Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 11/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 11/2014, které se konalo ve dnech 25. 3. a 1. 4. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 10/2014
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 25. 3. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost Z. Chláda.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 64. Žádost o podstatnou změnu projektu „Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost“ do navrženého programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 10/2014
 2. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 3. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí
 4. Odměna pro ředitele Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 5. Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn za rok 2013 ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 6. Pronájem majetku kraje v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 7. Záměr pronájmu majetku kraje v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 8. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 9. Úhrada daně z převodu nemovitostí
 10. Změna usnesení 0264/06/2014/RK
 11. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 12. Nabytí pozemku v obci Strážek a k. ú. Moravecké Janovice
 13. Poskytnutí bezdůvodného obohacení za užívání pozemku v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov
 14. Návrh na zařazení nové akce Gymnázium Pacov - oprava podlahy tělocvičny do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 15. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/406 Telč - průtah - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 16. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
 17. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 18. Čestné prohlášení k projektu II/360 Oslavice - Oslavička
 19. Žádost o poskytnutí podpory z ROP Jihovýchod na realizaci projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1
 20. Závěrečná zpráva o pokroku projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
 21. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/128 Černovice - most ev. č. 128-013
 22. Návrh finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2014
 23. Souhlas se stanovením závazku příspěvkové organizace, který je nad rámec povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Horolezeckému klubu Vysočiny
 25. Stanovení platu řediteli Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí
 26. Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 12/07 v roce 2013 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce 2013
 27. Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2014 dle schválených pravidel rady kraje
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na podporu pořádání Poháru Josefa Masopusta v Kraji Vysočina
 30. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Chotěboř
 31. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
 32. Návrh plánu činnosti příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2014
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu v souvislosti se zrušenou organizací Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
 34. Informace o vyhlášení Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014
 35. Podpora účastí na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 36. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání slavnostního večera ankety Sportovec Kraje Vysočina 2013
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvek na realizaci soutěže S Vysočinou do Evropy
 39. Soutěž S Vysočinou do Evropy - 5. ročník
 40. Projektový záměr příspěvkové organizace Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
 41. Projektové záměry příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
 42. Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2013
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
 44. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 13/1.1.36 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 45. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 11/1.2.37 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 46. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 13/1.3.50 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 47. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 20/3.2.09 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 48. Závěrečná monitorovací zpráva v rámci projektu Partner AT-CZ PRO 2013+
 49. Strategie inteligentní specializace - krajský annex
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 4. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
 51. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2014
 52. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
 53. Dodatek č. 4 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky se společností EKO-KOM, a. s. na rok 2014 a závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2013
 54. Dodatek č. 4 k Dohodě o spolupráci kraje a společnosti ELEKTROWIN a. s. pro rok 2014 a závěrečná zpráva z realizace projektu v roce 2013
 55. Veřejná zakázka na služby s názvem Biodiverzita II. - neinvestiční (nestavební) opatření k celkem 4 akcím projektu Biodiverzita II.
 56. Podstatná změna č. XVI v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 57. Návrh na poskytnutí daru pro Krajskou radu seniorů Kraje Vysočina
 58. 4. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
 59. 1. Monitorovací zpráva projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
 60. Zadání veřejné zakázky na poskytování vybraných služeb sociální prevence s názvem Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině - zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
 61. Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na poskytování vybraných služeb sociální prevence s názvem Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině - zajištění provozování terénních programů na území Kraje Vysočina
 62. Projekt Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina - zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie, rozpočtové opatření
 63. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 64. Žádost o podstatnou změnu projektu „Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost“
 65. Rozprava členů rady
Usnesení 0556/11/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 25. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 10/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0557/11/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu , RK-11-2014-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 04. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-02.doc, RK-11-2014-02, př. 1, RK-11-2014-02, př. 2

03. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0558/11/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí s účelovým znakem 00051 o nájemné placené:
  • Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, ve výši 590 000 Kč,
  • Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 240 000 Kč;
 • snížení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí s účelovým znakem 00051 o nájemné placené:
  • Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, ve výši 306 000 Kč,
  • Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, ve výši 160 000 Kč,
  • Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, ve výši 1 110 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 00051 o celkovou částku 710 000 Kč a to pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 590 000 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 120 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 00051 o částku 120 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím a s účelovým znakem 00051 o celkovou částku 1 576 000 Kč a to pro:
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 306 000 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 160 000 Kč,
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 110 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ a to pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 590 000 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 120 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 120 000 Kč,
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o celkovou částku 1 576 000 Kč a to pro:
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 306 000 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 160 000 Kč,
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 110 000 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice T
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-03.doc, RK-11-2014-03, př. 1

04. Odměna pro ředitele Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh stanovit odměnu pro ředitele dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0559/11/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-04.doc

05. Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn za rok 2013 ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh stanovit odměny ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0560/11/2014/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví, dle materiálu RK-11-2014-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-05.doc, RK-11-2014-05, př. 1, RK-11-2014-05, př. 2, RK-11-2014-05, př. 3

06. Pronájem majetku kraje v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, zdůvodnila radě kraje návrh ukončit projednávání záměru podnájmu části budovy na v k. ú. a obci Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0561/11/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
ukončit projednávání záměru podnájmu části budovy občanské vybavenosti bez č. p. postavené na pozemku par. č. st. 1336/1 v k. ú. a obci Třebíč (bývalá kotelna), dle usnesení č. 1764/33/2013/RK ze dne 15. 10. 2013;
ukládá
krajskému úřadu zahrnout demolici části budovy občasné vybavenosti bez č.p. postavené na pozemku par. č. st. 1336/1 v k. ú. a obci Třebíč (bývalá kotelna) do Stavebního záměru akce Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor majetkový, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-06.doc

07. Záměr pronájmu majetku kraje v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému záměru pronájmu majetku kraje. Projednávání se zúčastnila S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0562/11/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
že po dokončení investiční akce „Nemocnice Třebíč pavilon chirurgických oborů“ se stane pozemek par. č. st. 1334, jehož součástí je budova dialýzy, v k. ú. a obci Třebíč, pro potřeby kraje a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dlouhodobě nepotřebným;
ukládá
odboru majetkovému a odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje k projednání podmínky záměru pronájmu nemovité věci - pozemku par. č. st. 1334, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb. - budova dialýzy v k. ú. a obci Třebíč, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor zdravotnictví
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-07.doc, RK-11-2014-07, př. 1, RK-11-2014-07, př. 2, RK-11-2014-07, př. 3, RK-11-2014-07, př. 4

K bodům 08 12, 63, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

08. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0563/11/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-11-2014-08, př. 1 a RK-11-2014-08, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-08.doc, RK-11-2014-08, př. 1, RK-11-2014-08, př. 2

09. Úhrada daně z převodu nemovitostí
Usnesení 0564/11/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. dubna 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-09.doc, RK-11-2014-09, př. 1

10. Změna usnesení 0264/06/2014/RK
Usnesení 0565/11/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0264/06/2014/RK tak, že:
 • v materiálu RK-06-2014-15 př. 1 se ruší žádost o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu pod pořadovým číslem 3;
 • v usnesení se ruší text: „Rada kraje rozhoduje zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 1133/2 v k. ú. Dolní Heřmanice zastavěnou chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Heřmanice“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-10.doc

11. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0566/11/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-11-2014-11, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-11-2014-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-11.doc, RK-11-2014-11, př. 1

12. Nabytí pozemku v obci Strážek a k. ú. Moravecké Janovice
Usnesení 0567/11/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání pozemku par. č. 432/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 141 m2 v k. ú. Moravecké Janovice a obci Strážek z vlastnictví České republiky a právem hospodařit pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Karlovarská 7, 252 61 Jeneč do vlastnictví Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 432/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 141 m2 v k. ú. Moravecké Janovice a obci Strážek za cenu dle platného znaleckého posudku, z vlastnictví České republiky a s právem hospodařit pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Karlovarská 7, 252 61 Jeneč do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem povýšenou o cenu znaleckého posudku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-12.doc, RK-11-2014-12, př. 1

63. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 0568/11/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-11-2014-63, př. 1 a RK-11-2014-63, př. 2;
odpovědnost: ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou, Studentská 1, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť, odbor majetkový
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-63.doc, RK-11-2014-63, př. 1, RK-11-2014-63, př. 2

13. Poskytnutí bezdůvodného obohacení za užívání pozemku v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o bezdůvodném obohacení za užívání pozemku v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0569/11/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-13.doc, RK-11-2014-13, př. 1

14. Návrh na zařazení nové akce Gymnázium Pacov - oprava podlahy tělocvičny do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh zařadit novou akci „Gymnázium Pacov oprava podlahy tělocvičny“ do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0570/11/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „Gymnázium Pacov oprava podlahy tělocvičny“ do rozpočtu kraje kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství;
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Gymnáziu Pacov, IČO 62540076 ve výši 440 000 Kč dle materiálu RK-11-2014-14;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3121 Gymnázia, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 440 000 Kč při současném zvýšení výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství) o  částku 440 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Gymnázia Pacov, IČO 62540076 o částku 440 000 Kč dle materiálu RK-11-2014-14.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor školství mládeže a sportu
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-14.doc, RK-11-2014-14, př. 1

15. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/406 Telč - průtah - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0571/11/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OP AT-CZ ve výši 105 388 EUR (2 896 062,24 Kč), která je určena na financování projektu II/406 Telč průtah;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/406 Telč průtah o splátku kontokorentního úvěru ve výši přijaté dotace.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-15.doc

16. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0572/11/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/353 D1 Rytířsko Jamné, 2. stavba o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 55 912 139,67 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/353 D1 Rytířsko Jamné, 2. stavba o splátku kontokorentního úvěru ve výši 55 912 139,67 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-16.doc

K bodům 17 22, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

17. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 0573/11/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OP AT-CZ ve výši 282 643 EUR (7 767 029,64 Kč), která je určena na financování projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou Dědice o splátku kontokorentního úvěru ve výši přijaté dotace;
 • převod konečného zůstatku ve výši 702 010,80 Kč s připsanými úroky ze zvláštního účtu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-17.doc, RK-11-2014-17, př. 1

18. Čestné prohlášení k projektu II/360 Oslavice - Oslavička
Usnesení 0574/11/2014/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2014-18, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-18.doc, RK-11-2014-18, př. 1

19. Žádost o poskytnutí podpory z ROP Jihovýchod na realizaci projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1
Usnesení 0575/11/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
předložení žádosti o poskytnutí podpory do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu „II/347 Světlá n. S. D1, 2. stavba úsek č. 1“;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádost o podporu projektu „II/347 Světlá n. S. D1, 2. stavba úsek č. 1“ do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-19.doc, RK-11-2014-19, př. 1, RK-11-2014-19, př. 2

20. Závěrečná zpráva o pokroku projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
Usnesení 0576/11/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou zprávu o pokroku projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3 dle materiálu RK-11-2014-20, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-11-2014-20, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-20.doc, RK-11-2014-20, př. 1, RK-11-2014-20, př. 2

21. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/128 Černovice - most ev. č. 128-013
Usnesení 0577/11/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/128 Černovice - most ev. č. 128-013 dle materiálu RK-11-2014-21, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/128 Černovice - most ev. č. 128-013 , podanou společností GRIV s. r. o., U Výstaviště 486/15, 370 05 České Budějovice 2, IČO: 28083580, v souladu s materiálem RK-11-2014-21, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-21.doc, RK-11-2014-21, př. 1

22. Návrh finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2014
Usnesení 0578/11/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • ukazatele výnosů a nákladů, tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán a odpisový plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2014 podle materiálu RK-11-2014-22, př. 1;
 • pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů dlouhodobého majetku;
stanoví
limit prostředků na platy na rok 2014 jako závazný ukazatel finančního plánu v absolutní výši 199 300 000 Kč;
zmocňuje
ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu investičního fondu;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru nebo majetkového odboru;
ukládá
 • řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:
 1. provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1. a 2. čtvrtletí bude zabezpečena do 30. 6. 2014, za 3. čtvrtletí do 31. 8. 2014 a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2014;
 2. zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 3. promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu; aktualizovaný finanční plán předkládat odboru dopravy a silničního hospodářství nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření.
odpovědnost: ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
termín: průběžně do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-22.doc, RK-11-2014-22, př. 1

23. Souhlas se stanovením závazku příspěvkové organizace, který je nad rámec povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením závazků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0579/11/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením závazků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v rozsahu dle materiálu RK-11-2014-23, př. 1.
odpovědnost: ODSH, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-23.doc, RK-11-2014-23, př. 1, RK-11-2014-23, př. 2

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Horolezeckému klubu Vysočiny.
J. Běhounek upřesnil radě kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0580/11/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar ve výši 100 000 Kč Horolezeckému klubu Vysočiny, Nečasova 584, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 65759991 dle materiálu RK-11-2014-24, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-24.doc, RK-11-2014-24, př. 1, RK-11-2014-24, př. 2, RK-11-2014-24, př. 3

25. Stanovení platu řediteli Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje návrh stanovit plat řediteli uvedené školy s účinností od 1. 4. 2014. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0581/11/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-25.doc, RK-11-2014-25, př. 1, RK-11-2014-25, př. 2

26. Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 12/07 v roce 2013 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce 2013
E. Rydvalová, vedoucí oddělení vnitřní kontroly, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí souhrnnou zprávu. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0582/11/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 12/07 v roce 2013 a souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce 2013 dle materiálů RK-11-2014-26, př. 1 a RK-11-2014-26, př. 2.
odpovědnost: oddělení vnitřní kontroly
termín: 25. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-26.doc, RK-11-2014-26, př. 1, RK-11-2014-26, př. 2

27. Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o navrhovaných změnách usnesení rady kraje. Projednávání se zúčastnil M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0583/11/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0210/05/2014/RK ze dne 11. 2. 2014 a usnesení č. 0296/06/2014/RK ze dne 18. 2. 2014 tak, že se materiál RK-06-2014-47, př. 1 nahrazuje materiálem RK-11-2014-27, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-27.doc, RK-11-2014-27, př. 1, RK-11-2014-27, př. 2

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2014 dle schválených pravidel rady kraje
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0584/11/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 47 200 Kč u organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-11-2014-28, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Dům dětí a mládeže Třebíč, příspěvková organizace, IČO 72083948, ve výši 27 700 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-11-2014-28, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 1. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-28.doc, RK-11-2014-28, př. 1, RK-11-2014-28, př. 2, RK-11-2014-28, př. 3, RK-11-2014-28, př. 4, RK-11-2014-28, př. 5, RK-11-2014-28, př. 6

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na podporu pořádání Poháru Josefa Masopusta v Kraji Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0585/11/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci spolku Klub přátel Josefa Masopusta, Novákových 380/18, Praha 8, 180 00, IČO: 22841741, ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-11-2014-29, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-29.doc, RK-11-2014-29, př. 1, RK-11-2014-29, př. 2

K bodům 30, 31, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

30. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Chotěboř
Usnesení 0586/11/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-11-2014-30, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Chotěboř.
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-30.doc, RK-11-2014-30, př. 1

31. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0587/11/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-11-2014-31, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou.
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-31.doc, RK-11-2014-31, př. 1

32. Návrh plánu činnosti příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu schválit plány činnosti škol a školských zařízení na rok 2014. Projednávání se zúčastnil M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0588/11/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
plány činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-11-2014-32, př. 1 a materiálu RK-11-2014-32, př. 2;
souhlasí
 • s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů v investičním fondu pro Vyšší odbornou školu a Obchodní akademii Chotěboř ve výši 294 tis Kč dle materiálu RK-11-2014-32, př. 1;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • v případě kladného vývoje hospodaření s použitím prostředků příspěvku na provoz i na úhradu přímých ostatních neinvestičních výdajů;
stanoví
 • u příspěvkových organizací v odvětví školství jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2014:
  • celkový objem použití investičního fondu,
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu;
 • použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů účetních odpisů;
 • v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ ve výši 3 050 tis. Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;
 • v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ ve výši 150 tis. Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací v odvětví školství:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu, včetně použití zůstatku investičního fondu, za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace, za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru, příp. odboru majetkového;
ukládá
 • vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací v odvětví školství na použití prostředků svého rezervního a investičního fondu k řešení této havarijní situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací v odvětví školství:
 1. provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1. a 2. čtvrtletí bude splněna do 30. 6. 2014, za 3. čtvrtletí bude zabezpečena do 31. 8. 2014 a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2014;
 2. sledovat výsledek hospodaření jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti zjistit důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 3. promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu;
 4. vyžádat si před zahájením přípravy a realizace stavebních akcí realizovaných z prostředků investičního fondu odsouhlasení konkrétního rozsahu stavebních úprav od odboru majetkového.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, majetkový odbor, ředitelé příspěvkových organizací v odvětví školství
termín: do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-32.doc, RK-11-2014-32, př. 1, RK-11-2014-32, př. 2

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu v souvislosti se zrušenou organizací Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0589/11/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3114 - Speciální základní školy, položka 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené, položka 2141 Příjmy z úroků) o částku 971 730,27 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 - Speciální základní školy) o částku 971 730,27 Kč rozpočtu kraje dle materiálu RK-11-2014-33.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: březen 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-33.doc

34. Informace o vyhlášení Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o vybraných oborech vzdělávání v roce 2014. Projednávání se zúčastnil M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0590/11/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o vybraných oborech vzdělávání v rámci Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: duben 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-34.doc, RK-11-2014-34, př. 1, RK-11-2014-34, př. 2

35. Podpora účastí na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu poskytnout žadatelům dotace na účast na sportovních mistrovstvích. Projednávání se zúčastnil M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0591/11/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 80 840 Kč na podporu účastí na mistrovstvích ve sportovních disciplínách dle tabulky č. 1 materiálu RK-11-2014-35, př. 5.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-35.doc, RK-11-2014-35, př. 1, RK-11-2014-35, př. 2, RK-11-2014-35, př. 3, RK-11-2014-35, př. 4, RK-11-2014-35, př. 5

36. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnout žadatelům dotace na podporu pořádání sportovních mistrovství. Projednávání se zúčastnil M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0592/11/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 145 000 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu RK-11-2014-36, př. 5;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 50 000 Kč na podporu pořádání sportovního mistrovství dle tabulky č. 2 materiálu RK-11-2014-36, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-36.doc, RK-11-2014-36, př. 1, RK-11-2014-36, př. 2, RK-11-2014-36, př. 3, RK-11-2014-36, př. 4, RK-11-2014-36, př. 5

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání slavnostního večera ankety Sportovec Kraje Vysočina 2013
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0593/11/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 65 000 Kč společnosti PAROLAART, s. r. o., Fritzova 1552/34, 586 01 Jihlava, IČO: 253 098 97, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním galavečera u příležitosti slavnostního vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kraje Vysočina 2013 dle materiálu RK-11-2014-37, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 65 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 65 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 25. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-37.doc, RK-11-2014-37, př. 1, RK-11-2014-37, př. 2

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvek na realizaci soutěže S Vysočinou do Evropy
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0594/11/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617, dle materiálu RK-11-2014-38, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 121 000 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 100 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 21 000 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu RK-11-2014-38, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu a odbor ekonomický
termín: 30. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-38.doc, RK-11-2014-38, př. 1

39. Soutěž S Vysočinou do Evropy - 5. ročník
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh poskytnout věcný dar soutěžícím 5. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy. Projednávání se zúčastnil M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0595/11/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar oběma soutěžícím, kteří se umístili na 5. místě v 5. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. dubna 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-39.doc

K bodům 40, 41, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

40. Projektový záměr příspěvkové organizace Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
Usnesení 0596/11/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy Stáže v zemědělské a technické oblasti dle materiálu RK-11-2014-40, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-40.doc, RK-11-2014-40, př. 1, RK-11-2014-40, př. 2

41. Projektové záměry příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0597/11/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektových záměrů Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou Minimum znalostí pro každého dle materiálu RK-11-2014-41, př. 1 a Získávání praktických dovedností v zahraničí dle materiálu RK-11-2014-41, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-41.doc, RK-11-2014-41, př. 1, RK-11-2014-41, př. 2, RK-11-2014-41, př. 3

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
Ze zasedání se omluvil J. Běhounek. A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0598/11/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci ve výši 15 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí.
odpovědnost: odbor ekonomický, oddělení řízení lidských zdrojů, oddělení hospodářské správy
termín: duben 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-43.doc

42. Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2013
P. Piňos předložil radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0599/11/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2013 dle materiálů RK-11-2014-42, př. 1, RK-11-2014-42, př. 2 a RK-11-2014-42, př. 3.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-42.doc, RK-11-2014-42, př. 1, RK-11-2014-42, př. 2, RK-11-2014-42, př. 3

62. Projekt Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina - zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie, rozpočtové opatření
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0600/11/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 1 118 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 45 000 Kč na převod finančních prostředků do Sociálního fondu při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 45 000 Kč.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 28. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-62.doc

K bodům 44 - 47, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

44. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 13/1.1.36 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0601/11/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 2 449 901,98 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 15. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-44.doc

45. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 11/1.2.37 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0602/11/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 106 570,36 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 15. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-45.doc

46. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 13/1.3.50 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0603/11/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 503 059,78 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 15. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-46.doc

47. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 20/3.2.09 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0604/11/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 2 032 332,79 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 15. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-47.doc

48. Závěrečná monitorovací zpráva v rámci projektu Partner AT-CZ PRO 2013+
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předložené závěrečné monitorovací zprávě za 5. monitorovací období od 1. 4. 2013 do 31. 12. 2013 v rámci daného projektu. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0605/11/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-11-2014-48, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2014-48, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 25. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-48.doc, RK-11-2014-48, př. 1, RK-11-2014-48, př. 2

49. Strategie inteligentní specializace - krajský annex
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o přípravě Krajského annexu Kraje Vysočina Strategie inteligentní specializace ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0606/11/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
pracovní verzi Krajského annexu Kraje Vysočina Strategie inteligentní specializace ČR dle materiálu RK-11-2014-49, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 25. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-49.doc, RK-11-2014-49, př. 1

64. Žádost o podstatnou změnu projektu „Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost“
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí text žádosti o podstatnou změnu daného projektu. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0607/11/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2014-64, př. 1;
rozhoduje
podat žádost o podstatnou změnu projektu dle materiálu RK-11-2014-64, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit žádost o podstatnou změnu projektu dle materiálu RK-11-2014-64, př. 1 na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-64.doc, RK-11-2014-64, př. 1

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 4. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0608/11/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt „Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013“ v úhrnné výši 884 856,34 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 813 111,23 Kč a ÚZ 38186001 o 71 745,11 Kč) při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 884 856,34 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 813 111,23 Kč a ÚZ 38186001 o 71 745,11 Kč) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na projekt „Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013“;
 • u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 884 856,34 Kč na realizaci projektu „Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013“.
odpovědnost: OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 4. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-50.doc

51. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2014
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem schválit finanční plány příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2014. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0609/11/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
stanoví
 • u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2014:
- celkový objem použití investičního fondu;
- jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu;
 • použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:
 • provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
 • použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;
ukládá
 • vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na použití prostředků svého rezervního a investičního fondu k řešení této situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:
  • provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1. a 2. čtvrtletí bude zabezpečena do 30. 6. 2014, za 3. čtvrtletí do 31. 8. 2014 a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2014;
  • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
  • promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku zřizovatelem do finančního plánu a takto upravený finanční plán předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-51.doc, RK-11-2014-51, př. 1, RK-11-2014-51, př. 2, RK-11-2014-51, př. 3, RK-11-2014-51, př. 4, RK-11-2014-51, př. 5, RK-11-2014-51, př. 6, RK-11-2014-51, př. 7, RK-11-2014-51, př. 8, RK-11-2014-51, př. 9, RK-11-2014-51, př. 10

52. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0610/11/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-11-2014-52, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 3. 2016.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-52.doc, RK-11-2014-52, př. 1

53. Dodatek č. 4 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky se společností EKO-KOM, a. s. na rok 2014 a závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2013
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 4 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0611/11/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o realizaci projektu Kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a. s. s názvem Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v roce 2013 dle materiálu RK-11-2014-53, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 4 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina se společností EKO-KOM, a. s., dle materiálu RK-11-2014-53, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 04. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-53.doc, RK-11-2014-53, př. 1, RK-11-2014-53, př. 2

54. Dodatek č. 4 k Dohodě o spolupráci kraje a společnosti ELEKTROWIN a. s. pro rok 2014 a závěrečná zpráva z realizace projektu v roce 2013
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 4 k Dohodě o spolupráci při řešení daného projektu se společností ELEKTROWIN a. s. pro rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0612/11/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu z projektu spolupráce kraje se společností ELEKTROWIN a. s. v roce 2013 dle materiálu RK-11-2014-54, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 4 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Kraji Vysočina se společností ELEKTROWIN a.s. dle materiálu RK-11-2014-54, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-54.doc, RK-11-2014-54, př. 1, RK-11-2014-54, př. 2

55. Veřejná zakázka na služby s názvem Biodiverzita II. - neinvestiční (nestavební) opatření k celkem 4 akcím projektu Biodiverzita II.
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení veřejné zakázky na služby v rámci daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0613/11/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky „Biodiverzita II. - neinvestiční (nestavební) opatření“ v souladu se zadávacími podmínkami dle materiálů RK-11-2014-55, př. 1, RK-11-2014-55, př. 2, RK-11-2014-55, př. 3;
jmenuje
členy a jejich náhradníky komise pro otevírání obálek nadlimitní veřejné zakázky na služby „Biodiverzita II. - neinvestiční (nestavební) opatření“ dle materiálu RK-11-2014-55, př. 2;
jmenuje
členy a jejich náhradníky hodnotící komise nadlimitní veřejné zakázky na služby „Biodiverzita II. - neinvestiční (nestavební) opatření“ dle materiálu RK-11-2014-55, př. 3;
stanoví
že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky na služby „Biodiverzita II. - neinvestiční (nestavební) opatření“ posoudí hodnotící komise;
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství zajistit řádný průběh zadávacího nadlimitní veřejné zakázky „Biodiverzita II. - neinvestiční (nestavební) opatření“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-55.doc, RK-11-2014-55, př. 1, RK-11-2014-55, př. 2, RK-11-2014-55, př. 3

56. Podstatná změna č. XVI v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k navrhované změně v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0614/11/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-11-2014-56, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-11-2014-56, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-56.doc, RK-11-2014-56, př. 1

57. Návrh na poskytnutí daru pro Krajskou radu seniorů Kraje Vysočina
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, seznámil radu kraje s žádostí Krajské rady seniorů Kraje Vysočina o poskytnutí finanční podpory na činnost organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0615/11/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Krajské radě seniorů Kraje Vysočina, IČ: 02249626 ve výši 50 tis. Kč dle materiálu RK-11-2014-57, př. 2.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-57.doc, RK-11-2014-57, př. 1, RK-11-2014-57, př. 2, RK-11-2014-57, př. 3

58. 4. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení monitorovací zprávu shora uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0616/11/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-11-2014-58, př. 1 a RK-11-2014-58, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2014-58, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-58.doc, RK-11-2014-58, př. 1, RK-11-2014-58, př. 2

59. 1. Monitorovací zpráva projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení monitorovací zprávu daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0617/11/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-11-2014-59, př. 1 a RK-11-2014-59, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2014-59, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-59.doc, RK-11-2014-59, př. 1, RK-11-2014-59, př. 2

K bodům 60, 61, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

60. Zadání veřejné zakázky na poskytování vybraných služeb sociální prevence s názvem Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině - zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
Usnesení 0618/11/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-60.doc, RK-11-2014-60, př. 1, RK-11-2014-60, př. 2

61. Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na poskytování vybraných služeb sociální prevence s názvem Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině - zajištění provozování terénních programů na území Kraje Vysočina
Usnesení 0619/11/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-61.doc, RK-11-2014-61, př. 1, RK-11-2014-61, př. 2

65. Rozprava členů rady
V rámci rozpravy L. Joukl seznámil radu kraje s novými skutečnostmi ohledně veřejných zakázek „Rekonstrukce mostu „III/03824 Jihlava most ev. č. 03824-2“ a „Nemocnice Jihlava rekonstrukce pavilonu interny projektová dokumentace“.
Z důvodu zajištění usnesení rady kraje k výběru nejvhodnější nabídky těchto veřejných zakázek rada kraje rozhodla 7 hlasy zasedání rady kraje č. 11/2014 přerušit a jednání dokončit dne 1. 4. 2014.


J. Běhounek zahájil pokračování jednání rady kraje č. 11/2014 dne 1. 4. 2014.
Přítomno 9 členů rady kraje.
Radě kraje byly předloženy podkladové materiály odboru dopravy a silničního hospodářství a odboru majetkového k projednání.

66. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „III/03824 Jihlava most ev. č. 03824-2“
L. Joukl sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0620/11/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „III/03824 Jihlava most ev. č. 03824-2“ dle materiálu RK-11-2014-66, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „III/03824 Jihlava most ev. č. 03824-2“, podanou společností SDS EXMOST spol. s r. o., se sídlem Údolní 413/66, 602 00 Brno, IČO: 49454501, v souladu s materiálem RK-11-2014-66, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-66.doc, RK-11-2014-66, př. 1

67. Veřejná zakázka „Nemocnice Jihlava rekonstrukce pavilonu interny projektová dokumentace“
L. Joukl informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o zadání shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0621/11/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Nemocnice Jihlava rekonstrukce pavilonu interny projektová dokumentace“ dle materiálu RK-11-2014-67, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, PSČ 586 01, Jihlava, IČ 479 16 621 jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku „Nemocnice Jihlava rekonstrukce pavilonu interny projektová dokumentace“;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2014-67.doc, RK-11-2014-67, př. 1, RK-11-2014-67, př. 2

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 11/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 9. 4. 2014, v 7:30 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 11/2014 ve dnech 25. 3. a 1. 4. 2014.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 1. 4. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz