Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 38/2010 - 29.11.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
03Projekt GENDER FOKUS - žádost o platbu
04Soutěž SKUTEK ROKU 2010
05Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
06Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
07Vyhlášení 4. výzvy předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci globálních grantů kraje Vysočina v oblastech podpory 1.2 a 1.3
08Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
09Poskytnutí dotace na dofinancování projektu nestátní neziskové organizace dle Zásad Zastupitelstva kraje 11/08 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
10Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2011
11Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky Regionální inovační strategie kraje Vysočina
12Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
13Žádost na vznik nových Krajských center talentované mládeže v lyžování a Taekwondu
14Pravidla Rady kraje Vysočina na přidělování dotací na celoroční sportovní aktivity pro handicapované sportovce
15Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 11. 2010
16Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa
17Poskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje
18Změny ve školském rejstříku
19Projektové záměry příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř
20Projektové záměry příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč
21Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - splnění akceptačního kritéria pro pokračování projektu a Roční specifikace aktivit pro rok 2011
22Harmonogram projednávání návrhu opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
23Návrh na zařazení nové akce SUPŠ Jihlava-Helenín - havárie náhonu
24Uzavření smluv o zřízení věcného břemene pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba
25Uzavření smlouvy zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka obchvat
26Návrh na zařazení nové akce Domov pro seniory Mitrov - Stavební úpravy oddělení se zvláštním režimem do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
27Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
28Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Jakubín
29Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
30Prodej pozemku a v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
31Veřejná zakázka na služby Pavilon urgentní a intenzivní péče - výkon technického dozoru investora
32Prodej pozemku v k. ú. Píšť u Humpolce - zveřejnění záměru prodeje
33Koupě pozemku v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
34Smlouva o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Chotěboř
35Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
36Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
37Předání majetku do správy Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizací
38Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
39Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
40Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/1316 Jihlava - Zborná
41Prodej nemovitosti v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
42Koupě pozemků v k. ú. a obci Jihlava
43Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Věž
44Vyřazení akce ÚSP Jinošov - Transformace ÚSP Jinošov I z kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech
45Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
46Dofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
47Návrh vypořádání movitého majetku v souvislosti s ukončením provozování Domova důchodců Velký Újezd
48Dofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
49Návrh odměn pro ředitele příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
50Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v kraji Vysočina pro kalendářní rok 2010 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
51Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci
52Návrh na změny v dokumentaci projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě
53Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
54Informace o porušení rozpočtové kázně
55Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
56Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci v roce 2010
57Informace o LSPP za období do 30. 9. 2010
58Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
59Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 31. 10. 2010 u kapitoly Zdravotnictví
60Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011
61Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
62Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - říjen 2010
63Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina
64Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace k projektu CZ 0012 Kulturní dědictví Vysočiny v rámci FM EHP/Norska
65Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na změnu
66Dodatek ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu REILA 2009 a návrh příslušného rozpočtového opatření s tím související
67Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina 2011
68Smlouva o připojení k páteřní optické síti ROWANet
69Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
70Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekty dopravní infrastruktury
71Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2011
72Veřejná zakázka II/402 Třešť - Nádražní ul. - dodatečné stavební práce
73Zařazení akcí D1 mimoúrovňová křižovatka Měšín a II/360 Jimramov - Horka do kapitoly Doprava, příloha D2 - Investice v dopravě
74Návrh Dodatku č. 4 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
75Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
76Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
77Žádost města Třebíč o poskytnutí finančních prostředků ze ZBÚ - podzemní vody kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
78Darovací smlouva
79Náhrada výdělku
80Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
81Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
82Odvolání a jmenování člena Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
83Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost městyse Strážek o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
84Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011
85Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí kraje Vysočina
86Zhodnocení činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2010 a plán činnosti na rok 2011
87Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v kraji Vysočina v roce 2011 (VIP akce)
88Jednací řád Zastupitelstva kraje Vysočina
89Rejstřík příspěvkových organizací
90Odvolání a jmenování člena Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina
91Odvolání a jmenování člena Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina
92Odvolání a jmenování člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
93Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče Jinošov
94Návrh dodatku ke smlouvě uzavřené mezi krajem Vysočina a Městysem Opatov
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz