Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 28/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 28/2009, které se konalo dne 8. 9. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2009
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 8. 9. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Kružíkové a V. Novotného.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
33. Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi Ukrajiny Viktoru Juščenkovi
34. Návrh na zařazení nové akce „Domov pro seniory Mitrov havárie, modernizace evakuačního výtahu“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2009
 2. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu
 3. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 4. Vykoupení pozemku pro rozšíření silnice v k. ú. a obci Pavlov
 5. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
 6. Uzavření nepojmenované smlouvy - k.ú. a obec Moravec
 7. Rozhodnutí o jednostranném zvýšení nájemného z bytů ve vlastnictví kraje Vysočina
 8. Přijetí finančního daru od města Přibyslav
 9. Žádost Vysoké školy polytechnické Jihlava
 10. Změna Pravidel Rady kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 11. VIP akce kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2010
 12. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - změna závazného data ukončení realizace akce
 13. Návrh na poskytnutí věcného daru - CD s nahrávkou Mahlerovy symfonie
 14. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekty
 15. Provize za telefonii - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 16. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - 2. kolo
 17. Žádost o navýšení zálohových plateb na globální granty financované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 18. Dodatky ke Smlouvám o financování grantových schémat Společného regionálního operačního programu
 19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pojistné plnění pro Vysočina Education
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Učebny mechatroniky ve středních školách
 21. Smlouva o partnerství - Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
 22. Smlouvy o partnerství - Vysočina Education
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - celostátní setkání učňovské mládeže České ručičky
 24. Výpůjčka movitého majetku Střední průmyslovou školou Třebíč
 25. Soutěž S Vysočinou do Evropy
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 28. Ukončení projektu Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina
 29. Prodloužení termínu na vrácení návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím na úseku sociálních služeb
 30. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2009 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
 31. Rozhodnutí o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekt v oblasti nemocniční infrastruktury
 32. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na rok 2009
 33. Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi Ukrajiny Viktoru Juščenkovi
 34. Návrh na zařazení nové akce „Domov pro seniory Mitrov havárie, modernizace evakuačního výtahu“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
 35. Rozprava členů rady
Usnesení 1294/28/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 8. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 27/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 - 07 v bloku.
K předkládaným bodům majetkového odboru nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu
Usnesení 1295/28/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání s ĆR - Zemědělskou vodohospodářskou správou, Hlinky 60/144, Brno -Pisárky, IČ: 00 020 451 o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 1504/6 a dále smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1542 v k.ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu;
 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1542 v k.ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu mezi ĆR - Zemědělskou vodohospodářskou správou na straně budoucího povinného a krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného z věcného břemene;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi ĆR - Zemědělskou vodohospodářskou správou, Hlinky 60/144, Brno -Pisárky, IČ: 00 020 451 na straně budoucího prodávajícího a krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího na část pozemku par. č. 1504/6 v k.ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-02.doc

03. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1296/28/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-28-2009-03, př. 1 a RK-28-2009-03, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-03.doc, RK-28-2009-03, př. 1, RK-28-2009-03, př. 2

04. Vykoupení pozemku pro rozšíření silnice v k. ú. a obci Pavlov
Usnesení 1297/28/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-04.doc

05. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
Usnesení 1298/28/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o vzájemném darování pozemků dle materiálu RK-28-2009-05, př. 1 a dle GP č. 1643-31/2008 nově odděleného pozemku par. č. 3006/3 v k. ú. a obci Velká Bíteš;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 3005 dle GP č. 1643-31/2008 nově označeného jako pozemek par. č. 3006/3 v k. ú. a obci Velká Bíteš na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-28-2009-05, př. 1 z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina;
 • převést darem dle GP č. 1643-31/2008 nově oddělený pozemek par. č. 3006/3 v k. ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-05.doc, RK-28-2009-05, př. 1

06. Uzavření nepojmenované smlouvy - k.ú. a obec Moravec
Usnesení 1299/28/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina a obci Moravec umožňující obci zrealizovat opatření Rekonstrukce a revitalizace zeleně v obci Moravec mimo jiné i na pozemcích par. č. 330/1 a par. č. 330/34 v k.ú. a obci Moravec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-06.doc

07. Rozhodnutí o jednostranném zvýšení nájemného z bytů ve vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 1300/28/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
o jednostranném zvýšení nájemného s účinností od 1. 1. 2010 ve výši maximálního přírůstku měsíčního nájemného dle zákona č. 150/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací, které zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví kraje Vysočina:
 • zajistit úkony spojené s rozhodnutím o jednostranném zvýšení nájemného s účinností od 1. 1. 2010 ve výši maximálního přírůstku měsíčního nájemného dle zákona č. 150/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v termínu do 30. 9. 2009;
 • při uzavírání nové nájemní smlouvy nebo při uzavírání dodatku nájemní smlouvy v období do 31. 12. 2010, kterým je sjednáváno prodloužení nájemní doby na pronájem bytu uplatňovat nájemné v minimální výši odpovídající cílovému nájemnému dle materiálu RK-28-2009-07, přičemž bude taková nájemní smlouva nebo takový dodatek nájemní smlouvy uzavřeny na dobu určitou, maximálně do 31. 12. 2010;
doporučuje
ředitelům příspěvkových organizací, kteří zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví kraje Vysočina využít oprávnění při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, tzv. kauce.
odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-07.doc, RK-28-2009-07, př. 1

08. Přijetí finančního daru od města Přibyslav
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje upravený materiál k tomuto bodu. Rada kraje přijala návrh usnesení dle upraveného materiálu.
Usnesení 1301/28/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
přijmout finanční dar ve výši 297 500 Kč od města Přibyslav dle darovací smlouvy dle materiálu RK-28-2009-08, př. 1upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4221 Investiční přijaté transfery od obcí) a výdajů (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) rozpočtu kraje o částku 297 500 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-08.doc, RK-28-2009-08, př. 1

34. Návrh na zařazení nové akce „Domov pro seniory Mitrov havárie, modernizace evakuačního výtahu“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o nově předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1302/28/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „Domov pro seniory Mitrov havárie, modernizace evakuačního výtahu“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-34.doc

28. Ukončení projektu Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh převodu konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina“ do Fondu strategických rezerv. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1303/28/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod konečného zůstatku ve výši 500 551,74 Kč a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2009 na zvláštním účtu projektu Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních zařízeních v kraji Vysočina do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních zařízeních v kraji Vysočina ve výši převodu konečného zůstatku 500 551,74 Kč a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2009.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: do 30.9.2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-28.doc, RK-28-2009-28, př. 1

29. Prodloužení termínu na vrácení návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím na úseku sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s předloženým návrhem prodloužení termínu vratky návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1304/28/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • prodloužení termínu vratky návratné finanční výpomoci u:
  • Ústavu sociální péče Nové Syrovice ve výši 1 185 000 Kč;
  • Ústavu sociální péče Jinošov ve výši 500 000 Kč;
  • Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz ve výši 2 622 000 Kč;
  • Domova důchodců Proseč u Pošné ve výši 787 000 Kč, příspěvkových organizací zpět na účet kraje do 16. 11. 2009;
 • prodloužení termínu na provedení odvodu z investičního fondu organizace do rozpočtu kraje za 1. a 2. čtvrtletí 2009 do 16.11.2009 u Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace a za 3. čtvrtletí 2009 do 16. 11. 2009 u všech příspěvkových organizací odvětví sociální věci;
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje v termínu do 30. 11. 2009 návrh rozpočtového opatření, kterým bude vratka výše uvedené přechodné finanční výpomoci převedena zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje;
 • ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje za 3. čtvrtletí 2009 nejpozději v termínu do 16. 11. 2009;
 • řediteli Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, provést odvod z investičního fondu za 1. a 2. čtvrtletí 2009 nejpozději do 16. 11. 2009.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelka Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace, ředitelka Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, ředitelka Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace a ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-29.doc

30. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2009 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh změny použití investičního fondu na rok 2009 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1305/28/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, Ústavu sociální péče Křižanov, Ústavu sociální péče pro dospělé Věž a Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkových organizací, na rok 2009 dle materiálu RK-28-2009-30, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, ředitelka Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, ředitelka Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace a ředitelka Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-30.doc, RK-28-2009-30, př. 1, RK-28-2009-30, př. 2, RK-28-2009-30, př. 3, RK-28-2009-30, př. 4, RK-28-2009-30, př. 5

09. Žádost Vysoké školy polytechnické Jihlava
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s žádostí Vysoké školy polytechnické Jihlava o poskytnutí finanční podpory na částečné krytí investičního záměru přeložení datového centra. Z jednání se omluvil P. Krčál. Rada kraje přijala po krátké diskusi návrh usnesení dle varianty b.
Usnesení 1306/28/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČ 71226401 ve výši 1 mil. Kč na částečné krytí investičního záměru přeložení datového centra;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3211 Činnost vysokých škol o částku 1 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 mil. Kč.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-09.doc, RK-28-2009-09, př. 1

10. Změna Pravidel Rady kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, předložili radě kraje návrh na změnu Pravidel Rady kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1307/28/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina dle materiálu RK-28-2009-10, př. 2upr1;
svěřuje
 • v souladu s § 59 odst. 1 písm. l) a § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru sekretariátu hejtmana rozhodování o uzavírání nájemních smluv dle Čl. 6 odst. 1 a odst. 2 matriálu RK-28-2009-10, př. 2upr1;
 • v souladu s § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Krajskému úřadu kraje Vysočina, řediteli krajského úřadu rozhodování o provozních nákladech a nákladech na činnosti související s pronájmem prostor v sídle kraje Vysočina dle matriálu RK-28-2009-10, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 8. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-10.doc, RK-28-2009-10, př. 1, RK-28-2009-10, př. 2

11. VIP akce kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2010
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, předložili radě kraje návrh kulturních, sportovních a společenských akcí podporovaných krajem Vysočina na rok 2010. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, se rada kraje s předkladateli shodla na stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-11.doc, RK-28-2009-11, př. 1

33. Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi Ukrajiny Viktoru Juščenkovi
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí věcného daru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1308/28/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout věcný dar luxusní kožené cestovní pouzdro na letenku a další doklady v hodnotě 1 900 Kč prezidentovi Ukrajiny Viktoru Juščenkovi, a;
ukládá
hejtmanovi kraje předat věcný dar dle materiálu RK-28-2009-xx 33.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 8. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-33.doc

12. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - změna závazného data ukončení realizace akce
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a E. Herzánová, právník odboru kultury a památkové péče, informovaly radu kraje o předloženém Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1309/28/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-28-2009-12, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 30. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-12.doc, RK-28-2009-12, př. 1, RK-28-2009-12, př. 2

13. Návrh na poskytnutí věcného daru - CD s nahrávkou Mahlerovy symfonie
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a E. Herzánová, právník odboru kultury a památkové péče, předložily radě kraje návrh na poskytnutí věcného daru příspěvkovým organizacím kraje Vysočina a Statutárnímu městu Jihlavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1310/28/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout:
 • věcný dar 460 ks audio CD s live záznamem zahajovacího koncertu festivalu Mahler Jihlava, Hudba tisíců, konaného dne 19. 9. 2008 v Jihlavě - Gustav Mahler: Symfonie č. 7, v celkové hodnotě 107 180 Kč příspěvkovým organizacím kraje uvedeným v materiálu RK-28-2009-13, př. 1 a za tímto účelem uzavřít darovací smlouvu dle vzoru uvedeného v materiálu RK-28-2009-13, př. 2;
 • věcný dar 150 ks audio CD s live záznamem zahajovacího koncertu festivalu Mahler Jihlava, Hudba tisíců, konaného dne 19. 9. 2008 v Jihlavě - Gustav Mahler: Symfonie č. 7, v celkové hodnotě 34 950 Kč Statutárnímu městu Jihlavě dle smlouvy uvedené v materiálu RK-28-2009-13, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitelé příspěvkových organizací
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-13.doc, RK-28-2009-13, př. 1, RK-28-2009-13, př. 2, RK-28-2009-13, př. 3

14. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekty
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na uvedené projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1311/28/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice dle materiálu RK-28-2009-14, př. 1 a projekt III/3993 Naloučany - most dle materiálu RK-28-2009-14, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-14.doc, RK-28-2009-14, př. 1, RK-28-2009-14, př. 2

15. Provize za telefonii - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a K. Mayerová, pracovnice koncepčního oddělení, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1312/28/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 6172 Činnost regionální správy o částku 1 785 tisíc Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 785 tisíc Kč určenou na úhradu provize firmě Anderson Consulting, s. r. o.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 30. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-15.doc

16. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - 2. kolo
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a K. Mayerová, pracovnice koncepčního oddělení, informovali radu kraje o žádostech o finanční podporu na realizaci Standardu ICT ve vybraných organizacích zřizovaných krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1313/28/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci v úhrnné výši 6 443 557,20 Kč na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina s adresným určením dle materiálu RK-28-2009-16, př. 3;
 • schválit v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00166) v úhrnné výši 4 658 250,- Kč a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00166) v úhrnné výši 1 785 320,- Kč dle rozpisu dle materiálu RK-28-2009-16, př. 3 s určením na realizaci Standardu ICT vybavení při současném snížení položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00166) o částku 6 443 570,- Kč;
schvaluje
 • změnu závazných ukazatelů Příspěvku na provoz a Investiční dotace - za podmínky schválení shora uvedeného rozpočtového opatření zastupitelstvem kraje - podle rozpisu dle materiálu RK-28-2009-16, př. 3 s tím, že finanční prostředky budou organizacím poskytnuty z rozpočtu kraje ve výši schválené zastupitelstvem kraje dle přílohy č. 3;
 • změnu investičního plánu a provozních nákladů na rok 2009 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-28-2009-16, př. 3 v souvislosti s financováním vybavenosti těchto organizací výpočetní technikou z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací
termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-16.doc, RK-28-2009-16, př. 1, RK-28-2009-16, př. 2, RK-28-2009-16, př. 3

17. Žádost o navýšení zálohových plateb na globální granty financované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení Žádost o navýšení zálohových plateb na globální granty kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1314/28/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
Žádost o navýšení zálohových plateb na globální granty kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-28-2009-17, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Žádost o navýšení zálohových plateb na globální granty kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-17.doc, RK-28-2009-17, př. 1

18. Dodatky ke Smlouvám o financování grantových schémat Společného regionálního operačního programu
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podal radě kraje doplňující informace k předloženým Dodatkům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1315/28/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o financování grantového schématu Společného regionálního programu ze dne 30. 8. 2005 ke grantovému schématu s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/1.1.59.1 dle materiálu RK-28-2009-18, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o financování grantového schématu Společného regionálního programu ze dne 17. 8. 2005 ke grantovému schématu s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/1.1.60.1 dle materiálu RK-28-2009-18, př. 2;
 • uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o financování grantového schématu Společného regionálního programu ze dne 17. 8. 2005 ke grantovému schématu s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/4.1.62.1 dle materiálu RK-28-2009-18, př. 3;
 • uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o financování grantového schématu Společného regionálního programu ze dne 17. 8. 2005 ke grantovému schématu s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/4.2.63.1 dle materiálu RK-28-2009-18, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-18.doc, RK-28-2009-18, př. 1, RK-28-2009-18, př. 2, RK-28-2009-18, př. 3, RK-28-2009-18, př. 4

19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pojistné plnění pro Vysočina Education
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1316/28/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci Vysočina Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvkové organizaci, IČ 75140349, ve výši 150 tis. Kč na krytí nákladů dle materiálu RK-28-2009-19;
schvaluje
 • zvýšení příjmů rozpočtu kraje o celkovou částku 150 tis. Kč, v tom položka 2322 - Přijaté pojistné náhrady 124,9 tis. Kč a položka 3113 - Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 25,1 tis. Kč (ÚZ 00055), a výdajů rozpočtu kraje, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o stejnou částku 150 tis. Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace, o částku 150 tis. Kč dle materiálu RK-28-2009-19;
 • změnu investičního plánu u Vysočina Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2009-19.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Vysočina Education
termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-19.doc

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Učebny mechatroniky ve středních školách
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1317/28/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotaci ve výši 250 000 Kč Střední škole technické Žďár nad Sázavou, IČ 00226106, za účelem vybavení učebny mechatroniky;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů o částku 250 000 Kč při současném zvýšení § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 250 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o částku 250 000 Kč pro Střední školu technickou Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-20.doc

21. Smlouva o partnerství - Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o Smlouvě o partnerství s finanční spoluúčastí za účelem realizace projektu Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1318/28/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finanční spoluúčastí mezi Gymnáziem dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, IČ: 62540041, a Akademií - Vyšší odbornou školou, Gymnáziem a Střední odbornou školou uměleckoprůmyslovou Světlá nad Sázavou, IČ: 15060977, Gymnáziem a Střední odbornou školou, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČ: 60418427, Gymnáziem Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 48895466, Gymnáziem Havlíčkův Brod, IČ: 60126621, Gymnáziem Chotěboř, IČ: 60126639, Gymnáziem Jihlava, IČ: 60545984, Gymnáziem Otokara Březiny a Střední odbornou školou Telč, IČ: 60545941, Gymnáziem Pelhřimov, IČ: 62540009, Gymnáziem Velké Meziříčí, IČ: 48895393, Gymnáziem Žďár nad Sázavou, IČ: 48895407 dle materiálu RK-28-2009-21, př. 2 za účelem realizace projektu Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-21.doc, RK-28-2009-21, př. 1, RK-28-2009-21, př. 2

22. Smlouvy o partnerství - Vysočina Education
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s návrhy Smluv o partnerství bez finanční spoluúčasti s Vysočinou Education. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1319/28/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti mezi Vysočinou Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizací, IČ: 75140349, a Masarykovou univerzitou, IČ: 00216224, dle materiálu RK-28-2009-22, př. 2 za účelem realizace projektu CZ.1.07/1.3.02/02.0004 Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, G a SOŠ kraje Vysočina;
 • s uzavřením Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti mezi Vysočinou Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizací, IČ: 75140349, a Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČ: 60545887, a Českým vysokým učením technickým v Praze, Masarykovým ústavem vyšších studií ČVÚT v Praze, IČ: 68407700, dle materiálu RK-28-2009-22, př. 3 za účelem realizace projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0038 Příprava zavedení jazykové certifikace na ZŠ a SŠ kraje Vysočina;
 • s uzavřením Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti mezi Vysočinou Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizací, IČ: 75140349, a Základní školou a mateřskou školou Vyskytná nad Jihlavou, příspěvkovou organizací, IČ: 70995524, a Základní školou a Mateřskou školou Stařeč, okres Třebíč, příspěvkovou organizací, IČ: 70887926, dle materiálu RK-28-2009-22, př. 4 za účelem realizace projektu CZ.1.07/1.3.02/02.0029 Málotřídky společně;
 • s uzavřením Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti mezi Vysočinou Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizací, IČ: 75140349, a Střední školou stavební Jihlava, IČ: 60545267, a Základní školou JUDr. Josefa Mareše a Mateřskou školou, Znojmo, Klášterní 2, příspěvkovou organizací, IČ: 71217860, dle materiálu RK-28-2009-22, př. 5 za účelem realizace projektu CZ.1.07/1.3.02/02.0005 Efektivní využití Interaktivní tabule ve výuce na ZŠ a SŠ;
 • s uzavřením Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti mezi Mateřskou školou Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkovou organizací, IČ: 70993165 a Vysočinou Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizací, IČ: 75140349, dle materiálu RK-28-2009-22, př. 6 za účelem realizace projektu CZ.1.07/1.3.02/02.0017 Mozaika her a nápadů pro pedagogy mateřské školy.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-22.doc, RK-28-2009-22, př. 1, RK-28-2009-22, př. 2, RK-28-2009-22, př. 3, RK-28-2009-22, př. 4, RK-28-2009-22, př. 5, RK-28-2009-22, př. 6

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - celostátní setkání učňovské mládeže České ručičky
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému upravenému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení dle upraveného materiálu.
Usnesení 1320/28/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o akci „Machři rokuČeské ručičky“ dle materiálu RK-28-2009-23upr1;
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu mandátní mezi krajem Vysočina a společností Česká hlava s. r. o., IČ: 25705148 dle materiálu RK-28-2009-23, př. 43;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 205 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 205 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 3018. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-23.doc, RK-28-2009-23, př. 1, RK-28-2009-23, př. 2, RK-28-2009-23, př. 3, RK-28-2009-23, př. 4

24. Výpůjčka movitého majetku Střední průmyslovou školou Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s žádostí Střední průmyslové školy Třebíč o souhlas s dlouhodobou výpůjčkou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1321/28/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smluv o výpůjčce notebooků mezi půjčitelem Střední průmyslovou školou Třebíč a vypůjčiteli - žáky přijatými ke vzdělávání v oboru Energetika po dobu jejich studia dle materiálu RK-28-2009-24, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-24.doc, RK-28-2009-24, př. 1

25. Soutěž S Vysočinou do Evropy
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1322/28/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přípravě soutěže S Vysočinou do Evropy;
schvaluje
vyhlášení soutěže S Vysočinou do Evropy;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zabezpečit vyhlášení a realizaci soutěže S Vysočinou do Evropy.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor informatiky, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-25.doc

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh na podporu pořádání sportovních mistrovství. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1323/28/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost občanskému sdružení KVL Slavoj Kostelec, Kostelec 1, 588 61 Kostelec, IČ 00569143 ve výši 34 500 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-26.doc, RK-28-2009-26, př. 1

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu na podporu účasti na sportovních mistrovstvích. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1324/28/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost občanskému sdružení Sportovně střelecký klub Černovice, Rytov 28, 395 01 Pacov, IČ 75133156 ve výši 4 792 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-27.doc, RK-28-2009-27, př. 1

31. Rozhodnutí o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekt v oblasti nemocniční infrastruktury
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1325/28/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod dle materiálu RK-28-2009-31, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 09. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-31.doc

32. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na rok 2009
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení návrh změny investičního plánu na rok 2009 u Nemocnice Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1326/28/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace pro rok 2009 dle materiálu RK-28-2009-32, př. 1 přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Nové město na Moravě, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2009-32.doc, RK-28-2009-32, př. 1

35. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 28/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 22. 9. 2009, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 28/2009 dne 8. 9. 2009.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 8. 9. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz