Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 21/2009 - 23.06.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na výběr dodavatele Dodávka osobních vozidel
03Návrh na poskytnutí darů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
04Darování části pozemku v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice
05Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
06Změna usnesení 0221/07/2008/RK
07Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov - ulice Nádražní
08Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
09Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
10Změna ve správě nemovitého majetku u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
11Vzájemné darování pozemků v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic a obci Lukov
12Informace o pojistném programu kraje Vysočina na období 2008 až 2012 za rok 2008, návrh na rozšíření pojištění a na provedení rozpočtového opatření
13Smlouva zakládající kraji Vysočina právo postavit stavbu ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Jemnice na pozemcích ve vlastnictví města Jemnice
14Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Chotěboř - přístavba tělocvičny s učebnami
15Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
16FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
17Nominace člena Rady kraje Vysočina do Koordinačního výboru pro zpracování a aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR
18Návrh dotace kraje pro Radu seniorů České republiky, o. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
19Souhlas zřizovatele s nabytím darovaného majetku do vlastnictví Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
20Regulační poplatky
21Veřejná zakázka Výběr organizátora zadávacích řízení pro kraj Vysočina v oblasti zdravotnictví
22Veřejná zakázka Dodávky elektrické energie pro sdružení nemocnic
23Jmenování ředitele Střední školy Kamenice nad Lipou
24Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 a Základní školy při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš
25Změny ve školském rejstříku
26Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2009
27Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných krajem Vysočina - povolení pokračování
28Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohled
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín
30Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
31Stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
32Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
34Jmenování ředitele Střední průmyslové školy Třebíč
35Zapojení kraje do individuálních projektů ostatních připravovaných pro 2. výzvu MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
36Souhlas v dlouhodobou výpůjčkou sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
37Zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu Krajskou knihovnou Vysočiny
38Návrh mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury a návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
39Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/9 - změna rozpočtu sub-projektu
40Závěrečná monitorovací zpráva o realizaci sub-projektu v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - program Kulturní dědictví Vysočiny
41Úprava regionálních kritérií NUTS 2 Jihovýchod pro výběr projektů k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013
42Účast kraje Vysočina na 3. ročníku České Street Party v Bruselu
43Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/3.2.09
44Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na ochranu biodiverzity v kraji Vysočina - projekt Biodiverzita- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
45Smlouva o partnerství pro projektový záměr Obnova Laguny u Bohdalova - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
46Veřejná zakázka na služby Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
47Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/405 Příseka - Brtnice
48Změna názvů žádostí do ROP JV z oblasti dopravní infrastruktury
49II/129 Cetoraz - Jiřičky, výběr zhotovitele stavby
50II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná, výběr zhotovitele stavby
51II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov, výběr zhotovitele stavby
52II/351 od II/602 - Třebíč, výběr zhotovitele stavby
53II/354 Nové Město na Moravě - Svratka, výběr zhotovitele stavby
54II/360 Jimramov - Moravec, výběr zhotovitele stavby
55II/410 od I/23 - Želetava, výběr zhotovitele stavby
56III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav, výběr zhotovitele stavby
57Stanovení počtu zaměstnanců kraje
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz