Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 37/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 37/2014, které se konalo dne 9. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2014
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 9. 12. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost Z. Chláda.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2014
 2. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/3997, III/3999 Studenec - okružní křižovatka
 3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby III/3997, III/3999 Studenec - okružní křižovatka
 4. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
 5. Darování pozemků v k. ú. Pavlov u Stonařova a obci Pavlov
 6. Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/01830a Ledeč n. S. - okružní křižovatka
 7. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 8. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 9. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava pro akci SŠ automobilní Jihlava - rekonstrukce kanalizace a SŠ PTA Jihlava - školní 1A, rozšíření metropolitní optické sítě Jihlava
 10. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 11. Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina
 12. Veřejná zakázka Nákup diskového pole
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s odvodem za porušení rozpočtové kázně
 14. Veřejná zakázka Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina, část Technologická vybavenost pro OŘ ZZS
 15. Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se stanoví účtový rozvrh příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 16. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 17. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu - ANGAŽOVANCI v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013
 18. Výsledky Veřejného fóra Kraje Vysočina 2014
 19. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na projekty Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 20. Vyhodnocení spolupráce Kraje Vysočina s Akademií věd ČR v roce 2014
 21. Evropský region Dunaj Vltava - informace o činnosti v roce 2014
 22. Prezentace Kraje Vysočina na EXPO 2015
 23. Peněžní dar pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci
 24. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 25. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava
 27. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 30. 11. 2014 u kapitoly Zdravotnictví
 28. Návrh rozpočtového opatření - dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektů předkládaných do Integrovaného operačního programu
 29. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na akreditaci nemocnic
 30. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 31. Smlouva o nájmu nebytových prostor pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 32. Síť výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, darování pozemků v k. ú. a obci Polná
 33. Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 34. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí.
 35. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
 36. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 37. Podpora technického vzdělávání na základních a středních školách - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 38. Projekt Schools as learning institutions - příspěvek partnerům na realizaci projektu
 39. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí 2014
 40. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
 41. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
 42. Návrh na úpravu použití rezervního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2014
 43. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava příspěvku na provoz a investičního plánu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 44. Návrh na úpravu použití rezervního fondu u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro rok 2014
 45. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
 46. Vyřazení vozidel z majetku kraje
 47. Zrušení projektu Propagace evropsky významných lokalit Kraje Vysočina
 48. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2013
 49. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty Biodiverzita - PP Jezdovické rašeliniště a Biodiverzita - PR Rašeliniště Kaliště.
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
 51. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru spolku DUKLA Jihlava - mládež
 53. Prohlášení o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Skupinou ČEZ
 54. Změna v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu od 1. 1. 2015
 55. Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb domácí hospicové péče
 56. Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu programů primární prevence rizikového chování ve školách
 57. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
 58. Nadlimitní veřejná zakázka na poskytování vybraných služeb sociální prevence realizované v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III. - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
 59. Návrh rozpočtového opatření - dofinancování hospodaření některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2014 za odvětví sociální péče
 60. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt II
 61. Návrh na odepsání pohledávky
 62. Návrh na úpravu investičního plánu a schválení investičního záměru u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
 63. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
 64. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 65. Žádost o poskytnutí dotace organizaci Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, OV Jihlava na podporu činnosti - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 66. Rozpočtové opatření na kapitolách sociální věci a zdravotnictví a poskytnutí dotace na vydání publikace Určitě si poradíte
 67. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa
 68. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2
 69. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/405 Zašovice - průtah
 70. Veřejná zakázka na služby: PD-06-2014, mosty
 71. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
 72. Změna finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2014
 73. Informace o zajištění techniky na provádění zimní údržby silnic Krajskou správou a údržbou Vysočiny pro zimní období 2014/2015
 74. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015
 75. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015
 76. Dar pro příspěvkovou organizaci
 77. Rozprava členů rady
Usnesení 2255/37/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 9. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 36/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 - 11, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/3997, III/3999 Studenec - okružní křižovatka
Usnesení 2256/37/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-37-2014-02, př. 2 do vlastnictví obce Studenec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-37-2014-02, př. 1 z vlastnictví obce Studenec do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-37-2014-02, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Studenec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-02.doc, RK-37-2014-02, př. 1, RK-37-2014-02, př. 2

03. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby III/3997, III/3999 Studenec - okružní křižovatka
Usnesení 2257/37/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Studenec jako povinným z věcného břemene a společností RWE GasNet, s.r.o. jako oprávněným z věcného břemene, spočívající v právu zřízení a provozování vynucené přeložky STL plynovodu DN 50 a s tím souvisejícím právu zřídit a provozovat na budoucím služebném pozemku plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení oprávněného z věcného břemene na části budoucích služebných pozemků par. č. 58/5 a par. č. 611/7 v katastrálním území Studenec u Třebíče s tím, že účastníkem smlouvy bude i Kraj Vysočina jako investor vynucené přeložky plynárenského zařízení, který uhradí jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 500 Kč bez DPH dle smlouvy o zřízení věcného břemene dle materiálu RK-37-2014-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-03.doc, RK-37-2014-03, př. 1

04. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
Usnesení 2258/37/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-04.doc, RK-37-2014-04, př. 1, RK-37-2014-04, př. 2, RK-37-2014-04, př. 3

05. Darování pozemků v k. ú. Pavlov u Stonařova a obci Pavlov
Usnesení 2259/37/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 1991/5 o výměře 201 m2 a par. č. 3769/2 o výměře 5 m2 oddělené geometrickým plánem č. 251-60/2014 z pozemků par. č. 1991/4 a par. č. 3769 v k. ú. Pavlov u Stonařova a obci Pavlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl „b“ o výměře 66 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 250-59/2014 z pozemku par č. 1950/1 a nově vzniklé pozemky par. č. 1991/5 o výměře 201 m2 a par. č. 3769/2 o výměře 5 m2 oddělené geometrickým plánem č. 251-60/2014 z pozemků par. č. 1991/4 a par. č. 3769 v k. ú. Pavlov u Stonařova a obci Pavlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-05.doc, RK-37-2014-05, př. 1, RK-37-2014-05, př. 2, RK-37-2014-05, př. 2a, RK-37-2014-05, př. 2b

06. Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/01830a Ledeč n. S. - okružní křižovatka
Usnesení 2260/37/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a vypůjčitele a městem Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou na straně vlastníka a půjčitele smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-37-2014-06, př. 2, a to na dobu osmi měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby „III/01830a Ledeč n. S. - okružní křižovatka“;
 • uzavřít mezi městem Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou na straně stavebníka a vypůjčitele a Krajem Vysočina, na straně vlastníka a půjčitele smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-37-2014-06, př. 3, a to na dobu osmi měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby „III/01830a Ledeč n. S. - okružní křižovatka“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-06.doc, RK-37-2014-06, př. 1, RK-37-2014-06, př. 2, RK-37-2014-06, př. 3, RK-37-2014-06, př. 4

07. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 2261/37/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-37-2014-07, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-37-2014-07, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-37-2014-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-07.doc, RK-37-2014-07, př. 1

08. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2262/37/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-37-2014-08, př. 1 a RK-37-2014-08, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 03. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-08.doc, RK-37-2014-08, př. 1, RK-37-2014-08, př. 2

09. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava pro akci SŠ automobilní Jihlava - rekonstrukce kanalizace a SŠ PTA Jihlava - školní 1A, rozšíření metropolitní optické sítě Jihlava
Usnesení 2263/37/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít se statutárním městem Jihlava, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, IČ 002 86 010 na straně budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemků par. č. 51/13 a par. č. 505/1 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava pro akci „SŠ Automobilní Jihlava - rekonstrukce kanalizace“ a „SŠ PTA Jihlava - školní 1A, rozšíření metropolitní optické sítě Jihlava“ dle materiálu RK-37-2014-09, př. 1;
 • uzavřít s Českou republikou, s příslušností hospodařit Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 013 12 774 na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na části pozemku par. č. 51/5 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava pro akci „SŠ Automobilní Jihlava - rekonstrukce kanalizace“ a „SŠ PTA Jihlava - školní 1A, rozšíření metropolitní optické sítě Jihlava“ dle materiálu RK-37-2014-09, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-09.doc, RK-37-2014-09, př. 1, RK-37-2014-09, př. 2, RK-37-2014-09, př. 3

10. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 2264/37/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ředitelka Dětského domova Senožaty, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-10.doc, RK-37-2014-10, př. 1, RK-37-2014-10, př. 2, RK-37-2014-10, př. 3, RK-37-2014-10, př. 4, RK-37-2014-10, př. 5, RK-37-2014-10, př. 6

11. Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 2265/37/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-11.doc, RK-37-2014-11, př. 1

14. Veřejná zakázka Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina, část Technologická vybavenost pro OŘ ZZS
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2266/37/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OAPŘ, OI
termín: 1. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-14.doc, RK-37-2014-14, př. 1, RK-37-2014-14, př. 2, RK-37-2014-14, př. 3, RK-37-2014-14, př. 4, RK-37-2014-14, př. 5, RK-37-2014-14, př. 6, RK-37-2014-14, př. 7, RK-37-2014-14, př. 8, RK-37-2014-14, př. 9, RK-37-2014-14, př. 10, RK-37-2014-14, př. 11, RK-37-2014-14, př. 12, RK-37-2014-14, př. 13

15. Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se stanoví účtový rozvrh příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s předloženým návrhem Pravidel. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2267/37/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se stanoví účtový rozvrh příspěvkových organizací dle materiálů RK-37-2014-15, př. 1, RK-37-2014-15, př. 2, RK-37-2014-15, př. 3;
bere na vědomí
informaci o postupu projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálů RK-37-2014-15 a RK-37-2014-15, př. 4.
odpovědnost: OAPŘ, OE, ODSH, OKPPCR,OSV, OŠMS, OZ
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-15.doc, RK-37-2014-15, př. 1, RK-37-2014-15, př. 2, RK-37-2014-15, př. 3, RK-37-2014-15, př. 4

16. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje k projednání materiál týkající se žádosti příjemců podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Projednávání se zúčastnil. P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2268/37/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-16.doc, RK-37-2014-16, př. 1, RK-37-2014-16, př. 2, RK-37-2014-16, př. 3, RK-37-2014-16, př. 4, RK-37-2014-16, př. 5, RK-37-2014-16, př. 6, RK-37-2014-16, př. 7, RK-37-2014-16, př. 8

17. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu - ANGAŽOVANCI v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil. P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2269/37/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu  projektu „ANGAŽOVANCI“ o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele (Řídícího orgánu Programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013, p.A. Amt der Niederösterrreichischen Landersregierung, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik, Landhausplatz 1, Haus 16, A-3109 St. Pölten) ve výši 15 694,00 EUR (431 229,73 Kč).
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-17.doc

18. Výsledky Veřejného fóra Kraje Vysočina 2014
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, upřesnil radě kraje návrh vzít na vědomí výsledky Veřejného fóra Kraje Vysočina 2014. Projednávání se zúčastnil. P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2270/37/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výsledky Veřejného fóra Kraje Vysočina 2014 dle materiálu RK-37-2014-18, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 9. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-18.doc, RK-37-2014-18, př. 1

19. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na projekty Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil. P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2271/37/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektů „Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele ve výši 1 758 109,98 Kč, „Informovanost a publicita GG OP  VK v Kraji Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele ve výši 55 878,52 Kč a „Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele ve výši 5 551,24 Kč.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-19.doc

20. Vyhodnocení spolupráce Kraje Vysočina s Akademií věd ČR v roce 2014
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu vzít na vědomí vyhodnocení spolupráce s Akademií věd ČR. Projednávání se zúčastnil. P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2272/37/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení spolupráce Kraje Vysočina s Akademií věd ČR dle materiálu RK-37-2014-20.
odpovědnost: ORR
termín: 9. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-20.doc, RK-37-2014-20, př. 1

21. Evropský region Dunaj Vltava - informace o činnosti v roce 2014
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informace o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava v roce 2014. Projednávání se zúčastnil. P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2273/37/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava v roce 2014 dle materiálu RK-37-2014-21.
odpovědnost: ORR
termín: 9. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-21.doc, RK-37-2014-21, př. 1, RK-37-2014-21, př. 2, RK-37-2014-21, př. 3, RK-37-2014-21, př. 4, RK-37-2014-21, př. 5

22. Prezentace Kraje Vysočina na EXPO 2015
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informace o přípravě prezentace Kraje Vysočina na EXPO 2015 v Miláně. Projednávání se zúčastnil. P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2274/37/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o přípravě prezentace Kraje Vysočina na EXPO 2015 v Miláně dle materiálu RK-37-2014-22.
odpovědnost: ORR
termín: 9. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-22.doc, RK-37-2014-22, př. 1, RK-37-2014-22, př. 2

12. Veřejná zakázka Nákup diskového pole
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky pro uvedenou veřejnou zakázku v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2275/37/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče na předmět plnění veřejné zakázky dle materiálu RK-37-2014-12, př. 4, jako nejvhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Nákup diskového pole“;
ukládá
Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-12.doc, RK-37-2014-12, př. 1, RK-37-2014-12, př. 2, RK-37-2014-12, př. 3, RK-37-2014-12, př. 4

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s odvodem za porušení rozpočtové kázně
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2276/37/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odvod ve výši 55 238 Kč a případného penále ve výši 55 238 Kč dle materiálů RK-37-2014-13, př. 1 a RK-37-2014-13, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina, související s odvodem finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně a odvodem penále v celkové výši 110 476 Kč Finančnímu úřadu dle materiálů RK-37-2014-13, př. 1 a RK-37-2014-13, př. 2;
ukládá
odboru informatiky podat odvolání proti rozhodnutí o výši odvodu, a v případě zamítnutí tohoto odvolání ukládá požádat o prominutí penále.
odpovědnost: OI, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-13.doc, RK-37-2014-13, př. 1, RK-37-2014-13, př. 2

K bodům 23 - 25, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

23. Peněžní dar pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2277/37/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2014-23, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 19. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-23.doc, RK-37-2014-23, př. 1

24. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2278/37/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2014-24, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 19. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-24.doc, RK-37-2014-24, př. 1

25. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2279/37/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2014-25, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 19. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-25.doc, RK-37-2014-25, př. 1

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava
J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2280/37/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352220) o částku 50 716 501,20 Kč v souvislosti s vrácením 1. části půjčky poskytnuté Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-26.doc

27. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 30. 11. 2014 u kapitoly Zdravotnictví
J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2281/37/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejích částí (ÚZ 00052) o částku 61 993,00 Kč od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00052) o částku 61 993,00 Kč určenou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 61 993,00 Kč s určením na údržbu a opravy majetku.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-27.doc, RK-37-2014-27, př. 1

28. Návrh rozpočtového opatření - dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektů předkládaných do Integrovaného operačního programu
J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložili radě kraje návrh schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2282/37/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu od Ministerstva zdravotnictví ČR o účelovou dotaci na úhradu nákladů spojených s realizací projektů „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra“ Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, a „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava“ v celkové výši 18 078 200,02 Kč (ÚZ 36535889);
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2014, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 36535889) o částku 18 078 200,02 Kč, z toho:
  • 12 457 348,33 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • 5 620 851,69 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ na rok 2014 o částku:
  • 12 457 348,33 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava“;
  • 5 620 851,69 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 20. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-28.doc, RK-37-2014-28, př. 1

29. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na akreditaci nemocnic
J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2283/37/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 269 200 Kč, z toho:
 • 362 910 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
 • 354 530 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci,
 • 314 600 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci,
 • 237 160 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci,
při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o stejnou částku 1 269 200 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2014 o částku:
 • 362 910 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
 • 354 530 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci,
 • 314 600 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci,
 • 237 160 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci,
s určením na pokrytí nákladů spojených s hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb;
ukládá
řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, a řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 15. 12. 2014. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH a kopie výpisu z bankovního účtu dokládající její úhradu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-29.doc, RK-37-2014-29, př. 1

30. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložili radě kraje návrh rozhodnout o vyřazení majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2284/37/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje:
 • Defibrilátor TEC4150K, r. v. 1994, pořizovací cena 173.209,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-37-2014-30, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-30.doc, RK-37-2014-30, př. 1

31. Smlouva o nájmu nebytových prostor pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložili radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor pro uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2285/37/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2014-31, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-31.doc, RK-37-2014-31, př. 1, RK-37-2014-31, př. 2

32. Síť výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, darování pozemků v k. ú. a obci Polná
J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s návrhem vzít na vědomí ukončení rozšiřování sítě a stavebního zajištění výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Kaje Vysočina, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2286/37/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukončení rozšiřování sítě a stavebního zajištění výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Kaje Vysočina, příspěvkové organizace;
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků st. par. č. 721 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 221 m2 a st. par. č. 722 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 381 m2 v k. ú. Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky st. par. č. 721 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 221 m2 a st. par. č. 722 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 381 m2 v k. ú. Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor majetkový, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-32.doc, RK-37-2014-32, př. 1

51. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2287/37/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar Dětskému centru Jihlava, příspěvkové organizaci, IČO: 00380695, se sídlem: Jiráskova 2176/67, 58601 Jihlava, dle materiálu RK-37-2014-51, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje spočívající ve zvýšení § 3529 Ostatní ústavní péče o částku 6 000 Kč při současném snížení § 6113 Zastupitelstva krajů o částku 6 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-51.doc, RK-37-2014-51, př. 1

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru spolku DUKLA Jihlava - mládež
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnout finanční dar spolku Dukla Jihlava - mládež. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2288/37/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 10 000 Kč spolku DUKLA Jihlava - mládež, Tolstého 1533/23, 586 01 Jihlava, IČO: 70802769, dle materiálu RK-37-2014-52, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 10 000 Kč dle materiálů RK-37-2014-52, RK-37-2014-52, př. 1 a RK-37-2014-52, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-52.doc, RK-37-2014-52, př. 1, RK-37-2014-52, př. 2

53. Prohlášení o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Skupinou ČEZ
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, upřesnil radě kraje návrh uzavřít Prohlášení o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Skupinou ČEZ. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2289/37/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Prohlášení o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Skupinou ČEZ dle materiálu RK-37-2014-53, př. 1.
odpovědnost: ředitel
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-53.doc, RK-37-2014-53, př. 1, RK-37-2014-53, př. 2

54. Změna v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu od 1. 1. 2015
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o prodloužení pracovního místa finančního a projektového manažera daných projektů, a to na dobu určitou do data ukončení aktivit projektu, tj. do 30. 4. 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2290/37/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o dočasném prodloužení 1 pracovního poměru od 1. 1. 2015 do 30. 4. 2015 s obsahovou náplní pracovního místa zaměřeného na administraci projektů transformace Transformace ÚSP Křižanov I. a Transformace ÚSP Jinošov II. financovaných z Integrovaného operačního programu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-54.doc

33. Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh stanovit odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství. Projednávání se zúčastnila J. Dočkalová, úřednice oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2291/37/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: prosinec 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-33.doc, RK-37-2014-33, př. 1, RK-37-2014-33, př. 2, RK-37-2014-33, př. 3, RK-37-2014-33, př. 4

34. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí.
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s bezúplatným převodem nepotřebného majetku uvedené školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2292/37/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s bezúplatným převodem skříňového automobilu AVIA 31.1 NSPOM-1, inventární číslo
6-531-9, datum pořízení 1989, pořizovací cena 175 090 Kč, zůstatková cena 0 Kč organizaci Střední odborná škola Nové Město na Moravě, IČO 67009425.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí.
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-34.doc

35. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě návrh souhlasit s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2014. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2293/37/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2014 dle materiálu RK-37-2014-35, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-35.doc, RK-37-2014-35, př. 1

36. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje žádost Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč o vyřazení níže uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2294/37/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením vybavení kotelny z roku 1994 v pořizovací ceně 1 352 284 Kč, zůstatkové ceně 637 805 Kč způsobem navrženým ředitelem Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč dle materiálu RK-37-2014-36;
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné škole Telč, IČO 60545941 ve výši 637 805 Kč dle materiálu RK-37-2014-36;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3121 Gymnázia, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 637 805 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 637 805 Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů „Odvod z investičního fondu“ o částku 637 805 Kč a „Příspěvek na provoz“ o částku 637 805 Kč Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné škole Telč, IČO 60545941 na pokrytí jednorázového odpisu zůstatkové ceny vyřazovaného vybavení kotelny.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-36.doc

37. Podpora technického vzdělávání na základních a středních školách - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2295/37/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
pořízení 90 ks metodik pro práci se stavebnicí Merkur v hodinách pracovních činností pro základní školy;
rozhoduje
poskytnout dar základním školám dle materiálu RK-37-2014-37, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-37-2014-37, př. 2;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství mládeže a sportu, spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (položka Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství UZ 00302) o částku 212 880 Kč při současném navýšení § 3122 Střední odborné školy o částku 212 880 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO: 60545992, o částku 212 880 Kč na nákup technického vybavení školy dle materiálu RK-37-2014-37, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu a odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-37.doc, RK-37-2014-37, př. 1, RK-37-2014-37, př. 2, RK-37-2014-37, př. 3

38. Projekt Schools as learning institutions - příspěvek partnerům na realizaci projektu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu poskytnout finanční prostředky na realizaci projektu uvedeným partnerům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2296/37/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Střední průmyslové škole Třebíč, IČO 66610702 na realizaci projektu „Schools as learning institutions“ v celkové výši 2 007 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Střední odborné škole Nové Město na Moravě, IČO 67009425 na realizaci projektu „Schools as learning institutions“ v celkové výši 2 406 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-38.doc

39. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje úpravu shora uvedeného návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2297/37/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v úhrnné výši 1 606 340,97 Kč dle materiálu RK-37-2014-39, př. 1 a RK-37-2014-39, př. 2upr1;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz a Investiční dotace na rok 2014 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-37-2014-39, př. 2upr1 s určením na použití dle materiálu RK-37-2014-39, př. 3.
odpovědnost: odbory dopravy a silničního hospodářství, sociálních věcí, odbor zdravotnictví, odbor školství, mládeže a sportu, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací
termín: do 20. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-39.doc, RK-37-2014-39, př. 1, RK-37-2014-39, př. 2, RK-37-2014-39, př. 3, RK-37-2014-39, př. 4, RK-37-2014-39, př. 5, RK-37-2014-39, př. 6

K bodům 67 - 69, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

67. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa
Usnesení 2298/37/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa dle materiálu RK-37-2014-67, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 23. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-67.doc, RK-37-2014-67, př. 1

68. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2
Usnesení 2299/37/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 dle materiálu RK-37-2014-68, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 23. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-68.doc, RK-37-2014-68, př. 1

69. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/405 Zašovice - průtah
Usnesení 2300/37/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/405 Zašovice - průtah dle materiálu RK-37-2014-69, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 23. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-69.doc, RK-37-2014-69, př. 1

70. Veřejná zakázka na služby: PD-06-2014, mosty
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby pro vypracování projektových dokumentací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2301/37/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby „PD-06-2014, mosty“ formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-37-2014-70, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na „PD-06-2014, mosty“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-37-2014-70, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-70.doc, RK-37-2014-70, př. 1, RK-37-2014-70, př. 2, RK-37-2014-70, př. 3

71. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2302/37/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče KPM CONSULT, a. s., Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno, IČ 25312936 jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících“;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům, zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky a zajistit uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-71.doc, RK-37-2014-71, př. 1

72. Změna finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2014
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení změnu finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2303/37/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2014 dle materiálu RK-37-2014-72, př. 2.
odpovědnost: ředitel KSÚSV, ODSH
termín: do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-72.doc, RK-37-2014-72, př. 1, RK-37-2014-72, př. 2

73. Informace o zajištění techniky na provádění zimní údržby silnic Krajskou správou a údržbou Vysočiny pro zimní období 2014/2015
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o zajištění techniky na provádění zimní údržby silnic pro zimní období 2014/2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2304/37/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o stavu techniky na provádění zimní údržby dle znaleckých posudků vypracovaných Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice dle materiálu RK-37-2014-73, př. 1;
 • informaci o zajištění zimní údržby 2014/2015 dle materiálu RK-37-2014-73, př. 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství a Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, p. o., vypracování návrhu na řešení situace včetně ekonomických dopadů pro další období.
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-73.doc, RK-37-2014-73, př. 1, RK-37-2014-73, př. 2

40. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Ze zasedání se omluvil J. Běhounek. K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením devíti dlouhodobých smluv o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním, prezentačním a vzdělávacím, a to na dobu určitou do 31. 12. 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2305/37/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce dle materiálů RK-37-2014-40, př. 1, RK-37-2014-40, př. 2, RK-37-2014-40, př. 3, RK-37-2014-40, př. 4, RK-37-2014-40, př. 5, RK-37-2014-40, př. 6, RK-37-2014-40, př. 7, RK-37-2014-40, př. 8 a RK-37-2014-40, př. 9, a to na dobu určitou do 31. 12. 2019.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-40.doc, RK-37-2014-40, př. 1, RK-37-2014-40, př. 2, RK-37-2014-40, př. 3, RK-37-2014-40, př. 4, RK-37-2014-40, př. 5, RK-37-2014-40, př. 6, RK-37-2014-40, př. 7, RK-37-2014-40, př. 8, RK-37-2014-40, př. 9

41. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním, a to na dobu určitou do 31. 12. 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2306/37/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů dle materiálu RK-37-2014-41, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 12. 2019.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-41.doc, RK-37-2014-41, př. 1

42. Návrh na úpravu použití rezervního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2014
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem souhlasit s úpravou použití rezervního fondu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v roce 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2307/37/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití rezervního fondu pro rok 2014 ve výši 34 000 Kč u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2014-42, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-42.doc, RK-37-2014-42, př. 1

43. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava příspěvku na provoz a investičního plánu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2308/37/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací ve výši 100 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 100 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce;
 • změnu závazného ukazatele „Odvod z investičního fondu“ u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 100 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů v investičním fondu;
 • změnu investičního a odpisového plánu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na rok 2014 dle materiálu RK-37-2014-43, př. 1;
ukládá
řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 100 000 Kč nejpozději do 15. 12. 2014.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-43.doc, RK-37-2014-43, př. 1

44. Návrh na úpravu použití rezervního fondu u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro rok 2014
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnila radě kraje návrh souhlasit s úpravou použití rezervního fondu u dané příspěvkové organizace pro rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2309/37/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití rezervního fondu pro rok 2014 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-37-2014-44, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-44.doc, RK-37-2014-44, př. 1

45. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh schválit monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu za sledované období 1. 12. 2013 30. 11. 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2310/37/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line za sledované období 1. 12. 2013 - 30. 11. 2014, uvedenou v materiálu RK-37-2014-45, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2014-45, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 15. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-45.doc, RK-37-2014-45, př. 1

46. Vyřazení vozidel z majetku kraje
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje návrh rozhodnout o vyřazení vozidel z majetku kraje. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2311/37/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vyřadit majetek specifikovaný dle tohoto materiálu v účetní ceně 206 491 Kč;
 • uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu o prodeji vozidla reg. zn. 1J62770, 4J46864, 2J74762 a 2J74763 přes autobazar za cenu dle znaleckého posudku.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-46.doc

47. Zrušení projektu Propagace evropsky významných lokalit Kraje Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zrušení daného projektu. V průběhu jednání přišel P. Piňos, odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2312/37/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o nepodpoření projektu Propagace evropsky významných lokalit Kraje Vysočina z Programu švýcarsko-české spolupráce dle materiálu RK-37-2014-47, př. 1;
rozhoduje
zrušit projekt Propagace evropsky významných lokalit Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 15. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-47.doc, RK-37-2014-47, př. 1

48. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2013
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2313/37/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2013 dle materiálů RK-37-2014-48, př. 1 a RK-37-2014-48, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 12. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-48.doc, RK-37-2014-48, př. 1, RK-37-2014-48, př. 2

49. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty Biodiverzita - PP Jezdovické rašeliniště a Biodiverzita - PR Rašeliniště Kaliště.
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2314/37/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 25 917,30 Kč za realizaci akce Biodiverzita PP Jezdovické rašeliniště“;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 43 819,20 Kč za realizaci akce „Biodiverzita PR Rašeliniště Kaliště“.
odpovědnost: OŽPZ, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-49.doc

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2315/37/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zemědělství, § 1037 Celospolečenské funkce lesů) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 200 000 Kč na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 23. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-50.doc

55. Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb domácí hospicové péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb domácí hospicové péče. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2316/37/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit výzvu na podávání žádostí v dotačním řízení na poskytování domácí hospicové péče dle materiálu RK-37-2014-55, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-55.doc, RK-37-2014-55, př. 1

56. Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu programů primární prevence rizikového chování ve školách
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2317/37/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit „Výzvu k podávání žádostí o dotace na poskytování programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2015“ dle materiálu RK-37-2014-56, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 10. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-56.doc, RK-37-2014-56, př. 1

57. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2318/37/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSPMP Těchobuz III o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 5 619 337,84 Kč určenou na financování projektu „Transformace ÚSPMP Těchobuz III.“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 10. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-57.doc

58. Nadlimitní veřejná zakázka na poskytování vybraných služeb sociální prevence realizované v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III. - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnějších nabídek pro jednotlivé veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2319/37/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí jednotlivých nabídek u nadlimitních veřejných zakázek na služby zadávaných formou jednacího řízení bez uveřejnění dle materiálu RK-37-2014-58, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče:
 • Diecézní charity Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno, IČO 44990260, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Azylový dům pro matky s dětmi Třebíč s místem plnění a poskytování sociální služby na území Třebíčska s nabídkovou cenou bez DPH ve výši 2 421 293 Kč;
 • Diecézní charity Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno, IČO 44990260, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Azylový dům pro muže - Třebíč“ s místem plnění a poskytování sociální služby na území Třebíčska obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí s nabídkovou cenou bez DPH ve výši 2 308 837 Kč;
 • Ječmínku, o.p.s. Jiřího z Poděbrad 15, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 26538377, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Azylový dům pro rodiče s dětmi s místem plnění a poskytování sociální služby na území Žďárska s nabídkovou cenou bez DPH ve výši 1 731 615 Kč;
 • Spolku Spektrum Vysočina, Jeřišno 54, 582 74 Jeřišno, IČO 26623242, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Havlíčkův Brod s místem plnění a poskytování sociální služby na území Havlíčskobrodska s nabídkovou cenou bez DPH ve výši 1 441 126 Kč;
 • Oblastní charity Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15060233, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Azylový dům pro matky s dětmi Havlíčkův Brod s místem plnění a poskytování sociální služby na území Havlíčkobrodska s nabídkovou cenou bez DPH ve výši 1 952 982 Kč;
 • Sociálních služeb města Žďár nad Sázavou, Okružní 763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 43379168, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Azylový dům pro muže Žďár nad Sázavou s místem plnění a poskytování sociální služby na území Žďárska s nabídkovou cenou bez DPH ve výši 1 602 611 Kč;
 • Střediska křesťanské pomoci Naděje pro život, Žižkova 2076/108, 586 01 Jihlava, IČO 70876339, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Jihlava s místem plnění a poskytování sociální služby na území Jihlavska s nabídkovou cenou bez DPH ve výši 2 546 564 Kč;
 • Střediska křesťanské pomoci Jihlava, Čajkovského 9, 586 01 Jihlava, IČO 46258830, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Azylový dům pro muže - Jihlava s místem plnění a poskytování sociální služby na území Jihlavska s nabídkovou cenou bez DPH ve výši 2 468 541 Kč;
 • Fokusu Vysočina, 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15060306, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Chotěboř s místem plnění a poskytování sociální služby na území Chotěbořska s nabídkovou cenou bez DPH ve výši 1 230 840 Kč;
 • Fokusu Vysočina, 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15060306, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním Havlíčkův Brod s místem plnění a poskytování sociální služby na území Havlíčskobrodska s nabídkovou cenou bez DPH ve výši 2 480 166 Kč;
 • Fokusu Vysočina, 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15060306, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Pelhřimov s místem plnění a poskytování sociální služby na území Pelhřimovska s nabídkovou cenou bez DPH ve výši 2 702 700 Kč;
 • Občanského sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, Komenského 5264/36a, 586 01 Jihlava, IČO 65761979, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Jihlava s místem plnění a poskytování sociální služby na území Jihlavska s nabídkovou cenou bez DPH ve výši 1 878 377 Kč;
 • Tyfloservisu, o.p.s., Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1, IČO 26200481, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Sociální rehabilitace osob s kombinovaným a zrakovým postižením - Jihlava s místem plnění a poskytování sociální služby na území Jihlavska s nabídkovou cenou bez DPH ve výši 650 000 Kč;
 • Diecézní charity Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno, IČO 44990260, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním Žďár nad Sázavou s místem plnění a poskytování sociální služby na území Žďárska s nabídkovou cenou bez DPH ve výši 1 821 308 Kč;
 • Diecézní charity Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno, IČO 44990260, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Třebíč s místem plnění a poskytování sociální služby na území Třebíčska s nabídkovou cenou bez DPH ve výši 1 691 747 Kč;
ukládá
odboru sociálních věcí zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-58.doc, RK-37-2014-58, př. 1, RK-37-2014-58, př. 2

59. Návrh rozpočtového opatření - dofinancování hospodaření některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2014 za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, zdůvodnila radě kraje úpravu shora uvedeného návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2320/37/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o celkovou částku 5 500 000 Kč v rozpisu podle rozpočtové skladby a na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2014-59, př. 1upr1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 5 500 000 Kč za účelem dofinancování hospodaření organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz a Limit prostředků na platy u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-37-2014-59, př. 1upr1;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociální péče zapojit prostředky rezervního fondu k pokrytí provozních nákladů ke konci roku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-59.doc, RK-37-2014-59, př. 1, RK-37-2014-59, př. 2

60. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt II
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2321/37/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu IP Sociální prevence II. o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 10 493 858,52 Kč určenou na financování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina individuální projekt II“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-60.doc

61. Návrh na odepsání pohledávky
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s žádostí uvedených příspěvkových organizací o povolení odpisu pohledávek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2322/37/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Háj, příspěvkové organizace, ředitelka Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, ředitel Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-61.doc, RK-37-2014-61, př. 1

62. Návrh na úpravu investičního plánu a schválení investičního záměru u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje návrh souhlasit se změnou použití investičního fondu na rok 2014 a schválit investiční záměr u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2323/37/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu použití investičního fondu u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, pro rok 2014 dle materiálu RK-37-2014-62, př. 1.
 • investiční záměr na projekt Handicap Fit zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace v rozsahu:
 • TERNI_zahradní úpravy - Memory garden + plot dod. č. 1 (HF) ve výši 700 tis. Kč;
 • Memory garden_cvičící + herní prvky (odborný odhad - HF) ve výši 505 tis. Kč;
 • Memory koridory_herní prvky (odborný odhad - HF) ve výši 550 tis. Kč;
 • Memory garden  - venkovní sezení (odborný odhad - HF) new ve výši 242 tis. Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-62.doc, RK-37-2014-62, př. 1, RK-37-2014-62, př. 2

63. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2324/37/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uložit odvod ve výši 4 539 Kč do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Domovu důchodců Ždírec, příspěvkové organizaci, se sídlem Ždírec 43, 588 13 Polná, IČO 75002779, dle materiálu RK-37-2014-63, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-63.doc, RK-37-2014-63, př. 1

64. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotacích pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2325/37/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-37-2014-64, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 536 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-37-2014-64, př. 1;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-37-2014-64, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-64.doc, RK-37-2014-64, př. 1, RK-37-2014-64, př. 2, RK-37-2014-64, př. 3

65. Žádost o poskytnutí dotace organizaci Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, OV Jihlava na podporu činnosti - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s žádostí výše uvedené organizace o poskytnutí dotace na podporu činnosti regionální pobočky v Jihlavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2326/37/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 20 000 Kč při současném snížení § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 20 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti organizaci Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, OV Jihlava, IČO: 63438267 ve výši 20 000 Kč dle materiálu RK-37-2014-65, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 30. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-65.doc, RK-37-2014-65, př. 1, RK-37-2014-65, př. 2, RK-37-2014-65, př. 3

66. Rozpočtové opatření na kapitolách sociální věci a zdravotnictví a poskytnutí dotace na vydání publikace Určitě si poradíte
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu poskytnout dotaci společnosti FM solutions, na přípravu, vydání a distribuci osvětové publikace „Určitě si poradíte“. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2327/37/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout společnosti FM solutions, a.s., Ke Koulce 2, Praha 5, IČO: 25692445 dotaci na financování přípravy a vydání osvětové publikace „Určitě si poradíte“ v celkové výši 200 000 Kč a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-37-2014-66, př. 2;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 100 000 Kč a kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, položky 5169 Nákup ostatních služeb (UZ 00515) o částku 100 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, položky 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám o částku 200 000 Kč s určením pro FM solutions, a. s., Ke Koulce 2, Praha 5, IČO: 25692445;
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-66.doc, RK-37-2014-66, př. 1, RK-37-2014-66, př. 2

74. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015
M. Hyský předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh plánu činnosti výboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2328/37/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu RK-37-2014-74, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-74.doc, RK-37-2014-74, př. 1

75. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015
J. Fialová předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh plánu výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2329/37/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu RK-37-2014-75, př. 1.
odpovědnost: předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-75.doc, RK-37-2014-75, př. 1

76. Dar pro příspěvkovou organizaci
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje návrh souhlasit s poskytnutím finančního daru Dětskému domovu Budkov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2330/37/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-37-2014-76, př. 1.
odpovědnost: ředitel
termín: 9. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2014-76.doc,

77. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 37/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 17. 12. 2014, v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 37/2014 dne 9. 12. 2014.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 10. 12. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz