Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 35/2006 - 28.11.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Koupě pozemku v k. ú. a obci Bohušice
03Koupě pozemku v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
04Koupě pozemku v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
05Koupě pozemků v k. ú. a obci Dehtáře
06Změna ve správě nemovitého majetku u Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace
07Majetkoprávní příprava stavby "Silnice III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže"
08Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných částech domu a pozemku v k. ú a obci Chotěboř
09Koupě pozemků v k. ú. Vidonín a k. ú. Heřmanov u Křižanova
10Koupě pozemku v k. ú. a obci Velká Bíteš
11Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - koupě pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
12Koupě pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
13Předání nemovitého majetku do správy příspěvkových organizací kraje
14Vložení pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava a v k. ú. Pocoucov a obci Třebíč do správy SÚS Třebíč
15Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
16Koupě pozemků v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
17Převzetí místní komunikace Zadní Vydří - Kostelní Myslové
18Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
19Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Třebíč
20Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Třebíč
21Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod
22Převod majetku, práv a závazků, které se vztahují k činnosti Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Polná, do majetku města Polná k 1. 1. 2007 a dodatek zřizovací listiny muzea
23Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2006, úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 11. 2006
24Žádost o změnu v čerpání finančních prostředků určených na realizaci projektu podpořeného z grantového programu "Volný čas 2006"
25Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování sportovních soutěží MŠMT
26Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 - příjmy z pronájmu majetku ve vlastnictví kraje svěřeného do správy Střední průmyslové škole Třebíč
27Grantové schéma 3.2 SROP - výsledky 4. výzvy
28Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
29Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - říjen 2006
30Návrh na zrušení usnesení 0840/18/2006/RK a návrh na změnu formy poskytnutí finančních prostředků z kapitoly Zdravotnictví spojeného s rozpočtovým opatřením
31Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 - poskytnutí finančních prostředků na pořízení elektronického docházkového systému v Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizaci
32Návrh rozpočtového opatření na rozdělení kapitálových výdajů u kapitoly Zdravotnictví na rok 2007 - investiční akce zdravotnických zařízení
33Návrh na změnu investičního plánu pro rok 2006 pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
34Poskytnutí části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina
35Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních věcí
36Návrh na provedení rozpočtového opatření - odradonování veřejného vodovodu Radešínská Svratka - schválení poskytnutí účelové státní dotace
37Grantové schéma 4.2.2 - návrh na poskytnutí podpory náhradnímu projektu
38Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.2.2 SROP - 3. výzva
39Návrh na provedení rozpočtového opatření - grantová schémata 1.1, 4.1.2 4.2.2
40Zřízení pracovní skupiny, Smlouva o spolupráci mezi regionem Friuli Venezia Giulia a Vysočinou
41Návrh na poskytnutí věcného daru předsedovi Nitranského samosprávného kraje
42Náhrada výdělku
43Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny a vzdání se odměny člena řídicího výboru Fondu Vysočiny
44Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
45Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
46Prodloužení doby realizace projektové dokumentace "Protipovodňová opatření a revitalizace na rybniční kaskádě na Cihlářském potoce v Havlíčkově Brodě" Městu Havlíčkův Brod
47Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi
48Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007
49Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007
50Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2006
52Záměr kraje Vysočina na využití areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
53Dohoda o vyčíslení náhrady za znehodnocení stavby, živý a mrtvý inventář
54Veřejná architektonická soutěž o návrh urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení Novostavby Krajské knihovny Vysočiny
55Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na nákup kompenzačních pomůcek
56Odvolání a volba člena Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina za politický klub ČSSD
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz