Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 7/2009

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2009 konaného dne 15. 12. 2009 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 43 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 15. 12. 2009;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2009
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Jež, J. Vymazal. Dále omluvil pozdější příchod K. Tvrdého.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byl předložen následující návrh na změnu programu jednání:
62. Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů
63. Projednání záležitosti občana kraje
Upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2009
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010
 5. Smlouva o zajištění varování obyvatelstva ve vysílání České televize v případě radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany nebo Jaderné elektrárny Temelín
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost města Bystřice nad Pernštejnem o dotaci na odstranění povodňových škod
 7. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 8. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 9. Poskytnutí dotace dobročinnému fondu ViZa
 10. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
 11. Rozpočtové opatření - Snížení kapitoly Krajský úřad § 6172 Činnost regionální správy a § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně při současném navýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva
 12. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - říjen 2009
 13. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
 14. Návrh na zrušení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření
 15. Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 16. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2010
 17. Darování pozemků v k.ú. Řečice u Humpolce, obec Řečice
 18. Převod pozemků v k. ú. a obci Krahulov
 19. Přijetí daru pozemků v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš
 20. Koupě pozemku v k. ú. a obci Bílý Kámen
 21. Prodej pozemku v k. ú. a obci Bílý Kámen
 22. Darování pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod
 23. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 24. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Humpolec
 25. Prodej pozemků v k. ú. a obci Odunec
 26. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Rapotice
 27. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. Nová Ves u Chotěboře
 28. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
 29. Nabytí pozemku do vlastnictví kraje v k. ú. a obci Čejov
 30. Darování pozemku v k.ú. a obci Lipnice nad Sázavou
 31. Darování pozemku v k. ú. a obci Budkov
 32. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 33. Majetkoprávní vypořádání stavby II/353 v úseku Bohdalov - obchvat
 34. Majetkoprávní příprava stavby III/3507 Havlíčkova Borová, druhá stavba
 35. Majetkoprávní příprava stavby III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008
 36. Upřesnění výměry pozemků potřebných pro stavbu III/3993 Naloučany - most ev. č. 3993-1
 37. Změna usnesení 0335/05/2008/ZK
 38. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. Poříčí u Přibyslavi
 39. Uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách - k.ú. Zhoř u Pacova, k.ú. Zhořec u Pacova
 40. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Stařeč
 41. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Ujčov
 42. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obci Třešť
 43. Profil kraje Vysočina - prosinec 2009
 44. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2010
 45. Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina v letech 2007 - 2013
 46. Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
 47. Projekt - Konferenční centrum kraje Vysočina - technicko-ekonomické a organizační členění
 48. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 11. 2009
 49. Změny ve školském rejstříku
 50. Poskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje
 51. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Roční specifikace aktivit pro rok 2010
 52. Jmenování zástupců kraje Vysočina do správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o.p.s.
 53. Strategie rozvoje eGovernmentu v kraji Vysočina
 54. Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV) - Smlouva o spolupráci mezi krajem a obcemi s rozšířenou působností
 55. Návrh na zajištění financování projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
 56. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na změnu
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky na realizaci projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina
 58. Návrh na změnu zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 59. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v kraji Vysočina a pro domovy pro seniory zřizované obcemi
 60. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 61. Zhodnocení činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2009 a plán činnosti na rok 2010
 62. Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů
 63. Projednání záležitosti občana kraje
 64. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0500/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Dagmar Hromádková, Mgr. Jiří Kučera.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0501/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Mgr. Dagmar Hromádkovou a Mgr. Jiřího Kučeru ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2009.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 6/2009 byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
Na zasedání se dostavil K. Tvrdý. J. Běhounek své úvodní slovo zahájil poděkováním M. Vystrčilovi za zásluhy při zahájení činnosti projektu “Energetik”. Dále v krátkosti seznámil zastupitele kraje s hlavními body programu zasedání Rady Asociace krajů ČR a otevřel rozpravu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0502/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-02.doc

63. Projednání záležitosti občana kraje
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem a doporučil zastupitelům schválit návrh usnesení. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0503/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
projednalo a bere na vědomí
podání dle materiálu ZK-07-2009-63, př. 1,
konstatuje,
že o skutečnostech uvedených v materiálu ZK-07-2009-63, př. 1 nemá kompetenci rozhodovat,
ukládá
hejtmanovi kraje předložit materiál ZK-07-2009-63, př. 1 orgánům činným v trestním řízení a o této skutečnosti informovat žadatelku.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-63

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec v úvodu představil zastupitelům nově jmenovaného ředitele Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, Ing. Tomáše Čiháka a Doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph. D., pověřenou zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje. K předložené písemné zprávě o činnosti krajského úřadu otevřel rozpravu.
M. Vystrčil požádal o zaslání informace o počtu zaměstnaných přepočtených pracovníků na krajském úřadě.
Z. Kadlec akceptoval požadavek M. Vystrčila a přislíbil zaslat údaje za celý kalendářní rok všem zastupitelům kraje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0504/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-03.doc, ZK-07-2009-03, př. 1, ZK-07-2009-03, př. 2, ZK-07-2009-03, př. 3

04. Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o realizaci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 a seznámil zastupitele s Programem prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010.
D. Oulehla tlumočil podporující stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0505/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Informace o realizaci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu ZK-07-2009-04, př. 1;
schvaluje
 • Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu ZK-07-2009-04, př. 2;
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2010 dle materiálu ZK-07-2009-04, př. 3;
vyhlašuje
Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu ZK-07-2009-04, př. 4.
odpovědnost: OSH
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-04.doc, ZK-07-2009-04, př. 1, ZK-07-2009-04, př. 2, ZK-07-2009-04, př. 2a, ZK-07-2009-04, př. 2b, ZK-07-2009-04, př. 3, ZK-07-2009-04, př. 3a, ZK-07-2009-04, př. 4, ZK-07-2009-04, př. 4a

05. Smlouva o zajištění varování obyvatelstva ve vysílání České televize v případě radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany nebo Jaderné elektrárny Temelín
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh Smlouvy o zajištění varování obyvatelstva ve vysílání České televize v případě radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany nebo Jaderné elektrárny Temelín. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0506/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění varování obyvatelstva ve vysílání České televize v případě radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany nebo Jaderné elektrárny Temelín dle materiálu ZK-07-2009-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-05.doc, ZK-07-2009-05, př. 1

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost města Bystřice nad Pernštejnem o dotaci na odstranění povodňových škod
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0507/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci městu Bystřice nad Pernštejnem IČ 00294136 na odstranění povodňových škod ve výši 300 000 Kč dle materiálu ZK-07-2009-06, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-06.doc, ZK-07-2009-06, př. 1, ZK-07-2009-06, př. 2

07. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem odměn pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2009 - 30. 11. 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0508/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2009 - 30. 11. 2009 dle materiálu ZK-07-2009-07, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-07.doc

08. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina za období 1. 6. 2009 - 30. 11. 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0509/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2009 - 30. 11. 2009 dle materiálu ZK-07-2009-08, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2009 -30. 11. 2009 dle materiálu ZK-07-2009-08, př. 2.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-08.doc

09. Poskytnutí dotace dobročinnému fondu ViZa
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotace dobročinnému fondu ViZa na realizaci partnerských projektů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0510/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená), dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-07-2009-09, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-09.doc, ZK-07-2009-09, př. 1, ZK-07-2009-09, př. 2

10. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0511/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu ZK-07-2009-10, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-10.doc, ZK-07-2009-10, př. 1, ZK-07-2009-10, př. 2
11. Rozpočtové opatření - Snížení kapitoly Krajský úřad § 6172 Činnost regionální správy a § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně při současném navýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0512/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy a § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o celkovou částku 2 572 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o celkovou částku 2 572 tis. Kč dle materiálu ZK-07-2009-11, př. 1.
odpovědnost: oŘLZ, EO
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-11.doc, ZK-07-2009-11, př. 1, ZK-07-2009-11, př. 2

12. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - říjen 2009
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje na vědomí pravidelnou Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v uplynulém období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0513/07/2009/ZK
Zastupitelstvu kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - říjen 2009 dle materiálů ZK-07-2009-12, př. 1 a ZK-07-2009-12, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 15. prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-12.doc, ZK-07-2009-12, př. 1

62. Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření navrhovaného za účelem pokrytí nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů v roce 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0514/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na pokrytí nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů v roce 2009 dle materiálu ZK-07-2009-62, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-62, ZK-07-2009-62, př. 1

13. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
V. Novotný zrekapituloval přípravu návrhu rozpočtu kraje, podrobněji komentoval rozsah a určení rezerv a některé vybrané kapitoly rozpočtu a otevřel rozpravu.
M. Vystrčil ve svém příspěvku nejprve tlumočil připomínky a stanoviska klubů ODS a KDU-ČSL k návrhu rozpočtu kraje, zdůvodnil návrhy úprav těmito kluby předkládané verze návrhu rozpočtu, které spočívaly ve snížení kapitoly Zdravotnictví o 55 000 tis. Kč (kompenzace zdravotnických poplatků), ve snížení kapitoly Zastupitelstvo kraje o 3 200 tis. Kč a to v oblasti zrušení výdajů na platy a zajištění činnosti 3 uvolněných předsedů finančního výboru, legislativního výboru a bezpečnostní komise (2 800 tis. Kč) a snížení členského příspěvku na členství v Asociaci krajů (400 tis. Kč) a povýšení nespecifikované rezervy o 58 700 tis. Kč na částku 203 700 tis. Kč a poté přednesl protinávrh ve znění:
“Navrhujeme schválit Rozpočet kraje Vysočina na rok 2010 se změnami, které mění materiál ZK-07-2009-13, př. 1.
Změny materiálu ZK-07-2009-13, př. 1 na materiálu ZK-07-2009-13, př. 1upr1 jsou následující:
1. Kapitola 4 Zdravotnictví:
Snížení částky na § 3522 položka Ostatní nemocnice poplatky v nemocnicích ve sloupci ostatní výdaje o 55 500 tis. Kč, tj. ze 79 500 tis. Kč na 24 000 tis. Kč a stejně tak ve sloupci výdaje celkem (ze 79 500 tis. Kč na 24 000 tis. Kč;
a celkových výdajů na kapitole ve sloupci ostatní výdaje ze 188 791 tis. Kč na 133 291 tis. Kč a ve sloupci výdaje celkem ze 387 035 tis. Kč na 331 535 tis. Kč.
2. Kapitola 10 Zastupitelstvo kraje:
Snížení částky na § 6113 na položkách:
Zastupitelstva krajů ve sloupci běžné výdaje o 2 800 tis. Kč. tj. ze 39 349 tis. Kč na 36 549 tis. Kč a stejně tak ve sloupci výdaje celkem (ze 39 349 tis. Kč na 36 549 tis. Kč);
Zastupitelstva krajů členský příspěvek ve sloupci běžné výdaje o 400 tis. Kč, tj. z 1 000 tis. Kč na 600 tis. Kč a stejně tak ve sloupci výdaje celkem (z 1 000 tis. Kč na 600 tis. Kč);
a celkových výdajů na kapitole ve sloupci běžné výdaje z 51 469 tis. Kč na 48 669 tis. Kč a stejně tak ve sloupci výdaje celkem (z 51 469 tis. Kč na 48 669 tis. Kč).
3. Kapitola 16 Rezerva a rozvoj kraje:
Navýšení částky na § 6409 položka Ostatní činnosti j. n. (Nespecifikovaná rezerva) ve sloupci ostatní výdaje o 58 700 tis. Kč, tj. ze 100 000 tis. Kč na 158 700 tis. Kč a stejně tak ve sloupci výdaje celkem (ze 100 000 tis. Kč na 158 700 tis. Kč);
a celkových výdajů na kapitole ve sloupci běžné výdaje ze 145 000 tis. Kč na 203 700 tis. Kč a stejně tak ve sloupci výdaje celkem (ze 145 000 tis. Kč na 203 700 tis. Kč).”
Rovněž V. Kodet ve svém příspěvku vyjádřil souhlas s navrhovanými úpravami rozpočtu kraje. Dodal, že vznesený protinávrh je výstupem společných jednání obou politických klubů, proto klub
KDU-ČSL tento protinávrh podpoří.
K předloženému návrhu rozpočtu kraje tlumočili podporující stanoviska: K. Pačiska za rozpočtovou komisi, Z. Dobrý za finanční výbor, V. Černý, J. Slámečka za klub KSČM, a J. Běhounek za rezort zdravotnictví.
V. Novotný se v krátkosti vyjádřil k předřečníkům, protinávrh M. Vystrčila však neakceptoval.
Závěrem diskuse předsedající vyzval zastupitele kraje, aby hlasovali o vzneseném protinávrhu.
Protinávrh nebyl přijat. Pro 13 hlasů, proti 29, zdrželo se 0.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o předloženém návrhu usnesení.
Usnesení 0515/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočet kraje Vysočina na rok 2010 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-07-2009-13, př. 1 - Rozpočet kraje 2010;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2010 materiálu ZK-07-2009-13, př. 1 (Rozpočet kraje 2010, část D);
rozhoduje
poskytnout účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy v části Seznam transferů obcím a jiným subjektům schvalovaných zastupitelstvem kraje materiálu ZK-07-2009-13, př. 1 (Rozpočet kraje 2010, část E);
svěřuje
radě kraje provádění:
 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Vysočiny;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
  1. ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkové organizace a zároveň jsou této organizaci z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice;
  2. ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
    • příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
    • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
    • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu
a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj;
  1. ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z investičního fondu;
  2. ke změně rozpočtu kraje, kdy
    • dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
    • příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 mil. Kč v jednotlivých případech.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 13, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-13.doc, ZK-07-2009-13, př. 1, ZK-07-2009-13, př. 2, ZK-07-2009-13, př. 3

14. Návrh na zrušení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh zrušit výše uvedené Zásady. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0516/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření č. 1/05.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-14.doc, ZK-07-2009-14, př. 1

15. Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu poskytnout dotaci městům s památkami UNESCO.
J. Karas ocenil kladný přístup kraje k navrhovanému řešení finanční podpory městům Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0517/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout v roce 2009 finanční dotaci městům Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou ve výši 350 tis. Kč pro každé město na výdaje spojené s ochranou a prezentací památek světového kulturního dědictví UNESCO;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 1 050 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 050 tis. Kč.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-15.doc

16. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2010
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh rozsahu základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2010.
J. Nekula a V. Kodet požádali o zaslání úplného znění Smlouvy o závazku veřejné služby s českými drahami.
J. Běhounek požadavek zastupitelů akceptoval a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0518/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanoví
rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2010:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 256 922 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,8 mil. počtu ujetých km. Žákovské jízdné ve výši 23 730 000 Kč;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 258 135 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu kraje Vysočina a maximálně do 4,6 mil. počtu ujetých vlakokilometrů. Žákovské jízdné ve výši 6 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-16.doc

Předsedající přednesl návrh schválit body 17 42 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

17. Darování pozemků v k.ú. Řečice u Humpolce, obec Řečice
Usnesení 0519/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1112/2 - ost. plocha, silnice o výměře 358 m2 oddělený GP č. 102-70/2009 z pozemku par. č. 1112 v k. ú. Řečice u Humpolce, obec Řečice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Řečice;
schvaluje
dodatek č. 402 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2009-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-17.doc, ZK-07-2009-17, př. 1

18. Převod pozemků v k. ú. a obci Krahulov
Usnesení 0520/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1068/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 223 m2 a par. č. 1068/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 679 m2, oddělené dle geometrického plánu č. 336-6267/2009 z pozemku par. č. 1068/3 v k. ú. a obci Krahulov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Krahulov;
schvaluje
Dodatek č. 403 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2009-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-18.doc, ZK-07-2009-18, př. 1

19. Přijetí daru pozemků v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš
Usnesení 0521/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem ideální 1/6 pozemků par. č. 30/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 430 m2 a par. č. 277/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 204 m2 v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina s tím, že převáděné nemovitosti nebudou užívány komerčně, budou sloužit veřejně prospěšným účelům a v případě, že obdarovaný převede touto smlouvou získaný majetek na třetí osobu ve lhůtě kratší než 10 let od jeho nabytí, je povinen zaplatit prostřednictvím dárce do státního rozpočtu částku ve výši 100 % z ceny majetku zjištěné v době převodu;
schvaluje
dodatek č. 404 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2009-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-19.doc, ZK-07-2009-19, př. 1

20. Koupě pozemku v k. ú. a obci Bílý Kámen
Usnesení 0522/07/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-20.doc

21. Prodej pozemku v k. ú. a obci Bílý Kámen
Usnesení 0523/07/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-21.doc

22. Darování pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod
Usnesení 0524/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1900/19 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 68 m2, par. č. 1900/20 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 72 m2, par. č. 1902/11 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 216 m2, par. č. 2035/3 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 73 m2, par. č. 2035/4 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 67 m2, par. č. 2035/7 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 234 m2, par. č. 2036/1 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 913 m2 a par. č. 2036/50 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 257 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 407 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2009-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-22.doc, ZK-07-2009-22, př. 1

23. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0525/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 3222/180 - ostatní plocha, silnice o výměře 70 m2, par. č. 406/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 269 m2, par. č. 415/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 4 m2, par. č. 1415/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 41 m2, par. č. 1415/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 799 m2, par. č. 1415/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 102 m2, par. č. 1415/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 127 m2, par. č. 1415/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 290 m2, vše v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem, z vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
Dodatek č. 408 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2009-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-23.doc, ZK-07-2009-23, př. 1

24. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0526/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-07-2009-24, př. 1 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-07-2009-24, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
schvaluje
 • dodatek č. 409 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2009-24, př. 3;
 • dodatek č. 410 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2009-24, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-24.doc, ZK-07-2009-24, př. 1, ZK-07-2009-24, př. 2, ZK-07-2009-24, př. 3, ZK-07-2009-24, př. 4

25. Prodej pozemků v k. ú. a obci Odunec
Usnesení 0527/07/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-25.doc

26. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Rapotice
Usnesení 0528/07/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-26.doc

27. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. Nová Ves u Chotěboře
Usnesení 0529/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2041 o výměře 6294 m2, v obci a k. ú. Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 5 Zřizovací listiny Dětského domova Nová Ves u Chotěboře 1 dle materiálu
ZK-07-2009-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-27.doc, ZK-07-2009-27, př. 1

28. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0530/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt nemovitosti dle materiálu ZK-07-2009-28, př. 1 z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 18 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu ZK-07-2009-28, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-28.doc, ZK-07-2009-28, př. 1, ZK-07-2009-28, př. 2

29. Nabytí pozemku do vlastnictví kraje v k. ú. a obci Čejov
Usnesení 0531/07/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-29.doc

30. Darování pozemku v k.ú. a obci Lipnice nad Sázavou
Usnesení 0532/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 328/3 - ost. plocha, neplodná půda o výměře 192 m2 a par. č. 328/4 - ost. plocha, neplodná půda o výměře 355 m2 oddělené GP 626-96/2005 ze dne 24. 11. 2005 z pozemku par. č. 328/1 v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lipnice nad Sázavou;
schvaluje
dodatek Zřizovací listiny č.13 Zřizovací listiny Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-30.doc, ZK-07-2009-30, př. 1

31. Darování pozemku v k. ú. a obci Budkov
Usnesení 0533/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem dle GP č. 228-7329/2009 nově oddělený pozemek par. č. 1081/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 166 m2 v k. ú. a obci Budkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Budkov;
schvaluje
dodatek č. 7 Zřizovací listiny Dětského domova, Budkov 1, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2009-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-31.doc, ZK-07-2009-31, př. 1

32. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0534/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky:
 • par. č. 684/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 230 m2,
 • par. č. 684/9 vodní plocha, tok přirozený o výměře 47 m2,
 • par. č. 684/10 travní porost o výměře 59 m2,
 • par. č. 684/11 travní porost o výměře 351 m2
geometrickým plánem č. 6079-680/2009 nově oddělené z pozemku par. č. 684/1,
 • par. č. 3985 travní porost o výměře 463 m2,
 • par. č. 3986 ostatní plocha o výměře 208 m2,
 • par. č. 3987 travní porost o výměře 41 m2,
 • par. č. 3988 vodní plocha, tok přirozený o výměře 20 m2
geometrickým plánem č. 6079-680/2009 nově oddělené z pozemku st. par. č. 1850,
 • par. č. 685/1 travní porost o výměře 50 m2,
 • par. č. 685/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 83 m2,
 • par. č. 685/10 vodní plocha, tok přirozený o výměře 92 m2,
 • par. č. 685/11 travní porost o výměře 55 m2
geometrickým plánem č. 6079-680/2009 nově oddělené z pozemku par. č. 685/1,
 • par. č. 685/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 48 m2,
 • par. č. 685/12 travní porost o výměře 29 m2,
 • par. č. 685/13 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m2
geometrickým plánem č. 6079-680/2009 nově oddělené z pozemku par. č. 685/2,
 • par. č. 685/3 travní porost o výměře 118 m2,
 • par. č. 685/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2,
 • par. č. 685/5 travní porost o výměře 6 m2,
 • par. č. 685/6 travní porost o výměře 16 m2,
 • par. č. 685/7 travní porost o výměře 20 m2,
 • par. č. 685/8 ostatní plocha,. jiná plocha o výměře 29 m2,
 • par. č. 685/14 travní porost o výměře 13 m2,
 • par. č. 685/15 travní porost o výměře 9 m2,
geometrickým plánem č. 6079-680/2009 nově oddělené z pozemku par. č. 685/3,
všechny v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
 • nabýt darem pozemek par. č. 2322/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 001 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-32.doc

33. Majetkoprávní vypořádání stavby II/353 v úseku Bohdalov - obchvat
Usnesení 0535/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky způsobem a v rozsahu dle materiálu ZK-07-2009-33, př. 1 od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv do vlastnictví kraje za cenu stanovenou dohodou ve výši odpovídající ceně dle Výměru MF č. 01/2009 ze dne 11. 12. 2008, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-33.doc

34. Majetkoprávní příprava stavby III/3507 Havlíčkova Borová, druhá stavba
Usnesení 0536/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě s vlastníkem nemovitosti vedeným v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy, v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-07-2009-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-34.doc

35. Majetkoprávní příprava stavby III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008
Usnesení 0537/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách mezi krajem Vysočina jako budoucím kupujícím a vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv jako budoucími prodávajícími na části pozemků dotčených stavbou III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008 v rozsahu dle materiálu ZK-07-2009-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-35.doc, ZK-07-2009-35, př. 1

36. Upřesnění výměry pozemků potřebných pro stavbu III/3993 Naloučany - most ev. č. 3993-1
Usnesení 0538/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky ke smlouvám o budoucích kupních smlouvách na výkup pozemků pro stavbu III/3993 Naloučany - most ev. č. 3993-1 uzavřených na základě usnesení 0080/02/2008/ZK v rozsahu dle materiálu ZK-02-2008-26, př. 1 tak, že výměry pozemků budou odpovídat materiálu ZK-07-2009-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-36.doc

37. Změna usnesení 0335/05/2008/ZK
Usnesení 0539/07/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-37.doc

38. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Poříčí u Přibyslavi
Usnesení 0540/07/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-38.doc

39. Uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách - k. ú. Zhoř u Pacova, k. ú. Zhořec u Pacova
Usnesení 0541/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách mezi krajem Vysočina jako budoucím kupujícím a vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv jako budoucími prodávajícími na části pozemků dotčených stavbou III/12420 Zhořec - most ev. č. 12420-3 v rozsahu dle materiálu ZK-07-2009-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-39.doc

40. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Stařeč
Usnesení 0542/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městysem Stařeč na straně budoucího obdarovaného na část pozemku par. č. 1348/2 v k. ú. a obci Stařeč zastavěnou stavbou Cyklostezka Stařeč - Třebíč - Borovina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-40.doc

41. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Ujčov
Usnesení 0543/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Ujčov na straně budoucího obdarovaného na budoucí převod částí pozemků par. č. 434/1, par. č. 434/39 a par. č. 434/48 v k. ú. a obci Ujčov, které budou zastavěny stavbou Ujčov, chodník podél silnice II/387.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-41.doc

42. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obci Třešť
Usnesení 0544/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Třešť na straně budoucího obdarovaného na část pozemku par. č. 4577/1 o předpokládané výměře 450 m2 v k. ú. a obci Třešť zastavěnou stavbou II/402, Třešť, ul. Nádražní.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-42.doc

43. Profil kraje Vysočina - prosinec 2009
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje na vědomí aktualizovaný Profil kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0545/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2009-43, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-43.doc, ZK-07-2009-43, př. 1, ZK-07-2009-43, př. 2

44. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2010
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0546/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-07-2009-44, př. 1;
 • vzor Smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-07-2009-44, př. 2;
 • formulář závěrečného vyúčtování dle materiálu ZK-07-2009-44, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-44.doc, ZK-07-2009-44, př. 1, ZK-07-2009-44, př. 2, ZK-07-2009-44, př. 3

45. Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina v letech 2007 - 2013
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Směrnici Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost v kraji Vysočina v letech 2007 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0547/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Směrnici Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost ve znění materiálů ZK-07-2009-45, př. 1 a ZK-07-2009-45, př. 2;
zmocňuje
radu kraje provádět formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve znění materiálů ZK-07-2009-45, př. 1 a ZK-07-2009-45, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 22. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-45.doc, ZK-07-2009-45, př. 1, ZK-07-2009-45, př. 2

46. Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0548/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2009-46, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-46.doc, ZK-07-2009-46, př. 1, ZK-07-2009-46, př. 2

47. Projekt - Konferenční centrum kraje Vysočina - technicko-ekonomické a organizační členění
L. Joukl, předložil zastupitelstvu kraje na vědomí informaci o postupu prací při přípravě projektu Konferenčního centra kraje Vysočina.
M. Houška tlumočil protinávrh za politické kluby KDU-ČSL a ODS ve smyslu rozšíření předloženého návrhu usnesení o část, kde zastupitelstvo kraje:
 • konstatuje, že takto navržené řešení neodpovídá potřebám kraje i jeho možnostem financování;
 • navrhuje přehodnotit předkládané řešení tak, aby zajistilo vytvoření potřebných prostor pro fungování krajského úřadu,
 • ostatní plochu v areálu nabídnout investorům za předem stanovených rámcových podmínek.
M. Vystrčil, V. Kodet a J. Karas podpořili vznesený protinávrh.
L. Joukl protinávrh M. Houšky neakceptoval.
M. Hyský, V. Novotný, K. Pačiska a D. Oulehla vyjádřili podporu návrhu usnesení v původním znění.
M. Báňa požádal o doplňující informace ohledně prodeje části pozemku OSSZ.
J. Běhounek přítomné zastupitele informoval o podmínkách prodeje uvedeného pozemku.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje hlasovalo o protinávrhu M. Houšky.
Protinávrh nebyl přijat. Pro 14 hlasů, proti 24, zdrželo se 0.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0549/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
postup prací při přípravě projektu Konferenční centrum kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE, OM
termín: 6. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 3, zdrželo se 8.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-47.doc

Předsedající přednesl návrh schválit body 48 51 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

48. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 11. 2009
Usnesení 0550/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-07-2009-48, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-07-2009-48, př. 2;
 • rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-07-2009-48, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-48.doc, ZK-07-2009-48, př. 1, ZK-07-2009-48, př. 2, ZK-07-2009-48, př. 3, ZK-07-2009-48, př. 4

49. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0551/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u střední školy zřizované krajem Vysočina označených v materiálu ZK-07-2009-49, př. 1 kódy 1A, 1B,C, 1E, 1D.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 1. 2010 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-49.doc, ZK-07-2009-49, př. 1

50. Poskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje
Usnesení 0552/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout peněžitý dar:
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-50.doc, ZK-07-2009-50, př. 1, ZK-07-2009-50, př. 2, ZK-07-2009-50, př. 3, ZK-07-2009-50, př. 4

51. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Roční specifikace aktivit pro rok 2010
Usnesení 0553/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu ZK-07-2009-51, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: leden 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-51.doc, ZK-07-2009-51, př. 1

52. Jmenování zástupců kraje Vysočina do správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s.
Z. Ryšavý podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu a požádal o jmenování zástupců kraje do správní rady Stanice Pavlov, o. p. s. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0554/07/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OŽP
termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-52.doc

53. Strategie rozvoje eGovernmentu v kraji Vysočina
Z. Ryšavý představil zastupitelstvu kraje materiál s názvem „Strategie rozvoje eGovernmentu v kraji Vysočina” zpracovaný odborem informatiky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0555/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Strategii rozvoje eGovernmentu v kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2009-53, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-53.doc, ZK-07-2009-53, př. 1

54. Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV) - Smlouva o spolupráci mezi krajem a obcemi s rozšířenou působností
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje návrh spolupráce kraje s obcemi v oblasti nakládání s komunálními odpady k řešení úkolů, které jsou uloženy Plánem odpadového hospodářství. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0556/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • spolupráci kraje s obcemi na projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV);
 • uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu ZK-07-2009-54, př. 1upr1.
odpovědnost: OŽP
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-54.doc, ZK-07-2009-54, př. 1

55. Návrh na zajištění financování projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
T. Škaryd seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem převodu finančních prostředků určených k realizaci projektu “Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic”. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0557/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků ve finančním objemu 186 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní bankovní účet určený k realizaci projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic s tím, že finance budou uvolňovány postupně v průběhu let 2010 až 2013 dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, odbor majetkový
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-55.doc

56. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na změnu
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0558/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí dle materiálu ZK-07-2009-56, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-56.doc, ZK-07-2009-56, př. 1, ZK-07-2009-56, př. 2

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky na realizaci projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina
T. Škaryd podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0559/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, a sice: zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků o částku 2 721 010 Kč v souvislosti s vratkou první splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: ORR, OE
termín: 20. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-57.doc

58. Návrh na změnu zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh dodatku Zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, p. o. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0560/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2009-58, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí zajistit podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-58.doc, ZK-07-2009-58, př. 1

59. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v kraji Vysočina a pro domovy pro seniory zřizované obcemi
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina a pro domovy pro seniory zřizované obcemi.
J. Vondráček tlumočil zastupitelům souhlasné stanovisko sociální komise s předloženým návrhem.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0561/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout část dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 19 708 000,- Kč z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010, kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-07-2009-59, př. 1, ZK-07-2009-59, př. 2 a ZK-07-2009-59, př. 3;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-07-2009-59, př. 4;
ukládá
odboru sociálních věcí a radnímu kraje Vysočina pro oblast sociálních záležitostí neuzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na služby, na které bude do 31. 12. 2009 uzavřena smlouva o zajištění sociální služby v rámci individuálního projektu kraje.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-59.doc, ZK-07-2009-59, př. 1, ZK-07-2009-59, př. 2, ZK-07-2009-59, př. 3, ZK-07-2009-59, př. 4

60. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0562/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu ZK-07-2009-60, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-60.doc

61. Zhodnocení činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2009 a plán činnosti na rok 2010
D. Oulehla informoval zastupitelstvo kraje o činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina v uplynulém roce a požádal o schválení plánu činnosti na rok 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0563/07/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2009 dle materiálu ZK-07-2009-61, př. 1;
schvaluje
plán činnosti na rok 2010 dle materiálu ZK-07-2009-61, př. 1.
odpovědnost: LV ZKV
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 5, zdrželo se 8.
Zdrojové materiály: ZK-07-2009-61.doc, ZK-07-2009-61, př. 1

64. Rozprava členů zastupitelstva
M. Popelka požádal o informace týkající se průběhu stavby Silnice II/152 Jaroměřice - Hrotovice.
L. Joukl zastupitele podrobně informoval o aktuálním stavu uvedené stavby.


J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast a s přáním do nového roku ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 2. 2. 2010.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:Mgr. Dagmar Hromádková        ……...……………………………………Mgr. Jiří Kučera        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2009.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2009 dne 15. 12. 2009.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 21. 12. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz