Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 21/2012 - 29.05.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Borovec, obec Štěpánov nad Svratkou
03Odmítnutí nabídky na nabytí pozemku v k. ú. a obci Moravec
04Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radkov u Telče a obci Radkov
05Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 7 do přílohy M 5.
06Nabytí nemovitostí v k. ú. Okříšky pro realizaci projektu Transformace ÚSP Jinošov II
07Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Stránecká Zhoř a následný převod části pozemku
08Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
09Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
10Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
11Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Jihlava
12Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. Moravské Budějovice pro stavbu ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice
13Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2012
14Informace o činnosti lékařské služby první pomoci za rok 2011
15Vyřazení movitého majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
16Veřejná zakázka Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina - stavební úpravy
17Výpůjčka majetku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
18Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatřeních zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2011.
19Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na kongres XII. dny mladých chirurgů
20Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
21Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera
23Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Kroměříži
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Kutné Hoře
25Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012
26Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
27FOND VYSOČINY: Bioodpady 2012 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
28Veřejná zakázka na služby Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
30Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Jihlava
31Stanovení platu/mzdy ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
32Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
33Změny ve školském rejstříku
34Zápis Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina o přezkumu komplexu zásad zastupitelstva kraje
35Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
36Zpráva o působení nestálého zástupce Kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 26. 3. - 30. 3. 2012 a 2. 4. - 4. 4. 2012
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Michalu Šiškovi
38Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Farmářské svatojánské slavnosti
39Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Výběr poradce v oblasti veřejných zakázek
40Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 3. monitorovacího období projektu MA-G 21
41Renominace zástupce Kraje Vysočina do Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko
42Monitorovací zpráva projekt KVALITA 10
43Skutek roku 2011 - udělení cen
44Fond Vysočiny - rezignace a jmenování zástupců garanta grantového programu Rozvoj podnikatelů 2012
45Přihláška Kraje Vysočina do výběrového řízení na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
46Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna podmínek u ledního hokeje
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz