Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 26/2016

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 26/2016, které se konalo dne 23. 8. 2016 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2016
Přítomno 6 členů rady – viz prezenční listina ze dne 23. 8. 2016.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast L. Joukla, Z. Chláda a P. Krčála.
Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
92. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group – řešení sporné pohledávky
Poté byl přednesen návrh na stažení bodu 89. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů (Zdrojové materiály: RK-26-2016-89.doc, RK-26-2016-89, př. 1) z programu jednání.
Rada kraje vznesené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2016
 2. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 4. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 5. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 6. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 7. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 8. Odměny za splnění osobního úkolu pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
 9. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 10. Schválení odůvodnění veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina
 11. Spolek BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.
 12. Zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů a rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
 13. Hospodaření Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace za 1. pololetí 2016
 14. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2017
 15. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2017
 16. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací za období od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016
 17. Informace o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
 18. Dotace Kraje Vysočina projektu česko-rakouská kniha o historii/didaktická učební pomůcka k výuce dějepisu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 19. Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2020
 20. FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2016 - návrh na poskytnutí dotací
 21. Odvolání předsedů, místopředsedů a členů komisí Rady Kraje Vysočina a zrušení těchto komisí
 22. Odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení Výboru regionální rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina, Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina a Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
 23. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2016
 24. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v 1. pololetí 2016
 25. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu, uzavření nájemní smlouvy
 26. Návrh na vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
 27. Návrh na vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
 28. Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany - stanovisko kraje jako územního samosprávného celku ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
 29. FOND VYSOČINY - grantový program Životní prostředí 2016
 30. FOND VYSOČINY: Odpady 2016 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
 31. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - řešení udržitelnosti projektů podpořených z OPŽP revitalizace parků v majetku Kraje Vysočina
 32. Projekt Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
 33. Souhlas s převodem nemovitosti v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 34. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2016
 35. Žádost o podstatnou změnu projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
 36. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 37. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 38. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - projekt Partner AT-CZ PRO 2013+
 39. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt Konzervace dřeva z archeologických nálezů
 40. Poskytnutí dotace Vysoké škole polytechnické Jihlava, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 41. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2016
 42. Smlouvy o spolupráci Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina
 43. Krajská knihovna Vysočiny - úpravy smluvních vztahů týkajících se zajištění funkce základní knihovny, a dále zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu
 44. Dodatek Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, návrh darovací smlouvy
 45. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
 46. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 48. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD
 49. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
 50. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
 51. Smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava
 52. Uzavření dodatku nájemní smlouvy v rámci stavební akce III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
 53. Majetkoprávní příprava stavby III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1
 54. Majetkoprávní příprava stavby III/36080 Popovice - most ev. č. 36080-1
 55. Majetkoprávní příprava stavby III/4073 Rozseč - most ev. č. 4073-3
 56. Smlouvy v rámci akce III/36044 Křižanov - most ev. č. 36044-1
 57. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
 58. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
 59. Předání pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 60. Uzavření nájemní smlouvy - napojení silničního příkopu do drážního v k. ú. Pohled
 61. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 62. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 63. Darování pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
 64. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 65. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Třešť pro projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
 66. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na projekt Krok do života
 68. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
 69. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2016
 70. Návrh na rozpočtové opatření - úhrada penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně na základě kontrolního zjištění
 71. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
 72. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2016
 73. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2016
 74. Informace o uložení a uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně
 75. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326
 76. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Senožaty 199
 77. Dodatek zřizovací listiny
 78. Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu licencí software - Střední průmyslová škola Třebíč
 79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dar na dofinancování ME žáků U12 v baseballu
 80. Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017 - účast výpravy Kraje Vysočina
 81. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod
 82. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01633.0001 - Modernizace sokolovny Nové Veselí
 83. Poskytnutí dotace na mezinárodní přátelské dvojutkání ČR - Finsko kategorie U-18 v Jihlavě a Polné - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 84. Poskytnutí dotace na organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 2016 v areálu Vysočina Arena - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 85. Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2017
 86. Návrh na úpravu fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
 87. Udělení souhlasu s uzavřením smluv o výpůjčce pro školy zřizované Krajem Vysočina
 88. Cooking Together - příspěvek partnerům na realizaci projektu
 89. Propagace zdravého životního stylu dětí a mládeže
 90. Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září - prosinec 2016
 91. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group – řešení sporné pohledávky
 92. Rozprava členů rady

Usnesení 1439/26/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 23. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 25/2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1440/26/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací první etapy projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče dle materiálu RK-26-2016-02, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 44 338 030 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2016 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 44 338 030 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na předfinancování první etapy projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče;
 • schválit finanční závazek kraje poskytnout investiční příspěvek ve výši 11 855 580 Kč na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu za předpokladu, že bude žádost o podporu z IROP schválena a poskytnutá zápůjčka ve stejné výši vrácena na účet kraje;
ukládá
ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví:
 • žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací první etapy projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče,
 • po schválení žádosti o podporu z IROP projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče vrátit poskytnutou zápůjčku ve výši 11 855 580 Kč a zaslat žádost o poskytnutí investičního příspěvku na úhradu nezpůsobilých výdajů ve stejné výši.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-02.doc, RK-26-2016-02, př. 1, RK-26-2016-02, př. 2, RK-26-2016-02, př. 3

03. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh zvýšení příspěvku na provoz pro výše uvedenou příspěvkovou organizaci za účelem částečné úhrady zvýšených mzdových nákladů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1441/26/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 000 000 Kč při současném snížení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 5 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 5 000 000 Kč za účelem částečné úhrady zvýšených mzdových nákladů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-03.doc, RK-26-2016-03, př. 1

04. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1442/26/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice) o účelovou dotaci poskytnutou MZ v rámci dotačního programu Rezidenční místa v celkové výši 1 333 590,50 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 306 190 Kč
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 470 100 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 73 700 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 340 800,50 Kč
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 142 800 Kč
určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-26-2016-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 15. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-04.doc, RK-26-2016-04, př. 1, RK-26-2016-04, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 05 - 07 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

05. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Usnesení 1443/26/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na převod majetku uvedeného v materiálu RK-26-2016-05, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a navrženým způsobem likvidace dle materiálu RK-26-2016-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-05.doc, RK-26-2016-05, př. 1

06. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Usnesení 1444/26/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-26-2016-06, př. 1 a následně s prodejem, případně likvidací přebytečného nepotřebného majetku uvedeného v materiálu RK-26-2016-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-06.doc, RK-26-2016-06, př. 1

07. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1445/26/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-26-2016-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 2. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-07.doc, RK-26-2016-07, př. 1

08. Odměny za splnění osobního úkolu pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1446/26/2016/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví dle materiálu RK-26-2016-08, př. 6.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-08.doc, RK-26-2016-08, př. 1, RK-26-2016-08, př. 2, RK-26-2016-08, př. 3, RK-26-2016-08, př. 4, RK-26-2016-08, př. 5, RK-26-2016-08, př. 6, RK-26-2016-08, př. 7

09. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádala radu kraje o stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1447/26/2016/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací dle materiálu RK-26-2016-09, př. 2.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-09.doc, RK-26-2016-09, př. 1, RK-26-2016-09, př. 2, RK-26-2016-09, př. 3

10. Schválení odůvodnění veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s odůvodněním účelnosti výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1448/26/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina dle materiálu RK-26-2016-10, př. 1.
odpovědnost: OI, OZ
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-10.doc, RK-26-2016-10, př. 1

11. Spolek BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložili radě kraje návrh založení Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1449/26/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout založit Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s. (zkráceně BISON, z. s.);
 • schválit stanovy Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s., zkráceně BISON, z. s. dle materiálu RK-26-2016-11, př. 2;
 • jmenovat delegáty Členské schůze za Kraj Vysočina dle materiálu RK-26-2016-11, př. 3;
 • jmenovat členy Kontrolní komise za Kraj Vysočina dle materiálu RK-26-2016-11, př. 3;
ukládá
odboru informatiky plnit úkoly zakladatelského odboru k nově vzniklé právnické osobě.
odpovědnost: OI, OAPŘ
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-11.doc, RK-26-2016-11, př. 1, RK-26-2016-11, př. 2, RK-26-2016-11, př. 3

12. Zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů a rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1450/26/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 172 750 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 172 750 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 172 750 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Střední průmyslová škola Třebíč, Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč: Stavební úpravy konkrétních pavilonů komplexu A (pavilony A2, A4, A5) a Novostavba pavilonu B SPŠ Třebíč včetně přilehlých zpevněných ploch a technické infrastruktury (123 350 Kč) a Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch (49 400 Kč);
ukládá
 • odboru analýz a podpory řízení a vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-26-2016-12, př. 1 zprávu o provedených službách;
 • odboru analýz a podpory řízení a vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-26-2016-12, př. 2 zprávu o provedených službách.
odpovědnost: OAPŘ, OŠMS, OŽPZ
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-12.doc, RK-26-2016-12, př. 1, RK-26-2016-12, př. 2

13. Hospodaření Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace za 1. pololetí 2016
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, informovala radu kraje o výsledku hospodaření Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, za 1. pololetí 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1451/26/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o výsledku hospodaření Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, za 1. pololetí 2016 dle materiálu RK-26-2016-13, př. 1;
 • střednědobý plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2016-13, př. 2.
odpovědnost: odbor analýz a podpory řízení, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
termín: 23. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-13.doc, RK-26-2016-13, př. 1, RK-26-2016-13, př. 2, RK-26-2016-13, př. 3

14. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2017
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1452/26/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat:
 • nabídku uchazeče E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 26078201, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou Dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2017, část 1;
 • nabídku Pražská plynárenská, a.s., IČO 60193492, Praha 1, Nové Město, Národní 37, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou Dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2017, část 2;
ukládá
odboru analýz a podpory řízení zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům, zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smluv k plnění veřejné zakázky a zajistit uzavření smluv.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-14.doc, RK-26-2016-14, př. 1, RK-26-2016-14, př. 2, RK-26-2016-14, př. 3, RK-26-2016-14, př. 4, RK-26-2016-14, př. 5, RK-26-2016-14, př. 6

15. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2017
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1453/26/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat:
 • nabídku uchazeče Amper Market, a.s., Praha 4, Krč, Antala Staška 1076/33a, IČO 24128376, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou Dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2017, část 1;
 • nabídku uchazeče E.ON Energie, a.s., IČO 26078201, České Budějovice 7, F. A. Gerstnera 2151/6, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou Dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2017, část 2;
ukládá
odboru analýz a podpory řízení zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům, zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smluv k plnění veřejné zakázky a zajistit uzavření smluv.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-15.doc, RK-26-2016-15, př. 1, RK-26-2016-15, př. 2, RK-26-2016-15, př. 3, RK-26-2016-15, př. 4, RK-26-2016-15, př. 5, RK-26-2016-15, př. 6

16. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací za období od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách zadaných ve 2. čtvrtletí 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1454/26/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v 2. čtvrtletí roku 2016 dle materiálu RK-26-2016-16, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč bez DPH zadaných v 2. čtvrtletí roku 2016 dle materiálu RK-26-2016-16, př. 2.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-16.doc, RK-26-2016-16, př. 1, RK-26-2016-16, př. 2

17. Informace o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s výsledky ankety členů Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1455/26/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů RK-26-2016-17, př. 1 a RK-26-2016-17, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-17.doc, RK-26-2016-17, př. 1, RK-26-2016-17, př. 2

18. Dotace Kraje Vysočina projektu česko-rakouská kniha o historii/didaktická učební pomůcka k výuce dějepisu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1456/26/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., se sídlem Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8, IČO 67985921 ve výši 340 000 Kč na realizaci projektu česko-rakouské knihy o historii/didaktické učební pomůcky k výuce dějepisu za podmínek dle materiálu RK-26-2016-18, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-26-2016-18, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 1. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-18.doc, RK-26-2016-18, př. 1, RK-26-2016-18, př. 2, RK-26-2016-18, př. 3

19. Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2020
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí Bezpečnostní analýzu Kraje Vysočina 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1457/26/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Bezpečnostní analýzu Kraje Vysočina 2016 dle materiálu RK-26-2016-19, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si podle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
 • schvalovat Koncepci prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2020 včetně jejích změn;
 • vyhlašovat krajské programy prevence kriminality ve smyslu cílů a priorit stanovených Koncepcí prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2020 včetně jejich změn;
 • vzít na vědomí Bezpečnostní analýzu Kraje Vysočina 2016 dle materiálu RK-26-2016-19, př. 1;
 • schválit Koncepci prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2020 dle materiálu RK-26-2016-19, př. 2.
odpovědnost: OSH, OI, OSV, OŠMS
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-19.doc, RK-26-2016-19, př. 1, RK-26-2016-19, př. 1a, RK-26-2016-19, př. 2

20. FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2016 - návrh na poskytnutí dotací
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci grantového programu Prevence kriminality 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1458/26/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2016 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-26-2016-20, př. 1;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2016 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-26-2016-20, př. 2;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekty v rámci grantového programu Prevence kriminality 2016 dle materiálu RK-26-2016-20, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2016 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-26-2016-20, př. 4;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2016 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-26-2016-20, př. 5;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci grantového programu Prevence kriminality 2016 dle materiálu RK-26-2016-20, př. 6.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-20.doc, RK-26-2016-20, př. 1, RK-26-2016-20, př. 2, RK-26-2016-20, př. 3, RK-26-2016-20, př. 4, RK-26-2016-20, př. 5, RK-26-2016-20, př. 6

21. Odvolání předsedů, místopředsedů a členů komisí Rady Kraje Vysočina a zrušení těchto komisí
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh odvolání předsedů, místopředsedů a členů komisí Rady Kraje Vysočina a zrušení těchto komisí v souvislosti s ukončením současného volebního období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1459/26/2016/RK
Rada kraje
odvolává
předsedy, místopředsedy a členy:
  • komise bezpečnostní;
  • komise dopravní;
  • komise pro zemědělství a životní prostředí;
  • komise rozpočtové;
  • komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů;
  • komise sociální a pro oblast protidrogové politiky;
  • komise zdravotní;
  • komise pro sport a volný čas,
s účinností k 8. 10. 2016;
ruší
  • komisi bezpečnostní;
  • komisi dopravní;
  • komisi pro zemědělství a životní prostředí;
  • komisi rozpočtovou;
  • komisi kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů;
  • komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky;
  • komisi zdravotní;
  • komisi pro sport a volný čas,
s účinností k 8. 10. 2016.
odpovědnost: OSH
termín: 8. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-21.doc

22. Odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení Výboru regionální rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina, Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina a Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení Výboru regionální rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina, Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina a Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina z důvodu ukončení volebního období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1460/26/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • odvolat předsedy, místopředsedy a členy:
  • výboru finančního;
  • výboru kontrolního;
  • výboru regionálního rozvoje;
  • výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost;
  • výboru legislativního;
  • výboru pro udělování medailí,
s účinností k 8. 10. 2016;
 • zrušit:
  • výbor regionálního rozvoje;
  • výbor legislativní;
  • výbor pro udělování medailí,
s účinností k 8. 10. 2016.
odpovědnost: OSH
termín: 8. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-22.doc

23. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2016
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje přehled plnění usnesení rady kraje za první pololetí roku 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1461/26/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění usnesení rady kraje za první pololetí roku 2016 dle materiálu RK-26-2016-23, př. 2;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu RK-26-2016-23, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-23.doc, RK-26-2016-23, př. 1, RK-26-2016-23, př. 2, RK-26-2016-23, př. 3

24. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v 1. pololetí 2016
V. Novotný informoval radu kraje o zápisech o provedení kontroly předložených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1462/26/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2016, 2/2016 a 3/2016, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů RK-26-2016-24, př. 1, RK-26-2016-24, př. 2, RK-26-2016-24, př. 3.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-24.doc, RK-26-2016-24, př. 1, RK-26-2016-24, př. 2, RK-26-2016-24, př. 3

25. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu, uzavření nájemní smlouvy
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje na vědomí informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodání služby - nájem 9 nových vozidel určených pro potřeby členů rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1463/26/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodání služby - nájem 9 nových vozidel značky KIA Cee´d 5HB 1,6 Gdi EXCLUSIVE;
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu dle materiálu RK-26-2016-25, př. 1.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-25.doc, RK-26-2016-25, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 26 - 27 v bloku.
K předkládaným bodům odboru územního plánování a stavebního řádu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

26. Návrh na vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
Usnesení 1464/26/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí důvodovou zprávu dle materiálu RK-26-2016-26, př. 1;
 • vzít na vědomí zohlednění připomínek dle materiálu RK-26-2016-26, př. 2 – Textová část odůvodnění Aktualizace č. 2 ZÚR KrV – kapitola 1.5 – str. 49 – 155;
 • vydat Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a podle ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy, jak je obsaženo v materiálu RK-26-2016-26, př. 2;
 • uložit odboru ÚPSŘ zajištění:
 1. zpracování čistopisu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina;
 2. vyhotovení Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, zahrnující právní stav dokumentace po provedené aktualizaci.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-26.doc, RK-26-2016-26, př. 1, RK-26-2016-26, př. 2, RK-26-2016-26, př. 2a

27. Návrh na vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
Usnesení 1465/26/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vydat Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a podle ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy, jak je obsaženo v RK-26-2016-27, př. 2;
 • uložit odboru ÚPSŘ zajištění:
 1. zpracování čistopisu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina;
 2. vyhotovení Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, zahrnující právní stav dokumentace po provedené aktualizaci.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-27.doc, RK-26-2016-27, př. 1, RK-26-2016-27, př. 2, RK-26-2016-27, př. 2a, RK-26-2016-27, př. 3

28. Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany - stanovisko kraje jako územního samosprávného celku ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje návrh vyjádření Kraje Vysočina k oznámení Ministerstva životního prostředí o připravovaném záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1466/26/2016/RK
Rada kraje
vydává
v souladu s § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán kraje příslušný dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto vyjádření:
Kraj Vysočina (jako dotčený územní samosprávný celek):
 • velmi silně a jednoznačně podporuje záměr „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“
 • považuje nový jaderný zdroj elektrické energie v lokalitě Dukovany (odpovídající soudobým právním předpisům a stanoveným technickým a provozním podmínkám, technickým i technologickým možnostem a soudobému organizačnímu zajištění provozu) za zařízení:
 • bezpečné z hlediska prevence havárií
 • šetrné k životnímu prostředí (bez produkce oxidu uhličitého)
 • nezbytné z hlediska výrobních kapacit a potřeby pokrytí budoucí spotřeby elektrické energie
 • s pozitivním vlivem na energetickou soběstačnost, energetickou bezpečnost České republiky a její geopolitickou nezávislost
 • s významným hospodářským přínosem pro Českou republiku i region a tomu odpovídajícím přínosem sociálním (zaměstnanost, životní úroveň)
 • s významným pozitivním přínosem pro vzdělanostní strukturu ekonomicky činného obyvatelstva v České republice a v regionu
 • požaduje v dokumentaci posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví:
 • vyhodnotit dopravní zatížení okolí Jaderné elektrárny Dukovany zejména v souvislosti s výstavbou při zohlednění aktualizovaných údajů o intenzitě dopravy, včetně vyhodnocení vlivu na zastavěná území obcí dopravou nadrozměrných a těžkých komponent
 • posoudit zatížení okolí staveniště hlukem, prachovými částicemi, emisemi z vozidel a stavebních mechanizmů ve vztahu k chráněné zástavbě
 • posoudit technický stav komunikací v souvislosti s objemy přepravovaných hmot
 • zpřesnit rozsah území, které bude pro nový jaderný zdroj potřebné (zohlednit i vyvedení výkonu, nové, posilující rozvody, rozšíření rozvodny)
 • posoudit vlivy záměru související se zajištěním surové vody, odvedení odpadních a dešťových vod
 • navrhnout účinná opatření pro vyloučení a snížení případných významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo i na dopravní a jinou technickou infrastrukturu.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 29. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-28.doc, RK-26-2016-28, př. 1

29. FOND VYSOČINY - grantový program Životní prostředí 2016
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu vyhlášení grantového programu na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1467/26/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Životní prostředí 2016 dle materiálu RK-26-2016-29, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-29.doc, RK-26-2016-29, př. 1

30. FOND VYSOČINY: Odpady 2016 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci grantového programu Odpady 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1468/26/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-30.doc, RK-26-2016-30, př. 1, RK-26-2016-30, př. 2, RK-26-2016-30, př. 3, RK-26-2016-30, př. 4, RK-26-2016-30, př. 5, RK-26-2016-30, př. 6

31. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - řešení udržitelnosti projektů podpořených z OPŽP revitalizace parků v majetku Kraje Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1469/26/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň o částku 250 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní záležitosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 250 tis. Kč na opatření k podpoře zajištění udržitelnosti parků v majetku Kraje Vysočina, které byly revitalizovány za podpory Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-31.doc

32. Projekt Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovaly radu kraje o návrhu zapojení Kraje Vysočina do projektu Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1470/26/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
o realizaci projektu Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ dle materiálu RK-26-2016-32, př. 1 v případě, že zastupitelstvo kraje schválí převod finančních prostředků na předfinancování projektu;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-26-2016-32, př. 3;
ukládá
odboru regionálního rozvoje dopracovat projektovou žádost a zaregistrovat ji v systému eMS;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu RK-26-2016-32, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 4 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-32.doc, RK-26-2016-32, př. 1, RK-26-2016-32, př. 2, RK-26-2016-32, př. 3, RK-26-2016-32, př. 4

33. Souhlas s převodem nemovitosti v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem darování nemovitosti, která je předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1471/26/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s darováním nemovitosti, v níž má dojít k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1212.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-33.doc, RK-26-2016-33, př. 1, RK-26-2016-33, př. 2, RK-26-2016-33, př. 3

34. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2016
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci výše uvedeného grantového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1472/26/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-34.doc, RK-26-2016-34, př. 1, RK-26-2016-34, př. 2, RK-26-2016-34, př. 3

35. Žádost o podstatnou změnu projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o podání žádosti o podstatnou změnu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1473/26/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o podstatnou změnu projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina dle materiálu RK-26-2016-35, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit žádost o podstatnou změnu Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-35.doc, RK-26-2016-35, př. 1

36. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1474/26/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-26-2016-36, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-36.doc, RK-26-2016-36, př. 1, RK-26-2016-36, př. 2, RK-26-2016-36, př. 3, RK-26-2016-36, př. 4

37. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženou monitorovací zprávou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1475/26/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v monitorovací zprávě o udržitelnosti projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost dle materiálu RK-26-2016-37, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-26-2016-37, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-37.doc, RK-26-2016-37, př. 1, RK-26-2016-37, př. 2

38. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - projekt Partner AT-CZ PRO 2013+
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1476/26/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-38.doc, RK-26-2016-38, př. 1, RK-26-2016-38, př. 2, RK-26-2016-38, př. 3

39. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt Konzervace dřeva z archeologických nálezů
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace výše uvedenému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1477/26/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace projektu Konzervace dřeva z archeologických nálezů dle materiálu RK-26-2016-39, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-39.doc, RK-26-2016-39, př. 1, RK-26-2016-39, př. 2, RK-26-2016-39, př. 3

40. Poskytnutí dotace Vysoké škole polytechnické Jihlava, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace Vysoké škole polytechnické Jihlava na realizaci akce Vybudování Laboratoře experimentálních měření na VŠPJ. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1478/26/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 3212 - Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách o částku 1 846 912 Kč při současném snížení § 2141 - Vnitřní obchod o částku 1 846 912 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci Vysoké škole polytechnické Jihlava, se sídlem Tolstého 16, 586 01 Jihlava, IČO 71226401 ve výši 1 846 912 Kč na realizaci akce Vybudování Laboratoře experimentálních měření na VŠPJ, dle žádosti uvedené v materiálu RK-26-2016-40, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-26-2016-40, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-40.doc, RK-26-2016-40, př. 1, RK-26-2016-40, př. 2

41. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2016
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a P. Stejskal, úředník na úseku organizace a koordinace cyklodopravy a cykloturistiky, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1479/26/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2016 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-26-2016-41, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-26-2016-41, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2016 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-26-2016-41, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-26-2016-41, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-41.doc, RK-26-2016-41, př. 1, RK-26-2016-41, př. 2, RK-26-2016-41, př. 3, RK-26-2016-41, př. 4

42. Smlouvy o spolupráci Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a P. Stejskal, úředník na úseku organizace a koordinace cyklodopravy a cykloturistiky, informovali radu kraje o návrhu uzavření smluv o spolupráci s městy Třebíč, Žďár nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1480/26/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o spolupráci Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina dle materiálu RK-26-2016-42, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-42.doc, RK-26-2016-42, př. 1

43. Krajská knihovna Vysočiny - úpravy smluvních vztahů týkajících se zajištění funkce základní knihovny, a dále zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a P. Stejskal, úředník na úseku organizace a koordinace cyklodopravy a cykloturistiky, předložili radě kraje návrh úpravy smlouvy týkající se zajištění funkce základní knihovny Krajskou knihovnou Vysočiny v městě Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1481/26/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu Krajskou knihovnou Vysočiny dle materiálu RK-26-2016-43, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o zajištění funkce základní knihovny a úhradě nákladů spojených s jejím provozem dle materiálu RK-26-2016-43, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-43.doc, RK-26-2016-43, př. 1, RK-26-2016-43, př. 2, RK-26-2016-43, př. 3, RK-26-2016-43, př. 4

44. Dodatek Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, návrh darovací smlouvy
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a P. Stejskal, úředník na úseku organizace a koordinace cyklodopravy a cykloturistiky, seznámili radu kraje s předloženým návrhem dodatku Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1482/26/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Darovací smlouvu dle materiálu RK-26-2016-44, př. 4 za podmínky, že Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválí Dodatek č. xx Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-26-2016-44, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-26-2016-44, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-44.doc, RK-26-2016-44, př. 1, RK-26-2016-44, př. 2, RK-26-2016-44, př. 3, RK-26-2016-44, př. 4

45. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu úpravy seznamu projektů, určených pro čerpání prostředků z Integrovaného regionální operačního programu a programu Interreg V-A v rámci rozpočtového období Evropské unie 2014 – 2020 v oblasti dopravní infrastruktury. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1483/26/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
projektové záměry dle materiálu RK-26-2016-45, př. 2;
rozhoduje
změnit usnesení č. 1057/20/2016/RK tak, že materiál RK-20-2016-39, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-26-2016-45, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0293/04/2016/ZK tak, že materiál ZK-04-2016-22, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-26-2016-45, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-45.doc, RK-26-2016-45, př. 1, RK-26-2016-45, př. 2, RK-26-2016-45, př. 3

46. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o žádosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o vyjádření souhlasu s uzavřením darovací smlouvy s obcí Milasín. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1484/26/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-26-2016-46, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: do 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-46.doc, RK-26-2016-46, př. 1

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1485/26/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 268 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci pro zajištění přípravy akce II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace - aktualizace PD, při současném snížení přílohy D2 - Investice v dopravě o částku 268 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 268 000 Kč s určením na výdaje spojené s přípravou akce II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace - aktualizace PD.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-47.doc

48. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení hodnotící komise o nejvhodnější nabídce výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1486/26/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD dle materiálu RK-26-2016-48, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 27487938, v souladu s materiálem RK-26-2016-48, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-48.doc, RK-26-2016-48, př. 1

49. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1487/26/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka dle materiálu RK-26-2016-49, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka nabídku podanou dodavatelem Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha, IČO: 26271303, (Divize silniční stavitelství, Středisko Jihlava, Hruškové Dvory 119, 586 01 Jihlava), v souladu s materiálem RK-26-2016-49, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-49.doc, RK-26-2016-49, př. 1

50. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh udělení ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1488/26/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. - 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2016 dle materiálu RK-26-2016-50, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-26-2016-50, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-50.doc, RK-26-2016-50, př. 1, RK-26-2016-50, př. 2

51. Smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu uzavření dodatku ke smlouvě o spolupráci uzavřené mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1489/26/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava dle materiálu RK-26-2016-51, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-51.doc, RK-26-2016-51, př. 1, RK-26-2016-51, př. 2

92. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group – řešení sporné pohledávky
V. Novotný a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1490/26/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 1. vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-26-2016-92
 2. akceptovat řešení navržené společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group v materiálu RK-26-2016-92, př. 2
 3. rozhodnout upustit od vymáhání naším odhadem stanovené pohledávky ve výši 3 041 000,- Kč, přičemž nevymáhání pohledávky ve výši 3 041 000,- Kč za společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je poskytováno jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, po splnění závazku uvedeného v materiálu RK-26-2016-92, př. 2.
odpovědnost: OM
termín: 15. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-92.doc, RK-26-2016-92, př. 1, RK-26-2016-92, př. 1a, RK-26-2016-92, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 52 - 63 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

52. Uzavření dodatku nájemní smlouvy v rámci stavební akce III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
Usnesení 1491/26/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a příslušným hospodařit s majetkem státu - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, na straně pronajímatele, Dodatek č. 2 smlouvy nájemní č. 42N15/18 dle materiálu RK-26-2016-52, př. 1 pro stavební akci III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-52.doc, RK-26-2016-52, př. 1, RK-26-2016-52, př. 1a, RK-26-2016-52, př. 2

53. Majetkoprávní příprava stavby III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1
Usnesení 1492/26/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy nájemní smlouvu na část pozemku v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-26-2016-53, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít s vlastníkem vedeným v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy smlouvu o budoucí kupní smlouvě na části pozemků v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-26-2016-53, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít s městem Havlíčkův Brod smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části pozemků v rozsahu dle materiálu RK-26-2016-53, př. 3.
odpovědnost: OM
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-53.doc, RK-26-2016-53, př. 1, RK-26-2016-53, př. 2, RK-26-2016-53, př. 3, RK-26-2016-53, př. 4, RK-26-2016-53, př. 5, RK-26-2016-53, př. 6

54. Majetkoprávní příprava stavby III/36080 Popovice - most ev. č. 36080-1
Usnesení 1493/26/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s městem Jaroměřice nad Rokytnou se sídlem nám. Míru 2, Jaroměřice nad Rokytnou, IČ 002 89 507 smlouvu zakládající právo provést stavbu na část pozemku, v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-26-2016-54, př. 1;
 • uzavřít s městem Jaroměřice nad Rokytnou se sídlem nám. Míru 2, Jaroměřice nad Rokytnou, IČ 002 89 507 smlouvu o výpůjčce na části pozemků v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-26-2016-54, př. 2.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-54.doc, RK-26-2016-54, př. 1, RK-26-2016-54, př. 2, RK-26-2016-54, př. 3

55. Majetkoprávní příprava stavby III/4073 Rozseč - most ev. č. 4073-3
Usnesení 1494/26/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi obcí Rozseč se sídlem Rozseč 94, IČ 004 88 640 na straně půjčitele a Krajem Vysočina na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na část pozemku v rozsahu dle materiálu RK-26-2016-55, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi obcí Rozseč se sídlem Rozseč 94, IČ 004 88 640 na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku v rozsahu dle materiálu RK-26-2016-55, př. 2.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-55.doc, RK-26-2016-55, př. 1, RK-26-2016-55, př. 2, RK-26-2016-55, př. 3

56. Smlouvy v rámci akce III/36044 Křižanov - most ev. č. 36044-1
Usnesení 1495/26/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-56.doc, RK-26-2016-56, př. 1, RK-26-2016-56, př. 2, RK-26-2016-56, př. 3, RK-26-2016-56, př. 4, RK-26-2016-56, př. 5

57. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
Usnesení 1496/26/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s obcí Křoví se sídlem Křoví 32, IČ 005 45 406 smlouvu o výpůjčce v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-26-2016-57, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-57.doc, RK-26-2016-57, př. 1, RK-26-2016-57, př. 2

58. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
Usnesení 1497/26/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 5999/235 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-58.doc, RK-26-2016-58, př. 1

59. Předání pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1498/26/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2016-59, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-59.doc, RK-26-2016-59, př. 1

60. Uzavření nájemní smlouvy - napojení silničního příkopu do drážního v k. ú. Pohled
Usnesení 1499/26/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníkem České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 709 94 226, na straně pronajímatele, smlouvu nájemní dle materiálu RK-26-2016-60, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-60.doc, RK-26-2016-60, př. 1, RK-26-2016-60, př. 2

61. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1500/26/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-26-2016-61, př. 1 a RK-26-2016-61, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-61.doc, RK-26-2016-61, př. 1, RK-26-2016-61, př. 2

62. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1501/26/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-26-2016-62, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-26-2016-62, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-26-2016-62, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-62.doc, RK-26-2016-62, př. 1

63. Darování pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
Usnesení 1502/26/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 863/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2 a par. č. 863/17 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2 oddělených geometrickým plánem č. 459-9/2016 z pozemku par. č. 863/6 ostatní plocha, silnice v k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 863/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2 a par. č. 863/17 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2 oddělené geometrickým plánem č. 459-9/2016 z pozemku par. č. 863/6 ostatní plocha, silnice v k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-63.doc, RK-26-2016-63, př. 1, RK-26-2016-63, př. 1a

64. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1503/26/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nemovitého a movitého majetku dle materiálu RK-26-2016-64, př. 1.
odpovědnost: ředitel Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-64.doc, RK-26-2016-64, př. 1

65. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Třešť pro projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh výkupu nemovitostí v k. ú. Třešť za účelem realizace projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov I“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1504/26/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-65.doc, RK-26-2016-65, př. 1, RK-26-2016-65, př. 2, RK-26-2016-65, př. 3

66. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o předloženém návrhu uzavření smlouvy o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1505/26/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o výpůjčce k nemovitostem včetně součástí a příslušenství mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Domovem Háj, příspěvkovou organizací, na straně vypůjčitele dle materiálů RK-26-2016-66, př. 1 a RK-26-2016-66, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-66.doc, RK-26-2016-66, př. 1, RK-26-2016-66, př. 2

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na projekt Krok do života
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1506/26/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 041 539,62 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 931 903,87 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 109 635,75 Kč) určenou pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 1 041 539,62 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, na financování projektu Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci dle rozhodnutí z Ministerstva práce a sociálních věcí č. OPZ/2.2/037/0001899.
odpovědnost: OSV, EO, ředitelka Domova Kamélie Křižanov, p. o.
termín: 25. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-67.doc, RK-26-2016-67, př. 1

68. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh úpravy čerpání fondu investic u Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace, Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace a Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1507/26/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
použití fondu investic u Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace, Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace a Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, pro rok 2016 dle materiálu RK-26-2016-68, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace, ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace a ředitel Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-68.doc, RK-26-2016-68, př. 1

69. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2016
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1508/26/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2016 subjektům uvedeným v materiálu RK-26-2016-69, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-26-2016-69, př. 4;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2016 subjektům uvedeným v materiálu RK-26-2016-69, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2016 subjektům, na projekt a ve výši dle přílohy RK-26-2016-69, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-26-2016-69, př. 5.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-69.doc, RK-26-2016-69, př. 1, RK-26-2016-69, př. 2, RK-26-2016-69, př. 3, RK-26-2016-69, př. 4, RK-26-2016-69, př. 5

70. Návrh na rozpočtové opatření - úhrada penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně na základě kontrolního zjištění
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1509/26/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
úhradu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 65 488 Kč dle materiálů RK-26-2016-70, př. 1, RK-26-2016-70, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty, zvláštní účet IP Sociální prevence o částku 65 490 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 65 490 Kč určenou na úhradu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-70.doc, RK-26-2016-70, př. 1, RK-26-2016-70, př. 2

71. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje ke schválení návrh jednorázového pořízení propagačních předmětů nad rámec limitů stanovených Směrnicí pro nakládání s propagačními předměty v rámci realizace propagačních aktivit, zaměřených na rodinnou a seniorskou politiku Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1510/26/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-26-2016-71, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-71.doc, RK-26-2016-71, př. 1

72. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2016
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a P. Tulis, úředník na úseku rozpočtu a financování, předložili radě kraje zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1511/26/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2016 dle materiálu RK-26-2016-72, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 15. září 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-72.doc, RK-26-2016-72, př. 1

73. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2016
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a P. Tulis, úředník na úseku rozpočtu a financování, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1512/26/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2016 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 1 797 257,02 Kč dle materiálů RK-26-2016-73, př. 1 a RK-26-2016-73, př. 2;
 • změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek na rok 2016 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-26-2016-73, př. 2 s určením na použití dle materiálu RK-26-2016-73, př. 3;
 • změnu investičního plánu na rok 2016 dle materiálu RK-26-2016-73, př. 3 s povinností dodržet účelovost poskytnutého investičního příspěvku.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor sociálních věcí, odbor zdravotnictví, odbor školství, mládeže a sportu, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-73.doc, RK-26-2016-73, př. 1, RK-26-2016-73, př. 2, RK-26-2016-73, př. 3, RK-26-2016-73, př. 4, RK-26-2016-73, př. 5, RK-26-2016-73, př. 6, RK-26-2016-73, př. 7

74. Informace o uložení a uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje na vědomí informaci o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně vyměřeného Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava-Helenín, Hálkova 42. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1513/26/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 8 957 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 52623/2016 ze dne 1. 7. 2016 Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava-Helenín, Hálkova 42 se sídlem Hálkova 42, Jihlava-Helenín, IČO 60545976.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 23. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-74.doc, RK-26-2016-74, př. 1, RK-26-2016-74, př. 2, RK-26-2016-74, př. 3

75. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, týkající se přijetí finančního účelového daru do vlastnictví organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1514/26/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326, dle materiálu RK-26-2016-75, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-75.doc, RK-26-2016-75, př. 1, RK-26-2016-75, př. 2

76. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Senožaty 199
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti ředitelky Dětského domova, Senožaty 199, o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, pro přijetí finančního účelového daru do vlastnictví organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1515/26/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro Dětský domov, Senožaty 199, dle materiálu RK-26-2016-76, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Dětského domova, Senožaty 199
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-76.doc, RK-26-2016-76, př. 1

77. Dodatek zřizovací listiny
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem dodatku Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1516/26/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, dle materiálu RK-26-2016-77, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, ředitel SPŠ
termín: 30. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-77.doc, RK-26-2016-77, př. 1

78. Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu licencí software - Střední průmyslová škola Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavření smlouvy o pronájmu licencí software na dobu delší než jeden rok pro Střední průmyslovou školu Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1517/26/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o pronájmu licencí software dle materiálu RK-26-2016-78, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč.
termín: 1. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-78.doc, RK-26-2016-78, př. 1

79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dar na dofinancování ME žáků U12 v baseballu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1518/26/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 50 000 Kč spolku Třebíč Nuclears z.s., se sídlem Na Hvězdě 1388, 674 01 Třebíč, IČO: 26596792, dle materiálu RK-26-2016-79, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-79.doc, RK-26-2016-79, př. 1

80. Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017 - účast výpravy Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem účasti výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR v Jihomoravském kraji. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1519/26/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 24. - 29. 6. 2017 v Jihomoravském kraji;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci účasti Kraje Vysočina na této akci a předložit návrh podrobného organizačního zajištění této akce.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-80.doc, RK-26-2016-80, př. 1

81. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Gymnázia Havlíčkův Brod o udělení souhlasu s uzavřením šesti darovacích smluv, jichž předmětem je nabytí finančního účelového daru do vlastnictví školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1520/26/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-26-2016-81, př. 1, RK-26-2016-81, př. 2, RK-26-2016-81, př. 3, RK-26-2016-81, př. 4, RK-26-2016-81, př. 5 a RK-26-2016-81, př. 6.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-81.doc, RK-26-2016-81, př. 1, RK-26-2016-81, př. 2, RK-26-2016-81, př. 3, RK-26-2016-81, př. 4, RK-26-2016-81, př. 5, RK-26-2016-81, př. 6

82. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01633.0001 - Modernizace sokolovny Nové Veselí
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost Tělocvičné jednoty Sokol Nové Veselí o snížení výše dotace z důvodu přečerpání povolené částky veřejné podpory de minimis. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1521/26/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01633.0001 dle materiálu RK-26-2016-82, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-82.doc, RK-26-2016-82, př. 1, RK-26-2016-82, př. 2

83. Poskytnutí dotace na mezinárodní přátelské dvojutkání ČR - Finsko kategorie U-18 v Jihlavě a Polné - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1522/26/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Fotbalové asociaci České republiky, se sídlem Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6, IČO: 00406741 ve výši 200 000 Kč na realizaci akce Mezinárodní přátelské dvojutkání ČR U 18 - Finsko U 18;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-26-2016-83, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-83.doc, RK-26-2016-83, př. 1

84. Poskytnutí dotace na organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 2016 v areálu Vysočina Arena - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu poskytnutí dotace na realizaci akce Organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 2016. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1523/26/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 43378480 ve výši 3 000 000 Kč na realizaci akce Organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 2016;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-26-2016-84, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-84.doc, RK-26-2016-84, př. 1

85. Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem zapojení Kraje Vysočina do projektu eljub E-Book Woche 2017, realizovaným v Dolním Rakousku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1524/26/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: OŠMS
termín: 4.10.2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-85.doc, RK-26-2016-85, př. 1, RK-26-2016-85, př. 2, RK-26-2016-85, př. 3

86. Návrh na úpravu fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh úpravy použití fondu investic příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1525/26/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2016 dle materiálů RK-26-2016-86, př. 1 a RK-26-2016-86, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-86.doc, RK-26-2016-86, př. 1, RK-26-2016-86, př. 2

87. Udělení souhlasu s uzavřením smluv o výpůjčce pro školy zřizované Krajem Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádostech středních škol zřizovaných Krajem Vysočina o vyjádření souhlasu s uzavřením smluv o výpůjčce majetku nutného k zabezpečení přijímacích a maturitních zkoušek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1526/26/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce dle materiálů RK-26-2016-87, př. 1, RK-26-2016-87, př. 2, RK-26-2016-87, př. 3, RK-26-2016-87, př. 4;
bere na vědomí
informaci o uzavření smluv o výpůjčce středními školami zřizovanými Krajem Vysočina uvedenými v materiálu RK-26-2016-87, př. 5 bez souhlasu zřizovatele.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelky a ředitelé středních škol zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-87.doc, RK-26-2016-87, př. 1, RK-26-2016-87, př. 2, RK-26-2016-87, př. 3, RK-26-2016-87, př. 4, RK-26-2016-87, př. 5

88. Cooking Together - příspěvek partnerům na realizaci projektu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení úhradu nákladů partnerům projektu „Cooking Together“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1527/26/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz partnerům na realizaci projektu Cooking Together v celkové výši 48 408,06 Kč dle materiálu RK-26-2016-88, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-88.doc, RK-26-2016-88, př. 1

90. Propagace zdravého životního stylu dětí a mládeže
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem podpory zdravého životního stylu dětí a mládeže a Roku řemesel. Rada kraje přijala návrh usnesení dle upraveného materiálu.
Usnesení 1528/26/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-26-2016-90, př. 2;
bere na vědomí
rozhodnutí zadavatele o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle materiálu RK-26-2016-90, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-90.doc, RK-26-2016-90, př. 1, RK-26-2016-90, př. 2

91. Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září - prosinec 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1529/26/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září - prosinec 2016 v celkové výši 1 427 899 Kč dle materiálu RK-26-2016-91, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září - prosinec 2016 dle tabulky 1 materiálu RK-26-2016-91, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září - prosinec 2016 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-26-2016-91, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2016-91.doc, RK-26-2016-91, př. 1

93. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 26/2016 s tím, že další zasedání se bude konat dne 30. 8. 2016, v 7:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jana Fialová               ……...……………………………………


RNDr. Marie Kružíková        …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 26/2016 dne 23. 8. 2016.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 23. 8. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz