Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 13/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 13/2007, které se konalo dne 10. 4. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení
Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 10. 4. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil. Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 34. Žádost obce Slavičky o zajištění zpracování analýzy rizik na skládku odpadů v k. ú. Pozďátky do programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení
 2. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 3. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 4. Severojižní propojení kraje Vysočina, informace o přímém zadání veřejné zakázky a o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo
 5. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 6. Soutěž stavba Vysočiny, návrh na přihlášení staveb do soutěže
 7. Zrušení věcných břemen v k. ú. Oslavice
 8. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 9. Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská"
 10. Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí - k. ú. a obec Pelhřimov
 11. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
 12. Návrh na finanční podporu kraje připojení dálničních oddělení policie do sítě Ředitelství silnic a dálnic ČR
 13. Návrh nařízení rady kraje, kterým se mění nařízení č. 2/2006 k vydání požárního poplachového plánu kraje
 14. Návštěva vedoucích pracovníků z Úřadu Nitranského samosprávného kraje (Slovensko) v kraji Vysočina
 15. FOND VYSOČINY - porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu FV 006/91/05
 16. FOND VYSOČINY - nedodržení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu FV 022/119/05
 17. Návrh rozpočtového opatření - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro projekt kraje Vysočina "Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina"
 18. Větrný zámek na Křemešníku - nabídka na odkoupení objektu do majetku kraje Vysočina
 19. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce s úřadem Regionální rady
 20. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
 21. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
 24. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací kapitoly Školství - schválení výsledku hospodaření za rok 2006
 25. Zpráva o stavu vyúčtování za zrušené příspěvkové organizace Školní statek Jihlava, Školní statek Havlíčkův Brod a Školní statek Třebíč k datu 31. 12. 2006 a informace o přiměřeném vypořádání v penězích za akcie zaniklé společnosti Agroslužby Havlíčkův Bro
 26. Grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - úprava dokumentace
 27. Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 - úprava dokumentace
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 30. Navýšení počtu zaměstnanců kraje
 31. Volba člena Dopravní komise Rady kraje Vysočina
 32. Zrušení usnesení zastupitelstva kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 33. Návrh zpracování Analytické části dokumentu Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 - 2010 a doporučení opatření pro Akční plán dokumentu Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 – 2010
 34. Žádost obce Slavičky o zajištění zpracování analýzy rizik na skládku odpadů v k. ú. Pozďátky
 35. Rozprava členů rady
Usnesení 0481/13/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 10. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Připomínky k zápisu ze zasedání rady kraje č. 12/2007 budou projednány na příštím zasedání rady kraje.

12. Návrh na finanční podporu kraje připojení dálničních oddělení policie do sítě Ředitelství silnic a dálnic ČR
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámili radu kraje s předloženým návrhem na finanční podporu ŘSD. V. Kodet podal krátký komentář k navrhovanému finančnímu příspěvku. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0482/13/2007/RK
Rada kraje
podporuje
poskytnutí dotace Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390 (dále jen "ŘSD") na zřízení připojení dálničních oddělení Policie České republiky s působností na území kraje Vysočina k videoserveru ŘSD dle materiálu RK-13-2007-12, př. 4;
ukládá
hejtmanovi kraje Vysočina a odboru sekretariátu hejtmana zjistit možnosti spolufinancování ze strany ŘSD a Policie ČR.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-12.doc, RK-13-2007-12, př. 1, RK-13-2007-12, př. 2, RK-13-2007-12, př. 3, RK-13-2007-12, př. 4

02. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu schválit dodatek Zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0483/13/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 101 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-13-2007-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-02.doc, RK-13-2007-02, př. 1

03. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh darovat pozemek v k. ú. a obci Havlíčkův Brod do vlastnictví města. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0484/13/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci, původ EN par. č. 1967/2-jiná plocha o výměře 162 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek vedený v zjednodušené evidenci, původ EN par. č. 1967/2-jiná plocha o výměře 162 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-03.doc

04. Severojižní propojení kraje Vysočina, informace o přímém zadání veřejné zakázky a o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky hodnocení níže uvedené zakázky, která byla rozhodnutím náměstka hejtmana zadána vybranému uchazeči. V průběhu jednání přišel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0485/13/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí náměstka hejtmana Václava Kodeta o přímém zadání veřejné zakázky "Severojižní propojení kraje Vysočina - 2" a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Severojižní propojení kraje Vysočina" s dodavatelem DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r. o., Masarykovo náměstí 5, Ostrava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. dubna 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-04.doc

05. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu darovat části uvedených pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0486/13/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem díl "b" o výměře 316 m2 pozemku par. č. 864/1, díl "c" o výměře 1177 m2 pozemku par. č. 864/2, oba díly sloučené do nově vzniklého pozemku st. par. č. 2303 - zast. plocha, občanská vybavenost o výměře 1493 m2, pozemek par. č. 864/11 - ost. plocha, manipulační o výměře 35 m2, par. č. 864/12 - travní porost o výměře 490 m2 a par. č. 864/2 - ost. plocha, manipulační o výměře 530 m2, všechny díly a pozemky vzniklé dle GP č. 1777-121/2006, z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: -- květen 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-05.doc

06. Soutěž stavba Vysočiny, návrh na přihlášení staveb do soutěže
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu přihlásit do soutěže Stavba Vysočiny 2006 níže uvedené stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0487/13/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
přihlásit stavby dle materiálu RK-13-2007-06, př. 1 do soutěže Stavba Vysočiny 2006, kategorie A1 - Stavby občanské vybavenosti, B1 - Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské;
schvaluje
úhradu presentačního poplatku z Kapitoly nemovitý majetek, položka Výdaje spojené s majetkem kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. dubna 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-06.doc, RK-13-2007-06, př. 1

07. Zrušení věcných břemen v k. ú. Oslavice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh smlouvy o zrušení věcných břemen v k. ú. Oslavice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0488/13/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zrušení věcných břemen s povinným P & L, spol. s r. o. pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-13-2007-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-07.doc, RK-13-2007-07, př. 1

08. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0489/13/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s oprávněným na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-13-2007-08, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-08.doc, RK-13-2007-08, př. 1

09. Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledkem veřejné zakázky na stavební práce výše uvedené stavby. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0490/13/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská" dle materiálu RK-13-2007-09, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče COLAS CZ, a.s., Kolbenova 259, 198 21 Praha 9, IČ 26177005 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na stavbu "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská";
ukládá
odboru majetkovému zajistit prostřednictvím koordinátora zadávacího řízení oznámení výsledku zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-09.doc

10. Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí - k. ú. a obec Pelhřimov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení záměr prodat nemovitosti domova mládeže v Pelhřimově. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0491/13/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr prodat budovu č.p. 900 stojící na pozemku par. č. 2673/11, pozemek par. č. 2673/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 528 m2 a pozemek par. č. 2673/73 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3077 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-10.doc

11. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky hodnocení níže uvedených zakázek, které byly rozhodnutím člena rady kraje pro oblast financí a majetku zadány vybraným uchazečům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0492/13/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí člena rady pro oblast financí a majetku Miroslava Houšky o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce na akce:
 • ÚSP Věž - Oprava střechy a stropu uchazeči STAVOKOMP SERVICE s. r. o., Havlíčkův Brod, Bělohradská 119;
 • Obchod. akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod -Rekonstrukce kotelny uchazeči MEGATOP s. r. o., Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1148/16;
 • SOUT Chotěboř - Rekonstrukce sociálního zařízení dílen uchazeči Vratislav Turenič - INKLEZ, Havlíčkův Brod, Suchá 191.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-11.doc

13. Návrh nařízení rady kraje, kterým se mění nařízení č. 2/2006 k vydání požárního poplachového plánu kraje
J. Murárik, vedoucí oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, referent oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, upřesnili radě kraje úpravy předloženého návrhu Nařízení kraje Vysočina č. 2/2006. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0493/13/2007/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení kraje Vysočina č. 1/2007, kterým se mění Nařízení kraje Vysočina č. 2/2006 ze dne 5. 9. 2006, kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina dle materiálů RK-13-2007-13, př. 1a, RK-13-2007-13, př. 1b.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-13.doc, RK-13-2007-13, př. 1a, RK-13-2007-13, př. 1b

14. Návštěva vedoucích pracovníků z Úřadu Nitranského samosprávného kraje (Slovensko) v kraji Vysočina
I. Šteklová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana, L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0494/13/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce o částku 100 tis. Kč s určením pro zajištění realizace partnerských vztahů kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 100 tis. Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-14.doc, RK-13-2007-14, př. 1

15. FOND VYSOČINY - porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu FV 006/91/05
J. Murárik, vedoucí oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, J. Pokorný, referent oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, seznámili radu kraje s návrhem uložit příjemci podpory penále za neoprávněně použitých finančních prostředků při realizaci projektu. Projednávání se zúčastnila I. Šteklová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0495/13/2007/RK
Rada kraje
ukládá
občanskému sdružení CIRCLE OF LIFE se sídlem Koněšín, kontaktní adresa 675 02 Koněšín 24, IČ 65761758 odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 67 130 Kč dle materiálu RK-13-2007-15, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 10. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-15.doc, RK-13-2007-15, př. 1, RK-13-2007-15, př. 3

16. FOND VYSOČINY - nedodržení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu FV 022/119/05
J. Murárik, vedoucí oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, J. Pokorný, referent oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, sdělili radě kraje bližší podrobnosti k návrhu požadovat od příjemce podpory vrácení podpory za nedodržení termínu. Projednávání se zúčastnila I. Šteklová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 0496/13/2007/RK
Rada kraje
požaduje
v souladu s článkem VI. odst. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 022/119/05 ze dne 2. 12. 2005 vrácení poskytnutých peněžních prostředků od příjemce podpory Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického, Třebíč, Manželů Curieových 734, Třebíč, IČ 66610702 ve výši 186 340 Kč, a to do 31. 5. 2007, dle materiálu RK-13-2007-16, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-16.doc, RK-13-2007-16, př. 1, RK-13-2007-16, př. 2

17. Návrh rozpočtového opatření - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro projekt kraje Vysočina "Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina"
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení výše uvedené rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0497/13/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zvýšit příjmovou část rozpočtu kraje (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 645 488,- Kč na zvláštním účtu INTERREG IIIA - jezdectví;
 • převést konečný zůstatek (777.272,74 Kč a připsané úroky) na zvláštním účtu INTERREG IIIA - jezdectví do Fondu strategických rezerv;
 • snížit výdaje rozpočtu zvláštního účtu INTERREG IIIA - jezdectví § 3636 - Územní rozvoj ve výši převodu konečného zůstatku při současné úpravě položky 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o částku 777.272,74 Kč a připsané úroky.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 15. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-17.doc, RK-13-2007-17, př. 1

18. Větrný zámek na Křemešníku - nabídka na odkoupení objektu do majetku kraje Vysočina
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh rozhodnout o nabídce na odkoupení daného objektu do majetku kraje. V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0498/13/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 15. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-18.doc

19. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce s úřadem Regionální rady
I. Šmídová, vedoucí organizačního oddělení odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, předložila radě kraje ke schválení návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0499/13/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí podle materiálu RK-13-2007-19, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-19.doc, RK-13-2007-19, př. 1

30. Navýšení počtu zaměstnanců kraje
S. Zikmundová podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišli M. Černá, V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0500/13/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 10. 4. 2007 na 410 zaměstnanců.
odpovědnost: OSŘKŽÚ, OŠMS
termín: 10. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-30.doc, RK-13-2007-30, př. 1, RK-13-2007-30, př. 2, RK-13-2007-30, př. 3, RK-13-2007-30, př. 4

20. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazením nepotřebného majetku uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0501/13/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, z majetku kraje:
 • EKG šestikanálový Chirastar 63, inventární číslo 5502, rok výroby 1990;
 • Kolonoskop PENTAX FC 38, inventární číslo 5441, rok výroby 1988.
odpovědnost: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-20.doc

21. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0502/13/2007/RK
Rada kraje
deleguje
Jaroslava Huláka a zástupce politického klubu ČSSD a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a Iva Rohovského a zástupce politického klubu ČSSD a ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku: "Kultivační půdy a ATB disky" pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě.
odpovědnost: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 12. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-21.doc

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0503/13/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava-Helenín ve výši 16 000 Kč na úhradu nákladů na dopravu spojenou s výměnným pobytem studentů a pedagogických pracovníků z Francie dle materiálu RK-13-2007-22;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 16 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 16 000 Kč s určením pro Střední uměleckoprůmyslovou školu Jihlava-Helenín, IČ 60545976 na úhradu nákladů na dopravu spojenou s výměnným pobytem studentů a pedagogických pracovníků z Francie dle materiálu RK-13-2007-22;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz u Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín o částku 16 000 Kč na úhradu nákladů na dopravu spojenou s výměnným pobytem studentů a pedagogických pracovníků z Francie dle materiálu RK-13-2007-22.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-22.doc

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádostech Gymnázia Žďár nad Sázavou a Vysoké školy polytechnické Jihlava o dofinancování evropských projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0504/13/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu v celkové výši 326 tis. Kč na dofinancování evropských projektů organizacím uvedeným v materiálu RK-13-2007-23, př. 1;
schvaluje
změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz Gymnázia Žďár nad Sázavou v celkové výši 200 tis. Kč.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 1. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-23.doc, RK-13-2007-23, př. 1, RK-13-2007-23, př. 2, RK-13-2007-23, př. 3

24. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací kapitoly Školství - schválení výsledku hospodaření za rok 2006
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, M. Vařejková pracovnice oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2006. V průběhu jednání přišel V. Kodet, odešel P. Hájek. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0505/13/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Školství za rok 2006 dle materiálu RK-13-2007-24, př. 1;
 • návrhy přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 do peněžních fondů organizací dle tabulky č. 1 materiálu RK-13-2007-24, př. 1;
 • u organizace vykazující zhoršený výsledek hospodaření za rok 2006 jeho řešení dle tabulky č. 2 materiálu RK-13-2007-24, př. 1, tj. krytí ztráty prostředky rezervního fondu;
bere na vědomí
informaci o výši pohledávek po lhůtě splatnosti dle materiálu RK-13-2007-24, př. 3, závazků po lhůtě splatnosti dle materiálu RK-13-2007-24, př. 4 příspěvkových organizací kapitoly Školství a krytí peněžních fondů finančními prostředky dle materiálu
RK-13-2007-24, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací kapitoly Školství
termín: květen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-24.doc, RK-13-2007-24, př. 1, RK-13-2007-24, př. 2, RK-13-2007-24, př. 3, RK-13-2007-24, př. 4, RK-13-2007-24, př. 5

25. Zpráva o stavu vyúčtování za zrušené příspěvkové organizace Školní statek Jihlava, Školní statek Havlíčkův Brod a Školní statek Třebíč k datu 31. 12. 2006 a informace o přiměřeném vypořádání v penězích za akcie zaniklé společnosti Agroslužby Havlíčkův Brod a. s.
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje doplňující detaily k předložené zprávě o stavu vyúčtování uvedených zrušených příspěvkových organizací. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0506/13/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • zprávu o stavu vyúčtování zrušených příspěvkových organizací Školní statek Jihlava, Školní statek Havlíčkův Brod a Školní statek Třebíč k datu 31. 12. 2006;
 • informaci o přiměřeném finančním vypořádání akcií zaniklé společnosti Agroslužby Havlíčkův Brod a. s., dle materiálu RK-13-2007-25;
ukládá
ekonomickému odboru provést odúčtování z majetku kraje v položce ostatní dlouhodobý finanční majetek - akcie společnosti Agroslužby Havlíčkův Brod a. s. ve výši 548 000,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-25.doc, RK-13-2007-25, př. 1

26. Grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - úprava dokumentace
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovanými změnami v předložené dokumentaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0507/13/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
formální změny v Operačním manuálu Konečného příjemce pro Operační program Rozvoj lidských zdrojů dle materiálu RK-13-2007-26, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 4. 2007 zaslat aktualizovaný Operační manuál řídícímu orgánu
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-26.doc, RK-13-2007-26, př. 1, RK-13-2007-26, př. 2

27. Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 - úprava dokumentace
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovanými změnami v předložené dokumentaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0508/13/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • formální změny v Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP č. S/SROP/3.2/1.5/2005 dle materiálu RK-13-2007-27, př. 2;
 • formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/1/2004 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu RK-13-2007-27, př. 2;
 • formální změny v Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP č. S/SROP/3.2/2.2/2006 dle materiálu RK-13-2007-27, př. 2;
 • formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/2/2005 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu RK-13-2007-27, př. 2;
 • formální změny v Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP č. S/SROP/3.2/3.1/2006 dle materiálu RK-13-2007-27, př. 2;
 • formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/3/2006 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu RK-13-2007-27, př. 2;
 • formální změny v Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP č. S/SROP/3.2/4.0/2006 dle materiálu RK-13-2007-27, př. 2;
 • formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/4/2006 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu RK-13-2007-27, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: OŠMS zajistí zaslání upravených dokumentů do 30. 4. 2007 CRR.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-27.doc, RK-13-2007-27, př. 1, RK-13-2007-27, př. 2

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, upřesnili radě kraje návrh na podporu organizátorů sportovních mistrovství. M. Matějková okomentovala předložený materiál a navrhla snížit žadateli “Základní kynologická organizace, Nové Město na Moravě” příspěvek na 25 000 Kč. Rada kraje s návrhem souhlasila a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0509/13/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím v celkové výši 82 760,- Kč na podporu organizátorů sportovních mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-13-2007-28, př. 5upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-28.doc, RK-13-2007-28, př. 1, RK-13-2007-28, př. 2, RK-13-2007-28, př. 3, RK-13-2007-28, př. 4, RK-13-2007-28, př. 5

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, dodal, že odbor připraví k danému materiálu návrh upravených pravidel ve smyslu jednoznačnějšího určení možností poskytnutí podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0510/13/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím ve výši 7 180,- Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu RK-13-2007-29, př. 9;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci TJ Jiskra Havlíčkův Brod Třebíč, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 529672 na účast na MČR v bleskovém šachu družstev Znojmo ve výši 2 275,- Kč dle tabulky 2 materiálu RK-13-2007-29, př. 9.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-29.doc, RK-13-2007-29, př. 1, RK-13-2007-29, př. 2, RK-13-2007-29, př. 3, RK-13-2007-29, př. 4, RK-13-2007-29, př. 5, RK-13-2007-29, př. 6, RK-13-2007-29, př. 7, RK-13-2007-29, př. 8, RK-13-2007-29, př. 9

31. Volba člena Dopravní komise Rady kraje Vysočina
V. Kodet informoval radu kraje o návrhu zvolit nového člena dopravní komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0511/13/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OSH
termín: 10. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-31.doc

32. Zrušení usnesení zastupitelstva kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
M. Vystrčil okomentoval radě kraje návrh poskytnout dotaci společnosti Zlatá lyže, Nové Město na Moravě na krytí ztráty vzniklé v důsledku neuspořádání Světového poháru v běhu na lyžích Zlaté lyže. Projednávání se zúčastnil Z. Čech, referent oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0512/13/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0015/01/2006/ZK ze dne 14. února 2006 v té části, která se týká poskytnutí dotace na realizaci Světového poháru v běhu na lyžích Zlaté lyže (FIS TOUR DE SKI - World Cup) ve výši 700 000 Kč společnosti Zlatá lyže, spol. s r. o., IČ: 25577778;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 350 000 Kč společnosti Zlatá lyže, spol. s r. o., IČ: 25577778, na krytí ztráty vzniklé v důsledku neuspořádání akce Zlaté lyže (FIS TOUR DE SKI - World Cup), a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
 • provést rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, položka 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům ve výši 350 000 Kč a současné snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva ve stejné výši 350 000 Kč společnosti Zlatá lyže, spol. s r. o., IČ: 25577778, na krytí ztráty vzniklé v důsledku neuspořádání akce Zlaté lyže (FIS TOUR DE SKI - World Cup) dle materiálu RK-13-2007-32.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-32.doc, RK-13-2007-32, př. 1, RK-13-2007-32, př. 2

33. Návrh zpracování Analytické části dokumentu Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 - 2010 a doporučení opatření pro Akční plán dokumentu Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 - 2010
J. Vondráček, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sdělili radě kraje doplňující komentář k navrhovanému zpracování Analytické části a doporučenému opatření pro Akční plán daného dokumentu. Projednávání se zúčastnil J. Murárik, vedoucí oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Ze zasedání se omluvila M. Černá. Rada kraje s předkladatelem shodli na dalším postupu a způsobu zpracování dokumentu a na základě závěrů, které z rozsáhlé diskuse vyplynuly, J. Vondráček navrhl materiál odložit k dopracování. Rada kraje s odložením materiálu souhlasila.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-33.doc, RK-13-2007-33, př. 1, RK-13-2007-33, př. 2

34. Žádost obce Slavičky o zajištění zpracování analýzy rizik na skládku odpadů v k. ú. Pozďátky
J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, seznámil radu kraje s žádostí obce Slavičky o zajištění zpracování analýzy rizik na skládku odpadů v k. ú. Pozďátky. I. Rohovský podal k předloženému materiálu doplňující komentář. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0513/13/2007/RK
Rada kraje
projednala
žádost obce Slavičky o zajištění analýzy rizik pro skládku odpadů v k. ú. Pozďátky a
ukládá
OLVHZ a OŽP informovat obec Slavičky o možnostech a podmínkách zajištění analýzy rizik ze strany obce a nabídnout součinnost při zajištění potřebné dokumentace.
odpovědnost: OŽP a OLVHZ
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2007-34, RK-13-2007-34, př. 1

35. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 13/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 17. 4. 2007, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 13/2007 dne 10. 4. 2007.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 12. 4. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz