Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 16/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 16/2013, které se konalo dne 7. 5. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 15/2013
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 7. 5. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast J. Fialové.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
31. Veřejná zakázka na služby „Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2013 II“
a vyřazení bodu 30. Stavební záměr Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu (Zdrojové materiály: RK-16-2013-30.doc, RK-16-2013-30, př. 1)
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 15/2013
 2. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 3. Majetkoprávní příprava stavby III/03824 Jihlava - most ev. č. 03824-2
 4. Darování pozemku v obci a k.ú. Matějov
 5. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Jihlava
 6. Veřejná zakázka na služby Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
 7. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 3. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
 9. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 00321.0003
 10. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2013
 11. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 a návrh na přerozdělení finančních nákladů v příloze D1 rozpočtu
 12. Veřejná zakázka na stavební práce: II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045
 13. Informace radě kraje o zrušení veřejných zakázek Výkon činnosti koordinátora BOZP - 02/2013 a Technický dozor stavebníka - 02/2013
 14. Finanční vypořádání a ukončení projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť, registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/12.0115
 15. Projekt School and Firm Hand in Hand - příspěvek partnerům na realizaci projektu
 16. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 17. Podstatná změna č. VI v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
 18. Oprava materiálů RK-12-2013-14: Podstatná změna č. IX v projektu Transformace ÚSP Jinošov II. a materiálu RK-12-2013-15: Podstatná změna č. V v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 19. Poskytnutí dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 20. Veřejná zakázka na dodávky: Dodávka vnitřního vybavení pro Domov důchodců Ždírec - přístavba
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
 22. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na doprovodný program v rámci akce Vysočina Fest
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodního festivalu rekordů a kuriozit Pelhřimov město rekordů
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského
 27. Fond Vysočiny - rezignace a jmenování zástupce garanta grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013
 28. Fond Vysočiny - rezignace a jmenování zástupce garanta grantového programu Informační a komunikační technologie 2013
 29. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 30. Stavební záměr Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu
 31. Veřejná zakázka na služby „Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2013 II“
 32. Rozprava členů rady
Usnesení 0818/16/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 7. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 15/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 04, 06, 07 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0819/16/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-16-2013-02, př. 1 a RK-16-2013-02, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 08. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-02.doc, RK-16-2013-02, př. 1, RK-16-2013-02, př. 2

03. Majetkoprávní příprava stavby III/03824 Jihlava - most ev. č. 03824-2
Usnesení 0820/16/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s Povodím Moravy, s. p. nájemní smlouvu dle materiálu RK-16-2013-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-03.doc, RK-16-2013-03, př. 1, RK-16-2013-03, př. 2

04. Darování pozemku v obci a k.ú. Matějov
Usnesení 0821/16/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat díl a o výměře 45 m2 oddělený geometrickým plánem č. 382-59/2011 z pozemku par. č. 222, vše v obci a k. ú. Matějov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Matějov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl a o výměře 45 m2 oddělený geometrickým plánem č. 382-59/2011 z pozemku par. č. 222, vše v obci a k. ú. Matějov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Matějov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-04.doc, RK-16-2013-04, př. 1

06. Veřejná zakázka na služby Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
Usnesení 0822/16/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-06.doc

07. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 0823/16/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s vlastníky a na pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-16-2013-07, př. 1 smlouvy zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř;
 • uzavřít s vlastníky a na pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-16-2013-07, př. 2 smlouvy o výpůjčce;
 • uzavřít s vlastníky a na pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-16-2013-07, př. 3 nájemní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-07.doc, RK-16-2013-07, př. 1, RK-16-2013-07, př. 2, RK-16-2013-07, př. 3

05. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0824/16/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-05.doc

29. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem prodeje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0825/16/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-29.doc

31. Veřejná zakázka na služby „Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2013 II“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0826/16/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-31.doc

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření Vysočina Tourism, příspěvková organizace proplacení 3. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh přijetí dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt „Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013“. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0827/16/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 v úhrnné výši 1 425 068,07 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 1 309 522,01 Kč a ÚZ 38186001 o 115 546,06 Kč) při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 1 425 068,07 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 1 309 522,01 Kč a ÚZ 38186001 o 115 546,06 Kč) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na projekt Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013;
 • u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 1 425 068,07 Kč na realizaci projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013.
odpovědnost: OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-08.doc

09. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 00321.0003
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o žádosti příjemce dotace o prodloužení termínu realizace projektu „Do muzea za zážitkem Strašidelné podzemí“ podporovaného v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0828/16/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV 00321.0003 dle materiálu RK-16-2013-09, př. 3.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-09.doc, RK-16-2013-09, př. 1, RK-16-2013-09, př. 2, RK-16-2013-09, př. 3

27. Fond Vysočiny - rezignace a jmenování zástupce garanta grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem jmenování zástupce garanta s právem poradním grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0829/16/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rezignaci Zdeňky Kasalové na funkci zástupce garanta grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013 s právem poradním;
jmenuje
Renatu Šimánkovou zástupcem garanta grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013 s právem poradním.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 7. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-27.doc

10. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2013
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0830/16/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Doprava, § 2242 Provoz veřejné železniční dopravy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva dopravy na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2013 v celkové výši 123 097 000 Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-10.doc

11. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 a návrh na přerozdělení finančních nákladů v příloze D1 rozpočtu
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení dle předloženého upraveného materiálu.
Usnesení 0831/16/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
v rámci kapitoly Doprava, přílohy D1: Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV:
 • vyřazení jmenovité akce „II/354 Maršovice průtah“;
 • zařazení jmenovité akce „III/35433 Mostiště opravy krytu silnice“;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 Silnice spočívající ve snížení položky 5331, ÚZ 00013 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 140 000 Kč při současném zvýšení položky 6351, ÚZ 00013 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 140 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny;
 • u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny změnu závazných ukazatelů, a sice u „Příspěvku na provoz“ snížení o částku140 000 Kč a u „Investiční dotace“ zvýšení o stejnou částku 140 000 Kč dle materiálu RK-16-2013-11upr1;
 • změnu investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny na rok 2013 o akci dle materiálu RK-16-2013-11upr1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-11.doc, RK-16-2013-11, př. 1

12. Veřejná zakázka na stavební práce: II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0832/16/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045 formou otevřeného podlimitního řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-16-2013-12, př. 1;
jmenuje
stanovuje,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2013-12, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-12.doc, RK-16-2013-12, př. 1, RK-16-2013-12, př. 2, RK-16-2013-12, př. 3

13. Informace radě kraje o zrušení veřejných zakázek Výkon činnosti koordinátora BOZP - 02/2013 a Technický dozor stavebníka - 02/2013
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje na vědomí informaci o zrušení zadávacích řízení veřejných zakázek Výkon činnosti koordinátora BOZP - 02/2013 a Technický dozor stavebníka - 02/2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0833/16/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o zrušení zadávacích řízení veřejných zakázek Výkon činnosti koordinátora BOZP - 02/2013 a Technický dozor stavebníka - 02/2013.
odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 7. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-13.doc

14. Finanční vypořádání a ukončení projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť, registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/12.0115
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem finančního vypořádání a ukončení projektu „Most k partnerství VŠP Jihlava tvoří síť“, realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0834/16/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 59 668,32 Kč ze zvláštního účtu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť zpět na projektový účet příjemce dotace z důvodu ukončení realizace projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
 • převod úroků ve výši 73,37 Kč a úroků za 2. čtvrtletí 2013 připsaných na zvláštní účet projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť po ukončení realizace projektu do Fondu strategických rezerv;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť ve výši úroků připsaných na tento účet a převedených do Fondu strategických rezerv po ukončení realizace projektu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-14.doc, RK-16-2013-14, př. 1, RK-16-2013-14, př. 2, RK-16-2013-14, př. 3

15. Projekt School and Firm Hand in Hand - příspěvek partnerům na realizaci projektu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ partnerům projektu „School and Firm Hand in Hand“. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0835/16/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz partnerům na realizaci projektu School and Firm Hand in Hand v celkové výši 27 369,14 Kč dle materiálu RK-16-2013-15, př. 1;
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Evropské projekty, zvláštní účet projektu „School and Firm Hand in Hand“, dotaci v celkové výši 8 718 Kč Krajské hospodářské komoře kraje Vysočina, IČO 70843252 na základě smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-16-2013-15, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-15.doc, RK-16-2013-15, př. 1, RK-16-2013-15, př. 2

16. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0836/16/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče o částku 700 tis. Kč při současném zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 400 tis. Kč a § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 300 tis. Kč na realizaci aktivit odboru dle materiálu RK-16-2013-16.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-16.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 17, 18 v bloku.
K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání odešla M. Kružíková.

17. Podstatná změna č. VI v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
Usnesení 0837/16/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-16-2013-17, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-16-2013-17, př. 1 a zapracovat ji do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-17.doc, RK-16-2013-17, př. 1

18. Oprava materiálů RK-12-2013-14: Podstatná změna č. IX v projektu Transformace ÚSP Jinošov II. a materiálu RK-12-2013-15: Podstatná změna č. V v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
Usnesení 0838/16/2013/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 0595/12/2013/RK;
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektech dle materiálů RK-16-2013-18, př. 1 a RK-16-2013-18, př. 2;
ukládá
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-18.doc, RK-16-2013-18, př. 1, RK-16-2013-18, př. 2

19. Poskytnutí dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0839/16/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 282 300 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 282 300 Kč dle materiálu RK-16-2013-19, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci ve výši 2 676 300 Kč na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu RK-16-2013-19, př. 1;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-16-2013-19, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-19.doc, RK-16-2013-19, př. 1, RK-16-2013-19, př. 2, RK-16-2013-19, př. 3

20. Veřejná zakázka na dodávky: Dodávka vnitřního vybavení pro Domov důchodců Ždírec - přístavba
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Dodávka vnitřního vybavení pro Domov důchodců Ždírec přístavba. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0840/16/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky Dodávka vnitřního vybavení pro Domov důchodců Ždírec - přístavba formou otevřeného podlimitního řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-16-2013-20, př. 1, RK-16-2013-20, př. 2, RK-16-2013-20, př. 3, RK-16-2013-20, př. 4, RK-16-2013-20, př. 5, RK-16-2013-20, př. 6, RK-16-2013-20, př. 7, RK-16-2013-20, př. 8, RK-16-2013-20, př. 9;
jmenuje
stanovuje,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru sociálních věcí zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky Dodávka vnitřního vybavení pro Domov důchodců Ždírec - přístavba dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Zadávací dokumentaci dle materiálů RK-16-2013-20, př. 1, RK-16-2013-20, př. 2, RK-16-2013-20, př. 3, RK-16-2013-20, př. 4, RK-16-2013-20, př. 5, RK-16-2013-20, př. 6, RK-16-2013-20, př. 7, RK-16-2013-20, př. 8, RK-16-2013-20, př. 9.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-20.doc, RK-16-2013-20, př. 1, RK-16-2013-20, př. 2, RK-16-2013-20, př. 3, RK-16-2013-20, př. 4, RK-16-2013-20, př. 5, RK-16-2013-20, př. 6, RK-16-2013-20, př. 7, RK-16-2013-20, př. 8, RK-16-2013-20, př. 9, RK-16-2013-20, př. 10, RK-16-2013-20, př. 11

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí finančního daru vítězi Novinářské křepelky. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0841/16/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar vítězi Novinářské křepelky ve výši 3 333 Kč dle materiálu RK-16-2013-21, př. 1upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 3 340 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 3 340 Kč, dle materiálu RK-16-2013-21.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-21.doc, RK-16-2013-21, př. 1, RK-16-2013-21, př. 2

22. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0842/16/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 11 000 Kč z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Základní škole T. G. Masaryka Moravské Budějovice, náměstí Svobody 903, okres Třebíč, IČO: 47443456, dle materiálu RK-16-2013-22, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-22.doc, RK-16-2013-22, př. 1

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na doprovodný program v rámci akce Vysočina Fest
M. Kružíková předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace společnosti YASHICA s. r. o. na krytí nákladů spojených s doprovodným programem akce Vysočina Fest. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0843/16/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč společnosti YASHICA s. r. o., Žďárského 186, 674 01 Kožichovice, IČO: 46980121 na krytí nákladů spojených s doprovodným programem akce Vysočina Fest, dle materiálu RK-16-2013-23, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 200 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 200 000 dle materiálu RK-16-2013-23.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-23.doc, RK-16-2013-23, př. 1, RK-16-2013-23, př. 2, RK-16-2013-23, př. 3

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru
M. Kružíková seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0844/16/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 10 000 Kč panu Tomáši Žákovi dle materiálu RK-16-2013-24, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury, o částku 10 000 Kč dle materiálů RK-16-2013-24.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-24.doc, RK-16-2013-24, př. 1, RK-16-2013-24, př. 2, RK-16-2013-24, př. 3

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodního festivalu rekordů a kuriozit Pelhřimov město rekordů
J. Běhounek podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0845/16/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč Agentuře Dobrý den s. r. o., nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov, IČO: 25160508 na pořádání Mezinárodního festivalu rekordů a kuriozit Pelhřimov město rekordů dle materiálu RK-16-2013-25, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 20 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 20 000 Kč dle materiálu RK-16-2013-25.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-25.doc, RK-16-2013-25, př. 1, RK-16-2013-25, př. 2

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského
J. Běhounek předložil radě kraje návrh poskytnutí dotace společnosti ARS/KONCERT, spol. s r. o. na podporu pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0846/16/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 150 000 Kč společnosti ARS/KONCERT, spol. s r. o., Grohova 32, 602 00 Brno, IČO: 00542911 na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského 2013 dle materiálu RK-16-2013-26, př. 2upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 150 000 Kč při současném zvýšení § 3312 Hudební činnost o částku 150 000 dle materiálu RK-16-2013-26.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-26.doc, RK-16-2013-26, př. 1, RK-16-2013-26, př. 2

28. Fond Vysočiny - rezignace a jmenování zástupce garanta grantového programu Informační a komunikační technologie 2013
J. Běhounek předložil radě kraje na vědomí rezignaci zástupce garanta grantového programu Informační a komunikační technologie 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0847/16/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rezignaci Martiny Rojkové na funkci zástupce garanta grantového programu Informační a komunikační technologie 2013 s právem poradním dle materiálu RK-16-2013-28, př. 1;
jmenuje
Kláru Jirákovou zástupcem garanta grantového programu Informační a komunikační technologie 2013 s právem poradním.
odpovědnost: OI
termín: 31. 05. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2013-28.doc, RK-16-2013-28, př. 1

32. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 16/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 21. 5. 2013, v 7:30 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 16/2013 dne 7. 5. 2013.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 9. 5. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz