Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 1/2017 - 07.02.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2016
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2016
05Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
06Vyjádření podpory výstavbě nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany (NJZ EDU - projekt EDU 5, případně EDU 6)
07Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017
08Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
09Návrh na poskytnutí dotací na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
11Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2017
12Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou
13Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na vybavení zrekonstruované budovy č. 13 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
14Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2016
15Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
16Nevyužití předkupního práva v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
17Koupě pozemků v k. ú. a obci Ujčov a v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
18Nabytí pozemků k zajištění majetkoprávní přípravy stavby II/128 Lukavec - obchvat
19Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bohuslavice
20Výkup pozemku v k. ú. Klášter u Vilémova
21Majetkoprávní příprava akce II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1, část II.
22Koupě pozemku v k. ú. a obci Bořetice
23Koupě pozemků v k. ú. a obci Čejov a k. ú. a obci Humpolec
24Předání pozemků v k. ú. Hodice a v k. ú. Pavlov do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
25Prodej pozemku par. č. 1315 v k. ú. a obci Šlapanov
26Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
27Koupě pozemku v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice
28Darování pozemků v k. ú. a obci Jimramov
29Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
30Prodej pozemků v k. ú. Březí u Osové Bítýšky a obci Březí
31Darování pozemku v k. ú. Ústí u Humpolce
32Přijetí daru pozemků v k. ú. Plevnice a obci Olešná
33Návrh na změnu usnesení 0537/07/2016/ZK
34Darování pozemků v k. ú. a obci Batelov
35Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod pro akci Transformace Domova Háj III.
36Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Polná pro akci Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
37Projekt Návrh optimalizace sítě pobytových zařízení v Kraji Vysočina (OP Zaměstnanost 2014 - 2020)
38Projekt Učit se společně, růst individuálně (OP Zaměstnanost 2014 - 2020)
39Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Brtnice pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/405 Brtnice
40Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
41Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
42Návrh na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017, do kapitoly Doprava
43Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (2. splátka)
44Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2016
45Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji - VTM 2017 Kraj Vysočina
46Projektové záměry středních škol pro výzvy IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání
47Projektový záměr střední školy pro výzvu IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání
48Podpora Krajských center talentované mládeže 2017 z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
49Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
50Změny ve zřizovací listině
51Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
52Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
53Renominace zástupců Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
54Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2017
55Úprava vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
56FOND VYSOČINY - grantový program INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2017
57FOND VYSOČINY - grantový program INFRASTRUKTURA ICT 2017
58FOND VYSOČINY - grantový program CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2017
59FOND VYSOČINY - grantový program PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2017
60FOND VYSOČINY - grantový program BEZPEČNÁ SILNICE 2017
61FOND VYSOČINY - grantový program SPORTOVIŠTĚ 2017
62FOND VYSOČINY - grantový program SPORTUJEME 2017
63FOND VYSOČINY - grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2017
64FOND VYSOČINY - grantový program ČISTÁ VODA 2017
65FOND VYSOČINY - grantový program ODPADY 2017
66FOND VYSOČINY - grantový program NAŠE ŠKOLA 2017
67Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
68Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
69Uzavření dohody o řešení duplicitního vlastnictví - k. ú. Pozďátky
70Poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace kraje na financování sociálních služeb - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
71Dopady vládou schváleného nařízení do prokazatelné ztráty dopravců v linkové osobní dopravě a stanovení rozsahu veřejné linkové osobní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2017- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
72Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
73Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
74Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ANO
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz