Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 13/2017 - 11.04.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Prezentace Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2017 v Nitře - ceny hejtmana Kraje Vysočina za nejzajímavější žákovský výrobek
03Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
04Návrh na vyřazení nepotřebného majetku a návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku - Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
05Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
06Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2017
07Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
08Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč - změna závazných ukazatelů
09Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Hotelovou školu Světlá a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí
10Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
11Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
12Soutěž S Vysočinou do Evropy - ocenění finalistů 8. ročníku soutěže a uzavření smlouvy o zájezdu
13Souhlas s nabytím daru z veřejné sbírky pro Dětský domov, Senožaty 199
14Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2016 - dary oceněným
15Zřízení Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, jmenování předsedy a členů komise
16Jmenování odborné komise dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017
17Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Dohoda o praktické stáži
18Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu, Svazu důchodců ČR a Moravskoslezskému svazu vojenských táborů nucených prací
19Poskytnutí daru vítězům krajské ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2016
20Žádost o podporu celovečerního filmu Chvilky
21Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na akci Obnova a údržba značených pěších turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2017
22Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
23Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
25Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
26Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina - poskytnutí věcného daru
27Zpráva o udržitelnosti projektu Zdraví bez hranic
28Monitorovací zpráva k projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
29Informace o výsledcích Veřejného Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2016 porovnané se sociologickým průzkumem
30Změna kontaktní osoby v projektech Kraje Vysočina v rámci OPŽP 2014 -2020
31Souhlas s převodem nemovitostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
32Nominace aktivit Kraje Vysočina na ceny SDGs (Cílů udržitelného rozvoje)
33Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
34Žádosti o prodloužení termínu realizace projektu - Kotlíkové dotace
35Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
36Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
37Souhlas s nákupem věci na splátky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
38Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
39Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
40Schválení podání žádosti o dotaci v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2017
41Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí vratky finančních prostředků od partnerů projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
42Příprava projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
43Návrh na schválení řádné účetní závěrky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2016, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
44Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028
45Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/360 Oslavička - Rudíkov, PD
46Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba, PD
47Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu
48Koupě pozemku a vzdání se předkupního práva v k. ú. a obci Hodíškov
49Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou
50Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Třebíč - přístavba učeben
51Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
52Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/4036 Brtnička - Opatov
53Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Chotěboř po stavební akci II/345 Chotěboř - průtah, část II.
54Majetkoprávní vypořádání stavby silnice II/112 Telč - Želetava
55Darování pozemku v k. ú. a obci Horní Radslavice
56Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
57Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
58Smlouva zakládající právo provést stavbu pro akci Transformace Domova Kamélie Křižanov II
59Darování pozemků v k. ú. Jiřice u Humpolce
59upr1Darování pozemků v k. ú. Jiřice u Humpolce
60Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 - 2023
61Evropský kongres lesní pedagogiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz