Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 33/2014 - 04.11.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní příprava stavby II/150 Babice - Okrouhlice
03Nabytí pozemku v k. ú. Houserovka a obci Pelhřimov
04Přijetí daru pozemku v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
05Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
06Prodej pozemku v k. ú. a obci Třebíč
07Předání majetku k hospodaření Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
08Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
09Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizace s názvem Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
10Veřejná zakázka na stavební práce na akci ÚSP Nové Syrovice - Rekonstrukce kanalizace a nádvoří
11Zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy
12Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
13Dodatek Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
14Darování pozemků v k. ú. Speřice, obec Jiřice
15Uzavření smluv zakládajících právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín
16Zveřejnění záměru prodeje nemovité věci v k. ú. Třebíč
17Předání nemovitých věci do hospodaření Domova bez zámku, příspěvkové organizace
18Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
19Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/406 Telč - průtah - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
20Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s odvodem za porušení rozpočtové kázně
21Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, a změna názvu akce
22Žádost o platbu č. 2 projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
23Žádost o platbu č. 4 projektu II/406 Telč - průtah
24Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
25Dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
26Výpůjčka nebytových prostor pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, pro účely fungování výjezdové základny v Pacově
27Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí
28Návrh rozpočtového opatření - dotace na realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2014
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2014
31Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 a o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 K
32Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zápůjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
33Žádosti o schválení podstatných změn v Globálních grantech Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
34Renominace člena Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod
35Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina
36Informace o činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
37Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 4. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
38Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
39Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
40Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací Diagnostický ústav sociální péče Černovice a Ústav sociální péče Křižanov
41Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče Křižanov , Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. c a Úspory energie v zařízeních zřizovan
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství za účelem zajištění monitoringu jakosti povrchových vod v povodí řeky Jihlavy
43Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
44Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
45Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Českému svazu chovatelů Klubu králičí Hop
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekt
47Havarijní pojištění vozidla Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu-finanční dar talentovanému handicapovanému plavci na dlouhodobou přípravu ke splnění limitu pro účast na Paralympiádě v Brazílii 2016
49Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina sloučených k 1. 7. 2014
50Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
51Změny ve školském rejstříku
52Převod vzdělávací činnosti Gymnázia Pacov, IČO 62540076, se sídlem Hronova 1079, Pacov
53Změna usnesení 0161/03/2008/ZK ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0475/07/2008/ZK a 0361/05/2009/ZK
53upr1Změna usnesení 0161/03/2008/ZK ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0475/07/2008/ZK a 0361/05/2009/ZK, návrh na zmocnění rady kraje
54Dodatek Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace
55Renominace člena Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu
56Uzavření smluv o nájmu plynárenského zařízení - k. ú. Okříšky, k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz