Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 1/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 1/2017, které se konalo dne 3. 1. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 41/2016
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 3. 1. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Fischerové.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
38. Návrh na poskytnutí daru;
39. Darování pozemků v k. ú. a obci Batelov.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 41/2016
 2. Smlouva o spolupráci s ŘSD
 3. Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 4. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 5. Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
 6. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 7. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 8. Nájem zdravotnického přístroje pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 9. Aktualizace Procesního postupu pro zadávání veřejných zakázek zdravotnickými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 10. Pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování písemností v rámci svěřené oblasti
 11. Návrh na uzavření Smlouvy o výpůjčce s PhDr. Pavlem Tomanem
 12. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v první polovině roku 2017 (VIP akce)
 13. Stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření
 14. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
 15. Projekt Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina - etapa II
 16. Změna na pozici místopředsedy Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina
 17. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Nové Město na Moravě
 18. Koupě pozemku v k. ú. a obci Bořetice
 19. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 20. Změna usnesení 1813/34/2016/RK
 21. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 22. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 23. Dodatek ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
 24. Koupě pozemků v k. ú. a obci Čejov a k. ú. a obci Humpolec
 25. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
 26. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
 27. Návrh na vyřazení uchazeče z konkursního řízení a ukončení konkursního řízení na ředitelku/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
 28. Uzavření darovací smlouvy a udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
 29. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Brtnice pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/405 Brtnice
 30. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
 31. Návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro zajištění provozu, údržby, oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2017
 32. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Z teorie do praxe - Rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina
 33. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 34. Neposkytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 35. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 36. Dohoda o spolupráci - Rada pro inovace
 37. Evropský region Dunaj Vltava - informace o činnosti v roce 2016
 38. Návrh na poskytnutí daru
 39. Darování pozemků v k. ú. a obci Batelov
 40. Rozprava členů rady
Usnesení 0001/01/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 3. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 41/2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Smlouva o spolupráci s ŘSD
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvu o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0002/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-01-2017-02, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-02.doc, RK-01-2017-02, př. 1

K bodům 03 - 05, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

03. Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0003/01/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů
RK-01-2017-03, př. 1 a RK-01-2017-03, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 13. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-03.doc, RK-01-2017-03, př. 1, RK-01-2017-03, př. 2

04. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0004/01/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-01-2017-04, př. 1, RK-01-2017-04, př. 2, RK-01-2017-04, př. 3 a RK-01-2017-04, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 13. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-04.doc, RK-01-2017-04, př. 1, RK-01-2017-04, př. 2, RK-01-2017-04, př. 3, RK-01-2017-04, př. 4

05. Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0005/01/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2017-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 13. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-05.doc, RK-01-2017-05, př. 1

K bodům 06, 07, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

06. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Usnesení 0006/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-01-2017-06, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku uvedeného v materiálu RK-01-2017-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-06.doc, RK-01-2017-06, př. 1

07. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Usnesení 0007/01/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-01-2017-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-07.doc, RK-01-2017-07, př. 1

08. Nájem zdravotnického přístroje pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s žádostí Nemocnice Havlíčkův Brod o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu zdravotnického přístroje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0008/01/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s nájmem zdravotnického přístroje pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, od společnosti Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu dle podmínek stanovených v materiálu RK-01-2017-08, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 15. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-08.doc, RK-01-2017-08, př. 1

09. Aktualizace Procesního postupu pro zadávání veřejných zakázek zdravotnickými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vzít na vědomí aktualizovaný Procesní postup pro zadávání veřejných zakázek zdravotnickými příspěvkovými organizacemi kraje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0009/01/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Procesní postup pro zadávání veřejných zakázek zdravotnickými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina č. 4 dle materiálu RK-01-2017-09, př. 1upr1;
ukládá
ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a odboru zdravotnictví postupovat při zadávání veřejných zakázek dle postupu uvedeného v materiálu RK-01-2017-09, př. 1upr1.
odpovědnost: ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných krajem, odbor zdravotnictví
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-09.doc, RK-01-2017-09, př. 1, RK-01-2017-09, př. 2

10. Pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování písemností v rámci svěřené oblasti
J. Běhounek upřesnil radě kraje předložený návrh vzít na vědomí informaci o oprávnění členů rady kraje podepisovat písemnosti Kraje Vysočina v rámci jim svěřené oblasti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0010/01/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o vzniku pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování písemností v rámci svěřené oblasti, která vydává hejtman kraje MUDr. Jiří Běhounek pro ostatní členy rady kraje;
ukládá
odboru sekretariátu hejtmana informovat o vzniku pověření pracovníky krajského úřadu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 3. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-10.doc, RK-01-2017-10, př. 1, RK-01-2017-10, př. 2

11. Návrh na uzavření Smlouvy o výpůjčce s PhDr. Pavlem Tomanem
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu uzavřít smlouvu o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0011/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o výpůjčce s PhDr. Pavlem Tomanem dle materiálu RK-01-2017-11, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 3. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-11.doc, RK-01-2017-11, př. 1, RK-01-2017-11, př. 2

12. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v první polovině roku 2017 (VIP akce)
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnout dotace na pořádání akcí, které proběhnou v prvním pololetí roku 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0012/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z rozpočtu kraje roku 2017, kapitoly Zastupitelstvo kraje, žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-01-2017-12, př. 1;
 • uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2017-12, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-12.doc, RK-01-2017-12, př. 1, RK-01-2017-12, př. 2

13. Stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0013/01/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 2. 2017 na 449 zaměstnanců;
schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) o částku 684 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 920 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 28 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 948 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu.
odpovědnost: ODSH, OI, OE, OddŘLZ, OddKŽÚ
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-13.doc

38. Návrh na poskytnutí daru
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnout dar prvnímu občánkovi Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0014/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálu RK-01-2017-38, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-38.doc, RK-01-2017-38, př. 1, RK-01-2017-38, př. 2, RK-01-2017-38, př. 3

14. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním. Projednávání se zúčastnil P. Stejskal, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0015/01/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-01-2017-14, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 10. 2018.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 16. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-14.doc, RK-01-2017-14, př. 1

15. Projekt Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina - etapa II
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem schválit shora uvedený projektový záměr. Projednávání se zúčastnil P. Stejskal, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0016/01/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
záměr projektu „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina etapa II“ dle materiálu RK-01-2017-15, př. 1;
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina podat projektovou žádost dle materiálu RK-01-2017-15, př. 2 do 1. výzvy 2017 Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, dotačního titulu č. 3 Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 6. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-15.doc, RK-01-2017-15, př. 1, RK-01-2017-15, př. 2, RK-01-2017-15, př. 3

16. Změna na pozici místopředsedy Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina
J. Pavlík zdůvodnil radě kraje navrhovanou změnu na pozici místopředsedy Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0017/01/2017/RK
Rada kraje
odvolává
místopředsedu Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2017-16, př. 1;
jmenuje
místopředsedu Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2017-16, př. 1.
odpovědnost: J. Pavlík
termín: 30. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-16.doc, RK-01-2017-16, př. 1, RK-01-2017-16, př. 2

K bodům 17 23, 26, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

17. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Nové Město na Moravě
Usnesení 0018/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Nové Město na Moravě, jako povinným ze služebnosti a Krajem Vysočina, jako oprávněným ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o zřízení služebnosti na akci „Kiosková trafostanice podzemní vedení VN“, na pozemku par. č. 2036/1 v k. ú. Nové Město na Moravě dle materiálů RK-01-2017-17, př. 1 a RK-01-2017-17, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-17.doc, RK-01-2017-17, př. 1, RK-01-2017-17, př. 2

18. Koupě pozemku v k. ú. a obci Bořetice
Usnesení 0019/01/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 2. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-18.doc, RK-01-2017-18, př. 1, RK-01-2017-18, př. 2

19. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0020/01/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-01-2017-19, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-01-2017-19, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-01-2017-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-19.doc, RK-01-2017-19, př. 1

20. Změna usnesení 1813/34/2016/RK
Usnesení 0021/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1813/34/2016/RK ze dne 17. 10. 2016 tak, že v materiálu RK-34-2016-15, př. 1 se ruší smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod pořadovým č. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-20.doc, RK-01-2017-20, př. 1

21. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0022/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-01-2017-21, př. 1 a RK-01-2017-21, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-21.doc, RK-01-2017-21, př. 1, RK-01-2017-21, př. 2

22. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 0023/01/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uzavření nájemní smlouvy dle materiálu RK-01-2017-22, př. 1.
odpovědnost: ředitel Domova Lidmaň, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 3. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-22.doc, RK-01-2017-22, př. 1

23. Dodatek ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
Usnesení 0024/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 12 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí dle materiálu RK-01-2017-23, př. 1 mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-23.doc, RK-01-2017-23, př. 1

26. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
Usnesení 0025/01/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-26.doc, RK-01-2017-26, př. 1, RK-01-2017-26, př. 2

24. Koupě pozemků v k. ú. a obci Čejov a k. ú. a obci Humpolec
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje úplatně nabýt pozemky v k. ú. a obci Čejov a k. ú. a obci Humpolec. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0026/01/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky a spoluvlastnické podíly od vlastníků v rozsahu a za kupní ceny dle materiálu RK-01-2017-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-24.doc, RK-01-2017-24, př. 1, RK-01-2017-24, př. 2

25. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k materiálu ohledně vzájemného darování pozemků mezi Krajem Vysočina a městem Pelhřimov.
V souvislosti s projednávaným materiálem J. Běhounek oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0027/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 1692 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 791 m2, par. č. 1411 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 578 m2, par. č. 2433/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1192 m2, par. č. 2433/16 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m2, par. č. 3462/11 ostatní plocha, silnice o výměře 111 m2 a části pozemku par. č. 3486/1 ostatní plocha, silnice v rozsahu silnicí III/12925 nezastavěné části, vše v k. ú. Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 1692 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 791 m2, par. č. 1411 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 578 m2, par. č. 2433/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1192 m2, par. č. 2433/16 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m2 a par. č. 3462/11 ostatní plocha, silnice o výměře 111 m2, vše v k. ú. Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
 • nabýt darem pozemky par. č. 2413/6 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 9988 m2, par. č. 2413/148 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 206 m2, par. č. 2413/149 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 375 m2, par. č. 2413/228 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 206 m2 a par. č. 2413/256 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 331 m2, vše v k. ú. Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-25.doc, RK-01-2017-25, př. 1, RK-01-2017-25, př. 2, RK-01-2017-25, př. 3, RK-01-2017-25, př. 3a, RK-01-2017-25, př. 3b, RK-01-2017-25, př. 3c, RK-01-2017-25, př. 3d

39. Darování pozemků v k. ú. a obci Batelov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje převést darem požadované pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0028/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 2375/4 o výměře 138 m2 a par. č. 2375/5 o výměře 13 m2, oddělené geometrickým plánem  č. 965-293/2016, z pozemku par. č. 2375/1 a pozemek  par. č. 2382/2 o výměře 566 m2, oddělený geometrickým plánem č. 966-293/2016 z pozemku par. č. 2382/1 v k. ú. a obci Batelov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 2375/4 o výměře 138 m2 a par. č. 2375/5 o výměře 13 m2, oddělené geometrický plánem  č. 965-293/2016 pozemek par. č. 2382/2 o výměře 566 m2, oddělený geometrickým plánem č. 966-293/2016 z pozemku par. č. 2382/1 v k. ú. a obci Batelov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-39.doc, RK-01-2017-39, př. 1

27. Návrh na vyřazení uchazeče z konkursního řízení a ukončení konkursního řízení na ředitelku/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu vyřadit uchazeče z konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele uvedené školy v souladu se závěry konkurzní komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0029/01/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-27.doc, RK-01-2017-27, př. 1, RK-01-2017-27, př. 2

28. Uzavření darovací smlouvy a udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vzít na vědomí uzavření darovací smlouvy a souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0030/01/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavření darovací smlouvy Gymnáziem Havlíčkův Brod dle materiálu RK-01-2017-28, př. 1;
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-01-2017-28, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-28.doc, RK-01-2017-28, př. 1, RK-01-2017-28, př. 2

K bodům 29, 30, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

29. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Brtnice pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/405 Brtnice
Usnesení 0031/01/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Brtnice dle materiálu RK-01-2017-29, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 1. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-29.doc, RK-01-2017-29, př. 1

30. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
Usnesení 0032/01/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec dle materiálu RK-01-2017-30, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 1. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-30.doc, RK-01-2017-30, př. 1

31. Návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro zajištění provozu, údržby, oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2017
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit výši jednotlivých tranší za období leden až prosinec 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0033/01/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výši jednotlivých tranší za období leden až prosinec 2017 dle materiálu RK-01-2017-31, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-31.doc, RK-01-2017-31, př. 1

32. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Z teorie do praxe - Rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0034/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v materiálu RK-01-2017-32, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-32.doc, RK-01-2017-32, př. 1

33. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh uzavřít dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0035/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2017-33, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-33.doc, RK-01-2017-33, př. 1, RK-01-2017-33, př. 2, RK-01-2017-33, př. 3, RK-01-2017-33, př. 4

34. Neposkytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh rozhodnout o dotacích v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina žadatelům. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0036/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálu RK-01-2017-34, př. 1.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-34.doc, RK-01-2017-34, př. 1, RK-01-2017-34, př. 2

35. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0037/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01325.0009 dle materiálu RK-01-2017-35, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-35.doc, RK-01-2017-35, př. 1, RK-01-2017-35, př. 2, RK-01-2017-35, př. 3

36. Dohoda o spolupráci - Rada pro inovace
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít Dohodu o spolupráci k Radě pro inovace Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0038/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci dle materiálu RK-01-2017-36, př. 1;
ruší
nominaci Ing. Bc. Martina Hyského jako předsedy Rady pro inovace Kraje Vysočina a Ing. Vladimíra Novotného jako člena Rady pro inovace Kraje Vysočina;
nominuje
Mgr. Pavla Pacala předsedou Rady pro inovace Kraje Vysočina a Ing. Josefa Pavlíka členem Rady pro inovace Kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-36.doc, RK-01-2017-36, př. 1

37. Evropský region Dunaj Vltava - informace o činnosti v roce 2016
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informace o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava za rok 2016. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0039/01/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava v roce 2016 dle materiálu RK-01-2017-37.
odpovědnost: ORR
termín: 3. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2017-37.doc

40. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 1/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 10. 1. 2017, v 7:30 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Ing. Jana Fialová, MBA        ……...……………………………………Ing. Bc. Martin Hyský        …..………………………………….……
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 1/2017 dne 3. 1. 2017.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 3. 1. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz