Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 03/2017 - 09.05.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření
05Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2017
06Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
07Prodloužení termínu vrácení zápůjček pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
08Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2017
09Darování pozemku v k. ú. a obci Měřín
10Darování pozemku v k. ú. a obci Mrákotín
11Koupě pozemku a vzdání se předkupního práva v k. ú. a obci Hodíškov
12Majetkoprávní vypořádání stavby silnice II/112 Telč - Želetava
13Uzavření směnné smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/128 Lukavec - obchvat
14Majetkoprávní vypořádání některých pozemků pod silnicemi II/130, II/353, II/354, III/34820
15Prodej pozemku v k. ú. a obci Věchnov
16Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
17Darování pozemku v k. ú. a obci Rybné
18Darování pozemků v k. ú. Ořechov u Telče a obci Ořechov
19Předání nemovitého majetku k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
20Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
21Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
22Výkup pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
23Smlouva o budoucí darovací smlouvě - převod úseku silnice III/4062 a pozemků tímto úsekem zastavěných, návrh na změnu usnesení 0102/02/2017/ZK
24Zrušení kupní smlouvy formou souhlasného prohlášení
25Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/4036 Brtnička - Opatov
26Darování pozemku v k. ú. a obci Horní Rápotice
27Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na akci Obnova a údržba značených pěších turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2017
28Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
29Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
30FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2017
31Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
32Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016
33FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2017
34Žádost obce Kámen o projednání převodu kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen do vlastnictví kraje
35Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Asociaci pomáhající lidem s autismem - APLA - Vysočina o. s. (služba zapojená do projektu IP IV.)
36Poskytnutí dotace pro subjekty zapojené v Kraji Vysočina do pilotního projektu VZP zaměřeného na financování Mobilní specializované paliativní péče
37Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
38Žádost o povolení splátkového kalendáře
39Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v souvislosti s upřesněním služeb poskytovaných v obecném hospodářském zájmu Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
40Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2016 - finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.
41FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP JEDNORÁZOVÉ AKCE 2017
42Změny ve zřizovacích listinách
43Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 - Excelence středních škol 2016
44FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP SPORTOVIŠTĚ 2017
45Projektový záměr a smlouva o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám
46Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pokračování projektu Postav si svůj traktor
47Projektový záměr střední školy pro výzvu IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2017
49Řešení situace ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Třešť
50Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina
51Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod - schválení závazku k financování z rozpočtu kraje v letech 2018 - 2021
52Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
53Zajištění předfinancování projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
54Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
55Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku
56FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2017 - návrh na poskytnutí dotací
57FOND VYSOČINY: Odpady 2017 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
58Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2016
59FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2017
60FOND VYSOČINY - grantový program VENKOVSKÉ PRODEJNY 2017
61FOND VYSOČINY - grantový program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2017
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz