Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 20/2006 - 27.06.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zakázka kraje na stavební práce na stavbu ,,VOŠ, SZeŠ, SOU opravárenské a OU Bystřice nad Pernštejnem - Oprava elektroinstalace a podlah"
03Zakázka kraje na stavební práce na stavbu "VOŠ, VZŠ, SOŠ a zemědělská a ekonomická a SZŠ Třebíč, rekonstrukce elektroinstalace"
04Výpůjčka a pronájem nemovitého majetku
05Návrh na zařazení nové stavební akce "Diagnostický ústav sociální péče Černovice - Oprava rozvodů vody" do rozpočtu kraje
06Návrh na zařazení nové stavební akce "Dětský domov Kamenice n. Lipou - Oprava MaR plynové kotelny a TRV" do rozpočtu kraje
07Návrh na provedení rozpočtového opatření - technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, "SOU technické Chotěboř - Úprava výměníkové stanice"
08Souhlas se stavbou "Silnice I/34 Rouštany - Pohled"
09Souhlas se stavbou chodníku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
10Souhlas se stavbou a darování pozemku v k. ú. Vlkov u Osové Bítýšky a obci Vlkov
11Zahájení jednání o výkupu pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
12Vypořádání pozemků v k. ú. a obci Vyklantice
13Návrh na zařazení nové akce do přílohy M1 rozpočtu kraje
14Zakázka kraje na stavební práce na stavbu "Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, rekonstrukce ZTI Pražská"
15Zakázka kraje na stavební práce na stavbu "Muzeum Vysočiny Třebíč, oprava oken"
16Zakázka kraje na zhotovitele stavby "SPŠS, SOUS a OU Třebíč, oprava střechy Hrotovická"
17Zakázka kraje na stavební práce na stavbu "SPŠT a SOUT Třebíč, rekonstrukce ÚT a MaR"
18Rozhodnutí o uzavření smlouvy o dílo veřejné zakázky na stavební prácí na stavbu "SOU řemesel Třebíč, úprava oken a střechy"
19Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
20Souhlas se stavbou "Silnice I/34 Česká Bělá - obchvat"
21Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
22Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
23Výkup pozemků pod stavbou silnice II/360 Velké Meziříčí- obchvat, 3. stavba v k. ú. Oslavice
24Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
25Záměr kraje Vysočina na využití areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
26Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - květen 2006
27Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finančního příspěvku - národní přehlídka "FEMAD Poděbrady - Divadelní Třebíč 2006"
28Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu a Čestné prohlášení při podávání žádosti o platbu za projekty technické asistence SROP
29Schválení smlouvy o krajském spolufinancování projektů SROP podaných ve 3. kole a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
30Dotace ze Státního rozpočtu ČR pro individuální projekt INTERREG IIIC - ICHNOS
31Ústavní stížnost
32Návrh na provedení rozpočtového opatření - povýšení kapitoly Doprava na zajištění poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště
33Návrh na provedení rozpočtového opatření - analýzy na úseku silničního hospodářství
34Návrh na poskytnutí dotace
35Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2005
36Zrušení usnesení zastupitelstva kraje
37Návrh na poskytnutí daru
38Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny
39Profil kraje Vysočina - červen 2006
40Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Věžná o změnu účelu použití poskytnuté dotace
41Projekt kraje Vysočina do opatření 3.3 SROP
42Změna rozhodnutí o přidělení podpory příjemci podpory v rámci 2. kola výzvy grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých oblastech kraje Vysočina
43FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Certifikace - osvědčení 2006
44Vznik Regionální rady - volba členů výboru Regionální rady, návrh na provedení rozpočtového opatření, rozhodnutí o poskytnutí dotace na činnost Regionální rady
45Management destinací - nová kvalita rozvojové strategie v cestovním ruchu
46Smlouva o zajištění monitoringu profilu návštěvníka kraje Vysočina uzavřená s Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourism
47Grantové schéma kraje pro podopatření 4.2.2 SROP - 3. výzva
48Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2030
49Změna ve Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2951 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
50Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2945 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
51Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.2/2904
52Smlouva o spolupráce mezi autonomním krajem Friuli Venezia Giulia (severní Itálie) a krajem Vysočina
53Platba členského příspěvku v asociaci Národní síť Zdravých měst, obcí a regionů
54Komplexní analýza nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina
55Informativní zpráva o výběru dodavatele na zakázku "Zajištění Evaluačního semináře pro lektory vzdělávacích modulů a Semináře dobré praxe administrátorů projektu SROP 3.3 v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při pl
56Jmenování ředitelky Základní umělecké školy Pacov, Španovského 319, okres Pelhřimov
57Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1
58Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na sportovní gymnázium
59Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Třebíč
60Řešení nepříznivého stavu budovy Domu dětí a mládeže Hrádek Třebíč
61Změny ve školském rejstříku
62Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů - Střední odborná škola technická, Střední odborné učiliště a Učiliště, Polenská 2, Jihlava
63Návrh na provedení rozpočtového opatření - využití vratek finančního vypořádání roku 2005, které nebyly poukázány na depozitní účet MŠMT
64Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných krajem Vysočina - povolení pokračování
65Dotace na grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - opatření 3.3 OP RLZ
66Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost Statutárního města Jihlava o poskytnutí dotace na krytí mzdových nákladů pedagogické asistentky
67Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími institucemi zřizovanými kraji
68Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
69Krajské projekty Adaptabilní školy
70Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2006
71Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - financování IT
72Nabídka statutárního města Jihlava k využití budovy ZŠ Jihlava, Křížová 33 na třídě Legionářů 36
73Jmenování ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště lesnického, dopravního a služeb, Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295 (od 1. 7. 2006 Střední odborné školy Nové Město na Moravě)
73upr1Jmenování ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště lesnického, dopravního a služeb, Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295 (od 1. 7. 2006 Střední odborné školy Nové Město na Moravě)
74Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP - Statut hodnotící komise
75Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - 3. výzva
76Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP - Technická asistence GS
77Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
78Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace; jmenování ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na dobu určitou
79Souhlas se smlouvou o výpůjčce
80Žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o souhlas s úvěrem a aktuální přehled o výsledcích plnění finančních plánů nemocnic za období leden - květen 2006
81Návrh dodatku ke smlouvě o nájmu věcí movitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací v souvislosti s řešením dlouhodobého majetku u akce "Dostavba Nemocnice Jihlava"
82Vyřazení majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
83FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu obcí při zpracování generelů bezbariérových tras - "GENERELY BEZBARIÉROVÝCH TRAS"
84FOND VYSOČINY - Grantový program "DOBROVOLNICTVÍ 2006"
85Organizace lékařské služby první pomoci
86Návrh na provedení rozpočtového opatření - Poskytnutí dotací na provozování sociálních služeb z rozpočtu kraje
88Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
89Jmenování ředitele (ředitelky) Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod
90Rezignace ředitele Krajské knihovny Vysočiny
91Informace o postupu zpracování Regionálního operačních programu pro NUTS II Jihovýchod 2007 - 2013
92Dodatek č. 3 ke komisionářské smlouvě s koncertní agenturou ARS/KONCERT spol. s r.o.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz