Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 37/2012 - 13.11.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření smluv zakládajících právo stavby v rámci přípravy stavby II/345 Chotěboř - Průtah úsek č. 2
03Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Rybné
04Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
05Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/02327 Kralice nad Oslavou - průjezdní úsek
06Vyjmutí nemovitostí z hospodaření Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
07Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení
08Darování pozemků v k. ú. a obci Hojovice
09Uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Jihlava
10Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
11Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Habry, středisko KSÚSV
12Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
13Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
14Vyjmutí nemovitosti z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
15Změna usnesení 0755/17/2012/RK
16Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky zadávané podle zákona o veřejných zakázkách
17Zahájení jednání o majetkoprávním vypořádání pozemků - k. ú. a obec Důl
18Návrh na zařazení nové akce Domov bez zámku - infrastruktura k pozemku par. č. 2480/68 k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - návrh na provedení rozpočtového opatření
19Návrh na zařazení nové akce Domov bez zámku - infrastruktura k pozemku par. č. 677/4 k. ú. Okříšky do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - návrh na provedení rozpočtového opatření
20Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
21Majetkoprávní příprava pro realizaci staveb v rámci projektu Transformace ÚSP Jinošov II
22Uzavření Dohody o přistoupení smluvní strany a dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
23Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012
24Změna investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2012
25Ukončení realizace projektu Rozšíření datového skladu kraje Vysočina
26Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku Videokonference , zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení
27Souhlas s investičními akcemi pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
28Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
29Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
30Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
31Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
32Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
33Doporučení nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina
34Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo
35Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
36Předběžný záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
37Změna usnesení č. 1517/29/2012/RK
38Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v souvislosti s 1. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Porta culturae
39Nominace nového člena a jeho náhradníka za kraj do řídícího výboru Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
40Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
41Návrh na rozpočtové opatření - přijetí první části dotace na projekt Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
42Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2012 u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
43Podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
44Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
45Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
46Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284
47Souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce - Střední škola stavební Jihlava
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
49Havarijní pojištění vozidel Střední školy Kamenice nad Lipou
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na podporu pořádání Poháru Josefa Masopusta v Kraji Vysočina.
51Změny ve školském rejstříku
52Zajištění financování projektu Od myšlenky k výrobku
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz