Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 6/2009

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2009 konaného dne 10. 11. 2009 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 43 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 10. 11. 2009;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2009
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: M. Kružíková a J. Vlach. Omluven byl také pozdější příchod J. Soukupa.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy následující návrhy na změnu programu jednání:
81. Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou
82. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina 3. kolo
Upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2009
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Stanovení termínů jednání na I. pololetí 2010
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí kudotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost jednotek požární ochrany
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2009
 7. Zrušení usnesení zastupitelstva kraje a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Zlatá lyže - FIS Continental Cup 2010
 8. Projekty na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina
 9. Informace o LSPP za období do 30. 9. 2009
 10. Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem
 11. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - září 2009
 12. Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů
 13. Navýšení úvěrového rámce kontokorentního úvěru
 14. Žádost Vysoké školy polytechnické Jihlava
 15. Prodej pozemku v k. ú. Světlice a obci Humpolec
 16. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Domamil
 17. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
 18. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Humpolec
 19. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
 20. Darování pozemků v k. ú. a obci Hořepník
 21. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Strážek
 22. Nabytí technického zhodnocení silnice II/602 - k.ú. a obec Jihlava
 23. Prodej pozemku v k. ú. a obci Krásná Hora
 24. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Batouchovice a obci Bochovice
 25. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Havlíčkova Borová
 26. Darování pozemků v k. ú. a obci Nimpšov
 27. Nabytí pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
 28. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Těchobuz
 29. Nabytí pozemků zastavěných silnicí III/35431 v k.ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov
 30. Nabytí pozemků darem v k. ú. Proseč u Humpolce a obci Proseč
 31. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 32. Převzetí vyřazovaného úseku silnice I/34 na území městyse Božejov
 33. Majetkoprávní vypořádání pozemků a stavby v k.ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, obec Chlístov
 34. Přijetí daru pozemku v katastrálním území a obci Přibyslav
 35. Prodej pozemku v k. ú. a obci Moravec
 36. Změna usnesení zastupitelstva kraje 0464/07/2007/ZK ve znění usnesení 0202/03/2009/ZK
 37. Uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě na nabytí pozemků pro stavbu II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, 1. stavba
 38. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné
 39. Majetkoprávní příprava odstranění dopravní závady na silnici III/3507 v Havlíčkově Borové
 40. Majetkoprávní příprava staveb II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-029 a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-031
 41. Darování nemovitostí - k. ú. Jihlava
 42. Nabytí pozemků pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
 43. Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka, změna usnesení
 44. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice , změna usnesení
 45. Výkup pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
 46. Předání pozemku v k. ú. a obci Humpolec k hospodaření příspěvkové organizaci kraje Vysočina s názvem Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
 47. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
 48. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu
 49. Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách - k. ú. Červená Řečice a Popelištná, obec Červená Řečice
 50. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Telč
 51. Změna platnosti a účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené na budoucí převod nemovitostí v Havlíčkově Brodě
 52. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 53. Dodatek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 54. Prohlášení zastupitelstva kraje k žádosti o bezúplatný převod pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 55. Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v letech 2007-2009
 56. Záměr výstavby konferenčního centra kraje
 57. Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče
 58. Projekt - Kvalita 09
 59. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
 60. Projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť - smlouva o partnerství s finanční spoluúčastí
 61. Návrh na rozpočtová opatření na zvláštních účtech grantových schémat
 62. Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 63. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
 64. Projekt ADD ME! - mezipartnerská smlouva
 65. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - informace o 3. kole
 66. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - změna rozpočtu projektu
 67. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2009
 68. Změny ve školském rejstříku
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - žádost o investiční dotaci na dofinancování modernizace atletického stadionu v Bystřici nad Pernštejnem
 70. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovním mistrovství
 71. Doplnění Smlouvy o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
 72. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
 73. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústav sociální péče Jinošov a Ústav sociální péče Ledeč nad Sázavou
 74. Návrh na poskytnutí dotace pro Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 75. Podpora hospicové péče - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 76. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 77. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 78. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na drobnou vodohospodářskou ekologickou akci z rozpočtu kraje Vysočina
 79. Poskytnutí dotací na akce, na které byla podána žádost o podporu na Ministerstvu zemědělství v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II - 2. část
 80. Schválení konečných návrhů plánů oblastí povodí pro území kraje Vysočina
 81. Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou
 82. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina 3. kolo
 83. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0417/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Jaroslav Doležal, Ing. Václav Kodet.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0418/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Jaroslava Doležala, Ing. Václava Kodeta ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2009.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 5/2009 byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
Na zasedání se dostavil J. Soukup. J. Běhounek v rámci zprávy o činnosti podal podrobný komentář k předložené druhé zprávě o Vysočině. Následně v krátkosti shrnul nejdůležitější události a významné akce a setkání, jako je návštěva izraelského velvyslance Jakova Lévyho, ruského velvyslance Fedotova, eurokomisaře Špidly, náměstka Ministerstva zemědělství S. Kozáka, návštěva prezidenta francouzského regionu Champagne-Ardenne J. P. Bachyho; podnikatelská mise do Zakarpatské oblasti na Ukrajině, ukončení Dolnorakouské zemské výstavy. Dále sdělil, že s účinností od 1. 11. byl pan plk. J. Bačkovský jmenován ředitelem krajského policejního ředitelství kraji Vysočina.
Vzhledem k epidemiologické situaci rámcově informoval o prevenci a opatření při výskytu chřipky.
Závěrem avizoval další termín zasedání zastupitelstva kraje dne 15. 12. 2009 a otevřel rozpravu.
M. Plodík požádal o zaslání informace o vývoji záměru Střední zemědělské školy v Havlíčkově Brodě.
J. Běhounek přislíbil zaslat písemnou odpověď všem členům zastupitelstva kraje.
P. Hájek se dotázal na dopis MV ČR týkající regulačních poplatků.
J. Běhounek sdělil, že k této záležitosti bude na příštím zasedání ZK předložena komplexní zpráva.
M. Houška požádal o písemné sdělení k usnesení 1312/28/2009/RK ohledně úhrady provize za telefonii firmě Anderson Consulting, s. r. o.
J. Běhounek požadavek M. Houšky akceptoval.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0419/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-02.doc

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předložené písemné zprávě o činnosti krajského úřadu, představil nového vedoucího Oddělení interního auditu Ing. Marka Vomelu. Dále informoval zastupitele o nově získaných ocenění krajského úřadu titul Podnik podporující zdraví 2. stupně a ocenění “Finalista” v programu Národní ceny kvality ČR a otevřel rozpravu.
M. Houška požádal o informace k veřejné zakázce na centralizované zadání výběru nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie pro krajský úřad a zřizované příspěvkové organizace a o aktuální informaci ohledně skládky odpadů v Pozďátkách.
J. Běhounek a Z. Kadlec seznámili zastupitele s průběhem uvedené veřejné zakázky, J. Jež a J. Mikyna, vedoucí oddělení vodního hospodářství, podali zastupitelům doplňující informace ke stavu skládky odpadů v Pozďátkách.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0420/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-03.doc, ZK-06-2009-03, př. 1, ZK-06-2009-03, př. 2, ZK-06-2009-03, př. 3

04. Stanovení termínů jednání na I. pololetí 2010
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí návrhy termínů jednání na I. pololetí 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0421/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
návrhy termínů jednání dle materiálu ZK-06-2009-04.
odpovědnost: OSH
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-04.doc

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost jednotek požární ochrany
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0422/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci obcím kraje Vysočina z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část v celkové výši 3 896 000 Kč na výjezd jednotek SDH mimo katastrální území obce, věcné vybavení a odbornou přípravu za rok 2009 dle materiálu ZK-06-2009-05, př. 1 .
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-05.doc, ZK-06-2009-05, př. 1

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2009
J. Běhounek sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0423/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2009 poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část v celkové výši 140 000 Kč na akceschopnost jednotek požární ochrany následujícím obcím:
 • město Nové Město na Mor. m.č. Pohledec, JPO V (okr. Žďár n/S)               15 000 Kč
IČ 00294900
 • obec Přibyslav m.č. Poříčí JPO V (okr. Havlíčkův Brod), IČ 00268097        15 000 Kč
 • obec Bory JPO V (okr. Žďár n/S), IČ 00294055                             15 000 Kč
 • obec Třeštice JPO V (okr. Jihlava), IČ 42634547                             15 000 Kč
 • obec Krásněves JPO V (okr. Žďár n/S), IČ 00545210                             10 000 Kč
 • obec Kozlov JPO V (okr. Havlíčkův Brod), IČ 00267660                      10 000 Kč
 • město Třebíč m.č. Pocoucov (okres Třebíč), IČ 00290629                      10 000 Kč
 • obec Olešná (okr. Pelhřimov), IČ 00515761                                    10 000 Kč
 • obec Jimramov (okr. Žďár nad Sázavou), IČ 00294471                        8 000 Kč
 • obec Mrákotín (okr. Jihlava), IČ 00286265                                      8 000 Kč
 • obec Habry (okres Havlíčkův Brod), IČ 00267422                               8 000 Kč
 • obec Kejžlice (okr. Pelhřimov), IČ 00248398                                      8 000 Kč
 • obec Lesonice (okr. Třebíč), IČ 00289752                                      8 000 Kč
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-06.doc, ZK-06-2009-06, př. 1

07. Zrušení usnesení zastupitelstva kraje a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Zlatá lyže - FIS Continental Cup 2010
J. Běhounek zdůvodnil zastupitelstvu kraje návrh na zrušení usnesení č. 0448/07/2008/ZK. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0424/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení zastupitelstva kraje č. 0448/07/2008/ZK v části, která se týká poskytnutí dotace na realizaci Světového poháru v běhu na lyžích Zlatá lyže (FIS TOUR DE SKI - World Cup) ve výši 700 000 Kč společnosti Zlatá lyže, spol. s r. o., IČ: 25577778;
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 250 000 Kč společnosti Zlatá lyže, spol. s r. o., IČ: 25577778, na realizaci 72. ročníku závodu Zlatá lyže - FIS Continental Cup 2010 dle materiálu ZK-06-2009-07, př. 4.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-07.doc, ZK-06-2009-07, př. 1, ZK-06-2009-07, př. 2, ZK-06-2009-07, př. 3, ZK-06-2009-07, př. 4

08. Projekty na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit navýšení finančních prostředků na přípravu a částečnou realizaci daných projektů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0425/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
navýšení částky převodu z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů, schválené usneseními č. 0508/07/2007/ZK, č. 0266/04/2008/ZK, č. 0406/05/2008/ZK, č. 1178/26/2008/RK a č. 0076/02/2009/ZK, kterými byl schválen převod z Fondu strategických rezerv na přípravu a částečnou realizaci vyjmenovaných projektů dle materiálu ZK-06-2009-08, př. 1.
odpovědnost: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví, ekonomický odbor, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-08.doc, ZK-06-2009-08, př. 1

09. Informace o LSPP za období do 30. 9. 2009
J. Běhounek sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k návrhu řešení zabezpečit výkon LSPP přes střediska zdravotnické záchranné služby ve Velkém Meziříčí a Náměšti nad Oslavou. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0426/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
k 31. 12. 2009 usnesení č. 0287/04/2007/ZK v části, kterou bylo schváleno zabezpečení výkonu LSPP přes střediska zdravotnické záchranné služby ve Velkém Meziříčí a Náměšti nad Oslavou.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-09.doc, ZK-06-2009-09, př. 1, ZK-06-2009-09, př. 2

10. Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatky zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0427/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic
termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-10.doc, ZK-06-2009-10, př. 1, ZK-06-2009-10, př. 2, ZK-06-2009-10, př. 3, ZK-06-2009-10, př. 4, ZK-06-2009-10, př. 5

11. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - září 2009
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období leden - září 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0428/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - září 2009 dle materiálu ZK-06-2009-11, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 10. listopad 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-11.doc, ZK-06-2009-11, př. 1

12. Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů kraje Vysočina v roce 2009.
J. Karas namítl, že rušené účelové dotace určené na památky UNESCO mají obce již zařazeny ve svých rozpočtech na rok 2009.
J. Vymazal a M. Vystrčil podpořili námitku J. Karase a navrhli ponechat dotace obcím alespoň v poměrné části.
V. Kodet vznesl dotaz, zda byl tento návrh projednán finančním výborem a jaké usnesení bylo schváleno.
S. Cejpek seznámil zastupitele se stanoviskem finančního výboru.
Z. Dobrý požádal o informace k otázce poskytovaných dotací dotčeným obcím v oblasti kultury v uplynulých letech.
T. Škaryd uvedl, že finanční dotace poskytované městům Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou nebyly účelově vázány.
V. Novotný vyjádřil své stanovisko k navrhovaným rozpočtovým opatřením, informoval zastupitele o plánovaných schůzkách se starosty dotčených obcí a přednesl návrh na předložení řešení na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje.
M. Vystrčil návrh řešení V. Novotného akceptoval a svůj návrh na úpravu usnesení stáhl.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0429/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • zapojení nerozdělené části disponibilního zůstatku kraje Vysočina za rok 2008 ve výši 48 908 tis. Kč do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 na pokrytí nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů v roce 2009;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve snížení § 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství o částku 850 tis. Kč a § 2310 Pitná voda o částku 10 250 tis. Kč při současném zvýšení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 11 100 tis. Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve snížení přílohy M4 - Investice v sociálních věcech a ve zdravotnictví o částku 8 700 tis. Kč při současném zvýšení přílohy M6 - Investice v kultuře o částku 8 700 tis. Kč;
 • rozpočtové opatření na pokrytí nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů v roce 2009 dle materiálu ZK-06-2009-12, př. 1;
 • snížení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK-06-2009-12, př. 2;
ruší
usnesení zastupitelstva kraje č. 0448/07/2008/ZK v části, kterou rozhodlo poskytnout účelové dotace městu Telč, IČ 00286745, ve výši 1 000 tis. Kč, městu Třebíč, IČ 00290629 ve výši 1 000 tis. Kč a městu Žďár nad Sázavou, IČ 00295841, ve výši 1 000 tis. Kč dle materiálu ZK-06-2009-12, př. 1 (Rozpočet kraje 2009 - číselné údaje, část E, Seznam dotací poskytovaných krajem obcím a jiným subjektům v roce 2009).
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 1, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-12.doc, ZK-06-2009-12, př. 1, ZK-06-2009-12, př. 2

13. Navýšení úvěrového rámce kontokorentního úvěru
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek č. 4 Smlouvy o kontokorentním úvěru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0430/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 4 Smlouvy o kontokorentním úvěru dle materiálu ZK-06-2009-13, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-13.doc, ZK-06-2009-13, př. 1

14. Žádost Vysoké školy polytechnické Jihlava
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí Vysoké školy polytechnické Jihlava o poskytnutí finanční podpory na částečné krytí investičního záměru přeložení datového centra. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0431/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČ 71226401 ve výši 1 mil. Kč na částečné krytí investičního záměru přeložení datového centra;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3211 - Činnost vysokých škol o částku 1 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 mil. Kč.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-14.doc, ZK-06-2009-14, př. 1

Předsedající přednesl návrh schválit body 15 31, 33 - 55 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

15. Prodej pozemku v k. ú. Světlice a obci Humpolec
Usnesení 0432/06/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-15.doc

16. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Domamil
Usnesení 0433/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem dle GP č. 177-5643/2008 nově oddělené pozemky par. č. 3139/4 - ostatní plocha, zeleň o výměře 15 m2, par. č. 3139/5 - ostatní plocha, zeleň o výměře 31 m2, par. č. 3139/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m2, par. č. 3139/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 131 m2 a par. č. 3139/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 269 m2 v k. ú. a obci Domamil z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Domamil;
 • nabýt darem dle GP č. 177-5643/2008 nově oddělené pozemky par. č. 1499 - ostatní plocha, silnice o výměře 78 m2, par. č. 3136/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 23 m2 a par. č. 3145/22 - ostatní plocha, silnice o výměře 79 m2 v k. ú. a obci Domamil z vlastnictví obce Domamil do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 377 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2009-16, př. 1;
 • dodatek č. 378 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2009-16, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-16.doc, ZK-06-2009-16, př. 1, ZK-06-2009-16, př. 2

17. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
Usnesení 0434/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-06-2009-17, př. 1 z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina s tím, že převáděné nemovitosti nebudou užívány komerčně, budou sloužit veřejně prospěšným účelům a v případě, že obdarovaný převede touto smlouvou získaný majetek na třetí osobu ve lhůtě kratší než 10 let od jeho nabytí, je povinen zaplatit prostřednictvím dárce do státního rozpočtu částku ve výši 100 % z ceny majetku zjištěné v době převodu;
 • převést darem dle GP č. 1643-31/2008 nově oddělený pozemek par. č. 3006/3 v k. ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR;
schvaluje
 • dodatek č. 379 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2009-17, př. 2;
 • dodatek č. 380 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2009-17, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-17.doc, ZK-06-2009-17, př. 1, ZK-06-2009-17, př. 2, ZK-06-2009-17, př. 3

18. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0435/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-06-2009-18, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina s tím, že převáděné nemovitosti nebudou užívány komerčně, budou sloužit veřejně prospěšným účelům a v případě, že obdarovaný převede touto smlouvou získaný majetek na třetí osobu ve lhůtě kratší než 10 let od jeho nabytí, je povinen zaplatit prostřednictvím dárce do státního rozpočtu částku ve výši 100 % z ceny majetku zjištěné v době převodu;
 • převést darem pozemek par. č. 2745/24 - ostatní plocha, silnice o výměře 78 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR;
schvaluje
 • dodatek č. 381 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2009-18, př. 2;
 • dodatek č. 382 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2009-18, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-18.doc, ZK-06-2009-18, př. 1, ZK-06-2009-18, př. 2, ZK-06-2009-18, př. 3

19. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
Usnesení 0436/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-06-2009-19, př. 1 z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-06-2009-19, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
schvaluje
 • dodatek č. 383 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2009-19, př. 3;
 • dodatek č. 384 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2009-19, př. 4;
 • dodatek č. 9 Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2009-19, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-19.doc, ZK-06-2009-19, př. 1, ZK-06-2009-19, př. 2, ZK-06-2009-19, př. 3, ZK-06-2009-19, př. 4, ZK-06-2009-19, př. 5

20. Darování pozemků v k. ú. a obci Hořepník
Usnesení 0437/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
rozhodnout převést darem pozemky par. č. 893/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 145 m2, par. č. 893/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2, par. č. 893/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2, par. č. 893/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 162 m2, par. č. 893/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 67 m2, par. č. 893/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 317 m2, par. č. 893/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 356 m2 a par. č. 893/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 188 m2, oddělené geometrickým plánem č. 354-516/2009 z pozemku par. č. 893/1 v k. ú. a obci Hořepník z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Hořepník;
schvaluje
dodatek č. 385 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2009-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-20.doc, ZK-06-2009-20, př. 1

21. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Strážek
Usnesení 0438/06/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-21.doc

22. Nabytí technického zhodnocení silnice II/602 - k.ú. a obec Jihlava
Usnesení 0439/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem technické zhodnocení silnice II/602 v částce 1 184 562 Kč a vyřazeného úseku silnice I/38 v ulici Znojemská v Jihlavě v částce 164 840 Kč z vlastnictví společností CEI Building, a.s. se sídlem Želetavská 1449/9, Praha 4 - Michle IČ: 271 29 250 do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 387 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, dle materiálu ZK-06-2009-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-22.doc, ZK-06-2009-22, př. 1

23. Prodej pozemku v k. ú. a obci Krásná Hora
Usnesení 0440/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek st. par. č. 115 nově oddělený geometrickým plánem č. 152-22/2009 z pozemku par. č. 449/1 v k. ú. a obci Krásná Hora z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Zemědělská a. s. Krásná Hora, se sídlem Krásná Hora 24, PSČ 582 34, IČ: 259 67 525 za dohodnutou kupní cenu 875 Kč;
schvaluje
dodatek č. 388 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2009-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: leden 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-23.doc, ZK-06-2009-23, př. 1

24. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Batouchovice a obci Bochovice
Usnesení 0441/06/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: leden 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-24.doc

25. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Havlíčkova Borová
Usnesení 0442/06/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: leden 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-25.doc

26. Darování pozemků v k. ú. a obci Nimpšov
Usnesení 0443/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 317/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2 a par. č. 317/3 ostatní plocha, ostatní komunikace 14 m2 v k. ú a obci Nimpšov nově oddělené geometrickým plánem č. 57-7188/2009 ze dne 9. 9. 2009 z pozemku par. č. 317 v k. ú. a obci Nimpšov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Nimpšov;
schvaluje
dodatek č. 393 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2009-26, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: leden 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-26.doc, ZK-06-2009-26, př. 1

27. Nabytí pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
Usnesení 0444/06/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: březen 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-27.doc

28. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Těchobuz
Usnesení 0445/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem díl a o výměře 281 m2 oddělený geometrickým plánem č. 171-1/2009 z pozemku par. č. 1034 a sloučený do pozemku par. č. 1410, díl b o výměře 98 m2 oddělený geometrickým plánem č. 171-1/2009 z pozemku par. č. 1113 a sloučený do pozemku par. č. 1413 a pozemek par. č. 936/10 ostatní plocha, silnice o výměře 717 m2 v k. ú. a obci Těchobuz z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Těchobuz;
 • nabýt darem pozemek st. par. č. 149 zastavená plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Těchobuz z vlastnictví obce Těchobuz do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 7 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Těchobuz, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2009-28, př. 2;
 • dodatek č. 8 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Těchobuz, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2009-28, př. 3;
 • dodatek č. 395 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2009-28, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-28.doc, ZK-06-2009-28, př. 2, ZK-06-2009-28, př. 3, ZK-06-2009-28, př. 4

29. Nabytí pozemků zastavěných silnicí III/35431 v k.ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov
Usnesení 0446/06/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: leden 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-29.doc

30. Nabytí pozemků darem v k. ú. Proseč u Humpolce a obci Proseč
Usnesení 0447/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. par. č. 837/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 5209 m2, par. č. 837/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 85 m2, par. č. 837/18 - ostatní plocha, silnice o výměře 32 m2, par. č. 837/19 - ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2, par. č. 837/20 - ostatní plocha, silnice o výměře 105 m2 a par. č. 837/25 - ostatní plocha, silnice o výměře 50 m2 v k. ú. Proseč u Humpolec a obci Proseč z vlastnictví obce Proseč do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 397 Zřizovací listiny krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2009-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-30.doc, ZK-06-2009-30, př. 1

31. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0448/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 398 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2009-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-31.doc, ZK-06-2009-31, př. 1

33. Majetkoprávní vypořádání pozemků a stavby v k.ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, obec Chlístov
Usnesení 0449/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • směnit pozemky par. č. 977/10 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 102 m2 a par. č. 977/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 7 m2, oddělené GP 241-5867/2008 z pozemku par. č. 977/1 v k. ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, obec Chlístov ve vlastnictví kraje Vysočina za pozemek par. č. 1087 - ost. plocha, silnice o výměře 43 m2, oddělený GP 241-5867/2008 z pozemku st. par. č. 42 v k. ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, obec Chlístov ve vlastnictví společností CIPRES FILTER BRNO s. r. o., Rebešovická 13, Brno, IČ: 469 76 531;
 • darovat pozemky par. 977/12 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 121 m2 a par. č. 977/13 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 29 m2 v k.ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, obec Chlístov, oddělené dle GP 241-5867/2008 z pozemku par. č. 977/1, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Chlístov;
 • nabýt darem pozemky par. č. 12/5 - ost. plocha, silnice o výměře 63 m2, oddělený dle GP 241-5867/2008 z pozemku par. č. 12/1, a par. č. 976/15 - ost. plocha, silnice o výměře 12 m2 v k.ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, oddělený dle GP 241-5867/2008 z pozemku par. č. 976/3, z vlastnictví obce Chlístov do vlastnictví kraje Vysočina;
 • nabýt darem stavbu části silnice III/4056 vybudovanou na pozemcích par. č. 1087, par. č. 12/5, par. č. 976/15 a na části par. č. 977/1 v k.ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, obec Chlístov v hodnotě 1 494 291,40 Kč z vlastnictví společnosti CIPRES FILTER BRNO s. r. o., Rebešovická 13, Brno, IČ: 469 76 531 do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 400 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2009-33, př. 1;
 • dodatek č. 401 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2009-33, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-33.doc, ZK-06-2009-33, př. 1, ZK-06-2009-33, př. 2

34. Přijetí daru pozemku v katastrálním území a obci Přibyslav
Usnesení 0450/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 1713/69 o výměře 87 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1293-389/2008 z pozemku par. č. 92 zahrada v katastrálním území a obci Přibyslav z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-34.doc

35. Prodej pozemku v k. ú. a obci Moravec
Usnesení 0451/06/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-35.doc

36. Změna usnesení zastupitelstva kraje 0464/07/2007/ZK ve znění usnesení 0202/03/2009/ZK
Usnesení 0452/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0464/07/2007/ZK ve znění usnesení 0202/03/2009/ZK tak, že v dodatku č. 173 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace se hodnota pozemků předaných k hospodaření mění z částky 57 741 Kč na částku 84 546 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-36.doc

37. Uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě na nabytí pozemků pro stavbu II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, 1. stavba
Usnesení 0453/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu a za ceny dle materiálů ZK-06-2009-37, př. 1, ZK-06-2009-37, př. 2, ZK-06-2009-37, př. 3, ZK-06-2009-37, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-37.doc, ZK-06-2009-37, př. 1, ZK-06-2009-37, př. 2, ZK-06-2009-37, př. 3, ZK-06-2009-37, př. 4

38. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné
Usnesení 0454/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky způsobem a v rozsahu dle materiálu ZK-06-2009-38, př. 1 od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv do vlastnictví kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-38.doc

39. Majetkoprávní příprava odstranění dopravní závady na silnici III/3507 v Havlíčkově Borové
Usnesení 0455/06/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-39.doc

40. Majetkoprávní příprava staveb II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-029 a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-031
Usnesení 0456/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky pro stavby II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-029 a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-031 od vlastníků a za ceny dle materiálu ZK-06-2009-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-40.doc

41. Darování nemovitostí - k. ú. Jihlava
Usnesení 0457/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem budovu bez č.p./č.e. - občanská vybavenost stojící na pozemku par. č. 3010, pozemky par. č. 3010 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1229 m2, par. č. 3007/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3412 m2, par. č. 3011/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 105 m2, par. č. 3007/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 a par. č. 3011/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 2246 m2 v k. ú. a obci Jihlava, včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-41.doc

42. Nabytí pozemků pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
Usnesení 0458/06/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-42.doc

43. Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka, změna usnesení
Usnesení 0459/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0094/02/2009/ZK ze dne 10. 3. 2009 tak, že v materiálu ZK-02-2009-30, př. 1 se řádek č. 2 nahrazuje materiálem ZK-06-2009-43, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-43.doc

44. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice , změna usnesení
Usnesení 0460/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení 0270/04/2009/ZK ze dne 16. 6. 2009 tak, že materiál ZK-04-2009-33, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-06-2009-44, př. 1;
 • uzavřít smlouvy o budoucí kupní smlouvě za cenu a v rozsahu dle materiálu ZK-06-2009-44, př. 2 s vlastníky nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-44.doc

45. Výkup pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
Usnesení 0461/06/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. prosince 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-45.doc

46. Předání pozemku v k. ú. a obci Humpolec k hospodaření příspěvkové organizaci kraje Vysočina s názvem Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
Usnesení 0462/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit Dodatek č. 301 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, schválený usnesením č. 0027/01/2009/ZK ze dne 27. 1. 2009 ve znění usnesení 0202/03/2009/ZK ze dne 12. 5. 2009;
schvaluje
Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2009-46, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-46.doc, ZK-06-2009-46, př. 1

47. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0463/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt bezúplatným převodem pozemky dle materiálu ZK-06-2009-47, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina;
 • změnit usnesení 0268/04/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-04-2009-31, př. 1 se ruší řádky s pořadovými čísly 5 a 6 - pozemek par. č. 1108, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27 m2, katastrální území Nová Buková, LV 60000.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-47.doc, ZK-06-2009-47, př. 1

48. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu
Usnesení 0464/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi ČR - Zemědělskou vodohospodářskou správou, organizační složkou státu, se sídlem Hlinky 131/60, Brno, IČ: 00 02 04 51 na straně budoucího prodávajícího a krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o budoucí kupní smlouvě, na základě které kraj Vysočina získá do svého vlastnictví část pozemku par. č. 1504/6 v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, obec Dolní Krupá potřebného pro realizaci stavby Silnice II/344 Dolní Krupá.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-48.doc

49. Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách - k. ú. Červená Řečice a Popelištná, obec Červená Řečice
Usnesení 0465/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Červená Řečice, podle které po vydání správního rozhodnutí:
 • o vyřazení části silnice III/11235 od uzlového bodu 2314A033 (křižovatka silnic II/112 a III/11235) po uzlový bod 2314A120 (křižovatka silnic III/11235 a III/11239) ze silniční sítě kraj Vysočina převede darem a město Červená Řečice převezme do svého vlastnictví pozemky uvedené v materiálu ZK-06-2009-49, př. 1 v k. ú. a obci Červená Řečice a komunikaci na těchto pozemích postavenou, včetně součástí a příslušenství v úseku;
 • o zařazení místní komunikace od křižovatky se silnici III/12927 po hranici katastrálních území Popelištná - Svépravice do silniční sítě město Červená Řečice bezúplatně převede a kraj Vysočina nabude darem do svého vlastnictví pozemky uvedené v materiálu ZK-06-2009-49, př. 2 včetně komunikace na těchto pozemcích postavené v k. ú. Popelištná a obci Červená Řečice z vlastnictví města Červená Řečice do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-49.doc, ZK-06-2009-49, př. 1, ZK-06-2009-49, př. 2

50. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Telč
Usnesení 0466/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi krajem Vysočina a firmou SATES ČECHY s. r. o., se sídlem Svatoanenská 87, 588 56 Telč, IČ 251 72 654, ve které se kraj Vysočina zaváže po dokončení výstavby podélného parkoviště na základě geometrického plánu dodaného firmou SATES ČECHY s. r. o., uzavřít kupní smlouvu na převod části pozemku par. č. 7424/1 v k. ú. a obci Telč zastavěného podélným parkovištěm z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví firmy SATES ČECHY s. r. o., a to za cenu v místě a čase obvyklou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-50.doc

51. Změna platnosti a účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené na budoucí převod nemovitostí v Havlíčkově Brodě
Usnesení 0467/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi Vysočinou jako budoucím prodávajícím a NIMIRU, spol. s r. o., se sídlem Havlíčkův Brod, Nádražní 128, IČ 252 76 387 jako budoucím kupujícím dne 23. 8. 2007 pod číslem jednacím KUJIP00GFWHA, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 29. 12. 2008, dle materiálu ZK-06-2009-51, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-51.doc, ZK-06-2009-51, př. 2

52. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0468/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt nemovitosti dle materiálu ZK-06-2009-52, př. 1 z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 15 Zřizovací listiny Školní statek Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu ZK-06-2009-52, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-52.doc, ZK-06-2009-52, př. 1, ZK-06-2009-52, př. 2

53. Dodatek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0469/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje Vysočina č. 2001Hk06/51 dle materiálu ZK-06-2009-53, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-53.doc, ZK-06-2009-53, př. 1

54. Prohlášení zastupitelstva kraje k žádosti o bezúplatný převod pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0470/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
prohlašuje
že nemovitosti dle materiálu ZK-06-2009-54, př. 1, požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina, jsou pro činnost školy Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem, se sídlem Dr. Veselého 343, Bystřice nad Pernštejnem, zařazené do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, pro tento subjekt nezbytné a že převod nemovitostí pro tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-54.doc, ZK-06-2009-54, př. 1

55. Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v letech 2007-2009
Usnesení 0471/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
mění
usnesení 0124/02/2007/ZK ze dne 27. 3. 2007 tak, že materiál ZK-02-2007-38, př. 3 bude nahrazen materiálem ZK-06-2009-55, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků v celkové výši max. do 700 000 tis. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty určené na přípravu a částečnou realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-06-2009-55, př. 1. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2010 - 2013 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-55.doc, ZK-06-2009-55, př. 1, ZK-06-2009-55, př. 2

32. Převzetí vyřazovaného úseku silnice I/34 na území městyse Božejov
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem převzít vyřazovaný úsek silnice I/34 na území městyse Božejov do vlastnictví kraje.
M. Houška se dotázal na důvod změny závazku a strategie kraje.
L. Joukl sdělil, že převzetí uvedeného úseku silnice I/34 je navrhováno z důvodu zajištění dopravní obslužnosti.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0472/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem vyřazený úsek silnice I/34 v úseku od křižovatky se silnicí III/03410 po nové napojení na silnici I/34 ve směnu na Ústrašín v délce 1,098 km včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina s tím, že převedená nemovitost nebude užívána komerčně, bude sloužit veřejně prospěšným účelům a v případě, že obdarovaný převede touto smlouvou získaný majetek na třetí osobu ve lhůtě kratší než 10 let od jeho nabytí, je povinen zaplatit prostřednictvím dárce do státního rozpočtu částku ve výši 100 % z ceny majetku zjištěné v době převodu;
schvaluje
dodatek č. 399 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2009-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-32.doc, ZK-06-2009-32, př. 1

56. Záměr výstavby konferenčního centra kraje
L. Joukl a M. Hyský informovali zastupitelstvo kraje o záměru výstavby nových konferenčních prostor v Jihlavě. L. Joukl navrhl rozšířit návrh usnesení o text: “Zastupitelstvo kraje ukládá radě kraje o průběhu přípravy záměru zastupitelstvo kraje průběžně informovat.“
J. Karas, V. Kodet a M. Houška vyjádřili nesouhlasné postoje, stanoviska a názory s předloženým záměrem a shodli se na prioritě dostavby krajského úřadu.
V. Kodet namítl, že zastupitelům byla radou kraje přislíbena průběžná informovanost a možnost konzultace k podobě projektu.
V. Novotný uvedl, že konferenční centrum je prozatím ve fázi návrhu projektu a zastupitelé mají možnost se k němu vyjadřovat a navrhovat další změny.
M. Vystrčil, provedl stručné srovnání předloženého záměru s návrhem projektu Vesmír Vysočiny v otázce prostorových možností a předpokládané výše finančních nákladů hrazených krajem.
J. Vymazal vyjádřil podporu navrhované změně usnesení.
I. Rohovský požádal o písemné vyjádření k využití původní architektonické studie, k průběhu výběrového řízení na novou dodavatelskou firmu - architektonickou a projektovou kancelář ARCHITEP HK s. r. o. a k dalším případným závazkům z toho plynoucích pro kraj.
M. Vystrčil doporučil přerušení projednávaného bodu a prokonzultování návrhu zastupiteli jednotlivých politických klubů.
J. Běhounek návrh M. Vystrčila akceptoval a přerušil jednání.
Po projednání se zástupci všech politický stran J. Běhounek přednesl upravený návrh usnesení: “Zastupitelstvo kraje schvaluje přípravu záměru výstavby konferenčního centra kraje; ukládá radě kraje o průběhu přípravy záměru zastupitelstvo kraje průběžně informovat.“
V. Kodet namítl, že s politickým klubem KDU-ČSL nebylo v této záležitosti jednáno.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0473/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
přípravu záměru výstavby konferenčního centra kraje;
ukládá
radě kraje o průběhu přípravy záměru zastupitelstvo kraje průběžně informovat.
odpovědnost: OM, OE, ORR
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 2, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-56.doc, ZK-06-2009-56, př. 1, ZK-06-2009-56, př. 2, ZK-06-2009-56, př. 3, ZK-06-2009-56, př. 4

81. Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0474/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou dle materiálu ZK-06-2009-81, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-81.doc, ZK-06-2009-81, př. 1

57. Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče
M. Hyský sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0475/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši max. 357,5 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: OM, OZ, ORR
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-57.doc, ZK-06-2009-57, př. 1

58. Projekt - Kvalita 09
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o navrhované účasti kraje Vysočina v projektu „Kvalita 09“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0476/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu max. 19 986 496,- Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu Kvalita 09 s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost:
termín: 30.11. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-58.doc

59. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
M. Hyský upřesnil zastupitelstvu kraje návrh na aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0477/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0114/02/2009/ZK;
ukládá
Radě kraje Vysočina pokračovat v aktualizaci Program rozvoje kraje Vysočina dle harmonogramu obsaženém v materiálu ZK-06-2009-59, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-59.doc, ZK-06-2009-59, př. 1

60. Projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť - smlouva o partnerství s finanční spoluúčastí
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Smlouvy o partnerství s finanční spoluúčastí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0478/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o partnerství s finanční spoluúčastí mezi krajem Vysočina a Vysokou školou polytechnickou Jihlava, Krajskou hospodářskou komorou kraje Vysočina a Statutárním městem Jihlava dle materiálu ZK-06-2009-60, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-60.doc, ZK-06-2009-60, př. 1

61. Návrh na rozpočtová opatření na zvláštních účtech grantových schémat
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhovaná rozpočtová opatření v rámci zvláštních účtů grantových schémat. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0479/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
provést rozpočtová opatření v rámci zvláštních účtů grantových schémat z důvodu vrácení finančních prostředků do státního rozpočtu ve výši:
 • 1 066 038 Kč na zvláštním bankovním účtu (AÚ 236 63) určenému k realizaci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. Společného regionálního operačního programu;
 • 7 261,20 Kč na zvláštním bankovním účtu (AÚ 236 67) určenému k realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2. Společného regionálního operačního programu;
 • 8 175 698,14 Kč na zvláštním bankovním účtu (AÚ 236 66) určenému k realizaci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
odpovědnost: EO, ORR
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-61.doc

62. Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout dotace obcím na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21 a Zdraví 21. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0480/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-06-2009-62, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-06-2009-62, př. 1 příjemcům dotace uvedeným v materiálu ZK-06-2009-62, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu ZK-06-2009-62, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 03. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-62.doc, ZK-06-2009-62, př. 1

63. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina.
D. Oulehla tlumočil souhlasné stanovisko legislativního výboru s uvedeným návrhem Zásad.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0481/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina dle materiálu ZK-06-2009-63, př. 2;
pověřuje
radu kraje schvalovat formální změny smluv o poskytnutí dotace na obnovu kulturních památek v rámci Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina.
odpovědnost: OKPP
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-63.doc, ZK-06-2009-63, př. 1, ZK-06-2009-63, př. 2

64. Projekt ADD ME! - mezipartnerská smlouva
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít mezipartnerskou dohodu k projektu ADD ME. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0482/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezipartnerskou dohodu k projektu ADD ME! dle materiálu ZK-06-2009-64, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-64.doc, ZK-06-2009-64, př. 1

Z. Ryšavý podal zastupitelstvu kraje podrobné informace k bodům odboru informatiky č. 65, 66, 82 a otevřel rozpravu. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

65. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - informace o 3. kole
Usnesení 0483/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o průběhu 3. kola příjmu žádostí na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-65.doc

66. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - změna rozpočtu projektu
Usnesení 0484/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2009-66, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636, (ÚZ 00166) spočívající ve snížení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 71 260 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 71 260 Kč z důvodu změny rozpisu schválené dotace pro Ústav sociální péče Křižanov na realizaci Standardu ICT vybavení.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitelka ÚSP Křižanov
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-66.doc, ZK-06-2009-66, př. 1

82. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina 3. kolo
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s informacemi o průběhu 3. kola příjmu žádostí poskytovaných na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0485/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v úhrnné výši 7 801 545 Kč na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina s adresným určením dle materiálu ZK-06-2009-82, př. 2;
schvaluje
v rámci kapitoly Informatika a § 3636 Územní rozvoj rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00166) v úhrnné výši 5 472 600 Kč a položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00166) v úhrnné výši 2 328 950 Kč dle rozpisu dle materiálu ZK-06-2009-82, př. 2 s určením na realizaci Standardu ICT vybavení při současném snížení položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00166) o částku 7 801 550 Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací dle materiálu ZK-06-2009-82, př. 2
termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-82.doc, ZK-06-2009-82, př. 1, ZK-06-2009-82, př. 2

67. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2009
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje na vědomí návrh na úpravu rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0486/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 1 377 215 tis. Kč dle materiálu ZK-06-2009-67, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 2 347 827 tis. Kč dle materiálu ZK-06-2009-67, př. 2;
 • rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 14 689 tis. Kč dle materiálu ZK-06-2009-67, př. 3 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 23 689 tis. Kč dle materiálu ZK-06-2009-67, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-67.doc, ZK-06-2009-67, př. 1, ZK-06-2009-67, př. 2, ZK-06-2009-67, př. 3, ZK-06-2009-67, př. 4, ZK-06-2009-67, př. 5

68. Změny ve školském rejstříku
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované změny ve školském rejstříku. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0487/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu ZK-06-2009-68, př. 1 kódy 1A, 5A, 6A, 6B, 7A, 7B,C, 9A, 9B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2009 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-68.doc, ZK-06-2009-68, př. 1

69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - žádost o investiční dotaci na dofinancování modernizace atletického stadionu v Bystřici nad Pernštejnem
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0488/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Městu Bystřice nad Pernštejnem, IČ 00294136 na dofinancování modernizace atletického stadionu ve výši 3 500 tis. Kč dle materiálu ZK-06-2009-69, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, o částku 3 500 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 500 tis. Kč.
odpovědnost: OŠMS
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-69.doc, ZK-06-2009-69, př. 1, ZK-06-2009-69, př. 2, ZK-06-2009-69, př. 3, ZK-06-2009-69, př. 4

70. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovním mistrovství
V. Novotný upřesnil zastupitelstvu kraje uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0489/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 63438216 ve výši 20 000 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle materiálu ZK-06-2009-70, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-70.doc, ZK-06-2009-70, př. 1

71. Doplnění Smlouvy o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o navrhované úpravě trojstranné smlouvy o spolupráci na realizaci projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0490/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0406/05/2009/ZK ze dne 15. 9. 2009 takto:
 • v materiálu ZK-06-2009-71, př. 2 v části Smluvní strany ČEZ, a. s. nahradit slovo Hrobská slovem Chaloupková;
 • v materiálu ZK-06-2009-71, př. 2 v části Smluvní strany ČEZ, a. s. doplnit za slova osoba odpovědná jednat ve věcech realizačních: slova Romana Květoňová, MBA, HR expert;
 • v materiálu ZK-06-2009-71, př. 2 v Článku 10 odstavci 1 vypustit slova a účinnosti ;
 • v materiálu ZK-06-2009-71, př. 2 v Článku 10 doplnit nový odstavec 7, který zní:
7) Smluvní partneři prohlašují, že s ohledem na časový harmonogram Projektu, byla spolupráce mezi smluvními partnery zahájena již před datem této smlouvy;
8) Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech paré, kdy Kraj obdrží 1 paré, Škola obdrží 1 paré a ČEZ obdrží 2 Paré.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-71.doc, ZK-06-2009-71, př. 1, ZK-06-2009-71, př. 2

72. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0491/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŠMS, EO, MO
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-72.doc, ZK-06-2009-72, př. 1, ZK-06-2009-72, př. 2, ZK-06-2009-72, př. 3, ZK-06-2009-72, př. 4, ZK-06-2009-72, př. 5, ZK-06-2009-72, př. 6

P. Krčál podrobněji seznámil zastupitelstvo kraje s body odboru sociálních věcí č. 73 - 75 a otevřel rozpravu. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

73. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústav sociální péče Jinošov a Ústav sociální péče Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0492/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2009-73, př. 1;
 • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2009-73, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí zajistit podání návrhů na zápis změn do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-73.doc, ZK-06-2009-73, př. 1, ZK-06-2009-73, př. 2

74. Návrh na poskytnutí dotace pro Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Usnesení 0493/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci Domovu pro seniory Pelhřimov, příspěvkové organizaci, IČ: 751 36 295, ve výši 336 000 Kč na podporu zabezpečení služby domova pro seniory dle materiálu ZK-06-2009-74, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy o částku 336 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 336 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-74.doc, ZK-06-2009-74, př. 1, ZK-06-2009-74, př. 2

75. Podpora hospicové péče - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Usnesení 0494/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 1 323 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb (hospicové péče) dle materiálu ZK-06-2009-75, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 1 323 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 323 000 Kč;
 • vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-06-2009-75, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-75.doc, ZK-06-2009-75, př. 1, ZK-06-2009-75, př. 2

76. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout finanční příspěvky na hospodaření v lesích. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0495/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálů ZK-06-2009-76, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-76.doc

77. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0496/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2009-77, př. 1;
neschvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2009-77, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-77.doc, ZK-06-2009-77, př. 1, ZK-06-2009-77, př. 2, ZK-06-2009-77, př. 3

78. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na drobnou vodohospodářskou ekologickou akci z rozpočtu kraje Vysočina
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0497/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na drobnou vodohospodářskou ekologickou akci z rozpočtu kraje Vysočina s evidenčním číslem DVEA 04/02/2008 dle materiálu ZK-06-2009-78, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-78.doc, ZK-06-2009-78, př. 1, ZK-06-2009-78, př. 2

79. Poskytnutí dotací na akce, na které byla podána žádost o podporu na Ministerstvu zemědělství v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II - 2. část
J. Matějek upřesnil zastupitelstvu kraje předložený materiál. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0498/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda obcím na akce, na které byla podána žádost o podporu na Ministerstvu zemědělství v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II , dle materiálu ZK-06-2009-79, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-79.doc, ZK-06-2009-79, př. 1, ZK-06-2009-79, př. 2, ZK-06-2009-79, př. 3

80. Schválení konečných návrhů plánů oblastí povodí pro území kraje Vysočina
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení konečné návrhy plánů oblastí povodí pro území kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0499/06/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
podle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválení Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, Plánu oblasti povodí Dyje, Plánu oblasti povodí Horní Vltavy a Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe v částech, které zahrnují území kraje Vysočina;
schvaluje
Plán oblasti povodí Dolní Vltavy, Plán oblasti povodí Dyje, Plán oblasti povodí Horní Vltavy a Plán oblasti povodí Horního a středního Labe v částech, které zahrnují území kraje Vysočina ve znění materiálů ZK-06-2009-80, př. 2, ZK-06-2009-80, př. 3, ZK-06-2009-80, př. 4, ZK-06-2009-80, př. 5.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 22. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2009-80.doc, ZK-06-2009-80, př. 1, ZK-06-2009-80, př. 2, ZK-06-2009-80, př. 3, ZK-06-2009-80, př. 4, ZK-06-2009-80, př. 5

83. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek poděkoval zastupitelům za účast a ukončil jednání s tím, že další zasedání zastupitelstva kraje se bude konat dne 15. 12. 2009.



MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:



Jaroslav Doležal        ……...……………………………………



Ing. Václav Kodet        …..………………………………….……




Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2009.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2009 dne 10. 11. 2009.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 18. 11. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz