Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 16/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 16/2017, které se konalo dne 2. 5. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 15/2017
Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 2. 5. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 15/2017
 2. Změna investičního plánu včetně rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - investiční příspěvek pro účely zprovoznění systému elektronické preskripce (eRecept) v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
 3. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 4. Rozšíření havarijního pojištění vozidel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 5. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 6. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 7. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
 9. Zpráva o spolupráci s Gymnáziem Jihlava při organizaci exkurze školních parlamentů do Bruselu
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Bernard fest 2017
 12. Cyklodopravní kampaň a soutěž Do práce na kole 2017 v Kraji Vysočina
 13. Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 14. Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 15. Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 16. Havarijní pojištění vozidla Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
 18. Havarijní pojištění vozidla Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
 19. Výsledky veřejnosprávní kontroly veřejné zakázky Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina
 20. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
 21. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/406 Telč - hr. kraje
 22. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
 23. Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
 24. Návrh na zařazení a vyřazení akcí v rámci kapitoly Doprava, přílohy D1 Silnice II. a III. tříd a mosty a přílohy D2 - Investice v dopravě a schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017
 25. Soutěž Žijeme veřejnou dopravou - dary oceněným
 26. Souhlas s prodejem nemovitosti v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov ve Zboží, příspěvkovou organizaci, na projekt Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.
 28. Schválení smlouvy o nájmu prostor Horáckého divadla Jihlava - akce slavnostní předání cen Podnik přátelský rodině 2016
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
 30. Podání projektového záměru Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
 31. Darování pozemku v k. ú. a obci Blízkov
 32. Darování pozemků v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež
 33. Darování pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
 34. Předání a vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 35. Zřízení služebnosti v k. ú. Jimramov a k. ú. Trhonice po dokončení stavby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001 - změna usnesení 0223/03/2016/ZK
 36. Zrušení usnesení 2260/37/2014/RK
 37. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 38. Návrh na změnu názvu akce a vyřazení akce na kapitole Nemovitý majetek, příloha M2 - Zdravotnictví
 39. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 40. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B
 41. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
 42. Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti v k.ú. Pucov
 43. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 44. Uzavření smluv pro realizaci projektu II/353 Nové Veselí - obchvat
 45. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení
 46. Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Velké Meziříčí, k.ú. Baliny, k.ú. Dolní Cerekev, k.ú. Střítež u Jihlavy
 47. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2017
 48. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací za období od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu
 50. Havarijní pojištění vozidla Dětského domova, Budkov 1
 51. Havarijní pojištění vozidla Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
 52. Poskytnutí dotací dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava a Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
 54. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč - změna závazných ukazatelů
 56. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 57. Projekt Gastroakademie - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 58. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina
 59. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava fasády staré budovy
 60. Dohoda o dočasném záboru pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod
 61. Rozprava členů rady

Usnesení 0792/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 2. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 15/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

58. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0793/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky dodávky/služby Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-16-2017-58, př. 1;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek a k posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-16-2017-58, př. 2;
ukládá
odboru informatiky:
 • oslovit dodavatele dle materiálu RK-16-2017-58, př. 3;
 • zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na dodávky/služby a v termínech stanovených zákonem.
odpovědnost: OI
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-58.doc, RK-16-2017-58, př. 1, RK-16-2017-58, př. 2, RK-16-2017-58, př. 3, RK-16-2017-58, př. 4

02. Změna investičního plánu včetně rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - investiční příspěvek pro účely zprovoznění systému elektronické preskripce (eRecept) v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0794/16/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Memorandum o spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv dle materiálu RK-16-2017-02, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00502) o částku 2 500 000 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy (ÚZ 00502) o částku 2 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 500 000 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 500 000 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 500 000 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 500 000 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 500 000 Kč
 • za účelem nákladů souvisejících se zapojením organizace do systému elektronické preskripce;
 • změnu investičních plánů na rok 2017 u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v souvislosti s realizací pilotního projektu elektronické preskripce dle materiálu;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina postupovat při zapojení jednotlivých nemocnic do systému elektronické preskripce v souladu s Memorandem o spolupráci a popisem pilotního projektu tak, aby do 1. 9. 2017 každá vystavovala v měsíčním průměru minimálně 60 % receptů elektronickou formou.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 1. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-02.doc, RK-16-2017-02, př. 1, RK-16-2017-02, př. 2

03. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu uzavření darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0795/16/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-16-2017-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 12. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-03.doc, RK-16-2017-03, př. 1, RK-16-2017-03, př. 2

04. Rozšíření havarijního pojištění vozidel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem uzavření havarijního pojištění pro vozidla výše uvedených zdravotnických zařízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0796/16/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením havarijního pojištění:
 • osobních vozidel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-16-2017-04, př. 1;
 • osobního vozidla Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-16-2017-04, př. 2;
 • osobního vozidla a sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-16-2017-04, př. 3.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-04.doc, RK-16-2017-04, př. 1, RK-16-2017-04, př. 2, RK-16-2017-04, př. 3

05. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení realizaci nových investičních akcí Nemocnice Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0797/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-16-2017-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-05.doc, RK-16-2017-05, př. 1

06. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0798/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-16-2017-06, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-16-2017-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-06.doc, RK-16-2017-06, př. 1

07. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0799/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu Rezidenční místa v celkové výši 133 759 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 133 759 Kč určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-16-2017-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-07.doc, RK-16-2017-07, př. 1, RK-16-2017-07, př. 2

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0800/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-16-2017-08, př. 1, RK-16-2017-08, př. 2, RK-16-2017-08, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 _Nespecifikované rezervy o částku 30 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 30 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-08.doc, RK-16-2017-08, př. 1, RK-16-2017-08, př. 2, RK-16-2017-08, př. 3, RK-16-2017-08, př. 4, RK-16-2017-08, př. 5, RK-16-2017-08, př. 6

09. Zpráva o spolupráci s Gymnáziem Jihlava při organizaci exkurze školních parlamentů do Bruselu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí Zprávu o spolupráci s Gymnáziem Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0801/16/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o spolupráci s Gymnáziem Jihlava při organizaci exkurze školních parlamentů do Bruselu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-09.doc

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí finančního daru vítězi Novinářské křepelky, ceny udělené za novinářskou a publicistickou práci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0802/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar dle materiálu RK-16-2017-10, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, spočívající ve zvýšení § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 3 333 Kč při současném snížení § 6113 - Zastupitelstva krajů o částku 3 333 Kč.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-10.doc, RK-16-2017-10, př. 1, RK-16-2017-10, př. 2, RK-16-2017-10, př. 3

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Bernard fest 2017
J. Fischerová informovala radu kraje o návrhu poskytnutí dotace společnosti Rodinný pivovar BERNARD a. s., na podporu realizace akce Bernard fest 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0803/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 70 000 Kč společnosti Rodinný pivovar BERNARD a. s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ: 26031809 na realizaci akce Bernard fest 2017 dle materiálu RK-16-2017-11, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-16-2017-11, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 70 000 Kč při současném zvýšení § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 70 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-11.doc, RK-16-2017-11, př. 1, RK-16-2017-11, př. 2, RK-16-2017-11, př. 3

12. Cyklodopravní kampaň a soutěž Do práce na kole 2017 v Kraji Vysočina
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh podpory soutěže Do práce na kole 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0804/16/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s podporou cyklodopravní kampaně a soutěže Do práce na kole 2017 v účastnických městech Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou, dle materiálu RK-16-2017-12.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-12.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 13 – 15 v bloku.
K předkládaným bodům odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

13. Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
Usnesení 0805/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví dle materiálu RK-16-2017-13, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;
ukládá
řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace připravit neprodleně pro zařazenou akci Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví projektovou žádost.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 3. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-13.doc, RK-16-2017-13, př. 1, RK-16-2017-13, př. 2

14. Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
Usnesení 0806/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace Virtuální muzeum mravenců České republiky dle materiálu RK-16-2017-14, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;
ukládá
řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace připravit neprodleně pro zařazenou akci Virtuální muzeum mravenců České republiky projektovou žádost.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 3. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-14.doc, RK-16-2017-14, př. 1, RK-16-2017-14, př. 2

15. Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
Usnesení 0807/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace Kampanologické památky Vysočiny dle materiálu RK-16-2017-15, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;
ukládá
řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace připravit neprodleně pro zařazenou akci Kampanologické památky Vysočiny projektovou žádost.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 3. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-15.doc, RK-16-2017-15, př. 1, RK-16-2017-15, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 16, 18 v bloku.
K předkládaným bodům odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

16. Havarijní pojištění vozidla Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Usnesení 0808/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2020 pro vozidlo Oblastí galerie Vysočiny v Jihlavě starší 10 let - Ford Transit registrační značky 3J0 8024.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-16.doc

18. Havarijní pojištění vozidla Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
Usnesení 0809/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2020 pro vozidlo Horácké galerie v Novém Městě na Moravě starší 10 let - Škodu Fabia kombi registrační značky JIJ 0210.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-18.doc

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0810/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR určené pro Krajskou knihovnu Vysočiny v rámci grantu Knihovna 21. století ve výši 10 000 Kč na realizaci projektu Knihovna pro čtenáře i nečtenáře (celoroční projekt) (ÚZ 34070) a ve výši 10 000 Kč na realizaci projektu Specializované služby 2017 (ÚZ 34070), v rámci programu Veřejné informační služby knihoven ve výši 58 000 Kč na realizaci projektu Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL (UZ 34053) a ve výši 16 000 Kč na realizaci projektu Nástavbové a expertní kurzy v oblasti ICT pro neprofesionální a profesionální knihovníky (UZ 34053);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny o částku 10 000 Kč určenou na realizaci projektu Knihovna pro čtenáře i nečtenáře (celoroční projekt), o částku 10 000 Kč určenou na realizaci projektu Specializované služby 2017, o částku 58 000 Kč určenou na realizaci projektu Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL a o částku 16 000 Kč určenou na realizaci projektu Nástavbové a expertní kurzy v oblasti ICT pro neprofesionální a profesionální knihovníky.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-17.doc

19. Výsledky veřejnosprávní kontroly veřejné zakázky Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje s výsledkem veřejnosprávní kontroly výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0811/16/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výsledek veřejnosprávní kontroly dodržení právních předpisů při uskutečnění schválení finanční operace nákupu nákladní techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina, příspěvkovou organizací, v letech 2016/2017, a to i v souvislostech s dříve realizovanými veřejnými zakázkami s obdobným předmětem plnění dle materiálu RK-16-2017-19, př. 1.
doporučuje
Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, přijmout opatření k ověření, že zadávací podmínky veřejných zakázek zadávaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, jsou stanoveny přiměřeně předmětu veřejné zakázky a že postup zadavatele je v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
odpovědnost: ředitel KrÚ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-19.doc, RK-16-2017-19, př. 1, RK-16-2017-19, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 20, 21 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

20. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
Usnesení 0812/16/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-16-2017-20, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2017-20, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-20.doc, RK-16-2017-20, př. 1, RK-16-2017-20, př. 2

21. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/406 Telč - hr. kraje
Usnesení 0813/16/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-16-2017-21, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2017-21, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-21.doc, RK-16-2017-21, př. 1, RK-16-2017-21, př. 2

22. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0814/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III. dle materiálu RK-16-2017-22, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, IČO: 28145968, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-16-2017-22, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-22.doc, RK-16-2017-22, př. 1, RK-16-2017-22, př. 2

23. Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0815/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho odepsání z účetní evidence v členění:
 • II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, 1. stavba - hodnota 1 063 108,50 Kč
 • II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, 2. stavba - hodnota 1 499 281,00 Kč
 • neuplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 2 562 389,50 Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-23.doc

24. Návrh na zařazení a vyřazení akcí v rámci kapitoly Doprava, přílohy D1 Silnice II. a III. tříd a mosty a přílohy D2 - Investice v dopravě a schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu změn akcí zařazených do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0816/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vyřadit jmenovité akce z kapitoly Doprava, přílohy D1 B Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů:
 • II/150 Chlístov - ochranná stěna
 • III/1327 Žirovnice - průtah
 • II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. II/602
 • II/408 hr. kraje - Jemnice
 • II/351 Třebíč - most ev. č. 351 - 024
 • II/347 Závidkovice - odvodnění
 • II/406 Třešť - ul. Revoluční
 • II/602 Velké Meziříčí- most ev. č. 602 - 028
 • II/152 Hrotovice - Slavětice - Dukovany
 • II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku)
 • III/11244 Radňov
 • vyřadit jmenovité akce z kapitoly Doprava, přílohy D2 Investice v dopravě:
 • II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410 - 014
 • zařadit jmenovité akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 Investice v dopravě:
 • II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku)
 • III/38816 Věstínek - most ev. č. 38816 - 1
 • II/347 Závidkovice - odvodnění
 • zařadit jmenovité akce do kapitoly Doprava, přílohy D1 B Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů:
 • II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410 - 014
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-24.doc, RK-16-2017-24, př. 1

25. Soutěž Žijeme veřejnou dopravou - dary oceněným
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámily radu kraje s návrhem poskytnutí věcných darů vítězům soutěže určené pro žáky základních a středních škol. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0817/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcné dary osobám uvedeným v materiálu RK-16-2017-25, př. 2 dle vzorové smlouvy uvedené v materiálu RK-16-2017-25, př. 3.
odpovědnost: ORR, ODSH
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-25.doc, RK-16-2017-25, př. 1, RK-16-2017-25, př. 2, RK-16-2017-25, př. 3, RK-16-2017-25, př. 4

26. Souhlas s prodejem nemovitosti v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o žádosti o vydání souhlasu s prodejem a následným převodem nemovitosti, která je předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0818/16/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s prodejem nemovitosti, v níž má dojít k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1631, za podmínek uvedených v materiálu RK-16-2017-26, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-26.doc, RK-16-2017-26, př. 1, RK-16-2017-26, př. 2, RK-16-2017-26, př. 3

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov ve Zboží, příspěvkovou organizaci, na projekt Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0819/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 403 839,06 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 361 329,68 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 42 509,38 Kč) určenou pro Domov ve Zboží, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 403 839,06 Kč u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, na financování projektu Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o. dle oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí.
odpovědnost: OSV, EO, ředitel Domova ve Zboží, p. o.
termín: 5. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-27.doc, RK-16-2017-27, př. 1

28. Schválení smlouvy o nájmu prostor Horáckého divadla Jihlava - akce slavnostní předání cen Podnik přátelský rodině 2016
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o nájmu prostor pro zajištění slavnostního předání cen Podnik přátelský rodině 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0820/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o nájmu prostor Horáckého divadla Jihlava, Komenského 22, 586 47 Jihlava za účelem zajištění slavnostního předání cen Podnik přátelský rodině 2016 dle materiálu RK-16-2017-28, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 18. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-28.doc, RK-16-2017-28, př. 1

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0821/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmu (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Úřadu vlády České republiky ve výši 448 220 Kč na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2017;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 o částku 333 000 Kč.
odpovědnost: OSV, OE, OddŘLZ
termín: 20. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-29.doc, RK-16-2017-29, př. 1

30. Podání projektového záměru Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh předložení výše uvedeného projektového záměru v rámci Programového partnerství pro začleňování a přístup ke službám. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0822/16/2017/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí předložení projektového záměru Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina v rámci Programového partnerství pro začleňování a přístup ke službám.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 17. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-30.doc, RK-16-2017-30, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 31 – 33, 36, 37, 39 – 44, 46 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání přišel J. Hyliš.

31. Darování pozemku v k. ú. a obci Blízkov
Usnesení 0823/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 1936/2 o výměře 145 m2, oddělený z pozemku par. č. 1936 dle geometrického plánu č. 227-468/2016 v k. ú. a obci Blízkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Blízkov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1936/2 o výměře 145 m2, oddělený z pozemku par. č. 1936 dle geometrického plánu č. 227-468/2016 v k. ú. a obci Blízkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Blízkov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. června 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-31.doc, RK-16-2017-31, př. 1, RK-16-2017-31, př. 1a

32. Darování pozemků v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež
Usnesení 0824/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 853/7 o výměře 19 m2, par. č. 853/8 o výměře 111 m2 a par. č. 853/9 o výměře 5 m2, oddělené geometrickým plánem č. 459-127/2016 z pozemku par. č. 853/1 a pozemky par. č. 854/17 o výměře 305 m2 a par. č. 854/18 o výměře 248 m2 oddělené geometrickým plánem č. 471-92/2017 z pozemku par. č. 854/5, vše v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout převést darem pozemky par. č. 853/7 o výměře 19 m2, par. č. 853/8 o výměře 111 m2 a par. č. 853/9 o výměře 5 m2, oddělené geometrickým plánem č. 459-127/2016 z pozemku par. č. 853/1 v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež;
 • vyhradit si ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení bezúplatného věcného břemene spočívajícího v provozování a údržbě silniční kanalizace na pozemcích par. č. 854/17 a par. č. 854/18 dle geometrického plánu č. 471-92/2017 v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež;
 • rozhodnout převést darem pozemky par. č. 854/17 o výměře 305 m2 a par. č. 854/18 o výměře 248 m2 oddělené geometrickým plánem č. 471-92/2017 v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. června 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-32.doc, RK-16-2017-32, př. 1, RK-16-2017-32, př. 1a, RK-16-2017-32, př. 1b, RK-16-2017-32, př. 1c

33. Darování pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
Usnesení 0825/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 3015/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 96 m2, par. č. 3015/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 174 m2, par. č. 3015/19 ostatní plocha, zeleň o výměře 15 m2, par. č. 3015/20 ostatní plocha, zeleň o výměře 16 m2, par. č. 3015/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2, par. č. 3015/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 392 m2, par. č. 3015/23 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, oddělených z pozemku par. č. 3015/1 dle GP č. 2301-212/2016, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 3015/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 96 m2, par. č. 3015/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 174 m2, par. č. 3015/19 ostatní plocha, zeleň o výměře 15 m2, par. č. 3015/20 ostatní plocha, zeleň o výměře 16 m2, par. č. 3015/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2, par. č. 3015/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 392 m2, par. č. 3015/23 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, oddělené z pozemku par. č. 3015/1 dle GP č. 2301-212/2016 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-33.doc, RK-16-2017-33, př. 1, RK-16-2017-33, př. 1a

36. Zrušení usnesení 2260/37/2014/RK
Usnesení 0826/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení 2260/37/2014/RK.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-36.doc

37. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0827/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 179/4 o výměře 52 m2, zaměřený geometrickým plánem č. 7663-8/2017 z pozemků par. č. 179/1 a par. č. 179/4 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 179/4 o výměře 52 m2, zaměřený geometrickým plánem č. 7663-8/2017 z pozemků par. č. 179/1 a par. č. 179/4 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. června 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-37.doc, RK-16-2017-37, př. 1, RK-16-2017-37, př. 1a

39. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0828/16/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-16-2017-39, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-16-2017-39, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku dle materiálu RK-16-2017-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-39.doc, RK-16-2017-39, př. 1

40. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B
Usnesení 0829/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B v souladu s výsledky hodnocení uvedené v materiálu RK-16-2017-40, př. 1;
rozhoduje
vybrat PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46980059 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B;
ukládá
odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-40.doc, RK-16-2017-40, př. 1, RK-16-2017-40, př. 2

41. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
Usnesení 0830/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr převést darem podíl 2/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2525/1 a par. č. 2530/3 v katastrálním území Třebíč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč podíl 2/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2525/1 a par. č. 2530/3 v katastrálním území Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-41.doc

42. Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti v k.ú. Pucov
Usnesení 0831/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi vlastníky pozemků - budoucími povinnými ze služebnosti dle materiálu RK-16-2017-42, př. 2 a Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným ze služebnosti bezúplatné smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění, provozování a oprav kanalizačního potrubí odvádějícího vyčištěné splaškové vody z čistírny odpadních vod od objektů chráněného bydlení Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace v obci Pucov.
odpovědnost: odbor majetkový, Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-42.doc, RK-16-2017-42, př. 1, RK-16-2017-42, př. 2, RK-16-2017-42, př. 3

43. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0832/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-16-2017-43, př. 1 a RK-16-2017-43, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-43.doc, RK-16-2017-43, př. 1, RK-16-2017-43, př. 2

44. Uzavření smluv pro realizaci projektu II/353 Nové Veselí - obchvat
Usnesení 0833/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/353 Nové Veselí - obchvat uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a nájemce a
 • fyzickými osobami na straně vlastníků pozemků a pronajímatelů smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní na dočasné i trvalé zábory v rozsahu dle materiálů RK-16-2017-44, př. 1 a RK-16-2017-44, př. 2 za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok na dobu od předání staveniště dodavateli na dobu 24 měsíců;
 • s právnickými osobami Agrovysočina, a.s, ZDV Novoveselsko, Družstvo, KINSKÝ Žďár, a.s. a Římskokatolická farnost Nové Veselí na straně vlastníků pozemků a pronajímatelů smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní na dočasné i trvalé zábory v rozsahu dle materiálů RK-16-2017-44, př. 1 a RK-16-2017-44, př. 2 za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok na dobu od předání staveniště dodavateli na dobu 24 měsíců;
 • Českou republikou - Povodím Moravy, státním podnikem na straně vlastníka pozemků, pronajímatele a budoucího povinného smlouvu nájemní a smlouvu budoucí o zřízení služebnosti na trvalý zábor v rozsahu dle materiálu RK-16-2017-44, př. 1, za nájemné ve výši dle interních podmínek státního podniku na dobu od předání staveniště dodavateli do doby vložení práv z uzavřené smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí;
 • městysem Nové Veselí a obcí Budeč na straně vlastníků pozemků smlouvy zakládající právo provést stavbu na dočasné i trvalé zábory v rozsahu dle materiálů RK-16-2017-44, př. 1 a RK-16-2017-44, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-44.doc, RK-16-2017-44, př. 1, RK-16-2017-44, př. 2, RK-16-2017-44, př. 3

46. Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Velké Meziříčí, k.ú. Baliny, k.ú. Dolní Cerekev, k.ú. Střítež u Jihlavy
Usnesení 0834/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi
 • Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně stavebníka trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, kterou budou dotčeny tyto pozemky:
 • par. č. 5675/1 v k. ú. Velké Meziříčí stavbou II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď v km 105,040 - 105,160
 • par. č. 1510/1 v k. ú. Baliny stavbou III/36055 Baliny - most. ev. č. 36055-1
 • par. č. 3603/1 v k. ú. Dolní Cerekev stavbou III/0394 - N. Svět - Spělov - kř. II/369- II. etapa a to za ceny stanovené podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a to výnosovou metodou + DPH
 • Povodím Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČ: 70889953, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně stavebníka trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, kterou bude dotčen pozemek par. č. 909 v k. ú. Střítež u Jihlavy stavbou Rekonstrukce mostu přes Zlatý potok v obci Střítež ev. č. 3525-2 za jednorázovou náhradu ve výši 10 000 Kč + DPH.
odpovědnost: OM
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-46.doc

34. Předání a vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem dodatku Zřizovací listiny KSUSV. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0835/16/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-16-2017-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-34.doc, RK-16-2017-34, př. 1

35. Zřízení služebnosti v k. ú. Jimramov a k. ú. Trhonice po dokončení stavby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001 - změna usnesení 0223/03/2016/ZK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření nové smlouvy o zřízení služebnosti v důsledku změny výměry a ceny za zřízení služebnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0836/16/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti k části pozemků par. č. 1248/1 v k. ú. Jimramov a par. č. 811/2 k. ú. Trhonice v souvislosti s dokončením a provozováním stavby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001;
 • rozhodnout změnit usnesení 0223/03/2016/ZK ze dne 10. 5. 2016 tak, že materiál ZK-03-2016-39, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-16-2017-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-35.doc, RK-16-2017-35, př. 1

38. Návrh na změnu názvu akce a vyřazení akce na kapitole Nemovitý majetek, příloha M2 - Zdravotnictví
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu změny názvu akce zařazené do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0837/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • změnit název akce z Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce perinatologického centra zařazené v kapitole Nemovitý majetek, příloha M2 - Zdravotnictví na nový název Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce perinatologického centra a stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení;
 • vyřadit akci Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení z kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 2. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-38.doc

45. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0838/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-16-2017-45, př. 2;
rozhoduje
vybrat PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO 050 42 020 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení;
ukládá
odboru majetkovému oznámit bez zbytečného dokladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-45.doc, RK-16-2017-45, př. 1, RK-16-2017-45, př. 2, RK-16-2017-45, př. 3

59. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava fasády staré budovy
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0839/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava fasády staré budovy dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-16-2017-59, př. 2;
rozhoduje
vybrat QATROSYSTEM, spol. s r.o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 150 58 654 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava fasády staré budovy;
ukládá
odboru majetkového oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-59.doc, RK-16-2017-59, př. 1, RK-16-2017-59, př. 2, RK-16-2017-59, př. 3

60. Dohoda o dočasném záboru pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavření Dohody o dočasném záboru pozemku, nezbytné pro vydání stavebního povolení stavby a následné realizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0840/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o dočasném záboru pozemku dle materiálů RK-16-2017-60, př. 1, RK-16-2017-60, př. 1a, RK-16-2017-60, př. 1b, RK-16-2017-60, př. 1c.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 5. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-60.doc, RK-16-2017-60, př. 1, RK-16-2017-60, př. 1a, RK-16-2017-60, př. 1b, RK-16-2017-60, př. 1c

47. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2017
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a P. Tulis, úředník na úseku rozpočtu a financování, předložili radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0841/16/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2017.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. května 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-47.doc, RK-16-2017-47, př. 1

48. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací za období od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách zadaných v 1. čtvrtletí 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0842/16/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v 1. čtvrtletí roku 2017 dle materiálu RK-16-2017-48, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v 1. čtvrtletí roku 2017 dle materiálu RK-16-2017-48, př. 2;
 • informaci o průběhu čerpání DNS dle materiálu RK-16-2017-48.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-48.doc, RK-16-2017-48, př. 1, RK-16-2017-48, př. 2

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0843/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 500 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0004530 z kapitoly Evropské projekty;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina po ukončení činností dle materiálu RK-16-2017-49, př. 1 předložit zprávu o provedených službách.
odpovědnost: OAPŘ, OSV
termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-49.doc, RK-16-2017-49, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 50, 51 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

50. Havarijní pojištění vozidla Dětského domova, Budkov 1
Usnesení 0844/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 30. 5. 2017 do 31. 12. 2017 pro vozidlo Dětského domova, Budkov 1 starší 10 let - Renault Trafic registrační značky 2J9 5244.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, Dětský domov, Budkov 1
termín: 30. května 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-50.doc, RK-16-2017-50, př. 1

51. Havarijní pojištění vozidla Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
Usnesení 0845/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2019 pro vozidlo Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov starší 10 let - Ford Transit registrační značky 2J9 8313.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
termín: 31. května 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-51.doc, RK-16-2017-51, př. 1

52. Poskytnutí dotací dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotace na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0846/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 416 000 Kč na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé dle materiálu RK-16-2017-52, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-16-2017-52, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-52.doc, RK-16-2017-52, př. 1, RK-16-2017-52, př. 2

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava a Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0847/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 50 000 Kč u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992, na pokrytí nákladů spojených s realizací krajského kola soutěže Enersol (§ 3421);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 100 000 Kč u Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, IČO 14450470, na pokrytí nákladů spojených s realizací celostátního kola soutěže Enersol (§ 3421).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: červen 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-53.doc, RK-16-2017-53, př. 1, RK-16-2017-53, př. 2

54. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, požádali radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0848/16/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-16-2017-54, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-54.doc, RK-16-2017-54, př. 1

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0849/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (§ 3127 Střední školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 375 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 Střední školy o částku 375 000 Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů Odvod z fondu investic o částku 375 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 375 000 Kč Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 na pokrytí odpisů zhodnoceného majetku dle materiálu RK-16-2017-55;
ukládá
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč ve výši 375 000 Kč dle materiálu RK-16-2017-55;
 • ředitelce Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 375 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
termín: do 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-55.doc

56. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotace na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0850/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-56.doc, RK-16-2017-56, př. 1, RK-16-2017-56, př. 2, RK-16-2017-56, př. 3, RK-16-2017-56, př. 4, RK-16-2017-56, př. 5, RK-16-2017-56, př. 6

57. Projekt Gastroakademie - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem podpory realizace projektu Gastroakademie. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0851/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz školám na realizaci projektu Gastroakademie v celkové výši 26 343 Kč dle materiálu RK-16-2017-57, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: červen 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2017-57.doc, RK-16-2017-57, př. 1

61. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 16/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 15. 5. 2017, v 7:30 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jana Fialová, MBA               …..………………………………….……


Ing. Jana Fischerová, CSc.               …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 16/2017 dne 2. 5. 2017.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 2. 5. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz