Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 33/2017 - 17.10.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
03Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
04Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče
05Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pořádání 9. jihlavské konference porodních asistentek
06Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořízení evakuačních podložek
07Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2017 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
08Akce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - podpora celoroční výstavní činnosti
09Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
10Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II
11Návrh na poskytnutí dotace pro Diecézní charitu Brno na dofinancování provozních nákladů denního stacionáře Stacionář Úsměv Třebíč - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
12Jmenování hodnotící komise pro hodnocení žádostí na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
13Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.
14Vyhlášení třetího kola dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2017
15Informace o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
16Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
17Stanovení důležitých termínů na rok 2018
18Stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
19Majetkoprávní příprava stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat - doplnění výkupů
20Majetkoprávní příprava stavby II/357 Strachujov - Jimramov - změna smluvních vztahů
21Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Havlíčkův Brod
22Koupě pozemků v k. ú. a obci Ujčov
23Majetkoprávní vypořádání stavby III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3 - dokončení
24Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava
25Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
26Předání nemovité věci do hospodaření příspěvkové organizace kraje
27Předání nemovité věci do hospodaření příspěvkové organizace kraje
28Nabídka na převod místní komunikace Hluboké - Krokočín
29Návrh na zařazení nové akce OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - oprava kotelny Husova do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
30Uzavření smlouvy v rámci přípravy stavby III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3
31Darování pozemků v k. ú. Ústí u Humpolce, obec Ústí
32Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
33Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna usnesení 0591/08/2016/ZK
34Monitorovací zpráva v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2017 dle schválených pravidel rady kraje
36Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ I
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Gymnázium Třebíč na projekt Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Vyšší odbornou školu, Obchodní akademii a Střední odborné učiliště technické Chotěboř na projekt Vybavení centra moderních technologií
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2017
41Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
42Projekty Gastroakademie a Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
43Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Dodávka nářadí 2 etapa - Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
44Projekty Badatelská centra pro přírodní vědy a Od myšlenky k výrobku - monitorovací zprávy o udržitelnosti
45Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
46Smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
47Čestné prohlášení k projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
48Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu silniční infrastruktury
49FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01560.0008
50Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
51Zrušení veřejné zakázky na služby na akci: II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz