Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 5/2010 - 09.02.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
03Vzájemné darování pozemků v k. ú. Louka u Jemnice a obci Jemnice
04Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Měšín
05Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Moravské Budějovice
06Návrh na zrušení usnesení 0254/04/2009/ZK, vzájemné darování pozemků v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod
07Prodej pozemku v k. ú. a obci Důl
08Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
09Smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Sněžné na Moravě a v k. ú. Daňkovice
10Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov
11Uzavření smlouvy zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést přeložky v rámci stavby II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
12Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
13Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba - prohlášení investora o úhradě zvýšených nákladů stavby v souvislosti se změnou sazby DPH
14Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
15Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
16Smlouva o partnerství
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských projektů
18Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko - technické Bystřice nad Pernštejnem
19Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
20Společný projekt regionů Vysočina a Champagne-Ardenne
21Pravidla pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
22Zapojení kraje do mezinárodního projektu na podporu rozvoje podnikatelských dovedností ve středních školách
23Návrh na provedení rozpočtového opatření - vzdělávání praktických lékařů - žádost o finanční pomoc na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
24Plán činnosti Zdravotní komise Rady kraje Vysočina na rok 2010
25Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury a památkové péče za období od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009
26Fond Vysočiny - projekt FV 037/236/09
27Návrh na rozpočtové opatření - přijetí finanční zálohy na projekt Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU v rámci 3. výzvy Fondu technické asistence Finančních mechanismů EHP/Norska
28Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí podpory na realizaci akcí v rámci grantových schémat Společného regionálního operačního programu
292. ročník aktivity Čistá Vysočina
30Žádost mateřských center kraje Vysočina o vystavení potvrzení o vyrovnání veškerých závazků vůči rozpočtu kraje Vysočina.
31Žádost o poskytnutí dotace na podporu oslav 10. výročí vzniku občanského sdružení Hospicové hnutí - Vysočina
32Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - poskytnutí dotace pro nestátní neziskové organizace na podporu provozování sociálních služeb
33Darování autobusu do vlastnictví kraje Vysočina
34Darování autobusu do vlastnictví ÚAMK - AMK Hamry nad Sázavou
35Zadání veřejné zakázky na dodávku certifikovaných programů specifické primární prevence sociálně patologických jevů ve školách
36Vyhlášení výzvy k podání žádostí o dotaci na poskytování hospicové péče
37Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání XII. Národního krojového plesu FoS ČR
38Návrh na poskytnutí věcného daru obci
39Jmenování vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz