Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 13/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 13/2017, které se konalo dne 11. 4. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 12/2017
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 11. 4. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost P. Pacala.
K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 12/2017
 2. Prezentace Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2017 v Nitře - ceny hejtmana Kraje Vysočina za nejzajímavější žákovský výrobek
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 4. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku a návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku - Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
 5. Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2017
 7. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč - změna závazných ukazatelů
 9. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Hotelovou školu Světlá a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí
 10. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 11. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 12. Soutěž S Vysočinou do Evropy - ocenění finalistů 8. ročníku soutěže a uzavření smlouvy o zájezdu
 13. Souhlas s nabytím daru z veřejné sbírky pro Dětský domov, Senožaty 199
 14. Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2016 - dary oceněným
 15. Zřízení Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, jmenování předsedy a členů komise
 16. Jmenování odborné komise dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017
 17. Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Dohoda o praktické stáži
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu, Svazu důchodců ČR a Moravskoslezskému svazu vojenských táborů nucených prací
 19. Poskytnutí daru vítězům krajské ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2016
 20. Žádost o podporu celovečerního filmu Chvilky
 21. Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na akci Obnova a údržba značených pěších turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2017
 22. Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 23. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
 25. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
 26. Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina - poskytnutí věcného daru
 27. Zpráva o udržitelnosti projektu Zdraví bez hranic
 28. Monitorovací zpráva k projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
 29. Informace o výsledcích Veřejného Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2016 porovnané se sociologickým průzkumem
 30. Změna kontaktní osoby v projektech Kraje Vysočina v rámci OPŽP 2014 -2020
 31. Souhlas s převodem nemovitostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 32. Nominace aktivit Kraje Vysočina na ceny SDGs (Cílů udržitelného rozvoje)
 33. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 34. Žádosti o prodloužení termínu realizace projektu - Kotlíkové dotace
 35. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 36. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 37. Souhlas s nákupem věci na splátky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 38. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 39. Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 40. Schválení podání žádosti o dotaci v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2017
 41. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí vratky finančních prostředků od partnerů projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
 42. Příprava projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
 43. Návrh na schválení řádné účetní závěrky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2016, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
 44. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028
 45. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/360 Oslavička - Rudíkov, PD
 46. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba, PD
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu
 48. Koupě pozemku a vzdání se předkupního práva v k. ú. a obci Hodíškov
 49. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou
 50. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Třebíč - přístavba učeben
 51. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
 52. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/4036 Brtnička - Opatov
 53. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Chotěboř po stavební akci II/345 Chotěboř - průtah, část II.
 54. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice II/112 Telč - Želetava
 55. Darování pozemku v k. ú. a obci Horní Radslavice
 56. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 57. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 58. Smlouva zakládající právo provést stavbu pro akci Transformace Domova Kamélie Křižanov II
 59. Darování pozemků v k. ú. Jiřice u Humpolce
 60. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 - 2023
 61. Evropský kongres lesní pedagogiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 62. Rozprava členů rady
Usnesení 0622/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 11. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 12/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Prezentace Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2017 v Nitře - ceny hejtmana Kraje Vysočina za nejzajímavější žákovský výrobek
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu poskytnout věcné dary vítězům žákovské soutěže o nejzajímavější výrobek s názvem „Top produkt“. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0623/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dva věcné dary vítězům žákovské soutěže o nejzajímavější výrobek s názvem „Top produkt“ na výstavě Mladý tvorca 2017 v Nitře dle materiálu RK-13-2017-02, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 14. duben 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-02.doc, RK-13-2017-02, př. 1

03. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0624/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 777 066 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkové organizaci o částku 1 777 066 Kč na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-13-2017-03.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-03.doc

04. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku a návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku - Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0625/13/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením kopírovacího stroje Develop D2350 pořízeného v roce 2000, inventární číslo 12482, pořizovací cena 106 205 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií, Střední zdravotnickou školou, Střední odbornou školou služeb a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu RK-13-2017-04;
 • s bezúplatným převodem nepotřebného majetku Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava:
  • serveru Fujitsu Primergy TX 150 pořízený v roce 2009, inventární číslo 12812, pořizovací cena 100 162,30 Kč a zůstatková cena 22 520,30 Kč Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod;
  • serveru Fujitsu Primergy TX 150 pořízený v roce 2009, inventární číslo 12813, pořizovací cena 100 162,30 Kč a zůstatková cena 24 190,30 Kč Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou;
  • serveru Fujitsu Primergy TX 150 pořízený v roce 2009, inventární číslo 12814, pořizovací cena 100 162,30 Kč a zůstatková cena 24 190,30 Kč Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč,
dle materiálu RK-13-2017-04.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelky a ředitelé Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou a Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-04.doc

05. Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0626/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3133 -Dětské domovy o částku 164 681 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 164 681 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284, IČO 60418371 o částku 164 681 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s řešením havarijní situace kanalizační přípojky.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-05.doc

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0627/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 39 357 990 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2017 dle materiálu RK-13-2017-06, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-06.doc, RK-13-2017-06, př. 1

07. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0628/13/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-13-2017-07, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia Třebíč
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-07.doc, RK-13-2017-07, př. 1

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0629/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3127 Střední školy o částku 155 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409  Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 155 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699, o částku 155 000 Kč na úhradu zvýšených nákladů na energie v nové tělocvičně dle materiálu RK-13-2017-08.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-08.doc

09. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Hotelovou školu Světlá a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro uvedenou školu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0630/13/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-13-2017-09, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-09.doc, RK-13-2017-09, př. 1

10. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0631/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-10.doc, RK-13-2017-10, př. 1, RK-13-2017-10, př. 2, RK-13-2017-10, př. 3, RK-13-2017-10, př. 4

11. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0632/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-11.doc, RK-13-2017-11, př. 1, RK-13-2017-11, př. 2, RK-13-2017-11, př. 3, RK-13-2017-11, př. 4, RK-13-2017-11, př. 5

12. Soutěž S Vysočinou do Evropy - ocenění finalistů 8. ročníku soutěže a uzavření smlouvy o zájezdu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0633/13/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o upravených nákladech finálového dne 8. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-13-2017-12, př. 1;
 • informaci o využitelnosti nakoupených flash disků v hodnotě cca 1 000 Kč dle materiálu RK-13-2017-12;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zájezdu pro finalisty 8. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy, kteří se umístili na 1. - 3. místě, dle materiálu RK-13-2017-12, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. července 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-12.doc, RK-13-2017-12, př. 1, RK-13-2017-12, př. 2

13. Souhlas s nabytím daru z veřejné sbírky pro Dětský domov, Senožaty 199
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu souhlasit s nabytím daru pro Dětský domov, Senožaty. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0634/13/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s nabytím daru pro Dětský domov, Senožaty 199, IČO 70844330 ve výši výtěžku veřejné sbírky konané spolkem HC Lední medvědi Pelhřimov z.s. dle rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o konání veřejné sbírky č.j. KUJI 23514/2017 ze dne 23. 3. 2017.
odpovědnost: OE, OŠMS
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-13.doc

14. Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2016 - dary oceněným
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje návrh poskytnout dary vítězům soutěže „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0635/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dary organizacím dle specifikace uvedené v materiálu RK-13-2017-14, př. 1 a dle vzoru smlouvy, který je uveden v materiálu RK-13-2017-14, př. 2.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-14.doc, RK-13-2017-14, př. 1, RK-13-2017-14, př. 2, RK-13-2017-14, př. 3

15. Zřízení Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, jmenování předsedy a členů komise
J. Běhounek sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu zřídit Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany a jmenovat předsedu a členy komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0636/13/2017/RK
Rada kraje
zřizuje
Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany;
jmenuje
předsedu a členy komise dle materiálu RK-13-2017-15, př. 1, s účinností od 11. 4. 2017.
odpovědnost: OSH
termín: 11. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-15.doc, RK-13-2017-15, př. 1, RK-13-2017-15, př. 2

16. Jmenování odborné komise dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh jmenovat odbornou komisi na posuzování žádostí obcí o dotaci na akceschopnost jednotek požární ochrany v roce 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0637/13/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
odbornou komisi dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017 ve složení:
 • Předseda Mgr. Tomáš Martinec, předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina;
 • Člen Ing. Bc. Pavel Dvořák, Krajský úřad Kraje Vysočina;
 • Člen plk. Ing. Libor Hanuška, HZS Kraje Vysočina;
 • Člen mjr. Ing. Vladimír Pecka, HZS Kraje Vysočina;
 • Člen Jan Slámečka, starosta KSH SDH Kraje Vysočina;
 • Člen plk. Ing. Jiří Hörner, KSH SDH Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 25. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-16.doc

17. Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Dohoda o praktické stáži
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, sdělila radě kraje bližší informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0638/13/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-17.doc, RK-13-2017-17, př. 1, RK-13-2017-17, př. 2, RK-13-2017-17, př. 3

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu, Svazu důchodců ČR a Moravskoslezskému svazu vojenských táborů nucených prací
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. V průběhu jednání odešel J. Pavlík. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0639/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary subjektům dle materiálu RK-13-2017-18, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-13-2017-18, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo o částku 80 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 80 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-18.doc, RK-13-2017-18, př. 1, RK-13-2017-18, př. 2, RK-13-2017-18, př. 3

19. Poskytnutí daru vítězům krajské ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2016
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel J. Pavlík, odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0640/13/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 11. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-19.doc, RK-13-2017-19, př. 1

V průběhu jednání přišla J. Fialová. K bodům 27, 28, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

27. Zpráva o udržitelnosti projektu Zdraví bez hranic
Usnesení 0641/13/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-13-2017-27, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-13-2017-27, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-27.doc, RK-13-2017-27, př. 1

28. Monitorovací zpráva k projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
Usnesení 0642/13/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-13-2017-28, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-13-2017-28, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-28.doc, RK-13-2017-28, př. 1

29. Informace o výsledcích Veřejného Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2016 porovnané se sociologickým průzkumem
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o výsledcích Veřejného fóra Kraje Vysočina 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0643/13/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o výsledcích Veřejného fóra Kraje Vysočina 2016 ve srovnání s výsledky sociologického průzkumu dle materiálu RK-13-2017-29, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s odbory krajského úřadu, které mají oborové oblasti ve své gesci, pracovat na návrzích řešení problémů uvedených v materiálu RK-13-2017-29, př. 1 a o výsledcích informovat Radu Kraje Vysočina před konáním dalšího Veřejného fóra Kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-29.doc, RK-13-2017-29, př. 1

30. Změna kontaktní osoby v projektech Kraje Vysočina v rámci OPŽP 2014 -2020
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zdůvodnila radě kraje předložený návrh na změnu kontaktní osoby v projektech Kraje Vysočina v rámci OPŽP 2014 -2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0644/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
znění plných mocí dle materiálu RK-13-2017-30, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-30.doc, RK-13-2017-30, př. 1

K bodům 31, 33, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

31. Souhlas s převodem nemovitostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Usnesení 0645/13/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s darováním ˝ nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.2111 za podmínek uvedených v materiálu RK-13-2017-31, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-31.doc, RK-13-2017-31, př. 1, RK-13-2017-31, př. 2, RK-13-2017-31, př. 3

33. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Usnesení 0646/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-13-2017-33, př. 5 a RK-13-2017-33, př. 6.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-33.doc, RK-13-2017-33, př. 1, RK-13-2017-33, př. 2, RK-13-2017-33, př. 3, RK-13-2017-33, př. 4, RK-13-2017-33, př. 5, RK-13-2017-33, př. 6, RK-13-2017-33, př. 7

32. Nominace aktivit Kraje Vysočina na ceny SDGs (Cílů udržitelného rozvoje)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o nominaci čtyř aktivit Kraje Vysočina na ceny SDGs. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0647/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nominovat aktivity Kraje Vysočina uvedené v materiálu RK-13-2017-32 na ceny SDGs.
odpovědnost: ORR
termín: 16. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-32.doc

34. Žádosti o prodloužení termínu realizace projektu - Kotlíkové dotace
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu rozhodnout o žádostech o změnu Smluv o poskytnutí dotace v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0648/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nevyhovět žádostem o změnu Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-13-2017-34, př. 3 a RK-13-2017-34, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-34.doc, RK-13-2017-34, př. 1, RK-13-2017-34, př. 2, RK-13-2017-34, př. 3, RK-13-2017-34, př. 4, RK-13-2017-34, př. 5

20. Žádost o podporu celovečerního filmu Chvilky
J. Fischerová seznámila radu kraje s žádostí společnosti Fog´n´Desire Films o finanční podporu na připravovaný celovečerní film s názvem „Chvilky“. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0649/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z rozpočtu roku 2019 společnosti Fog´n´Desire Films s. r. o., Voroněžská 24, Praha 10, IČO: 27583341, na realizaci akce celovečerní film „Chvilky“ dle materiálu RK-13-2017-20, př. 2upr1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-13-2017-20, př. 2upr1;
ukládá
odboru sekretariátu hejtmana zapracovat do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Zastupitelstvo kraje finanční prostředky na poskytnutí dotace dle materiálu RK-13-2017-20, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-20.doc, RK-13-2017-20, př. 1, RK-13-2017-20, př. 2

21. Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na akci Obnova a údržba značených pěších turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2017
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout Klubu českých turistů dotaci na údržbu značených pěších turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0650/13/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Klubu českých turistů, se sídlem Revoluční 1056/8a, 110 00 Praha, IČO 00505609, ve výši 220 000 Kč dle materiálu RK-13-2017-21, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-13-2017-21, př. 2.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-21.doc, RK-13-2017-21, př. 1, RK-13-2017-21, př. 2

22. Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0651/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-13-2017-22, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-13-2017-22, př. 5;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-13-2017-22, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-13-2017-22, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-13-2017-22, př. 6;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-13-2017-22, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-22.doc, RK-13-2017-22, př. 1, RK-13-2017-22, př. 2, RK-13-2017-22, př. 3, RK-13-2017-22, př. 4, RK-13-2017-22, př. 5, RK-13-2017-22, př. 6

23. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0652/13/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-13-2017-23, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-23.doc, RK-13-2017-23, př. 1

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0653/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve  výši 90 000 Kč určenou pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě v rámci programu „Kulturní aktivity“ na realizaci projektu „Vlákna, klubka, tkaniny“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě o částku 90 000 Kč určenou na realizaci projektu „Vlákna, klubka, tkaniny“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-24.doc

25. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením dvou dlouhodobých smluv o výpůjčce za účelem výstavním. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0654/13/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálů RK-13-2017-25, př. 1 a RK-13-2017-25, př. 2, a to na dobu určitou do 30. 4. 2022.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 21. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-25.doc, RK-13-2017-25, př. 1, RK-13-2017-25, př. 2

26. Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina - poskytnutí věcného daru
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnil radě kraje návrh poskytnout věcné dary nositelům titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0655/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcné dary nositelům titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina dle materiálů RK-13-2017-26, př. 1, RK-13-2017-26, př. 2 a RK-13-2017-26, př. 3.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-26.doc, RK-13-2017-26, př. 1, RK-13-2017-26, př. 2, RK-13-2017-26, př. 3, RK-13-2017-26, př. 4, RK-13-2017-26, př. 5

35. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0656/13/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-13-2017-35, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 21. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-35.doc, RK-13-2017-35, př. 1

36. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0657/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-13-2017-36, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, způsobem uvedeným v materiálu RK-13-2017-36, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-36.doc, RK-13-2017-36, př. 1

37. Souhlas s nákupem věci na splátky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s pořízením 2 sanitních vozů na splátky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0658/13/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s pořízením 2 sanitních vozidel formou nákupu na splátky Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, dle materiálů RK-13-2017-37, př. 1 a RK-13-2017-37, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 11. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-37.doc, RK-13-2017-37, př. 1, RK-13-2017-37, př. 2, RK-13-2017-37, př. 3

38. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s žádostí Nemocnice Nové Město na Moravě o udělení souhlasu s uzavřením nové smlouvy o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a. s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0659/13/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-38.doc, RK-13-2017-38, př. 1, RK-13-2017-38, př. 2, RK-13-2017-38, př. 3, RK-13-2017-38, př. 4, RK-13-2017-38, př. 5, RK-13-2017-38, př. 6, RK-13-2017-38, př. 7

39. Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0660/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522  Ostatní nemocnice, položka 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné placené Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 639 790 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 528 750 Kč určenou pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 528 750 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace, položky 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 DPH placená krajem) vyplývající z nájemného placeného Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, o částku 111 040 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava příspěvkové organizace
termín: 11. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-39.doc, RK-13-2017-39, př. 1

40. Schválení podání žádosti o dotaci v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2017
Ze zasedání se omluvila J. Fialová. V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0661/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
podání žádosti, včetně souvisejících příloh, o dotaci v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2017, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí, dle materiálů RK-13-2017-40, př. 1 a RK-13-2017-40, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-13-2017-40, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí podání žádosti o dotaci v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2017, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.
odpovědnost: OSV
termín: 14. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-40.doc, RK-13-2017-40, př. 1, RK-13-2017-40, př. 2

41. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí vratky finančních prostředků od partnerů projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0662/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratku finančních prostředků od partnerů projektu ve výši 32 600 Kč určenou na další realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-41.doc

42. Příprava projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0663/13/2017/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí a odboru školství, mládeže a sportu zpracování projektové žádosti dle výzvy č. 30_17_007.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor školství, mládeže a sportu
termín: 23. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-42.doc

43. Návrh na schválení řádné účetní závěrky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2016, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit řádnou účetní závěrku uvedené příspěvkové organizace za rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0664/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • řádnou účetní závěrku předloženou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za rok 2016 v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a do fondu odměn dle materiálu RK-13-2017-43, př. 2;
ukládá
řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 dle materiálu RK-13-2017-43, př. 2;
souhlasí
s převodem částky 3 625 284,84 Kč z rezervního fondu do fondu investic Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace z důvodu zajištění finančního pokrytí investičních výdajů v souladu se sestavovaným finančním plánem na rok 2017;
bere na vědomí
zprávu o činnosti a výsledku hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2016 dostupné na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.
odpovědnost: ODSH, ředitel KSÚSV
termín: do 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-43.doc, RK-13-2017-43, př. 1, RK-13-2017-43, př. 2

44. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0665/13/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-13-2017-44, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-13-2017-44, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-44.doc, RK-13-2017-44, př. 1, RK-13-2017-44, př. 2

45. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/360 Oslavička - Rudíkov, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0666/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky „II/360 Oslavička - Rudíkov, PD“ dle materiálu
RK-13-2017-45, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO 42767377, jehož nabídka byla v souladu s materiálem RK-13-2017-45, př. 1 vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek a zároveň splnila podmínky pro účast;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit v souladu se zákonem oznámení o výběru dodavatele a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-45.doc, RK-13-2017-45, př. 1, RK-13-2017-45, př. 2

46. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0667/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba, PD“ dle materiálu RK-13-2017-46, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha, IČO: 26475081, jehož nabídka byla v souladu s materiálem
RK-13-2017-46, př. 1 vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení o výběru dodavatele v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-46.doc, RK-13-2017-46, př. 1, RK-13-2017-46, př. 2

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0668/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 19 700 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 19 700 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu „Zdravotnické technologie a vybavení, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001356“ dle materiálu RK-13-2017-47, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 19 700 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektu „Zdravotnické technologie a vybavení, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001356“;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálu RK-13-2017-47, př. 1 předložit zprávu o provedených službách.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2024
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-47.doc, RK-13-2017-47, př. 1

K bodům 48, 49, 51, 53 57, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

48. Koupě pozemku a vzdání se předkupního práva v k. ú. a obci Hodíškov
Usnesení 0669/13/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-48.doc, RK-13-2017-48, př. 1, RK-13-2017-48, př. 2

49. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou
Usnesení 0670/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Světlé dle materiálu RK-13-2017-49, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Světlé, se sídlem Nová Ves u Světlé č. 5, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ 651 97 887, v rozsahu dle materiálu RK-13-2017-49, př. 1;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou z vlastnictví obce Nová Ves u Světlé do vlastnictví Kraje Vysočina, v rozsahu dle materiálu RK-13-2017-49, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-49.doc, RK-13-2017-49, př. 1, RK-13-2017-49, př. 2, RK-13-2017-49, př. 3, RK-13-2017-49, př. 3a, RK-13-2017-49, př. 3b

51. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
Usnesení 0671/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-13-2017-51, př. 2;
rozhoduje
vybrat STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč, IČO 262 27 525 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“;
ukládá
odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-51.doc, RK-13-2017-51, př. 1, RK-13-2017-51, př. 2, RK-13-2017-51, př. 3

53. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Chotěboř po stavební akci II/345 Chotěboř - průtah, část II.
Usnesení 0672/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř v rozsahu dle materiálu RK-13-2017-53, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř v rozsahu dle materiálu RK-13-2017-53, př. 1;
 • rozhodnout nabýt darem pozemky z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina, v rozsahu dle materiálu RK-13-2017-53, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-53.doc, RK-13-2017-53, př. 1, RK-13-2017-53, př. 2, RK-13-2017-53, př. 3, RK-13-2017-53, př. 3a

54. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice II/112 Telč - Želetava
Usnesení 0673/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s Povodím Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Brno o možnostech majetkoprávního vypořádání části pozemku par. č. 59/21 v k. ú. Zvolenovice nově dle GPL č. 76-124/2016 označeného jako par. č. 59/31;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-13-2017-54, př. 1 z vlastnictví obce Zvolenovice a městyse Nová Říše do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu a cenu dle materiálů RK-13-2017-54, př. 2 a RK-13-2017-54, př. 3 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-54.doc, RK-13-2017-54, př. 1, RK-13-2017-54, př. 2, RK-13-2017-54, př. 3, RK-13-2017-54, př. 4, RK-13-2017-54, př. 5

55. Darování pozemku v k. ú. a obci Horní Radslavice
Usnesení 0674/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 1667/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 697 m2 v k. ú. a obci Horní Radslavice, odděleného geometrickým plánem č. 155-131/2016 z pozemku par. č. 1667/2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Radslavice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1667/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 697 m2 v k. ú. a obci Horní Radslavice, oddělený geometrickým plánem č. 155-131/2016 z pozemku par. č. 1667/2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Radslavice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-55.doc, RK-13-2017-55, př. 1, RK-13-2017-55, př. 1a

56. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0675/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-13-2017-56, př. 1 a RK-13-2017-56, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-56.doc, RK-13-2017-56, př. 1, RK-13-2017-56, př. 2

57. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0676/13/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-13-2017-57, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-13-2017-57, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-13-2017-57, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-57.doc, RK-13-2017-57, př. 1

50. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Třebíč - přístavba učeben
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0677/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Gymnázium Třebíč přístavba učeben“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-13-2017-50, př. 1;
schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-13-2017-50, př. 2;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-13-2017-50, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-50.doc, RK-13-2017-50, př. 1, RK-13-2017-50, př. 2, RK-13-2017-50, př. 3, RK-13-2017-50, př. 4

52. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/4036 Brtnička - Opatov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o majetkoprávním vypořádání pozemků v k. ú. Brtnička. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0678/13/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. Brtnička v rozsahu dle materiálu RK-13-2017-52, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv za cenu 100 Kč/m2;
 • nabýt darem do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. Brtnička v rozsahu dle materiálu RK-13-2017-52, př. 2 z vlastnictví obce Brtnička, se sídlem Brtnička č. 10, 675 27, IČ 003 76 396.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-52.doc, RK-13-2017-52, př. 1, RK-13-2017-52, př. 2, RK-13-2017-52, př. 3, RK-13-2017-52, př. 3a, RK-13-2017-52, př. 4

58. Smlouva zakládající právo provést stavbu pro akci Transformace Domova Kamélie Křižanov II
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu v rámci akce „Transformace Domova Kamélie Křižanov II“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0679/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s městem Žďár nad Sázavou na straně vlastníka dotčeného pozemku a Krajem Vysočina na straně investora smlouvu zakládající právo provést stavbu pro rozšíření stávajících vjezdů o výměře 35 m2 v rozsahu materiálu RK-13-2017-58, př. 1, které se nacházejí na nově utvořeném pozemku par. č. 774/92 orná o výměře 169 m2 v k. ú. Zámek Žďár, dle geometrického plánu č. 837-119/2016.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-58.doc, RK-13-2017-58, př. 1

59. Darování pozemků v k. ú. Jiřice u Humpolce
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje převést darem pozemky v k. ú. Jiřice u Humpolce z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Jiřice. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0680/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků par. č. 1431/10 ost. plocha, silnice o výměře 12 m2, par. č. 1431/40 - ost. plocha, silnice o výměře 25 m2, par. č. 1431/46 - ost. plocha, silnice o výměře 7 m2, par. č. 1431/50 - ost. plocha, silnice o výměře 8 m2, par. č. 1431/51 ost. plocha, silnice o výměře 10 m2 a dále o id. ˝ pozemků par. č. 1431/43 - ost. plocha, silnice o výměře 165 m2 a par. č. 1431/49 - ost. plocha, silnice o výměře 111 m2 v k. ú. Jiřice u Humpolce z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Jiřice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1431/10 ost. plocha, silnice o výměře 12 m2, par. č. 1431/40 - ost. plocha, silnice o výměře 25 m2, par. č. 1431/46 - ost. plocha, silnice o výměře 7 m2, par. č. 1431/50 - ost. plocha, silnice o výměře 8 m2, par. č.1431/51 ost. plocha, silnice o výměře 10 m2  a dále o id. ˝ pozemků par. č. 1431/43 - ost. plocha, silnice o výměře 165 m2 a par. č. 1431/49 - ost. plocha, silnice o výměře 111 m2 v k. ú. Jiřice u Humpolce z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Jiřice.
odpovědnost: OM
termín: 20. června 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-59.doc, RK-13-2017-59, př. 1

60. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 - 2023
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0681/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 - 2023“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-13-2017-60, př. 1;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 - 2023“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-13-2017-60, př. 2;
ukládá
Odboru životního prostředí a zemědělství a Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 - 2023“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem.
odpovědnost: OŽPZ, ORR
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-60.doc, RK-13-2017-60, př. 1, RK-13-2017-60, př. 2, RK-13-2017-60, př. 3

61. Evropský kongres lesní pedagogiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0682/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1039  Ostatní záležitosti lesního hospodářství o částku 250 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 250 000 Kč na finanční krytí akce Evropský kongres lesní pedagogiky.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2017-61.doc, RK-13-2017-61, př. 1

62. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 13/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 18. 4. 2017, v 7:30 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Ing. Jana Fischerová, CSc.        ……...……………………………………


Mgr. Pavel Franěk               …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 13/2017 dne 11. 4. 2017.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 11. 4. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz