Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 17/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 17/2013, které se konalo dne 13. 5. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 13. 5. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost P. Krčála.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 02. Jmenování ředitele Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala navržený program jednání.
Usnesení 0848/17/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 13. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

02. Jmenování ředitele Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Rada kraje projednala materiál odboru zdravotnictví a závěrem diskuse přijala návrh usnesení.
Usnesení 0849/17/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 14. května 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2013-02, RK-17-2013-02, př. 1, RK-17-2013-02, př. 2, RK-17-2013-02, př. 3

03. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 17/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 21. 5. 2013, v 7:30 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 17/2013 dne 13. 5. 2013.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 13. 5. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz