Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 12/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 12/2009, které se konalo dne 31. 3. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 11/2009
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 31. 3. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
38. Projekt: Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 11/2009
 2. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 3. Informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce
 4. Prodej pozemku v k. ú. Hranice u Malče a obci Maleč
 5. Informace o přímém zadání veřejných zakázek malého rozsahu na služby na zpracování projektových dokumentací na akce Dětské centrum Jihlava - přístavba rehabilitačního pavilonu a ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Velká Bíteš
 6. Žádost o pokácení stromu a zajištění běžné údržby silniční vegetace - k. ú. Hrotovice
 7. Veřejná zakázka na stavební práce na akci Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce kuchyně
 8. Veřejná zakázka na stavební práce na akci SPŠ Jihlava - oprava el. instalace Legionářů
 9. Veřejná zakázka na stavební práce na akci ,,VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce střech
 10. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - únor 2009
 11. Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 12/07 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 11/07 za rok 2008
 12. Pravidla Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností
 13. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 14. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 15. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 16. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 17. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 18. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 19. Souhlas s dlouhodobou výpůjčkou sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 20. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury na rok 2009
 21. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury - schválení výsledku hospodaření za rok 2008 včetně rozdělení do peněžních fondů organizací
 22. Závěrečná monitorovací zpráva o realizaci sub-projektu v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny
 23. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 24. Pořádání konference ISSS/LORIS/V4DIS 2009
 25. Realizace 1. etapy krajského kontaktního centra - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 26. Realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina III. - eGON Centrum, datové schránky
 27. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných krajem Vysočina na rok 2009
 28. Stanovení platu ředitele Vysočina Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace
 29. Potvrzení zástupců kraje ve Výboru ČR pro nadnárodní a meziregionální spolupráci a ESPON 2013
 30. Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření za rok 2008 a návrh finančního plánu příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace na rok 2009
 31. Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací v sociálních službách kraje Vysočina
 32. Prodloužení termínu na vrácení návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím na úseku sociálních služeb
 33. Stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací
 34. Zdravotní plán kraje Vysočina
 35. Jmenování vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru reprezentantům kraje na Mistrovství světa ve zpracování textů na PC 2009
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Vyhodnocení Výzvy č. 3/2009 - zemědělské akce
 38. Projekt: Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť
 39. Rozprava členů rady
Usnesení 0477/12/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 11/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 2-9 v bloku.
K předkládaným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0478/12/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-12-2009-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-02.doc, RK-12-2009-02, př. 1

03. Informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce
Usnesení 0479/12/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Ing. Libora Joukla, náměstka hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku, o výběru nejvhodnějších nabídek a zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce na akce:
 • SŠ řemesel a služeb M. Budějovice - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace dodavateli ESTING s.r.o., Tyršova 48, 675 22, 675 22 Stařeč, IČ: 27710416;
 • Domov pro seniory M. Curieových Třebíč - rekonstrukce balkonů a zateplení dodavateli VESAS s.r.o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč, IČ: 25595946.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-03.doc

04. Prodej pozemku v k. ú. Hranice u Malče a obci Maleč
Usnesení 0480/12/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr prodeje části pozemku par. č. 172 v k. ú. Hranice u Malče a obci Maleč dle GP č. 98-193/2008 nově označeného jako pozemek par. č. 172/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 84 m2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést dle GP č. 98-193/2008 nově oddělený pozemek par. č. 172/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 84 m2 v k. ú. Hranice u Malče a obci Maleč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Františka Hejduka, bytem Třešňová 1346, 583 01 Chotěboř za kupní cenu 4 200 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-04.doc

05. Informace o přímém zadání veřejných zakázek malého rozsahu na služby na zpracování projektových dokumentací na akce Dětské centrum Jihlava - přístavba rehabilitačního pavilonu a ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Velká Bíteš
Usnesení 0481/12/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Ing. Libora Joukla, náměstka hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku, o přímém zadání veřejných zakázek malého rozsahu na služby na zpracování projektových dokumentací na akce:
 • Dětské centrum Jihlava - přístavba rehabilitačního pavilonu dodavateli ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské nám. 1153/11, 586 01 Jihlava, IČ: 255 58 692;
 • ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Velká Bíteš dodavateli PROJEKT CENTRUM NOVA s. r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČ: 280 94 026.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-05.doc

06. Žádost o pokácení stromu a zajištění běžné údržby silniční vegetace - k. ú. Hrotovice
Usnesení 0482/12/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat u Městského úřadu Hrotovice, odbor životního prostředí, žádost o povolení pokácení 1 ks stromu rostoucího mimo les na pozemku par. č. 896/3 v k. ú. a obci Hrotovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-06.doc

07. Veřejná zakázka na stavební práce na akci Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce kuchyně
Usnesení 0483/12/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce kuchyně dle materiálu RK-12-2009-07, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče PKS INPOS, a.s., Žďár nad Sázavou, Brněnská 38, IČ 46980059, jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce kuchyně a
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-07.doc

08. Veřejná zakázka na stavební práce na akci SPŠ Jihlava - oprava el. instalace Legionářů
Usnesení 0484/12/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku SPŠ Jihlava - oprava el. instalace Legionářů dle materiálu RK-12-2009-08, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče premise, s.r.o., Omská 1508/43, 100 00 Praha 10, IČ 27573524 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce SPŠ Jihlava - oprava el. instalace Legionářů a
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-08.doc

09. Veřejná zakázka na stavební práce na akci ,,VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce střech
Usnesení 0485/12/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče Global, spol. s r.o., Jihlava, Znojemská 80, PSČ 58601, IČ 47909668 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ,,VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce střech a
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-09.doc

10. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - únor 2009
J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování, předložila radě kraje na vědomí pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v uplynulém období. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0486/12/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - únor 2009 dle materiálu RK-12-2009-10, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. březen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-10.doc, RK-12-2009-10, př. 1

11. Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 12/07 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 11/07 za rok 2008
E. Rydvalová, vedoucí oddělení vnitřní kontroly, předložila radě kraje na vědomí souhrnné zprávy vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí a pro přijímání a vyřizování stížností za rok 2008. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0487/12/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 12/07 a souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 11/07 za rok 2008 dle materiálů RK-12-2009-11, př. 1 a RK-12-2009-11, př. 2.
odpovědnost: OVK
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-11.doc, RK-12-2009-11, př. 1, RK-12-2009-11, př. 2

12. Pravidla Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností
E. Rydvalová, vedoucí oddělení vnitřní kontroly, seznámila radu kraje s předloženým návrhem změny Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0488/12/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností dle materiálu RK-12-2009-12, př. 1.
odpovědnost: OVK
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-12.doc, RK-12-2009-12, př. 1, RK-12-2009-12, př. 2

13. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana, informovaly radu kraje o žádosti o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce „Konference a výstava PřesČAS“. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0489/12/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-12-2009-13, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-13.doc

14. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana, seznámily radu kraje s žádostí o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání celorepublikové akce „Seminář pro zdravotní sestry domácí péče a hospicová domácí péče“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0490/12/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-12-2009-14, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-14.doc

15. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana, předložily radě kraje žádost o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání celostátní konference „XXXVII. Seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče ČR“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0491/12/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-12-2009-15, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-15.doc

16. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana, předložily radě kraje upravený materiál a informovaly radu kraje o žádosti o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce „Opatření osy II. Programu rozvoje venkova“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0492/12/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-12-2009-16, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-16.doc

17. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana, seznámily radu kraje s žádostí o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce „Program rozvoje venkova, celostátní síť pro venkov“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0493/12/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-12-2009-17, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-17.doc

18. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana, seznámily radu kraje s žádostí o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce „Členská schůze Územní organizace Svazu diabetiků Jihlava“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0494/12/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-12-2009-18, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-18.doc

19. Souhlas s dlouhodobou výpůjčkou sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče a M. Skryjová, ekonom odboru kultury a památkové péče, předložily radě kraje ke schválení návrh smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0495/12/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě dle materiálu RK-12-2009-19, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 12. 2012.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-19.doc, RK-12-2009-19, př. 1

20. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury na rok 2009
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče a M. Skryjová, ekonom odboru kultury a památkové péče, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0496/12/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • finanční plány výnosů a nákladů příspěvkových organizací na úseku kultury na rok 2009 dle materiálu RK-12-2009-20, př. 1a, RK-12-2009-20, př. 1b, RK-12-2009-20, př. 1c,
 • RK-12-2009-20, př. 1d, RK-12-2009-20, př. 1e, RK-12-2009-20, př. 1f, RK-12-2009-20, př. 1g, RK-12-2009-20, př. 1h, RK-12-2009-20, př 1ch, RK-12-2009-20, př. 1i;
 • tvorbu a použití peněžních fondů a investiční plán příspěvkových organizací na úseku kultury na rok 2009 dle materiálu RK-12-2009-20, př. 1a, RK-12-2009-20, př. 1b, RK-12-2009-20, př. 1c, RK-12-2009-20, př. 1d, RK-12-2009-20, př. 1e, RK-12-2009-20, př. 1f,
 • RK-12-2009-20, př. 1g, RK-12-2009-20, př. 1h, RK-12-2009-20, př 1ch, RK-12-2009-20, př. 1i;
 • odpisové plány příspěvkových organizací na úseku kultury na rok 2009 dle materiálu
 • RK-12-2009-20, př. 1a, RK-12-2009-20, př. 1b, RK-12-2009-20, př. 1c, RK-12-2009-20, př. 1d, RK-12-2009-20, př. 1e, RK-12-2009-20, př. 1f, RK-12-2009-20, př. 1g,
 • RK-12-2009-20, př. 1h, RK-12-2009-20, př 1ch, RK-12-2009-20, př. 1i;
souhlasí
se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
stanoví
 • u příspěvkových organizací na úseku kultury jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2009:
- celkový objem použití investičního fondu;
- jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu;
 • použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
 • závazný ukazatel limit prostředků na platy jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro příspěvkové organizace na úseku kultury jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků na rok 2009 dle materiálu RK-12-2009-20, př. 1a, RK-12-2009-20, př. 1b, RK-12-2009-20, př. 1c, RK-12-2009-20, př. 1d,
 • RK-12-2009-20, př. 1e, RK-12-2009-20, př. 1f, RK-12-2009-20, př. 1g, RK-12-2009-20, př. 1h, RK-12-2009-20, př. 1ch, RK-12-2009-20, př. 1i;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury:
 • provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
 • použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového a
ukládá
 • vedoucí odboru kultury a památkové péče a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací v odvětví kultury na použití prostředků svého rezervního a investičního fondu k řešení této situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury:
 • provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1. a 2. čtvrtletí bude zabezpečena do 30. 6. 2009, za 3. čtvrtletí do 15. kalendářního dne posledního měsíce daného čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2009; zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 • promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku zřizovatelem do finančního plánu a takto upravený finanční plán předložit odboru kultury a památkové péče nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitelé příspěvkových organizací
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-20.doc, RK-12-2009-20, př. 1

21. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury - schválení výsledku hospodaření za rok 2008 včetně rozdělení do peněžních fondů organizací
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče a M. Skryjová, ekonom odboru kultury a památkové péče, předložily radě kraje zprávu o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0497/12/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury za rok 2008 dle materiálu RK-12-2009-21, př. 1;
 • příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 do rezervního fondu a fondu odměn příspěvkových organizací dle materiálu RK-12-2009-21, př. 1;
bere na vědomí
 • informaci o výši pohledávek po lhůtě splatnosti příspěvkových organizacích na úseku kultury dle materiálu RK-12-2009-21, př. 2;
 • informaci o výši závazků po lhůtě splatnosti příspěvkových organizací na úseku kultury dle materiálu RK-12-2009-21, př. 3;
 • informaci o krytí peněžních fondů příspěvkových organizací finančními prostředky dle materiálu RK-12-2009-21, př. 4;
 • informaci o činnosti příspěvkových organizací na úseku kultury dle materiálu RK-12-2009-21, př. 5;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn z výsledku hospodaření roku 2008 dle materiálu
RK-12-2009-21, př. 1 s termínem do 31. 3. 2009.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-21.doc, RK-12-2009-21, př. 1-5

22. Závěrečná monitorovací zpráva o realizaci sub-projektu v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče a M. Skryjová, ekonom odboru kultury a památkové péče, seznámily radu kraje s předloženou Závěrečnou monitorovací zprávou o realizaci sub-projektu v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0498/12/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
předloženou Závěrečnou monitorovací zprávu o realizaci sub-projektu dle materiálu
RK-12-2009-22, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-22.doc

23. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory, v souvislosti s obdrženou žádostí o prodloužení projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0499/12/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-12-2009-23, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 10. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-23.doc, RK-12-2009-23, př. 1, RK-12-2009-23, př. 2

24. Pořádání konference ISSS/LORIS/V4DIS 2009
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0500/12/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-12-2009-24, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-24.doc, RK-12-2009-24, př. 1

25. Realizace 1. etapy krajského kontaktního centra - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o rozhodnutí o zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0501/12/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí pana Zdeňka Ryšavého, radního pro oblast informatiky, životního prostředí a územního plánování, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu Realizace 1. etapy krajského kontaktního centra firmě Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 1 100 tisíc Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 100 tis. Kč.
odpovědnost: OI
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-25.doc, RK-12-2009-25, př. 1, RK-12-2009-25, př. 4

26. Realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina III. - eGON Centrum, datové schránky
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0502/12/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
návrh kroků realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina a
ukládá
týmu eGoverment a odboru informatiky realizovat navržené kroky.
odpovědnost: tým eGoverment a odbor informatiky
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-26.doc

27. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných krajem Vysočina na rok 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, předložili radě kraje návrh finančního plánu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných krajem Vysočina na rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0503/12/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • finanční plány výnosů a nákladů příspěvkových organizací v odvětví školství na rok 2009 dle materiálu RK-12-2009-27, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů v roce 2009 dle materiálu RK-12-2009-27, př. 2;
souhlasí
 • s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů v investičním fondu dle materiálu RK-12-2009-27, př. 2;
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • v případě kladného vývoje hospodaření s použitím prostředků příspěvku na provoz i na úhradu přímých ostatních neinvestičních výdajů;
stanovuje
 • u příspěvkových organizací v odvětví školství jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2009:
- celkový objem použití investičního fondu
- jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu
 • použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů účetních odpisů;
 • pro Vysočinu Education, IČ 75140349, závazný ukazatel Limit prostředků na platy ve výši 3 008 tis. Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací v odvětví školství:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu, včetně použití zůstatku investičního fondu, za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace, za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru, příp. odboru majetkového;
ukládá
 • vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací v odvětví školství na použití prostředků svého rezervního a investičního fondu k řešení této havarijní situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací v odvětví školství:
   1. provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1. a 2. čtvrtletí bude splněna do 30. 6. 2009, za 3. čtvrtletí bude zabezpečena do 15. kalendářního dne posledního měsíce daného čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2009;
   2. promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, majetkový odbor, ředitelé příspěvkových organizací v odvětví školství
termín: průběžně do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-27.doc, RK-12-2009-27, př. 1, RK-12-2009-27, př. 2

28. Stanovení platu ředitele Vysočina Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, požádali radu kraje o stanovení platu ředitele Vysočina Education. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0504/12/2009/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů, plat Mgr. Romanu Křivánkovi, řediteli příspěvkové organizace Vysočina Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, s účinností od 1. 4. 2009 dle materiálu RK-12-2009-28, př. 1 a 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 1. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-28.doc

29. Potvrzení zástupců kraje ve Výboru ČR pro nadnárodní a meziregionální spolupráci a ESPON 2013
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje a Z. Kasalová, úředník na úseku cestovního ruchu oddělení strategického plánování, předložili radě kraje na vědomí nominaci zástupce kraje Vysočina do Výboru České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci a ESPON 2013. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0505/12/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
nominaci doc. RNDr. Ivety Fryšové, Ph.D. jako zástupce kraje Vysočina do Výboru České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci a ESPON 2013 a Ing. Václava Jáchima jako náhradníka zástupce kraje Vysočina do Výboru České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci a ESPON 2013 dle materiálu RK-12-2009-29, př. 2, dle usnesení 926/22/2008/RK a potvrzuje jejich členství.
odpovědnost: ORR, OI
termín: 3. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-29.doc, RK-12-2009-29, př. 1, RK-12-2009-29, př. 2

30. Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření za rok 2008 a návrh finančního plánu příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace na rok 2009
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje a Z. Kasalová, úředník na úseku cestovního ruchu oddělení strategického plánování, seznámili radu kraje s předloženým návrhem na rozdělení kladného výsledku hospodaření za rok 2008 a s návrhem finančního plánu příspěvkové organizace Vysočina Tourism na rok 2009. Rada kraje po rozsáhlé diskusi doporučila předkladatelům materiál stáhnout z programu jednání a předložit znovu po jeho dopracování. Předkladatelé doporučení rady kraje akceptovali.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-30.doc

38. Projekt: Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje a Z. Kasalová, úředník na úseku cestovního ruchu oddělení strategického plánování, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0506/12/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
účast kraje Vysočina jako partnera s finančním příspěvkem v projektu „Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT, prioritní osa 2.4 Partnerství a sítě;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-12-2009-38, př. 2 a RK-12-2009-38, př. 3;
ukládá
odboru regionálního rozvoje spolupracovat na přípravě projektové žádosti s žadatelem projektu „Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť“.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-209-38.doc, RK-12-2009-38, př. 1, RK-12-2009-38, př. 2, RK-12-2009-38, př. 3, RK-12-2009-38, př. 4

31. Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací v sociálních službách kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, požádala radu kraje o stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací v sociálních službách kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0507/12/2009/RK
Rada kraje
stanoví
ředitelům příspěvkových organizací od 1. 4. 2009, v souladu s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, účinnou od 1. 4. 2009, plat v nové výši dle materiálu RK-12-2009-31, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-31.doc

32. Prodloužení termínu na vrácení návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím na úseku sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh na prodloužení termínu na vrácení návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0508/12/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
prodloužení termínu vratky návratné finanční výpomoci u krajských zařízení sociální péče na účet kraje do 15. 6. 2009; seznam těchto zařízení včetně půjčené částky je obsahem materiálu RK-12-2009-32, př. 1;
ukládá
ředitelům dotčených příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc nejpozději v termínu do 15. 6. 2009.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor a ředitelé dotčených příspěvkových organizací
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-32.doc, RK-12-2009-32, př. 1

33. Stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, požádal radu kraje o stanovení platu ředitelům dotčených zdravotnických zařízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0509/12/2009/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s účinností od 1. dubna 2009 plat ředitelům dotčených zdravotnických zařízení v nové výši, dle materiálu RK-12-2009-33, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-33.doc

34. Zdravotní plán kraje Vysočina
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s předloženým návrhem schválit změnu termínu pro aktualizaci Zdravotního plánu kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0510/12/2009/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 0945/22/2008/RK v části, kterou ukládá odboru sociálních věcí a zdravotnictví a náměstkovi hejtmana pro oblast zdravotnictví aktualizovat Zdravotní plán kraje Vysočina do 31. 3. 2009;
ukládá
 • odboru zdravotnictví:
  • aktualizovat Zdravotní plán kraje Vysočina do 31. 12. 2009;
  • zadat veřejnou zakázku malého rozsahu k vybrání subjektu, který bude organizovat zadávací řízení pro společné a jiné nákupy zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina;
 • ředitelům nemocnic zřizovaných krajem Vysočina zadávat veřejné zakázky na jakýkoliv materiál s plněním pouze na dobu do 31. 12. 2009 vyjma odůvodněných případů, kdy gesční radní rozhodne jinak.
odpovědnost: OZ
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-34.doc

35. Jmenování vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje návrh na jmenování vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0511/12/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
na návrh ředitele krajského úřadu Ing. Hanu Strnadovou vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina dle materiálu RK-12-2009-35.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 1. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-35.doc

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru reprezentantům kraje na Mistrovství světa ve zpracování textů na PC 2009
M. Kružíková předložila radě kraje návrh na poskytnutí finančního daru reprezentantům kraje na Mistrovství světa ve zpracování textů na PC 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0512/12/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši:
 • 20 000 Kč Petře Kinclové
 • 30 000 Kč Luboši Beranovi
jako projev uznání a poděkování za reprezentaci kraje Vysočina a ČR na Mistrovství světa ve zpracování textů na PC dle materiálů RK-12-2009-36, př. 4 a RK-12-2009-36, př. 5;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 50 000 Kč dle materiálů RK-12-2009-36, př. 4 a RK-12-2009-36, př. 5.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-36.doc, RK-12-2009-36, př. 3

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Vyhodnocení Výzvy č. 3/2009 - zemědělské akce
J. Matějek seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0513/12/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2, dle materiálu
RK-12-2009-37, př. 3 a dle vzorové smlouvy uvedené v materiálu RK-12-2009-37, př. 4.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2009-37.doc, RK-12-2009-37, př. 1, RK-12-2009-37, př. 3, RK-12-2009-37, př. 4

39. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 12/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 14. 4. 2009, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 12/2009 dne 31. 3. 2009.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 31. 3. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz