Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 10/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 10/2014, které se konalo dne 18. 3. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 09/2014
Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 18. 3. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast P. Piňose.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
81. Zrušení usnesení 0442/09/2014/RK
82. Veřejná zakázka na stavební práce: „II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba – úsek č. 1“
83. Jmenování člena správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s.
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 9/2014
 2. Závěrečná zpráva projektu Dosažitelnost spojuje
 3. FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2014
 4. Dodatek Dohody o spolupráci mezi KOUS Vysočina a Krajem Vysočina
 5. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina
 6. Poskytnutí dotace na realizaci projektu Konzervace dřeva z archeologických nálezů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 7. Návrh indikativního finančního rozložení na kompetence kraje pro potřeby vydefinování územní dimenze
 8. Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 9. Přijetí nadačního příspěvku z Nadace pojišťovny Generali - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 10. Realizace úspor energie v objektech ve vlastnictví Kraje Vysočina - projektové záměry do Operačního programu Životní prostředí
 11. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/36042 Mirošov - most ev.č. 36042-3
 12. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/41110 Hornice - průjezdní úsek
 13. Koupě pozemků v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice
 14. Dodatek Zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
 15. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnic III/11260 a III/11264 Řásná - průjezdní úsek
 16. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/407 v průjezdním úseku městyse Nová Říše
 17. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 18. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 19. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/35411 v průjezdním úseku obce Křižánky
 20. Výkup pozemků v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves
 21. Majetkoprávní příprava přestavby mostu ev. č. 34413-1 v Rozsochatci
 22. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Jihlava - vyregulování VZT do rozpočtu kraje - přílohy M2
 23. Veřejná zakázka Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů-projektová dokumentace
 24. Majetkové vypořádání pozemků - k.ú. Polná
 25. Dodatek Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
 26. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Cidlina pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/41011 Bítovánky - Cidlina
 27. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Náměšť nad Oslavou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Okružní křižovatka sil. I/23 a sil. III/3906 Náměšť nad Oslavou
 28. Smlouva o poskytnutí prostředků ERDF na projekt II/408 Jemnice - Dobrá Voda
 29. Protokol o výsledku kontroly projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
 30. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2013
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 32. Smlouva o přeložce zařízení
 33. Smlouva o přeložce zařízení
 34. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
 35. Tarifní začlenění traťového úseku Nedvědice - Rovné - Divišov na trati č. 251 k tarifu IDS JMK
 36. Smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava
 37. Strategie elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina 2014-2017
 38. Fond Vysočiny - rezignace a jmenování člena řídicího výboru grantového programu Informační a komunikační technologie 2014
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt DE-LAN
 40. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 41. Peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 42. Věcné a peněžní dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 43. Věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 44. Smlouva o sponzorování pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 45. Rezignace a volba člena a předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KDU-ČSL
 46. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
 47. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 48. Přihlášky do soutěží Podnik podporující zdraví a Úřad roku Půl na Půl - respekt k rovným příležitostem
 49. Projekt Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině - dočasné navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace projektu
 50. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2013 - II. část
 51. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2013
 52. Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 53. Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 54. FOND VYSOČINY - grantový program Regionální kultura 2014
 55. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
 56. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
 57. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 58. Darovací smlouva a rozpočtové opatření na kapitole Kultura pro rok 2014
 59. Souhlas zřizovatele k přijetí finančních darů u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
 60. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
 61. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NÖ Familienpass v Dolním Rakousku
 62. 3. monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz I.
 63. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků MŠMT a převod připsaných úroků do Fondu strategických rezerv u individuálního projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů, reg. č.: C
 64. 3. monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II.
 65. 3. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I.
 66. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
 67. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
 68. Projektový záměr příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč
 69. Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
 70. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava
 71. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 72. Společný projekt regionů Vysočina a Champagne-Ardenne
 73. Projekt Od myšlenky k výrobku - předfinancování a spolufinancování
 74. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Veřejná zakázka č. 3 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku, část 1 a 2
 75. Soutěž Stavíme z Merkuru
 76. Podpora učebních oborů
 77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí půjčky pro Vysočinu Education na projekty IB KSP a EDU.REGION
 78. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
 79. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2014 dle schválených pravidel rady kraje
 81. Zrušení usnesení 0442/09/2014/RK
 82. Veřejná zakázka na stavební práce: „II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba – úsek č. 1“
 83. Jmenování člena správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s.
 84. Rozprava členů rady

Usnesení 0474/10/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 18. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 9/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Závěrečná zpráva projektu Dosažitelnost spojuje
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s předloženou závěrečnou zprávou k projektu „Dosažitelnost spojuje“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0475/10/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-10-2014-02, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2014-02, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-02.doc, RK-10-2014-02, př. 1, RK-10-2014-02, př. 2

03. FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2014
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh vyhlášení grantového programu na podporu prodeje regionálních produktů na Vysočině. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0476/10/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Prodejny regionálních produktů 2014 dle materiálu RK-10-2014-03, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-03.doc, RK-10-2014-03, př. 1, RK-10-2014-03, př. 2

04. Dodatek Dohody o spolupráci mezi KOUS Vysočina a Krajem Vysočina
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, informovali radu kraje o návrhu uzavření dodatku Dohody o spolupráci uzavřené mezi Krajem Vysočina a KOUS Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0477/10/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 Dohody o spolupráci dle materiálu RK-10-2014-04, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-04.doc, RK-10-2014-04, př. 1, RK-10-2014-04, př. 2

05. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0478/10/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od řídícího orgánu Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska ve výši 5 708 Eur (156 855,84 Kč), které jsou určeny k dalšímu financování projektu Technická pomoc Vysočina.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-05.doc

06. Poskytnutí dotace na realizaci projektu Konzervace dřeva z archeologických nálezů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotace Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., na realizaci akce Konzervace dřeva z archeologických nálezů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0479/10/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 108 000 Kč Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., se sídlem Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČO 68378297 na realizaci akce Konzervace dřeva z archeologických nálezů dle materiálu RK-10-2014-06, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví o částku 108 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 108 000 Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-06.doc, RK-10-2014-06, př. 1, RK-10-2014-06, př. 2

07. Návrh indikativního finančního rozložení na kompetence kraje pro potřeby vydefinování územní dimenze
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0480/10/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrh indikativního finančního rozložení na kompetence kraje pro potřeby vydefinování územní dimenze dle materiálu RK-10-2014-07, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 18. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-07.doc, RK-10-2014-07, př. 1, RK-10-2014-07, př. 2

08. Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje na vědomí upravenou a doplněnou monitorovací zprávu o realizaci projektu „Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0481/10/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálech RK-10-2014-08 a RK-10-2014-08, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2014-08, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-08.doc, RK-10-2014-08, př. 1

81. Zrušení usnesení 0442/09/2014/RK
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s návrhem zrušení výše uvedeného usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0482/10/2014/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 0442/09/2014/RK;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-10-2014-81, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-10-2014-81, př. 1 žadatelům uvedeným v materiálu RK-10-2014-81, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-10-2014-81, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina;
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-10-2014-81, př. 2;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-10-2014-81, př. 2 žadatelům uvedeným v materiálu RK-10-2014-81, př. 2 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-10-2014-81, př. 2 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-81.doc, RK-10-2014-81, př. 1, RK-10-2014-81, př. 2

09. Přijetí nadačního příspěvku z Nadace pojišťovny Generali - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0483/10/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-10-2014-09, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť, položka 2321 Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Zemědělství, § 3741 Ochrana druhů a stanovišť) o nadační příspěvek z Nadace pojišťovny Generali ve výši 150 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 3741 Ochrana druhů a stanovišť o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-09.doc, RK-10-2014-09, př. 1

10. Realizace úspor energie v objektech ve vlastnictví Kraje Vysočina - projektové záměry do Operačního programu Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámili radu kraje s předloženými projektovými záměry do Operačního programu Životní prostředí na akce realizace úspor energií na objektech ve vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0484/10/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit projektové záměry dle materiálů RK-10-2014-10, př. 1, RK-10-2014-10, př. 2, RK-10-2014-10, př. 3, RK-10-2014-10, př. 4, RK-10-2014-10, př. 5, RK-10-2014-10, př. 6, RK-10-2014-10, př. 7, RK-10-2014-10, př. 8, RK-10-2014-10, př. 9, RK-10-2014-10, př. 10, RK-10-2014-10, př. 11;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje, o částku 2 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 tis. Kč na zpracování dokumentace opatření v rozsahu nezbytném pro podání žádostí do OPŽP;
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství a odboru majetkovému ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu a odborem zdravotnictví předložit žádosti o poskytnutí podpory na projekty úspor energií na základě fiší dle materiálů RK-10-2014-10, př. 1, RK-10-2014-10, př. 2, RK-10-2014-10, př. 3, RK-10-2014-10, př. 4, RK-10-2014-10, př. 5, RK-10-2014-10, př. 6, RK-10-2014-10, př. 7, RK-10-2014-10, př. 8, RK-10-2014-10, př. 9, RK-10-2014-10, př. 10, RK-10-2014-10, př. 11.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství a odbor majetkový
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-10.doc, RK-10-2014-10, př. 1, RK-10-2014-10, př. 2, RK-10-2014-10, př. 3, RK-10-2014-10, př. 4, RK-10-2014-10, př. 5, RK-10-2014-10, př. 6, RK-10-2014-10, př. 7, RK-10-2014-10, př. 8, RK-10-2014-10, př. 9, RK-10-2014-10, př. 10, RK-10-2014-10, př. 11

83. Jmenování člena správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s.
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh jmenování člena správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o.p.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0485/10/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OŽPZ
termín: do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-83.doc

L. Joukl navrhl projednání bodů 11 – 16, 18, 19, 20, 25 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

11. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/36042 Mirošov - most ev.č. 36042-3
Usnesení 0486/10/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-11.doc, RK-10-2014-11, př. 1, RK-10-2014-11, př. 2

12. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/41110 Hornice - průjezdní úsek
Usnesení 0487/10/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-10-2014-12, př. 1 do vlastnictví obce Hornice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-10-2014-12, př. 1 v k. ú. Hornice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hornice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-12.doc, RK-10-2014-12, př. 1

13. Koupě pozemků v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice
Usnesení 0488/10/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-13.doc, RK-10-2014-13, př. 1

14. Dodatek Zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
Usnesení 0489/10/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-10-2014-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-14.doc, RK-10-2014-14, př. 1

15. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnic III/11260 a III/11264 Řásná - průjezdní úsek
Usnesení 0490/10/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-10-2014-15, př. 1 do vlastnictví obce Řásná;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-10-2014-15, př. 1 v k. ú. Řásná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Řásná.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-15.doc, RK-10-2014-15, př. 1

16. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/407 v průjezdním úseku městyse Nová Říše
Usnesení 0491/10/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-10-2014-16, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-16.doc, RK-10-2014-16, př. 1, RK-10-2014-16, př. 2

18. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0492/10/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-10-2014-18, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-10-2014-18, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 686 v k. ú. Kramolín zastavěnou chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Kramolín;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 1646 a PK 1637/2 v k. ú. Velká Chyška zastavěnou chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velká Chyška.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-18.doc, RK-10-2014-18, př. 1

19. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/35411 v průjezdním úseku obce Křižánky
Usnesení 0493/10/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-10-2014-19, př. 2 za dohodnutou kupní cenu ve výši 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-19.doc, RK-10-2014-19, př. 1, RK-10-2014-19, př. 2

20. Výkup pozemků v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves
Usnesení 0494/10/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-20.doc

25. Dodatek Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
Usnesení 0495/10/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-10-2014-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-25.doc, RK-10-2014-25, př. 1

17. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje upravenou přílohu návrhu uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti a smluv o zřízení služebnosti na majetku kraje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0496/10/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-10-2014-17, př. 1upr1 a RK-10-2014-17, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-17.doc, RK-10-2014-17, př. 1, RK-10-2014-17, př. 2

21. Majetkoprávní příprava přestavby mostu ev. č. 34413-1 v Rozsochatci
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0497/10/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-21.doc, RK-10-2014-21, př. 1, RK-10-2014-21, př. 2, RK-10-2014-21, př. 3

22. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Jihlava - vyregulování VZT do rozpočtu kraje - přílohy M2
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem zařazení nové akce do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0498/10/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Nemocnice Jihlava - vyregulování VZT do rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2013 a to do přílohy M2 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnických organizacích;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2014-22, př. 1;
ukládá
odboru majetkovému a odboru regionálního rozvoje podat Žádost o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice v době udržitelnosti projektu Úřadu regionální rady ROP Jihovýchod.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-22.doc, RK-10-2014-22, př. 1

23. Veřejná zakázka Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů-projektová dokumentace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů-projektová dokumentace“. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0499/10/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-10-2014-23, př. 1upr1;
rozhoduje
 • zahájit zadávání veřejné zakázky na služby Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů-projektová dokumentace formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálů RK-10-2014-23, př. 2upr1 a RK-10-2014-23, př. 2aupr1;
 • udělit obchodní společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28360125, se sídlem Brno, Helfertova 2040/13 plnou moc dle materiálu RK-10-2014-23, př. 5;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-23.doc, RK-10-2014-23, př. 1, RK-10-2014-23, př. 2, RK-10-2014-23, př. 2a, RK-10-2014-23, př. 3, RK-10-2014-23, př. 4, RK-10-2014-23, př. 5

24. Majetkové vypořádání pozemků - k.ú. Polná
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem majetkového vypořádání pozemků v k. ú. Polná. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0500/10/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje neakceptovat nabídku společnosti VICTORIAVILLE LTD, se sídlem Bexley Square 6, Salford, Manchster M3 NBZ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 7751364, provozující svojí obchodní činnost v ČR prostřednictvím VICTORIAVILLE LTD. - organizační složka, se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČ: 241 88 743 na prodej pozemků par. č. 1159/4 - ost. plocha, silnice, par. č. 1203/2 - ost. plocha, silnice a par. č. 1204/2 - ost. plocha, silnice v k. ú. a obci Polná ve výši 532 000 Kč, včetně úhrady bezdůvodného obohacení za užívání těchto pozemků ve výši 67 730 Kč a úhrady soudního poplatku ve výši 1900 Kč a úhrady právního zastoupení ve výši 8 669 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. dubna 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-24.doc, RK-10-2014-24, př. 1

26. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Cidlina pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/41011 Bítovánky - Cidlina
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, seznámil radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Cidlina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0501/10/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Cidlina dle materiálu RK-10-2014-26, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-26.doc, RK-10-2014-26, př. 1

L. Joukl navrhl projednání bodů 27, 29 - 34 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

27. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Náměšť nad Oslavou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Okružní křižovatka sil. I/23 a sil. III/3906 Náměšť nad Oslavou
Usnesení 0502/10/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit usnesení č. 0030/01/2014/ZK ze dne 4. 2. 2014;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Náměšť nad Oslavou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle materiálu RK-10-2014-27, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-27.doc, RK-10-2014-27, př. 1

29. Protokol o výsledku kontroly projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
Usnesení 0503/10/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
materiál RK-10-2014-29, př. 1;
rozhoduje
podat podle § 13 zákona č. 255/2013 Sb., o kontrole (kontrolní řád) písemné a zdůvodněné námitky proti protokolu dle materiálu RK-10-2014-29, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-29.doc, RK-10-2014-29, př. 1

30. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2013
Usnesení 0504/10/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • hospodářský výsledek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2013 dle materiálu RK-10-2014-30, př. 1;
 • návrh přídělu ze zisku za rok 2013 do peněžních fondů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-10-2014-30, př. 1;
souhlasí
s převodem částky 27 334 754,29 Kč z rezervního fondu do investičního fondu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace z důvodu zajištění finančního pokrytí investičních výdajů v souladu se sestavovaným finančním plánem na rok 2014.
odpovědnost: ODSH a KSÚSV
termín: do 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-30.doc, RK-10-2014-30, př. 1

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Usnesení 0505/10/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 9 011 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 9 011 000 Kč (položka 6121 - Budovy a stavby) dle materiálu RK-10-2014-31, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 9 011 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu RK-10-2014-31, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-31.doc, RK-10-2014-31, př. 1

32. Smlouva o přeložce zařízení
Usnesení 0506/10/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o přeložce vodovodu ke stavbě II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1 dle materiálu RK-10-2014-32, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-32.doc, RK-10-2014-32, př. 1

33. Smlouva o přeložce zařízení
Usnesení 0507/10/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o přeložce zařízení ke stavbě III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se sil. I/23 dle materiálu RK-10-2014-33, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-33.doc, RK-10-2014-33, př. 1

34. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
Usnesení 0508/10/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • II/357 Strachujov - Jimramov
 • II/344 Rozsochatec - most ev. č. 344 - 006
 • II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602 - 028
 • II/402 Třešť - ul. Fritzova
 • II/134 Batelov - obnova vozovky
 • II/406 Telč - hr. kraje
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-34.doc

28. Smlouva o poskytnutí prostředků ERDF na projekt II/408 Jemnice - Dobrá Voda
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, předložil radě kraje návrh smlouvy o poskytnutí prostředků ERDF na výše uvedený projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0509/10/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu dle materiálu RK-10-2014-28, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-28.doc, RK-10-2014-28, př. 1

35. Tarifní začlenění traťového úseku Nedvědice - Rovné - Divišov na trati č. 251 k tarifu IDS JMK
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, seznámil radu kraje s variantním návrhem usnesení předloženého materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 0510/10/2014/RK
Rada kraje
nesouhlasí
se zavedením tarifu IDS JMK na traťovém úseku tratě č. 251 Nedvědice - Rovné - Divišov.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-35.doc, RK-10-2014-35, př. 1

36. Smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, informoval radu kraje o návrhu vymezení rozsahu spolupráce Kraje Vysočina a statutárního města Jihlava při přípravě a realizaci akce „Letiště Jihlava – dostavba zpevněné dráhy“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0511/10/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava dle materiálu RK-10-2014-36, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-36.doc, RK-10-2014-36, př. 1

82. Veřejná zakázka na stavební práce: „II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba – úsek č. 1“
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, seznámil radu kraje s odůvodněním veřejné zakázky na stavební práce „II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba – úsek č. 1“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0512/10/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění veřejné zakázky „II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba – úsek č. 1“ v rozsahu materiálu RK-10-2014-82, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-82.doc, RK-10-2014-82, př. 1

37. Strategie elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina 2014-2017
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení Strategii elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na léta 2014 až 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0513/10/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
Strategii elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na léta 2014 až 2017 dle materiálu RK-10-2014-37, př. 1,
bere na vědomí
 • Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-10-2014-37, př. 2.
 • informaci o plnění opatření Akčního plánu elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-10-2014-37, př. 3.
odpovědnost: OI, OSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-37.doc, RK-10-2014-37, př. 1, RK-10-2014-37, př. 2, RK-10-2014-37, př. 3

38. Fond Vysočiny - rezignace a jmenování člena řídicího výboru grantového programu Informační a komunikační technologie 2014
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o rezignaci člena řídicího výboru grantového programu Informační a komunikační technologie 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0514/10/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OI
termín: 18. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-38.doc

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt DE-LAN
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0515/10/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu DE-LAN o platbu ve výši 2 105 422,15 Kč (77 517,07 EUR) za závěrečnou etapu projektu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu DE-LAN o splátku kontokorentního úvěru ve výši 2 105 422,15 Kč;
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků za 1. čtvrtletí roku 2014 na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
bere na vědomí
ukončení projektu DE-LAN dle závěrečné zprávy projektu RK-10-2014-39, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-39.doc, RK-10-2014-39, př. 1

40. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o nabídce Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o., na bezúplatný převod majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0516/10/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje dle materiálu RK-10-2014-40, př. 1;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-10-2014-40, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-40.doc, RK-10-2014-40, př. 1

41. Peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0517/10/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-10-2014-41, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-41.doc, RK-10-2014-41, př. 1

42. Věcné a peněžní dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0518/10/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-10-2014-42, př. 1, RK-10-2014-42, př. 2, RK-10-2014-42, př. 3, RK-10-2014-42, př. 4, RK-10-2014-42, př. 5, RK-10-2014-42, př. 6 a RK-10-2014-42, př. 7.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-42.doc, RK-10-2014-42, př. 1, RK-10-2014-42, př. 2, RK-10-2014-42, př. 3, RK-10-2014-42, př. 4, RK-10-2014-42, př. 5, RK-10-2014-42, př. 6, RK-10-2014-42, př. 7

43. Věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0519/10/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-10-2014-43, př. 2, RK-10-2014-43, př. 4, RK-10-2014-43, př. 6, RK-10-2014-43, př. 8.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-43.doc, RK-10-2014-43, př. 1, RK-10-2014-43, př. 2, RK-10-2014-43, př. 3, RK-10-2014-43, př. 4, RK-10-2014-43, př. 5, RK-10-2014-43, př. 6, RK-10-2014-43, př. 7, RK-10-2014-43, př. 8

44. Smlouva o sponzorování pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem Smlouvy o sponzorování od společnosti Žďas, a.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0520/10/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o sponzorování pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-10-2014-44, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-44.doc, RK-10-2014-44, př. 1

45. Rezignace a volba člena a předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KDU-ČSL
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o rezignaci předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0521/10/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-45.doc

46. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0522/10/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2014-46, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-46.doc, RK-10-2014-46, př. 1

47. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
J. Běhounek informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0523/10/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-10-2014-47, př. 5.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-47.doc, RK-10-2014-47, př. 1, RK-10-2014-47, př. 2, RK-10-2014-47, př. 3, RK-10-2014-47, př. 4, RK-10-2014-47, př. 5

48. Přihlášky do soutěží Podnik podporující zdraví a Úřad roku Půl na Půl - respekt k rovným příležitostem
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, seznámili radu kraje s návrhem přihlášení Kraje Vysočina, krajského úřadu do soutěže „Podnik podporující zdraví“ a do soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0524/10/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o přihlášení Kraje Vysočina, krajského úřadu do soutěže Podnik podporující zdraví a do soutěže Úřad roku Půl na půl - respekt k rovným příležitostem;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina podat přihlášky do soutěže Podnik podporující zdraví a do soutěže Úřad roku Půl na půl - respekt k rovným příležitostem.
odpovědnost: ředitel
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-48.doc

49. Projekt Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině - dočasné navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace projektu
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů a V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložili radě kraje návrh dočasného navýšení počtu zaměstnanců krajského úřadu. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0525/10/2014/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 4. 2014 na 437 zaměstnanců;
schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 544 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 22 000 Kč na převod finančních prostředků do Sociálního fondu při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 22 000 Kč.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-49.doc

50. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2013 - II. část
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující informace k předloženému upravenému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0526/10/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zapojení disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2013 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-10-2014-50, př. 1upr1;
 • rozhodnout poskytnout dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina ve výši 2 500 000 Kč dle materiálu RK-10-2014-50, př. 2;
 • rozhodnout poskytnout dar FC Vysočina, a.s. ve výši 2 000 000 Kč dle materiálu
 • RK-10-2014-50, př. 3;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč Diecézní charitě Brno, pro oblastní charitu Třebíč dle materiálu RK-10-2014-50, př. 4upr1.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor sekretariátu hejtmana, odbor školství, mládeže a sportu, odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-50.doc, RK-10-2014-50, př. 1, RK-10-2014-50, př. 2, RK-10-2014-50, př. 3, RK-10-2014-50, př. 4, RK-10-2014-50, př. 5, RK-10-2014-50, př. 6, RK-10-2014-50, př. 7

51. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2013
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0527/10/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2013 dle materiálu RK-10-2014-51, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. dubna 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-51.doc, RK-10-2014-51, př. 1

52. Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotací městům s památkami UNESCO. Z jednání se omluvil J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0528/10/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout městům Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO podle materiálu RK-10-2014-52, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-52.doc, RK-10-2014-52, př. 1

53. Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, informovala radu kraje o návrhu poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2014. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0529/10/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout dotace na obnovu kulturních památek žadatelům v souladu se zásadami, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-10-2014-53, př. 1;
 • rozhodnout neposkytnout dotace na obnovu kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-10-2014-53, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; obor ekonomický
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-53.doc, RK-10-2014-53, př. 1, RK-10-2014-53, př. 2

54. FOND VYSOČINY - grantový program Regionální kultura 2014
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámila radu kraje s návrhem grantového programu určeného na podporu kulturních akcí v rámci neprofesionálního umění. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0530/10/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Regionální kultura 2014 dle materiálu RK-10-2014-54, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-54.doc, RK-10-2014-54, př. 1, RK-10-2014-54, př. 2

55. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložila radě kraje upravenou závěrečnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu za druhou etapu projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0531/10/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 2229/40/2013/RK ze dne 17. 12. 2013 tak, že se materiál RK-40-2013-29, př. 1upr1 nahrazuje materiálem RK-10-2014-55, př. 1 a dále materiál RK-40-2013-29, př. 2upr1 nahrazuje materiálem RK-10-2014-55, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 18. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-55.doc, RK-10-2014-55, př. 1, RK-10-2014-55, př. 2

56. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložila radě kraje návrh udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0532/10/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-10-2014-56, př. 1, a to na dobu určitou od 1. 4. 2014 do 31. 12. 2018.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-56.doc, RK-10-2014-56, př. 1

57. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámila radu kraje s návrhem darovací smlouvy pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0533/10/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-10-2014-57, př. 1;
 • s použitím rezervního fondu pro rok 2014 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši 20 000 Kč na zajištění provozu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-57.doc, RK-10-2014-57, př. 1

58. Darovací smlouva a rozpočtové opatření na kapitole Kultura pro rok 2014
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložila radě kraje návrh darovací smlouvy pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě, příspěvkovou organizaci, na pořízení sbírkového předmětu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0534/10/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-10-2014-58, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku) o částku 100 000 Kč při současném zvýšení výdajů u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 6351 - Investiční transfery zřizovaným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 100 000 Kč v souladu s darovací smlouvou se společností Aon Central and Eastern Europe a.s. s určením pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě;
 • změnu závazného ukazatele Investiční dotace u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro rok 2014 zvýšením o částku 100 000 Kč s určením na pořízení sbírkového předmětu Pocta Santinimu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-58.doc, RK-10-2014-58, př. 1

59. Souhlas zřizovatele k přijetí finančních darů u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, informovala radu kraje o návrhu udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Galerii výtavného umění v Havlíčkově Brodě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0535/10/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovacích smluv Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, dle materiálů RK-10-2014-59, př. 1 a RK-10-2014-59, př. 2;
 • s použitím rezervního fondu pro rok 2014 u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, ve výši 5 000 Kč na realizaci katalogu Baroko na Havlíčkobrodsku k výstavě Baroko na Havlíčkobrodsku, která bude realizovaná ve výstavních prostorách Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě v termínu 23. 5. - 8. 9. 2014.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-59.doc, RK-10-2014-59, př. 1, RK-10-2014-59, př. 2

60. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0536/10/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z ERDF v rámci projektu SENIOR PLUS ve výši 21 156,66 EUR (581 385,02 Kč).
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-60.doc

61. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NÖ Familienpass v Dolním Rakousku
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh přijetí dotace v rámci projektu „Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NÖ Familienpass v Dolním Rakousku“ z programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0537/10/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky v rámci projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NÖ Familienpass v Dolním Rakousku ve výši 94 553,36 EUR (2 598 326,33 Kč).
odpovědnost: OSV, EO
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-61.doc

62. 3. monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s 3. monitorovací zprávou projektu Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz I. Z jednání se omluvil M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0538/10/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-10-2014-62, př. 1, RK-10-2014-62, př. 2 a RK-10-2014-62, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2014-62, př. 3;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 28. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-62.doc, RK-10-2014-62, př. 1, RK-10-2014-62, př. 2, RK-10-2014-62, př. 3

63. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků MŠMT a převod připsaných úroků do Fondu strategických rezerv u individuálního projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0126
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0539/10/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Podpora sytému primární prevence sociálně patologických jevů o vratku nevyčerpaných prostředků na účet MŠMT ve výši 844 535,12 Kč;
 • převod konečného zůstatku a úroků připsaných za 1. čtvrtletí 2014 na zvláštním účtu projektu do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-63.doc, RK-10-2014-63, př. 1

64. 3. monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení 3. monitorovací zprávu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0540/10/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu včetně žádosti o platbu dle materiálů RK-10-2014-64, př. 1 a RK-10-2014-64, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2014-64, př. 3;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 28. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-64.doc, RK-10-2014-64, př. 1, RK-10-2014-64, př. 2, RK-10-2014-64, př. 3

65. 3. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženou monitorovací zprávou projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0541/10/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu včetně žádosti o platbu dle materiálů RK-10-2014-65, př. 1 a RK-10-2014-65, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2014-65, př. 3;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 28. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-65.doc, RK-10-2014-65, př. 1, RK-10-2014-65, př. 2, RK-10-2014-65, př. 3

66. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyřazení uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0542/10/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením souboru ICT, inventární číslo MS-z-108-1, z majetku kraje způsobem navrženým Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava - Helenín, Hálkova 42, dle materiálu RK-10-2014-66.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-66.doc

67. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0543/10/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-10-2014-67, př. 1 a RK-10-2014-67, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-67.doc, RK-10-2014-67, př. 1, RK-10-2014-67, př. 2

V. Novotný navrhl projednání bodů 68 – 70 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

68. Projektový záměr příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč
Usnesení 0544/10/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Hotelové školy Třebíč Odborná kvalifikace žáků - klíč k jejich budoucnosti dle materiálu RK-10-2014-68, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-68.doc, RK-10-2014-68, př. 1, RK-10-2014-68, př. 2

69. Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Usnesení 0545/10/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod Na zkušenou do Evropy dle materiálu RK-10-2014-69, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-69.doc, RK-10-2014-69, př. 1, RK-10-2014-69, př. 2

70. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava
Usnesení 0546/10/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy stavební Jihlava Rozvoj profesních kompetencí žáků SŠ stavební Jihlava - oboru instalatér dle materiálu RK-10-2014-70, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-70.doc, RK-10-2014-70, př. 1, RK-10-2014-70, př. 2

71. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0547/10/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci organizacím vykonávajícím činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 - Základní umělecké školy v celkové výši 491,4 tis. Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu RK-10-2014-71, př. 6.
odpovědnost: OŠMS, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-71.doc, RK-10-2014-71, př. 1, RK-10-2014-71, př. 2, RK-10-2014-71, př. 3, RK-10-2014-71, př. 4, RK-10-2014-71, př. 5, RK-10-2014-71, př. 6

72. Společný projekt regionů Vysočina a Champagne-Ardenne
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem postupu předložení žádosti o financování společného projektu Kraje Vysočina a Regionu Champagne-Ardenne z prostředků programu Erasmus +.
Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladateli materiál k dopracování. K. Ubr doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-72.doc, RK-10-2014-72, př. 1

73. Projekt Od myšlenky k výrobku - předfinancování a spolufinancování
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0548/10/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Od myšlenky k výrobku o přijaté finanční prostředky ve výši 7 701 600 Kč určené pro projekt č. CZ. 1.11/3.4.00/27.01345 s názvem Od myšlenky k výrobku;
 • zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím kraje dle materiálu RK-10-2014-73, př. 1 na zajištění spolufinancování projektu Od myšlenky k výrobku;
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje příspěvkovým organizacím kraje dle materiálu RK-10-2014-73, př. 1 k zajištění spolufinancování projektu Od myšlenky k výrobku;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na předfinancování projektu Od myšlenky k výrobku ve výši maximálně 36 300 000 Kč, finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-73.doc, RK-10-2014-73, př. 1

74. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Veřejná zakázka č. 3 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku, část 1 a 2
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0549/10/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-74.doc

75. Soutěž Stavíme z Merkuru
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyhlášení 1. ročníku soutěže Stavíme z Merkuru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0550/10/2014/RK
Rada kraje
vyhlašuje
1. ročník soutěže Stavíme z Merkuru;
schvaluje
propozice soutěže Stavíme z Merkuru dle materiálu RK-10-2014-75, př. 1.
odpovědnost: OŠMS,
termín: květen 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-75.doc, RK-10-2014-75, př. 1

76. Podpora učebních oborů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje na vědomí informaci o motivačních stipendiích, poskytnutých v rámci podpory učebních oborů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0551/10/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-10-2014-76, př. 1;
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvy na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-10-2014-76, př. 3 (zletilí) a RK-10-2014-76, př. 4 (nezletilí) s žáky uvedenými v materiálu RK-10-2014-76, př. 1, s nimiž nebyla dosud smlouva uzavřena.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-76.doc, RK-10-2014-76, př. 1, RK-10-2014-76, př. 2, RK-10-2014-76, př. 3, RK-10-2014-76, př. 4

77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí půjčky pro Vysočinu Education na projekty IB KSP a EDU.REGION
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0552/10/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce na předfinancování aktivit Projektu IB KSP dle materiálu RK-10-2014-77, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce na předfinancování Projektu EDU.REGION dle materiálu RK-10-2014-77, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 890 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem navýšení půjček Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-77.doc, RK-10-2014-77, př. 1, RK-10-2014-77, př. 2, RK-10-2014-77, př. 3

78. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti Rady dětí a mládeže kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0553/10/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, IČO 26524783 ve výši 300 000 Kč na její činnost dle materiálu RK-10-2014-78, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-78.doc, RK-10-2014-78, př. 1, RK-10-2014-78, př. 2

79. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotace organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2014. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0554/10/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO 72052414 ve výši 120 000 Kč na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2014 dle materiálu RK-10-2014-79, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-79.doc, RK-10-2014-79, př. 1

80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2014 dle schválených pravidel rady kraje
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0555/10/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 18 744 Kč u organizace zřizované krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-10-2014-80, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO 72052414, ve výši 5 200 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-10-2014-80, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 1. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2014-80.doc, RK-10-2014-80, př. 1, RK-10-2014-80, př. 2, RK-10-2014-80, př. 3, RK-10-2014-80, př. 4, RK-10-2014-80, př. 5

84. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 10/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 25. 3. 2014, v 7:00 hod.Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 10/2014 dne 18. 3. 2014.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 21. 3. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz