudrá, vedoucí oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, a Z. Ganzwohlová, odd. SRR, požádaly radu kraje o vyslovení souhlasu s daty uvedenými v Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce, a dále o prohlášení bezdlužnosti kraje. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0952/20/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
s daty uvedenými v Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu) podle materiálů RK-20-2006-28, př. 1, RK-20-2006-28, př. 2;
prohlašuje,
že kraj Vysočina má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky): jedná se o závazky vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu národního majetku ČR, Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům, obcím a svazkům obcí a rovněž i o závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů (případně Fondu soudržnosti) vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují dle materiálů RK-20-2006-28, př. 3,RK-20-2006-28, př. 4 a
pověřuje
hejtmana kraje Vysočina podepsáním Čestného prohlášení dle materiálů RK-20-2006-28, př. 3,RK-20-2006-28, př. 4.
odpovědnost: SRR
termín: 27. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-28.doc, RK-20-2006-28, př. 1, RK-20-2006-28, př. 2, RK-20-2006-28, př. 3, RK-20-2006-28, př. 4
 
29. Schválení smlouvy o krajském spolufinancování projektů SROP podaných ve 3. kole a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
J. Moudrá, vedoucí oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, a Z. Ganzwohlová, odd. SRR, předložily radě kraje doporučení zastupitelstvu schválit smlouvy o krajském spolufinancování projektů SROP podaných ve 3. kole a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0953/20/2006/RK
Rada kraje
navrhuje
zastupitelstvu kraje schválit:
·          vzor Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 -2006 ve znění materiálu RK-20-2006-29, př. 1;
·          poskytnutí finanční podpory za podmínek uvedených ve vzoru Smlouvy o spolufinancování pro projekty podané do Společného regionálního operačního programu ČR na léta 2004 - 2006 ve znění materiálu RK-20-2006-29, př. 1, a to ve výši:
-           895 045,- Kč na projekt Žirovnice - regenerace zámeckého špýcharu (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1349);
-           237 993,- Kč na projekt Návštěvnické centrum a informační systém cestovního ruchu Bystřicka, (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1372);
-           870 142, 50 ,- Kč pro projekt Rozvoj turistické infrastruktury v Telči, (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1454;
-           650 644,- Kč pro projekt Probouzení Těchobuze, (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1355);
·          převod finančních prostředků ve výši 2 653 824,50 ,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet regionální a místní infrastruktura cestovního ruchu, podopatření 4.2.2. SROP.
odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady
termín: 27. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-29.doc, RK-20-2006-29, př. 1
 
30. Dotace ze Státního rozpočtu ČR pro individuální projekt INTERREG IIIC - ICHNOS
V. Jáchim, vedoucí odd. koncepčního odboru informatiky, informoval radu kraje o přijetí dotace z MMR ČR za účelem financování aktivit projektu INTERREG IIIC – ICHNOS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0954/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
přijetí dotace z MMR ve výši 69 084,16 Kč na zvláštní účet kraje projektu INTERREG IIIC - ICHNOS za účelem financování aktivit projektu v následující etapě.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-30.doc, RK-20-2006-30, př. 1
 
31. Ústavní stížnost
E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, a K. Kotrba, vedoucí odd. právního a KŽÚ, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu rozhodnout podat ústavní stížnost. V průběhu jednání přišla M. Černá. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0955/20/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout podat ústavní stížnost dle materiálu RK-20-2006-31, př. 1upr1.
odpovědnost: Zastupitelstvo kraje Vysočina
termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-31.doc, RK-20-2006-31, př. 1
 
32. Návrh na provedení rozpočtového opatření - povýšení kapitoly Doprava na zajištění poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o schválení rozpočtového opatření, souvisejícího s poskytnutím dotací obcím na dětská dopravní hřiště. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0956/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
povýšení kapitoly Doprava, § 2223 Bezpečnost silničního provozu o částku 66 975,- Kč za účelem zajištění potřebných zdrojů na poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 66 975 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-32.doc
 
33. Návrh na provedení rozpočtového opatření - analýzy na úseku silničního hospodářství
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje s návrhem rozpočtového opatření, který souvisí s financováním analýz na úseku silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0957/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení kapitoly doprava, § 2212 Silnice, ORJ 1000 o částku 238 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoje kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Strategické a koncepční materiály o stejnou částku 238 000,- Kč na financování zadaných analýz.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-33.doc
 
34. Návrh na poskytnutí dotace
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, požádal radu kraje o stažení návrhu na pokytnutí dotace akciové společnosti PROAGRO Radešínská Svratka, a. s., z jednání. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-34.doc, RK-20-2006-34, př. 1
 
35. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2005
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, a P. Dvořák, odd. pro řešení mimořádných situací, předložili radě kraje Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2005. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0958/20/2006/RK
Rada kraje
projednala
Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2005 dle materiálu RK-20-2005-35, př. 1 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2005 dle materiálu RK-20-2005-35, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-35.doc
 
36. Zrušení usnesení zastupitelstva kraje
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, a Z. Čech, odd. vnějších vztahů, zdůvodnili radě kraje předložené doporučení zastupitelstvu zrušit usnesení, které se týká poskytnutí dotace koncertní agentuře ARS/KONCERT s.r.o. na realizaci Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského. Projednávání se zúčastnila V. Obdržálková, odd. sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0959/20/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
·          zastupitelstvu kraje zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0015/01/2006/ZKze dne 14. února 2006 v té části, která se týká poskytnutí dotace na realizaci Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského ve výši 500.000,- Kč koncertní agentuře ARS/KONCERT s.r.o., Úvoz 39, Brno, IČ: 00542911;
·         schválitprovedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (část E hlavní knihy rozpočtu – Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2006), snížení § 3312, pol. 5213 o 500.000,- Kč a zvýšení rezervy § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 500.000,- Kč.
odpovědnost: OSH
termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-36.doc
 
92. Dodatek č. 3 ke komisionářské smlouvě s koncertní agenturou ARS/KONCERT
spol. s r.o.
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, a Z. Čech, odd. vnějších vztahů, v návaznosti na předchozí materiál doporučili radě schválit předložený Dodatek č. 3 ke Komisionářské smlouvě a příslušné rozpočtové opatření, které je podmíněno zrušením usnesení zastupitelstva kraje č. 0015/01/2006/ZK. Projednávání se zúčastnila V. Obdržálková, odd. sekretariátu hejtmana. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0960/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
·         návrh Dodatku č. 3 ke Komisionářské smlouvě ze dne 21. 7. 2003 dle materiálu RK-20-2006-92, př. 1;
·         provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (část E hlavní knihy rozpočtu – Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2006), snížení rezervy § 6409 Ostatní činnosti j.n. o 500 tis. Kč a zvýšení § 3312, pol. 5169 o 500 tis. Kč na úplatu komitenta dle Dodatku č. 3 ke Komisionářské smlouvě ze dne 21. 7. 2003 s koncertní agenturou ARS/KONCERT spol. s r.o. za podmínky zrušení usnesení zastupitelstva kraje č. 0015/01/2006/ZK ze dne 14. února 2006 v té části, která se týká poskytnutí dotace na realizaci Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského ve výši 500.000,- Kč koncertní agentuře ARS/KONCERT spol. s r.o. a
doporučuje
hejtmanovi kraje tento Dodatek k podpisu.
odpovědnost: OSH
termín:  11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-92, RK-20-2006-92, př. 1
 
37. Návrh na poskytnutí daru
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, a Z. Čech, odd. vnějších vztahů, předložili radě kraje návrh na poskytnutí věcného daru Ladislavu Janákovi, Lucii Zahálkové a Kláře Habermannové, žákům 9. ročníku ZŠ v Kalištích, za pomoc při záchraně lidského života. Projednávání se zúčastnila V. Obdržálková, odd. sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0961/20/2006/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 1. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-37.doc
 
38. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, a Z. Čech, odd. vnějších vztahů, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu, vztahující se k poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny. Projednávání se zúčastnila V. Obdržálková, odd. sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0962/20/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
·          udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny č. 12/05 ze dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny obci Mladoňovice, okr. Třebíč;
·          rozhodnout v souladu s § 36 písm. b) zákona č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí finančního daru ve výši 100 tis. Kč a věcného daru ve výši 25 tis. Kč obci Mladoňovice, okr. Třebíč dle materiálu RK-20-2006-38, př. 2;
·          schválit provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - snížení § 6113, položky 5194 Věcné dary o částku 125 tis. Kč při současném zvýšení § 3636 Územní rozvoj, položky 5321 Neinvestiční dotace obcím o částku 100 tis. Kč a položky 5194 Věcné dary o částku 25 tis. Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 10. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-38.doc, RK-20-2006-38, př. 1, RK-20-2006-38, př. 2, RK-20-2006-38, př. 3
 
39. Profil kraje Vysočina - červen 2006
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, a M. Kršňáková, vedoucí odd. regionálního rozvoje, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu vzít na vědomí aktualizaci Profilu kraje Vysočina a uložit předložení její další aktualizace. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0963/20/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
·          vzít na vědomí aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2006-39, př. 1upr1;
·          uložit odboru regionálního rozvoje předložení další aktualizace Profilu kraje Vysočina na prvním zasedání zastupitelstva kraje v roce 2007.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-39.doc, RK-20-2006-39, př. 1, RK-20-2006-39, př. 2
 
40. Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Věžná o změnu účelu použití poskytnuté dotace
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, a M. Kršňáková, vedoucí odd. regionálního rozvoje, doplnili radě kraje informace k předloženému doporučení zastupitelstvu zamítnout změnu účelu použití dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0964/20/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje zamítnout změnu účelu použití dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0129/02/2006/ZK ze dne 28. 3. 2006 obci Věžná z původního účelu použití "Terénní úpravy kolem obecní haly" na nový účel použití "Dostavba obecní haly".
odpovědnost: ORR
termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-40.doc, RK-20-2006-40, př. 1
 
41. Projekt kraje Vysočina do opatření 3.3 SROP
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, a M. Kršňáková, vedoucí odd. regionálního rozvoje, upřesnili radě kraje změnu projektu kraje Vysočina do opatření 3.3. SROP. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0965/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
Oznámení o změně projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II" dle materiálu RK-20-2006-41, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-41.doc, RK-20-2006-41, př. 1
 
42. Změna rozhodnutí o přidělení podpory příjemci podpory v rámci 2. kola výzvy grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých oblastech kraje Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, a M. Kršňáková, vedoucí odd. regionálního rozvoje, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu zrušit usnesení 0058/01/2006/ZK a rozhodnout o navýšení celkového finančního objemu Výzvy pro předkládání akcí do Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0966/20/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
·          zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory učiněné dne 14. 2. 2006 usnesením 0058/01/2006/ZK příjemci podpory uvedenému v materiálu RK-20-2006-42, př. 3 ve výši 766 504,- Kč;
·          rozhodnout o navýšení celkového finančního objemu Výzvy pro předkládání akcí do Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina č.: V/DP/SROP/1.1/3/2006 vyhlášené usnesením 0816/17/2006/RK ze dne 30. 5. 2006 o částku 766 504,- Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 12. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-42.doc
 
43. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Certifikace - osvědčení 2006
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, a M. Kršňáková, vedoucí odd. regionálního rozvoje, sdělili radě kraje detailní informace k předloženému doporučení zastupitelstvu vyhlásit grantový program Certifikace - Osvědčení 2006. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0967/20/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Certifikace - Osvědčení 2006, program na podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků na Vysočině formou příspěvku na získání certifikace řady ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001 HACCP ISO 22000 nebo validace EMAS, dle materiálu RK-20-2006-43, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-43.doc, RK-20-2006-43, př. 1, RK-20-2006-43, př. 3
 
44. Vznik Regionální rady - volba členů výboru Regionální rady, návrh na provedení rozpočtového opatření, rozhodnutí o poskytnutí dotace na činnost Regionální rady
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, a V. Kotrbová, odbor regionálního rozvoje, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu, související se vznikem Regionální rady pro region soudržnosti Jihovýchod. Projednávání se zúčastnila I. Mahelová, vedoucí odd. cestovního ruchu. Po rozsáhlé diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení, včetně upraveného materiálu RK-20-2006-44, př. 3upr1.
Usnesení 0968/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2006 o částku 760 tis. Kč na 120 657 tis. Kč za podmínky schválení níže uvedeného rozpočtového opatření ze strany zastupitelstva kraje a
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
·    zvolit členy Výboru Regionální rady pro region soudržnosti  Jihovýchod:
-     RNDr. Miloše Vystrčila, člena Zastupitelstva kraje Vysočina;
-     Ing. Pavla Hájka, člena Zastupitelstva kraje Vysočina;
-     PaedDr. Martinu Matějkovou, člena Zastupitelstva kraje Vysočina;
-     Ing. Václava Kodeta, člena Zastupitelstva kraje Vysočina;
-     Ing. Miroslava Houšku, člena Zastupitelstva kraje Vysočina;
-     Ing. Marii Černou, člena Zastupitelstva kraje Vysočina;
-     RSDr. Jiřího Vlacha, člena Zastupitelstva kraje Vysočina;
-     Ing. Vladimíra Novotného, člena Zastupitelstva kraje Vysočina;
·    rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 3 246 300 Kč Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace podle materiálu RK-20-2006-44, př. 1upr1;
·         schválit rozpočtové opatření spočívající ze zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Územní rozvoj o částku 3 247 tis. Kč za účelem poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod na její činnost v roce 2006 při současném snížení kapitoly Krajský úřad (§ 6172 Činnost regionální správy a § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně) o celkovou částku 1 050 tis. Kč a kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 197 tis. Kč podle materiálu RK-20-2006-44, př. 2.
odpovědnost: ORR, EO
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-44.doc, RK-20-2006-44, př. 1, RK-20-2006-44, př. 2, RK-20-2006-44, př. 3
 
45. Management destinací - nová kvalita rozvojové strategie v cestovním ruchu
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, I. Mahelová, vedoucí odd. cestovního ruchu, a V. Kotrbová, odbor regionálního rozvoje, požádali radu kraje o schválení záměru zřízení organizace cestovního ruchu v podobě příspěvkové organizace. Bližší komentář ještě doplnila M. Černá. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0969/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
záměr zřízení organizace cestovního ruchu v podobě příspěvkové organizace a
ukládá
odboru regionálního rozvoje rozpracovat tento záměr v součinnosti s odbory a odbornými komisemi do konkrétní podoby se specifikací kompetencí, finančních a personálních potřeb organizace a předložit materiál radě kraje opakovaně v září 2006.
odpovědnost: ORR
termín: 5. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-45.doc, RK-20-2006-45, př. 1
 
46. Smlouva o zajištění monitoringu profilu návštěvníka kraje Vysočina uzavřená s Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourism
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, I. Mahelová, vedoucí odd. cestovního ruchu, a V. Kotrbová, odbor regionálního rozvoje, požádali radu kraje, aby schválila uzavření smlouvy o zajištění monitoringu profilu návštěvníka kraje Vysočina. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0970/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
uzavření Mandátní smlouvy dle materiálu RK-20-2006-46, př. 1. za účelem zajištění provedení výzkumného projektu "Monitorování návštěvníků v turistických regionech České republiky".
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-46.doc, RK-20-2006-46, př. 1, RK-20-2006-46, př. 2
 
47. Grantové schéma kraje pro podopatření 4.2.2 SROP - 3. výzva
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, I. Mahelová, vedoucí odd. cestovního ruchu, a V. Kotrbová, odbor regionálního rozvoje, seznámili radu kraje s rozsahem formálních úprav dokumentace grantového schématu kraje pro podopatření 4.2.2 SROP - 3. výzva, a dále požádali o vyhlášení Výzvy č. V/SROP/4.2.2/3/2006. V průběhu jednání přišla M. Matějková a odešel J. Vondráček. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0971/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
formální úpravy Pokynů pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.2.2/3/2006 grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.2.2 SROP dle materiálu RK-20-2006-47, př. 1, a
vyhlašuje
Výzvu č. V/SROP/4.2.2/3/2006 pro předkládání žádostí do grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-20-2006-47, př. 2 s účinností od 3. 7. 2006.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
termín: 27. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-47.doc
 
48. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2030
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, I. Mahelová, vedoucí odd. cestovního ruchu, a V. Kotrbová, odbor regionálního rozvoje, předložili radě kraje ke schválení Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2018. V průběhu jednání přišel J. Vondráček. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0972/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "U bílého koníčka - přístavba ubytovacích kapacit, I.etapa" reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2018 dle materiálu RK-20-2006-48, př. 4upr1.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 27. červen 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-48.doc
 
49. Změna ve Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2951 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, I. Mahelová, vedoucí odd. cestovního ruchu, a V. Kotrbová, odbor regionálního rozvoje, sdělili upřesňující podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu, týkajícímu se změny ve Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2951. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0973/20/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
·          zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory příjemci uvedeného v materiálu RK-20-2006-49, př. 1 učiněné dne 14. 2. 2006 usnesením č. 0061/01/2006/ZK na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2951 ve výši Kč 1.200.000,-;
·          rozhodnout poskytnout podporu ve výši uvedené v materiálu RK-20-2006-49, př. 3 příjemci podpory Farma Poříčí s.r.o. na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2951 uvedené v materiálu RK-20-2006-49, př. 1.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-49.doc
 
50. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2945 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, I. Mahelová, vedoucí odd. cestovního ruchu, a V. Kotrbová, odbor regionálního rozvoje, požádali radu kraje o schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Sportovně rekreační areál Těchobuz". Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0974/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Sportovně rekreační areál Těchobuz" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-20-2006-50, př. 4.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 27. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-50.doc
 
51. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.2/2904
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, I. Mahelová, vedoucí odd. cestovního ruchu, a V. Kotrbová, odbor regionálního rozvoje, požádali radu kraje o schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Brána Vysočiny" reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.2/2904. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0975/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Brána Vysočiny" reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.2/2904 dle materiálu RK-20-2006-51, př. 4.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 27. červen 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-51.doc
 
52. Smlouva o spolupráce mezi autonomním krajem Friuli Venezia Giulia (severní Itálie) a krajem Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, V. Kotrbová, odbor regionálního rozvoje, a M. Kršňáková, vedoucí odd. regionálního rozvoje, sdělili radě podrobnější informace k předloženému doporučení zastupitelstvu schválit Smlouvu o spolupráci mezi autonomním krajem Friuli Venezia Giulia a krajem Vysočina. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0976/20/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Smlouvu o spolupráci mezi autonomním krajem Friuli Venezia Giulia a krajem Vysočina dle materiálu RK-20-2006-52, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor sekretariátu hejtmana
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-52.doc, RK-20-2006-52, př. 1
 
53. Platba členského příspěvku v asociaci Národní síť Zdravých měst, obcí a regionů
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, a V. Kotrbová, odbor regionálního rozvoje, a M. Kršňáková, vedoucí odd. regionálního rozvoje, upřesnili radě kraje předložený návrh, týkající se platby členského příspěvku v asociaci Národní síť Zdravých měst, obcí a regionů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0977/20/2006/RK
Rada kraje
bere na vědomí
usnesení Valné hromady NSZM ze dne 30. 11. 2005 a z něj vyplývající povinnost zaplatit příspěvek ve výši 25 000,- Kč;
rozhoduje
poskytnout roční členský příspěvek ve výši 25 000,- Kč v režimu de minimis podle Nařízení Komise č. 69/2001 ze dne 12. 1. 2001 Národní síti zdravých měst, IČ: 61385247 a
ukládá
odboru sekretariátu hejtmana uhradit ze své rozpočtové kapitoly členský příspěvek ve výši 25.000,- Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-53.doc, RK-20-2006-53, př. 1, RK-20-2006-53, př. 2, RK-20-2006-53, př. 3, RK-20-2006-53, př. 4
 
54. Komplexní analýza nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, a P. Holý seznámili radu kraje se zpracovanou analýzou nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, odbor regionálního rozvoje, a M. Kršňáková, vedoucí odd. regionálního rozvoje. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0978/20/2006/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o zpracování komplexní analýzy nestátního neziskového sektoru na Vysočině a její výsledky dle materiálu RK-20-2006-54, př. 1, ve formě předložené publikace a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o zpracování a výsledky komplexní analýzy nestátního neziskového sektoru na Vysočině zpracované ve formě publikace.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-54.doc
 
55. Informativní zpráva o výběru dodavatele na zakázku "Zajištění Evaluačního semináře pro lektory vzdělávacích modulů a Semináře dobré praxe administrátorů projektu SROP 3.3 v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, V. Kotrbová, odbor regionálního rozvoje, a M. Kršňáková, vedoucí odd. regionálního rozvoje, doplnili radě kraje podrobnosti ke zprávě o výběru dodavatele na níže uvedou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0979/20/2006/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí hejtmana kraje o zadání zakázky na "Zajištění Evaluačního semináře pro lektory vzdělávacích modulů a Semináře dobré praxe administrátorů projektu SROP 3.3 v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina" uvedené v materiálu RK-20-2006-55, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-55.doc, RK-20-2006-55, př. 2
 
91. Informace o postupu zpracování Regionální operačního programu NUTS II Jihovýchod
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, V. Kotrbová, odbor regionálního rozvoje, a M. Kršňáková, vedoucí odd. regionálního rozvoje, informovali radu kraje o návrhu postupu při vyjednávání nejvyšší možné alokace pro prioritu Rozvoj dopravy v rámci Regionální operačního programu pro NUTS II Jihovýchod. S. Zikmundová podala detailní komentář k uvedenému materiálu. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0980/20/2006/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrh rozložení finančních prostředků mezi priority Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro programové období 2007-2013 uvedený v materiálu RK-20-2006-91, př. 1, a
doporučuje
zastupitelstvu kraje doporučit členům Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod zvoleným z řad členů Zastupitelstva kraje Vysočina učinit při vyjednávání, schvalování a tvorbě Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod veškeré kroky k získání maximálně možné finanční alokace na prioritu č. 1 Regionálního operačního programu – Rozvoj dopravy.
odpovědnost: rada kraje
termín: 1. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-91
 
56. Jmenování ředitelky Základní umělecké školy Pacov, Španovského 319, okres Pelhřimov
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí odd. koncepce vzdělávání, předložili radě kraje variantní návrh jmenování ředitelky Základní umělecké školy Pacov. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 0981/20/2006/RK
Rada kraje
jmenuje
Pavlu Hůšovou, dipl. um. do funkce ředitelky Základní umělecké školy Pacov, Španovského 319, okres Pelhřimov, s účinností od 1. 8. 2006 a
stanovuje
v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat Pavly Hůšové, dipl. um., ředitelky Základní umělecké školy Pacov, Španovského 319, okres Pelhřimov, s účinností od 1. 8. 2006 dle materiálu RK-20-2006-56, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-56.doc, RK-20-2006-56, př. 2
 
57. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí odd. koncepce vzdělávání, předložili radě kraje návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0982/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a výdajů schváleného rozpočtu kraje (kapitola Školství, § 3113 Základní školy) ve výši 35 620,- Kč o účelovou dotaci MŠMT na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve výši 35 620,- Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-57.doc
 
58. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na sportovní gymnázium
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí odd. koncepce vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem na provedení rozpočtového opatření, souvisejícím s poskytnutím účelové dotace na sportovní gymnázium. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0983/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
·          zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Školství, § 3128 Sportovní školy - gymnázia) o účelovou dotaci MŠMT ČR na sportovní gymnázia ve výši 106 800,- Kč;
·          zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě o částku 106 800,- Kč dle materiálu RK-20-2006-58;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě na 3. čtvrtletí 2006 na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2006 ve výši 106 800,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-58.doc
 
59. Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Třebíč
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí odd. koncepce vzdělávání, sdělili radě kraje podrobnosti k návrhu rozpočtového opatření, vztahujícím se Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0984/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
·          zvýšení výdajů kapitoly Školství (§ 3122 Střední odborné školy) o částku 140 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené) o tuto částku;
·          zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa Třebíč, Bráfova 9 o částku 140 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s odstraněním havárie - poškození sociálního zařízení dle materiálu RK-20-2006-59.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-59.doc
 
60. Řešení nepříznivého stavu budovy Domu dětí a mládeže Hrádek Třebíč
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí odd. koncepce vzdělávání, informovali radu kraje o variantách řešení nepříznivého stavu budovy Domu dětí a mládeže Hrádek Třebíč. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0985/20/2006/RK
Rada kraje
pověřuje
PaedDr. M. Matějkovou, Ing. M. Houšku a odbor školství mládeže a sportu jednáním s městem Třebíč o převedení výchovně vzdělávacích činností, darování nemovitého a movitého majetku ve vlastnictví kraje a užívaného Domem dětí a mládeže Hrádek Třebíč a o případných dalších kompenzacích.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-60.doc
 
61. Změny ve školském rejstříku
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí odd. koncepce vzdělávání, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu souhlasit se změnou ve školském rejstříku. V průběhu jednání odešel J. Hulák. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0986/20/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se změnou nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné (délka studia: 4 roky, denní) z 380 na 500 žáků a s tím související snížení oboru 79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné (délka studia: 8 let, denní) z 500 na 380 žáků a
ukládá
OŠMS předložit žádost o změnu ve školském rejstříku škol a školských zařízení na příslušný správní orgán, pokud zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se změnou.
odpovědnost: OŠMS
termín: konec července 2006
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-61.doc
 
62. Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů - Střední odborná škola technická, Střední odborné učiliště a Učiliště, Polenská 2, Jihlava
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí odd. koncepce vzdělávání, seznámili radu kraje s možností řešení zabezpečení prostor pro výuku žáků Středního odborného učiliště a Učiliště, Polenská 2, Jihlava. V průběhu jednání přišli P. Hájek a J. Hulák. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0987/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
·          zvýšení výdajů kapitoly Školství (§ 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) o částku 88 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené) o tuto částku;
·          zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Střední odborné učiliště a Učiliště, Jihlava, Polenská 2, o částku 88 tis. Kč na krytí výdajů spojených s pronájmem učebních prostor v souvislosti s nárůstem počtu žáků dle materiálu RK-20-2006-62.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-62.doc
 
63. Návrh na provedení rozpočtového opatření - využití vratek finančního vypořádání roku 2005, které nebyly poukázány na depozitní účet MŠMT
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí odd. koncepce vzdělávání, předložili radě kraje návrh na provedení rozpočtového opatření - využití vratek finančního vypořádání roku 2005, které nebyly poukázány na depozitní účet MŠMT. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0988/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
·          navýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 6402 Finanční vypořádání minulých let o částku 234 075 Kč;
·          navýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, § 3114 Speciální základní školy, o částku 234 075 Kč za účelem poskytnutí prostředků základním školám vzdělávajících žáky podle vzdělávacích programů "Pomocná škola" a "Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy" realizovaných ve speciálních třídách základních škol bez rozdílu zřizovatele na pořízení vybavení pro výuku žáků.
odpovědnost: školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-63.doc
 
64. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných krajem Vysočina - povolení pokračování
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí odd. koncepce vzdělávání, požádali radu kraje o vyslovení souhlasu s pokračováním základního vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0989/20/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s tím, aby s účinností od 1. července 2006 ředitelé základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, ve kterých se vzdělávají žáci podle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., povolili žákům, jejichž seznam je uveden v materiálu RK-20-2006-64, př. 1, pokračovat v základním vzdělávání do dvacátého šestého roku věku.
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina ředitele škol o výše uděleném souhlasu informovat.
odpovědnost: OŠMS
termín: 27. 6.2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-64.doc, RK-20-2006-64, př. 1
 
65. Dotace na grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - opatření 3.3 OP RLZ
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí odd. koncepce vzdělávání, navrhl radě kraje, aby schválila přijetí účelové dotace na financování administrace grantového schématu "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání". Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0990/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí do rozpočtu roku 2006 ve výši 32 930,10 Kč na zvláštní účet kraje "Rozvoj lidských zdrojů" za účelem financování administrace grantového schématu "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání".
odpovědnost: OŠMS
termín: 7. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-65.doc
 
66. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost Statutárního města Jihlava o poskytnutí dotace na krytí mzdových nákladů pedagogické asistentky
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí odd. koncepce vzdělávání, upřesnili radě kraje návrh rozpočtového opatření, související s poskytnutím dotace na krytí mzdových nákladů pedagogické asistentky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0991/20/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
·          zvýšit výdaje rozpočtu kapitoly Školství na rok 2006, § 3111 Předškolní zařízení, o částku 64 tis. Kč za účelem poskytnutí dotace Statutárnímu městu Jihlava a toto navýšení krýt snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva;
·          rozhodnout o poskytnutí dotace Statutárnímu městu Jihlava ve výši 64 tis. Kč za účelem krytí mzdových prostředků asistentky pedagoga pro děti německé národnosti v Mateřské škole Mozaika Jihlava, Březinova 114 ve školním roce 2006/07.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-66.doc
 
67. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími institucemi zřizovanými kraji
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí odd. koncepce vzdělávání, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření, týkající se realizace programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími institucemi zřizovanými kraji. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0992/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
·          zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Školství, § 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže) o neinvestiční dotaci MŠMT ČR na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími institucemi zřizovanými kraji ve výši 2 500 tis. Kč dle materiálu RK-20-2006-67;
·          zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Integrovanou střední školu stavební a Učiliště, Jihlava, Žižkova 20, na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími institucemi zřizovanými kraji na rok 2006 o částku 2 500 tis. Kč dle materiálu RK-20-2006-67;
·          snížení závazného ukazatele příspěvku na provoz Integrované střední škole stavební a Učilišti, Jihlava, Žižkova 20, (§ 3123 - Střední odborné učiliště a učiliště) o částku 1 500 tis. Kč z důvodu poskytnutí dotace z MŠMT ČR na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími institucemi zřizovanými kraji;
·          snížení výdajů kapitoly Školství (§ 3123 Střední odborné učiliště a učiliště) o 1 500 tis. Kč a zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené), položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tutéž částku a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení neinvestiční dotace pro Integrovanou střední školu stavební a Učiliště, Jihlava, Žižkova 20, na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími institucemi zřizovanými kraji na rok 2006 ve výši 2 500 tis. Kč.
odpovědnost: obor školství, mládeže a sportu, oddělení ekonomiky školství
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-67.doc, RK-20-2006-67, př. 1, RK-20-2006-67, př. 2
 
68. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí odd. koncepce vzdělávání, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu schválit dodatek zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0993/20/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-20-2006-68, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-68.doc, RK-20-2006-68, př. 1
 
69. Krajské projekty Adaptabilní školy
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí odd. koncepce vzdělávání, sdělili radě kraje upřesňující podrobnosti ke smlouvám a financování projektu Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0994/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
·          znění vzoru Dodatku k partnerské smlouvě v rámci projektu Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání dle materiálu RK-20-2006-69, př. 1;
·          podíly partnerů na celkovém rozpočtu projektu Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání ve výši a členění dle materiálu RK-20-2006-69, př. 2 a
pověřuje
OŠMS přípravou dodatků partnerských smluv s jednotlivými partnery dle schváleného vzoru.
odpovědnost: OŠMS
termín: 17. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-69.doc, RK-20-2006-69, př. 1, RK-20-2006-69, př. 2
 
70. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2006
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí odd. koncepce vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2006. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0995/20/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
·          s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2006 v rozsahu materiálu RK-20-2006-70, př. 1;
·          s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů v investičním fondu dle materiálu RK-20-2006-70, př. 1;
·          s úpravou objemu čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací na rok 2006 v rozsahu materiálu RK-20-2006-70, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina dle př. 1 tohoto materiálu
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-70.doc, RK-20-2006-70, př. 1, RK-20-2006-70, př. 2
 
71. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - financování IT
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí odd. koncepce vzdělávání, předložili radě kraje návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - financování IT. Na základě vznesených připomínek a dotazů rada kraje doporučila předkladateli materiál odložit z jednání a po doplnění požadovaných informací opětovně předložit k posouzení na některém z dalších jednání rady kraje. Z. Ludvík doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-71.doc
 
72. Nabídka statutárního města Jihlava k využití budovy ZŠ Jihlava, Křížová 33 na třídě Legionářů 36
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí odd. koncepce vzdělávání, informovali radu kraje o nabídce statutárního města Jihlava k využití budovy ZŠ Jihlava, Křížová 33 na třídě Legionářů 36. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0996/20/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
s nabídkou statutárního města Jihlava na využití uvolněné budovy ZŠ Jihlava, Křížová 33 na třídě Legionářů 36 pro Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1 od 1. 8. 2006 a
pověřuje
Martinu Matějkovou a odbor školství, mládeže a sportu jednáním se statutárním městem Jihlava o podmínkách využívání nabízené budovy ZŠ Jihlava, Křížová 33 na třídě Legionářů 36 .
odpovědnost: Martina Matějková, OŠMS
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-72.doc
 
73. Jmenování ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště lesnického, dopravního a služeb, Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295 (od 1. 7. 2006 Střední odborné školy Nové Město na Moravě)
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí odd. koncepce vzdělávání, podali radě kraje doplňující informace k předloženému variantnímu návrhu na jmenování ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště lesnického, dopravního a služeb, Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295. Po rozsáhlé diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 0997/20/2006/RK
Rada kraje
jmenuje
Mgr. Ivo Teplého do funkce ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště lesnického, dopravního a služeb, Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295, na dobu určitou, a to na dobu od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2008 a
stanovuje
v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat Mgr. Ivo Teplého, ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště lesnického, dopravního a služeb, Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295, s účinností od 1. 7. 2006 dle materiálu RK-20-2006-73upr1, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-73.doc, RK-20-2006-73upr1, RK-20-2006-73upr1, př. 2, RK-20-2006-73upr1, př. 3
 
74. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP - Statut hodnotící komise
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí odd. koncepce vzdělávání, upřesnili radě kraje návrh Statutu hodnotící komise pro grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0998/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
Statut hodnotící komise pro grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 dle materiálu RK-20-2006-74, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS
termín: zajistit jednání hodnotící komise pro 3. výzvu do 31. 7. 2006.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-74.doc, RK-20-2006-74, př. 1
 
75. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - 3. výzva
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí odd. koncepce vzdělávání, požádali radu kraje o vyhlášení Výzvy č. 3 k předkládání grantových projektů do grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání. V průběhu jednání přišel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0999/20/2006/RK
Rada kraje
vyhlašuje
Výzvu č. 3 k předkládání grantových projektů do grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů dle materiálů RK-20-2006-75, př. 1, RK-20-2006-75, př. 2, RK-20-2006-75, př. 3, RK-20-2006-75, př. 4 a RK-20-2006-75, př. 5.
odpovědnost: OŠMS
termín: OŠMS zajistí zveřejnění Výzvy k předkládání grantových projektů a příloh Výzvy k 28. 6. 2006.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-75.doc, RK-20-2006-75, př. 1, RK-20-2006-75, př. 2, RK-20-2006-75, př. 3, RK-20-2006-75, př. 4, RK-20-2006-75, př. 5
 
76. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP - Technická asistence GS
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí odd. koncepce vzdělávání, požádali radu kraje o schválení níže uvedených žádostí Technické asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1000/20/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
·          žádost Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 č. 1 dle materiálů RK-20-2006-76, př. 1 a RK-20-2006-76, př. 2;
·          žádost Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 č. 2 dle materiálů RK-20-2006-76, př. 3 a RK-20-2006-76, př. 4;
·          žádost Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 č. 3 dle materiálů RK-20-2006-76, př. 5 a RK-20-2006-76, př. 6;
·          žádost Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 č. 4 dle materiálů RK-20-2006-76, př. 7 a RK-20-2006-76, př. 8.
odpovědnost: OŠMS
termín: zajistit předložení žádosti na Sekretariát Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod do 31. 7. 2006.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-76.doc, RK-20-2006-76, př. 1, RK-20-2006-76, př. 2, RK-20-2006-76, př. 3, RK-20-2006-76, př. 4, RK-20-2006-76, př. 5, RK-20-2006-76, př. 6, RK-20-2006-76, př. 7, RK-20-2006-76, př. 8
 
77. Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí odd. koncepce vzdělávání, zdůvodnili radě kraje návrhy na stanovení odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. Po krátké diskusi rada přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1001/20/2006/RK
Rada kraje
stanovuje
v souladu s § 10 písm. a) nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-20-2006-77, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-77.doc, RK-20-2006-77, př. 1
 
78. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace; jmenování ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na dobu určitou
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a S. Měrtlová, vedoucí odd. zdravotní správy, předložily radě kraje návrh na vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele Nemocnice Jihlava s tím, že do doby jmenování nového ředitele bude uvedenou funkci zastávat MUDr. Jan Procházka. Projednávání se zúčastnila A. Řehořová, odd. sociálních služeb. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1002/20/2006/RK
Rada kraje
jmenuje
MUDr. Jana Procházku ředitelem Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, do doby jmenování nového ředitele na základě výsledků výběrového řízení;
schvaluje
·          text vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-20-2006-78, př. 1;
·          schéma složení výběrové komise dle materiálu RK-20-2006-78, př. 2upr1, a
stanovuje
plat MUDr. Janu Procházkovi, řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, jmenovaného do doby jmenování nového ředitele na základě výsledků výběrového řízení dle materiálu RK-20-2006-78, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 30. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-78.doc, RK-20-2006-78, př. 1, RK-20-2006-78, př. 2, RK-20-2006-78, př. 3
 
79. Souhlas se smlouvou o výpůjčce
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a S. Měrtlová, vedoucí odd. zdravotní správy, upřesnily radě kraje informace ke smlouvě o výpůjčce mezi Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací jako vypůjčitelem a firmou Biotronik Praha, spol. s r. o, jako půjčitelem. Projednávání se zúčastnila A. Řehořová, odd. sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1003/20/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací jako vypůjčitelem a firmou Biotronik Praha, spol. s r. o, Krajanská 340, 149 01 Praha 4 jako půjčitelem.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-79.doc, RK-20-2006-79, př. 1
 
80. Žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o souhlas s úvěrem a aktuální přehled o výsledcích plnění finančních plánů nemocnic za období leden - květen 2006
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a S. Měrtlová, vedoucí odd. zdravotní správy, seznámily radu kraje s aktuálním přehledem výsledků plnění finančních plánů nemocnic zaobdobí leden - květen 2006 a s žádostí Nemocnice Jihlava o souhlas s úvěrem. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Projednávání se zúčastnila A. Řehořová, odd. sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1004/20/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
·          s uzavřením smlouvy o úvěru formou kontokorentu mezi Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací a Komerční bankou, a.s. ve výši 20 mil. Kč; čerpání úvěru bude účelově vázáno na úhradu platů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění v případě, že VZP bude minimálně v měsíčním skluzu s platbou za akutní péči;
·          se zajištěním kontokorentního úvěru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace u Komerční banky, a.s. ve výši 20 mil. Kč pohledávkami za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou dle smlouvy;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace:
·          oznámit na odbor sociálních věcí a zdravotnictví souběžně s čerpáním úvěru údaje o jeho výši, jeho použití a přehled všech pohledávek za VZP v členění ve lhůtě splatnosti a po lhůtě splatnosti;
·          po obdržení prostředků od VZP zaslat kopii výpisu bankovního účtu o splacení dluhu Komerční bance, a.s.;
bere na vědomí
průběžnou informaci o výsledcích plnění finančního plánu nemocnic za období leden - květen 2006 dle materiálu RK-20-2006-80, př. 2.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-80.doc, RK-20-2006-80, př. 2
 
81. Návrh dodatku ke smlouvě o nájmu věcí movitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací v souvislosti s řešením dlouhodobého majetku u akce "Dostavba Nemocnice Jihlava"
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a S. Měrtlová, vedoucí odd. zdravotní správy, podaly bližší komentář k návrhu dodatku ke smlouvě o nájmu věcí movitých, který souvisí s řešením dlouhodobého majetku u akce "Dostavba Nemocnice Jihlava". V průběhu jednání přišel I. Rohovský. Projednávání se zúčastnila A. Řehořová, odd. sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1005/20/2006/RK
Rada kraje
bere na vědomí
znalecké stanovisko TOP AUDITING, s. r. o., Brno k zařazení majetku do užívání u akce "Dostavba Nemocnice Jihlava"v úhrnné výši 10 236 361,03 Kč; obsah stanoviska se znaleckým závěrem k rozúčtování nákladů na stavbu a provozních souborů zdravotnické techniky je předmětem materiálu RK-20-2006-81, př. 1;
schvaluje
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých mezi Vysočinou a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-20-2006-81, př. 3;
ukládá
odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu zapracovat navýšení pořizovací ceny dlouhodobého hmotného movitého majetku ve výši 10 236 361,03 Kč dle materiálu RK-20-2006-81, př. 2 do účetnictví kraje.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, ekonomický odbor, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-81.doc, RK-20-2006-81, př. 1, RK-20-2006-81, př. 2, RK-20-2006-81, př. 3
 
82. Vyřazení majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a S. Měrtlová, vedoucí odd. zdravotní správy, upřesnily radě kraje předložený návrh na vyřazení majetku v Nemocnici Jihlava. Projednávání se zúčastnila A. Řehořová, odd. sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1006/20/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku kotel parní BK 8, výrobní číslo 4250, rok výroby 1981, v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, který je součástí budovy kotelny, v pořizovací ceně 972 927,- Kč
schvaluje
opravný účetní postup, dle kterého bude:
·          pořizovací cena technického zhodnocení kotle BK 8 (inventární číslo 12834) ve výši 732 795,- Kč přeúčtována na inventární číslo 12838 "parní kotel KU 5000" s pořizovací cenou 5 481 670,- Kč;
·          pořizovací cena technického zhodnocení kotle BK 8 (inventární číslo 12834) ve výši 112 769,- Kč přeúčtována na inventární číslo 12839 "kotel teplovodní" s pořizovací cenou 8 352 894,- Kč;
·          pořizovací cena technického zhodnocení kotle BK 8 (inventární číslo 12834) ve výši 112 769 Kč přeúčtována na inventární číslo 12840 "kotel teplovodní" s pořizovací cenou 8 352 894,- Kč;
·          a zároveň bude inventární číslo 12834 kotle BK 8 z účetní evidence vyřazeno;
ukládá
odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského a ekonomickému odboru úřadu zapracovat uvedenou změnu do účetnictví kraje.
odpovědnost: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-82.doc, RK-20-2006-82, př. 1, RK-20-2006-82, př. 2
 
89. Jmenování ředitele (ředitelky) Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje variantní návrh na jmenování ředitele (ředitelky) Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod. Po rozsáhlé diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty 2.
Usnesení 1007/20/2006/RK
Rada kraje
jmenuje
Mgr. Milana Nováka do funkce ředitele Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 na dobu určitou, a to na dobu od 1. 8. 2006 do 31. 7. 2008.
odpovědnost: OŠMS
termín: červen - červenec 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-89, RK-20-2006-89, př. 2
 
83. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu obcí při zpracování generelů bezbariérových tras - "GENERELY BEZBARIÉROVÝCH TRAS"
Z dalšího jednání se omluvila M. Matějková. V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a A. Řehořová, odd. sociálních služeb, předložily radě kraje doporučení zastupitelstvu vyhlásit grantový program "Generely bezbariérových tras". Projednávání se zúčastnila S. Měrtlová, vedoucí odd. zdravotní správy. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1008/20/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programu "Generely bezbariérových tras" dle materiálu RK-20-2006-83, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-83.doc, RK-20-2006-83, př. 1
 
84. FOND VYSOČINY - Grantový program "DOBROVOLNICTVÍ 2006"
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a A. Řehořová, odd. sociálních služeb, předložily radě kraje doporučení zastupitelstvu vyhlásit grantový program "Dobrovolnictví 2006". Jejich vyjádření ještě doplnil J. Vondráček. Projednávání se zúčastnila S. Měrtlová, vedoucí odd. zdravotní správy. Po rozsáhlé diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1009/20/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programu "Dobrovolnictví 2006" dle materiálu RK-20-2006-84 , př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-84.doc, RK-20-2006-84, př. 1
 
85. Organizace lékařské služby první pomoci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a S. Měrtlová, vedoucí odd. zdravotní správy, předložily radě kraje doporučení, týkající se organizace lékařské služby první pomoci. Projednávání se zúčastnila A. Řehořová, odd. sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1010/20/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
·          schválit rozdělení finančních prostředků na jednotlivé obce k zajištění lékařské služby první pomoci v roce 2006 viz materiál RK-20-2006-85, př. 2;
·          vzít na vědomí přehled čerpání finančních prostředků k zajištění lékařské služby první pomoci v roce 2006 dle jednotlivých obcí viz materiál RK-20-2006-85, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-85.doc, RK-20-2006-85, př. 1, RK-20-2006-85, př. 2, RK-20-2006-85, př. 3
 
86. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Poskytnutí dotací na provozování sociálních služeb z rozpočtu kraje
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a A. Řehořová, odd. sociálních služeb, seznámily radu kraje s návrhem rozpočtového opatření, který se vztahuje k poskytnutí dotací na provozování sociálních služeb z rozpočtu kraje. Projednávání se zúčastnila S. Měrtlová, vedoucí odd. zdravotní správy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1011/20/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
·          poskytnutí dotací z kapitoly Sociální věci, nestátním neziskovým organizacím a obcím na sociální služby z rozpočtu kraje dle materiálu RK-20-2006-86, př. 1 v celkovém objemu finančních prostředků 9 825 452 Kč;
·          provedení rozpočtové opatření dle materiálu RK-20-2006-86, př. 2.
odpovědnost: OSVZ
termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2006-86.doc, RK-20-2006-86, př. 1, RK-20-2006-86, př. 2, RK-20-2006-86, př. 3
 
87. Příprava zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2006
Rada kraje projednala informativní materiál k zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2006. Schválené materiály ze zasedání rad kraje č. 19/2006 až 20/2006 budou zařazeny do programu jednání zastupitelstva kraje č. 6/2006, které se bude konat dne 11. 7. 2006.
Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 4/2006 a 5/2006
2. Zpráva o činnosti rady kraje
3. Informace o činnosti krajského úřadu
4. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2005
5. Ústavní stížnost
6. Přijetí daru pozemku v k. ú. Chrástov u Horní Cerekve a obci Horní Cerekev
7. Nabytí nemovitého majetku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
8. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú a obci Kamenice nad Lipou
9. Darování pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
10. Výkup pozemků pod stavbou silnice II/360 Velké Meziříčí- obchvat, 3. stavba v k. ú. Oslavice, změna usnesení
11. Záměr kraje Vysočina na využití areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
12. Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Věžná o změnu účelu použití poskytnuté dotace
13. Schválení smlouvy o krajském spolufinancování projektů SROP podaných ve 3. kole a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
14. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny
15. Změna rozhodnutí o přidělení podpory příjemci podpory v rámci 2. kola výzvy grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých oblastech kraje Vysočina
16. Smlouva o spolupráce mezi autonomním krajem Friuli Venezia Giulia (severní Itálie) a krajem Vysočina
17. Komplexní analýza nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina
18. Profil kraje Vysočina - červen 2006
19. Změna ve Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2951 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
20. Žádost o finanční dotaci na opravu mostu nad dálnicí D1 ve vlastnictví obce Jiřice
21. Organizace lékařské služby první pomoci
22. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Poskytnutí dotací na provozování sociálních služeb z rozpočtu kraje
23. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finančního příspěvku - národní přehlídka "FEMAD Poděbrady - Divadelní Třebíč 2006"
24. Změny ve školském rejstříku
25. Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1
26. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
27. Zrušení usnesení zastupitelstva kraje
28. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - Dotace na sportovní gymnázium
29. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost Statutárního města Jihlava o poskytnutí dotace na krytí mzdových nákladů pedagogické asistentky
30. Změny ve školském rejstříku
31. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími institucemi zřizovanými kraji
32. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu obcí při zpracování generelů bezbariérových tras - "GENERELY BEZBARIÉROVÝCH TRAS"
33. FOND VYSOČINY - Grantový program "DOBROVOLNICTVÍ 2006"
34. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Certifikace - osvědčení 2006
35. Rozprava členů zastupitelstva

92. Rozprava
Bez rozsáhlé diskuse.
 
M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 20/2006 s tím, že další zasedání se bude konat dne 1. 7. 2006, v 8.45 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
 
 
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina
 
 
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 20/2006 dne 27. 6. 2006.
Zapsala: I. Schallnerová, dne 29. 6. 2006 (zápis pořízen na základě záznamu).
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz