Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 8/2013 - 05.03.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - k. ú. Stařeč
03Majetkoprávní příprava stavby III/3881 Znětínek - rekonstrukce vozovky
04Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
05Uzavření nájemní smlouvy pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
06Souhlas s podáním žádosti o pokácení stromů při silnici I/37 - k. ú. Źdírec nad Doubravou
07Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
08Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
09Darování pozemků v k. ú. a obci Třešť
10Veřejná zakázka na stavební práce SŠ obchodu a služeb Jihlava - rekonstrukce kuchyně
11Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
12Závěrečná monitorovací zpráva projektu II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
13Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek
13upr1Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek
14Peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
15Návrh finančních plánů na rok 2013 pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
16Aktivity z koncepce eHealth roku 2012 a plánované aktivity na rok 2013
17Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu bez zámku, příspěvkové organizaci
18Podstatná změna č. VII v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I., Podstatná změna č. VIII v projektu Transformace ÚSP Jinošov III., Podstatná změna č. VIII v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
19Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky - Transformace Ústavu sociální péče Jinošov - dodávka vícemístných vozidel pro Domov bez zámku
20Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
21Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
22Přijetí nadačního příspěvku z Nadace pojišťovny Generali - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
23Návrh Plánu činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2013
24Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže s názvem Poznej Vysočinu 2013
25Návrh na poskytnutí věcného daru
26Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72
27Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2013
28Souhlas s použitím provozních prostředků (tržeb za prodané výrobky) na mzdové výdaje
29Žádost o udělení výjimky z termínu odevzdání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu z GP Sportoviště 2012
30Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvek na realizaci soutěže S Vysočinou do Evropy
32Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
33Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
34Soutěž S Vysočinou do Evropy - 4. ročník
35Žádost o změnu v projektu z GP Sportoviště 2012
36Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč
37Veřejná zakázka na stavební práce Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace
38Předložení žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na akci Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných
39Informace o dotacích z programu ROP JV na stavby II/405 Zašovice - Okříšky, II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice, II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba a II/353 Rytířsko - Jamné, 2. stavba
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz