Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 33/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 33/2017, které se konalo dne 17. 10. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2017
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 17. 10. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Hyského.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
47. Čestné prohlášení k projektu II/353 D1 Rytířsko Jamné, 2. Stavba;
48. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu silniční infrastruktury;
49. FOND VYSOČINY Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01560.0008;
50. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci;
51. Zrušení veřejné zakázky na služby na akci: II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2017
 2. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 3. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pořádání 9. jihlavské konference porodních asistentek
 6. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořízení evakuačních podložek
 7. Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2017 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
 8. Akce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - podpora celoroční výstavní činnosti
 9. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
 10. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II
 11. Návrh na poskytnutí dotace pro Diecézní charitu Brno na dofinancování provozních nákladů denního stacionáře Stacionář Úsměv Třebíč - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 12. Jmenování hodnotící komise pro hodnocení žádostí na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
 13. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.
 14. Vyhlášení třetího kola dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2017
 15. Informace o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
 17. Stanovení důležitých termínů na rok 2018
 18. Stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 19. Majetkoprávní příprava stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat - doplnění výkupů
 20. Majetkoprávní příprava stavby II/357 Strachujov - Jimramov - změna smluvních vztahů
 21. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Havlíčkův Brod
 22. Koupě pozemků v k. ú. a obci Ujčov
 23. Majetkoprávní vypořádání stavby III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3 - dokončení
 24. Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava
 25. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 26. Předání nemovité věci do hospodaření příspěvkové organizace kraje
 27. Předání nemovité věci do hospodaření příspěvkové organizace kraje
 28. Nabídka na převod místní komunikace Hluboké - Krokočín
 29. Návrh na zařazení nové akce OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - oprava kotelny Husova do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
 30. Uzavření smlouvy v rámci přípravy stavby III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3
 31. Darování pozemků v k. ú. Ústí u Humpolce, obec Ústí
 32. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
 33. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna usnesení 0591/08/2016/ZK
 34. Monitorovací zpráva v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2017 dle schválených pravidel rady kraje
 36. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ I
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Gymnázium Třebíč na projekt Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Vyšší odbornou školu, Obchodní akademii a Střední odborné učiliště technické Chotěboř na projekt Vybavení centra moderních technologií
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2017
 41. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
 42. Projekty Gastroakademie a Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 43. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Dodávka nářadí 2 etapa - Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
 44. Projekty Badatelská centra pro přírodní vědy a Od myšlenky k výrobku - monitorovací zprávy o udržitelnosti
 45. Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
 46. Smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
 47. Čestné prohlášení k projektu II/353 D1 Rytířsko Jamné, 2. Stavba
 48. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu silniční infrastruktury
 49. FOND VYSOČINY Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01560.0008
 50. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
 51. Zrušení veřejné zakázky na služby na akci: II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD
 52. Rozprava členů rady
Usnesení 1785/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 17. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 32/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1786/33/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-33-2017-02, př. 1 a RK-33-2017-02, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 27. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-02.doc, RK-33-2017-02, př. 1, RK-33-2017-02, př. 2

03. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem souhlasit s uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1787/33/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-03.doc, RK-33-2017-03, př. 1, RK-33-2017-03, př. 2, RK-33-2017-03, př. 3, RK-33-2017-03, př. 4, RK-33-2017-03, př. 5, RK-33-2017-03, př. 6, RK-33-2017-03, př. 7

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1788/33/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí zbývající části výdajů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ dle materiálu RK-33-2017-04, př. 5;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 77 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 77 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na předfinancování zbývající části výdajů projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“;
ukládá
řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-04.doc, RK-33-2017-04, př. 1, RK-33-2017-04, př. 2, RK-33-2017-04, př. 3, RK-33-2017-04, př. 4, RK-33-2017-04, př. 5

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pořádání 9. jihlavské konference porodních asistentek
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1789/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 40 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o stejnou částku 40 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 40 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním 9. jihlavské konference porodních asistentek;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 11. 2017.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-05.doc, RK-33-2017-05, př. 1, RK-33-2017-05, př. 2, RK-33-2017-05, př. 3, RK-33-2017-05, př. 4

06. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořízení evakuačních podložek
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1790/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 300 000 Kč na pořízení evakuačních podložek;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 63 000 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 79 000 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 79 000 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 16 000 Kč,
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 63 000 Kč,
za účelem pořízení evakuačních podložek;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku na pořízení evakuačních podložek nejpozději k 15. 12. 2017. Kopie dodavatelské faktury a výpisu z účtu dokládající její úhradu budou doloženy dodatečně - nejpozději do 31. 3. 2018.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-06.doc, RK-33-2017-06, př. 1

07. Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2017 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu schválit aktualizaci finančních plánů pro zdravotnické příspěvkové organizace kraje na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1791/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
aktualizaci:
 • tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů, investičních plánů, plánů oprav a závazných ukazatelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 dle materiálů RK-33-2017-07, př. 1 a RK-33-2017-07, př. 3 (tzv. „investiční karty“);
 • převodu prostředků rezervního fondu do fondu investic u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-33-2017-07, př. 1 a jejich profinancování;
bere na vědomí
výsledky hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací dle materiálu RK-33-2017-07, př. 4 a komentáře k výsledkům hospodaření za 1. pololetí roku 2017 dle materiálu RK-33-2017-07, př. 5;
ukládá
ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina informovat zřizovatele prostřednictvím odboru zdravotnictví o případném negativním vývoji v hospodaření organizace v průběhu 2. pololetí roku 2017.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-07.doc, RK-33-2017-07, př. 1, RK-33-2017-07, př. 2, RK-33-2017-07, př. 3, RK-33-2017-07, př. 4, RK-33-2017-07, př. 5, RK-33-2017-07, př. 6

08. Akce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - podpora celoroční výstavní činnosti
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s podáním níže uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1792/33/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
v souladu s Čl. 11 Pravidel Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí Kraje Vysočina a k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 31. 1. 2017 č. 03/17 s podáním projektu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě „Celoroční výstavní činnost Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě“, dle materiálu RK-33-2017-08, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-08.doc, RK-33-2017-08, př. 1, RK-33-2017-08, př. 2, RK-33-2017-08, př. 3

09. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnil radě kraje návrh schválit aktualizaci použití fondu investic u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1793/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
aktualizaci použití fondu investic u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-33-2017-09, př. 1;
stanoví
u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2017:
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-09.doc, RK-33-2017-09, př. 1

10. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1794/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 4 459 308,53 Kč určenou na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-10.doc

11. Návrh na poskytnutí dotace pro Diecézní charitu Brno na dofinancování provozních nákladů denního stacionáře Stacionář Úsměv Třebíč - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1795/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb (ÚZ 00053) o částku 168 000 Kč při současném snížení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (ÚZ 00053) o částku 168 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb ve výši 168 000 Kč organizaci Diecézní charita Brno, se sídlem Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČ: 44990260, na provoz denního stacionáře Stacionář Úsměv Třebíč dle materiálu RK-33-2017-11, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-33-2017-11, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-11.doc, RK-33-2017-11, př. 1, RK-33-2017-11, př. 2, RK-33-2017-11, př. 3

12. Jmenování hodnotící komise pro hodnocení žádostí na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje návrh jmenovat hodnotící komisi pro hodnocení žádostí na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1796/33/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
hodnotící komisi pro hodnocení žádostí v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky ve složení:
 • Mgr. Pavel Franěk, náměstek hejtmana Kraje Vysočina;
 • Mgr. et Bc. Petr Krčál, předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky;
 • JUDr. Věra Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-12.doc

13. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1797/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 28 080 993,78 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV “.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-13.doc

14. Vyhlášení třetího kola dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2017
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, zdůvodnila radě kraje předložený návrh vyhlásit mimořádnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1798/33/2017/RK
Rada kraje
vyhlašuje
Mimořádnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu dle materiálu RK-33-2017-14, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-14.doc, RK-33-2017-14, př. 1

15. Informace o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina. V průběhu jednání odešla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1799/33/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 3/2017 dle materiálu RK-33-2017-15, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 17. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-15.doc, RK-33-2017-15, př. 1

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1800/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, se sídlem Komenského 1359/22, 586 47 Jihlava, IČO: 00094811 o částku 30 000 Kč na výdaje spojené s organizací partnerských akcí s Nitranským samosprávným krajem a spolkovou zemí Dolní Rakousko.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-16.doc, RK-33-2017-16, př. 1

17. Stanovení důležitých termínů na rok 2018
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující komentář k návrhu vzít na vědomí termíny zasedání zastupitelstva kraje a další důležité termíny na rok 2018. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1801/33/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrhy termínů jednání dle materiálu RK-33-2017-17;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí stanovení termínů na rok 2018.
odpovědnost: OSH
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-17.doc

18. Stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje návrh stanovit platy/mzdu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací kraje s účinností od 1. 11. 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1802/33/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-18.doc, RK-33-2017-18, př. 1, RK-33-2017-18, př. 2, RK-33-2017-18, př. 3, RK-33-2017-18, př. 4, RK-33-2017-18, př. 5, RK-33-2017-18, př. 6, RK-33-2017-18, př. 7

V průběhu jednání přišli J. Fischerová, J. Hyliš. K bodům 19 31, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

19. Majetkoprávní příprava stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat - doplnění výkupů
Usnesení 1803/33/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-33-2017-19, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci do vlastnictví kraje, za kupní cenu 200 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-19.doc, RK-33-2017-19, př. 1

20. Majetkoprávní příprava stavby II/357 Strachujov - Jimramov - změna smluvních vztahů
Usnesení 1804/33/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 620 00 Brno, IČ 708 90 013, na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu dle materiálu RK-33-2017-20, př. 2 na pozemek par. č. 1248/14 a části pozemku par. č. 1248/4 v k. ú. a obci Jimramov pro stavbu „II/357 Strachujov Jimramov“;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku par. č. 1248/14 a části pozemku par. č. 1248/4 v k. ú. a obci Jimramov v souvislosti s majetkoprávní přípravou stavby „II/357 Strachujov Jimramov“;
 • rozhodnout uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 620 00 Brno, IČ 708 90 013, na straně oprávněného hospodařit s majetkem státu a budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-33-2017-20, př. 1 na pozemku par. č. 1248/14 a části pozemku par. č. 1248/4 v k. ú. a obci Jimramov pro stavbu „II/357 Strachujov Jimramov“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-20.doc, RK-33-2017-20, př. 1, RK-33-2017-20, př. 2, RK-33-2017-20, př. 3

21. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Havlíčkův Brod
Usnesení 1805/33/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle materiálu RK-33-2017-21, př. 1.
odpovědnost: OM, ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-21.doc, RK-33-2017-21, př. 1

22. Koupě pozemků v k. ú. a obci Ujčov
Usnesení 1806/33/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-33-2017-22, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-22.doc, RK-33-2017-22, př. 1, RK-33-2017-22, př. 2

23. Majetkoprávní vypořádání stavby III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3 - dokončení
Usnesení 1807/33/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-23.doc, RK-33-2017-23, př. 1, RK-33-2017-23, př. 2, RK-33-2017-23, př. 3

24. Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 1808/33/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-24.doc, RK-33-2017-24, př. 1, RK-33-2017-24, př. 2

25. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1809/33/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-33-2017-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 01. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-25.doc, RK-33-2017-25, př. 1

26. Předání nemovité věci do hospodaření příspěvkové organizace kraje
Usnesení 1810/33/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-33-2017-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-26.doc, RK-33-2017-26, př. 1

27. Předání nemovité věci do hospodaření příspěvkové organizace kraje
Usnesení 1811/33/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova Lidmaň, příspěvkové organizace dle materiálu RK-33-2017-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-27.doc, RK-33-2017-27, př. 1

28. Nabídka na převod místní komunikace Hluboké - Krokočín
Usnesení 1812/33/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu rozhodnout nenabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky par. č. 2883, par. č. 2903 a par. č. 1005/1 v k. ú. Hluboké a par. č. 5463 v k. ú. Krokočín včetně tělesa pozemní komunikace na nich se nacházející.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-28.doc, RK-33-2017-28, př. 1, RK-33-2017-28, př. 2

29. Návrh na zařazení nové akce OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - oprava kotelny Husova do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
Usnesení 1813/33/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „OA, SZŠ a SOŠS Jihlava oprava kotelny Husova“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-29.doc

30. Uzavření smlouvy v rámci přípravy stavby III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3
Usnesení 1814/33/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-30.doc, RK-33-2017-30, př. 1, RK-33-2017-30, př. 2, RK-33-2017-30, př. 3

31. Darování pozemků v k. ú. Ústí u Humpolce, obec Ústí
Usnesení 1815/33/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par č. 1089/18 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 43 m2, par. č. 1089/19 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 21 m2, par. č. 1089/20 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 47 m2, par. č. 1089/21 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 15 m2, par. č. 1089/22 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 68 m2, par. č. 1089/23 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 92 m2 a par. č. 1089/24 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 62 m2, oddělené GP 281-45/2016 z pozemku par. č. 1089/2 a dále pozemek par. č. 1088/38 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 22 m2, vzniklý dle téhož GP z dílu „d“ o výměře 8 m2 pozemku 1089/2 a dílu „c“ o výměře 14 m2 pozemku par. č. 1088/10 v k. ú. Ústí u Humpolce z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ústí.
odpovědnost: OM
termín: 7. listopadu 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-31.doc, RK-33-2017-31, př. 1

32. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým materiálem ohledně majetkoprávní přípravy stavby II/353 Velký Beranov obchvat. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1816/33/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-33-2017-32, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni projednání materiálu v radě kraje.
odpovědnost: OM
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-32.doc, RK-33-2017-32, př. 1, RK-33-2017-32, př. 2, RK-33-2017-32, př. 3, RK-33-2017-32, př. 4

33. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna usnesení 0591/08/2016/ZK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje předložený návrh na změnu usnesení 0591/08/2016/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1817/33/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
OM
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-33.doc, RK-33-2017-33, př. 1, RK-33-2017-33, př. 2, RK-33-2017-33, př. 3

34. Monitorovací zpráva v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1818/33/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálech RK-33-2017-34, př. 1 a RK-33-2017-34, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 17. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-34.doc, RK-33-2017-34, př. 1, RK-33-2017-34, př. 2

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2017 dle schválených pravidel rady kraje
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1819/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00324) o částku 69 000 Kč při současném zvýšení § 3421 Využití volného času dětí a mládeže o částku 69 000 Kč dle materiálu RK-33-2017-35;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 9 000 Kč u organizace zřizované krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-33-2017-35, př. 1;
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-35.doc, RK-33-2017-35, př. 1, RK-33-2017-35, př. 2, RK-33-2017-35, př. 3, RK-33-2017-35, př. 4, RK-33-2017-35, př. 5

36. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace na účast na sportovním mistrovství. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1820/33/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-36.doc, RK-33-2017-36, př. 1, RK-33-2017-36, př. 2, RK-33-2017-36, př. 3, RK-33-2017-36, př. 4

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ I
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1821/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121  Gymnázia ve výši 691 120,80 Kč a § 3127 Střední školy ve výši 1 992 525,60 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 683 646,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
 • Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895504, o částku 585 706,80 Kč;
 • Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, IČO 48895598, o částku 1 406 818,80 Kč;
 • Gymnáziu Žďár nad Sázavou, IČO 48895407, o částku 691 120,80 Kč;
na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-33-2017-37.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: říjen 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-37.doc

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Gymnázium Třebíč na projekt Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout zápůjčku na předfinancování uvedeného projektu pro Gymnázium Třebíč. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1822/33/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání“ dle materiálu RK-33-2017-38, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 2 855 168 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 855 168 Kč s určením pro Gymnázium Třebíč, na předfinancování projektu „Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-38.doc, RK-33-2017-38, př. 1, RK-33-2017-38, př. 2, RK-33-2017-38, př. 3, RK-33-2017-38, př. 4, RK-33-2017-38, př. 5, RK-33-2017-38, př. 6

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Vyšší odbornou školu, Obchodní akademii a Střední odborné učiliště technické Chotěboř na projekt Vybavení centra moderních technologií
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout zápůjčku na předfinancování projektu pro danou školu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1823/33/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Vybavení centra moderních technologií“ dle materiálu RK-33-2017-39, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 1 430 197 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 1 430 197 Kč s určením pro Vyšší odbornou školu, Obchodní akademii a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, na předfinancování projektu „Vybavení centra moderních technologií“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-39.doc, RK-33-2017-39, př. 1, RK-33-2017-39, př. 2, RK-33-2017-39, př. 3, RK-33-2017-39, př. 4, RK-33-2017-39, př. 5, RK-33-2017-39, př. 6

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1824/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 38 192 989 Kč dle materiálu RK-33-2017-40;
 • zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-33-2017-40, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-33-2017-40, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-33-2017-40, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-40.doc, RK-33-2017-40, př. 1, RK-33-2017-40, př. 2, RK-33-2017-40, př. 3

41. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit se změnami čerpání fondu investic u některých organizací za odvětví školství. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1825/33/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017 dle materiálů RK-33-2017-41, př. 1, RK-33-2017-41, př. 2, RK-33-2017-41, př. 3 a RK-33-2017-41, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-41.doc, RK-33-2017-41, př. 1, RK-33-2017-41, př. 2, RK-33-2017-41, př. 3, RK-33-2017-41, př. 4

42. Projekty Gastroakademie a Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1826/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektů „Gastroakademie“ a „Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ“ v celkové výši 111 233 Kč dle materiálu RK-33-2017-42, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-42.doc, RK-33-2017-42, př. 1

43. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Dodávka nářadí 2 etapa - Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1827/33/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávku vybavení „Dodávka nářadí 2 etapa Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-33-2017-43, př. 1, RK-33-2017-43, př. 2, RK-33-2017-43, př. 3, RK-33-2017-43, př. 4, RK-33-2017-43, př. 5;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zajistit řádný průběh zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávku vybavení „Dodávka nářadí 2 etapa Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na dodávky a v termínech stanovených zákonem;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky „Dodávka nářadí 2 etapa Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-33-2017-43, př. 6.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-43.doc, RK-33-2017-43, př. 1, RK-33-2017-43, př. 2, RK-33-2017-43, př. 3, RK-33-2017-43, př. 4, RK-33-2017-43, př. 5, RK-33-2017-43, př. 6, RK-33-2017-43, př. 7

44. Projekty Badatelská centra pro přírodní vědy a Od myšlenky k výrobku - monitorovací zprávy o udržitelnosti
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit monitorovací zprávy o udržitelnosti níže uvedených projektů. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1828/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu „Badatelská centra pro přírodní vědy“ dle materiálu RK-33-2017-44, př. 1 a monitorovací zprávu projektu „Od myšlenky k výrobku“ dle materiálu RK-33-2017-44, př. 4;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-33-2017-44, př. 3 a v materiálu RK-33-2017-44, př. 6.
odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-44.doc, RK-33-2017-44, př. 1, RK-33-2017-44, př. 2, RK-33-2017-44, př. 3, RK-33-2017-44, př. 4, RK-33-2017-44, př. 5, RK-33-2017-44, př. 6

45. Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu schválit aktualizaci pravidel rady kraje. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1829/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež dle materiálu RK-33-2017-45, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-45.doc, RK-33-2017-45, př. 1, RK-33-2017-45, př. 1a, RK-33-2017-45, př. 2

46. Smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, upřesnila radě kraje návrh uzavřít smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1830/33/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace dle materiálu RK-33-2017-46.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-46.doc, RK-33-2017-46, př. 1, RK-33-2017-46, př. 1a

47. Čestné prohlášení k projektu II/353 D1 Rytířsko Jamné, 2. stavba
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1831/33/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-33-2017-47, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-47.doc, RK-33-2017-47, př. 1

48. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu silniční infrastruktury
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem schválit přípravu žádosti o poskytnutí podpory z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci projektu silniční infrastruktury. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1832/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
přípravu žádosti o poskytnutí podpory projektu II/602 Jihlava most ev. č. 602-043 do Integrovaného regionálního operačního programu;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádost o poskytnutí podpory projektu II/602 Jihlava most ev. č. 602-043 do Integrovaného regionálního operačního programu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-48.doc, RK-33-2017-48, př. 1

49. FOND VYSOČINY Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01560.0008
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1833/33/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01560.0008 dle materiálu RK-33-2017-49, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-49.doc, RK-33-2017-49, př. 1, RK-33-2017-49, př. 2

50. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1834/33/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-33-2017-50, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: do 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-50.doc, RK-33-2017-50, př. 1

51. Zrušení veřejné zakázky na služby na akci: II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k návrhu rozhodnout o zrušení shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1835/33/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2017-51.doc, RK-33-2017-51, př. 1, RK-33-2017-51, př. 2

52. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 33/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 24. 10. 2017, v 7:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Mgr. Pavel Pacal        ……...……………………………………Ing. Josef Pavlík        …..………………………………….……Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 33/2017 dne 17. 10. 2017.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 17. 10. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz