Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 33/2008 - 04.11.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do dočasného záboru pro stavbu silnice II/353 v úseku Bohdalov - obchvat
03Výpůjčka pozemků v k. ú. Hruškové Dvory, v k. ú. Heroltice u Jihlavy a v k. ú. Jihlava pro stavbu Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice
04Uzavření nájemních smluv v rámci přípravy stavby II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-037
05Výpůjčka nemovitého majetku kraje Vysočina
06Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
07Veřejná zakázka na stavební práce Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ stavební ak. Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod
08Veřejná zakázka na stavební práce Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SŠ obchodu a služeb Jihlava, DM
09Veřejná zakázka na stavební práce Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SŠ Pelhřimov, Domov mládeže a školní jídelna
10Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
11Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
12Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
13Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
14Aktualizace Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet
15Smlouva o nájmu nebytových prostor - dohoda o ukončení
16Návrh na udělení daru
17Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
18Změna závazného ukazatele Limit prostředků na platy u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2008 za odvětví kultury
19Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/19 - změna rozpočtu sub-projektu
20Průběžné monitorovací zprávy sub-projektů v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny
21Návrh mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
22Souhlas s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč na výstavách v Římě a ve Varšavě
23Ukončení činnosti příspěvkových organizací
24Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy s právem koupě Školním statkem, Humpolec, Dusilov 384
25Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2008
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Propagace technických odvětví a oborů vzdělávání
27Návrh na provedení rozpočtového opatření - krajské projekty Adaptabilní školy
28Návrh na vyřazení nepotřebného majetku a změnu majetkového úkonu
29Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 094/195/08)
30Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2008 u Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace
31Veřejná zakázka Pečovatelská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná, pasivní a aktivní antidekubitní matrace pro příspěvkové organizace kraje Vysočina - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
32Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a schválení výplaty příspěvku na účet Dětského domova Kamenice nad Lipou a Dětského c
33Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
34Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
35Změna investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na rok 2008
36Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby na zabezpečení základní dopravní obslužnosti drážní dopravou v územním obvodu kraje Vysočina pro rok 2008
37Reklamní plochy na mostech nad dálnicí D1
38Veřejná zakázka na stavební práce III/36049 Mostiště - most ev.č. 36049-1 - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
39Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Dodatek č. 136/2008/2 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008
41Žádost o poskytnutí dotace na dokončení celovečerního filmu Ostrov svaté Heleny
42Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
43Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
44Veřejná zakázka na stavební práce II/408 Dobrá Voda - Hornice - Dešov - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
45Veřejná zakázka na stavební práce II/354 Rokytno - Kuklík - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
46II/128 Salačova Lhota - obchvat - výběr nejvhodnější varianty
47Kupní smlouva, dodatek ke smlouvě o nájmu
48Veřejná zakázka Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod - dodávka zdravotnické technologie I. a II. etapa
49VH-P-1-2008-1 VH-P-1-2008-1 Zpráva o průběhu likvidace Pelhřimovské nemocnice, a. s. v likvidaci s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku
50VH-H-1-2008-1 VH-H-1-2008-1 Zpráva o průběhu likvidace Havlíčkobrodské nemocnice, a.s. v likvidaci s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz