Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2017, které se bude konat dne 09.05.2017 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2017
2. Zpráva o činnosti rady kraje
3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4. Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření
5. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2017
6. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
7. Prodloužení termínu vrácení zápůjček pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
8. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2017
9. Darování pozemku v k. ú. a obci Měřín
10. Darování pozemku v k. ú. a obci Mrákotín
11. Koupě pozemku a vzdání se předkupního práva v k. ú. a obci Hodíškov
12. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice II/112 Telč - Želetava
13. Uzavření směnné smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/128 Lukavec - obchvat
14. Majetkoprávní vypořádání některých pozemků pod silnicemi II/130, II/353, II/354, III/34820
15. Prodej pozemku v k. ú. a obci Věchnov
16. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
17. Darování pozemku v k. ú. a obci Rybné
18. Darování pozemků v k. ú. Ořechov u Telče a obci Ořechov
19. Předání nemovitého majetku k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
20. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
21. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
22. Výkup pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
23. Smlouva o budoucí darovací smlouvě - převod úseku silnice III/4062 a pozemků tímto úsekem zastavěných, návrh na změnu usnesení 0102/02/2017/ZK
24. Zrušení kupní smlouvy formou souhlasného prohlášení
25. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/4036 Brtnička - Opatov
26. Darování pozemku v k. ú. a obci Horní Rápotice
27. Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na akci Obnova a údržba značených pěších turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2017
28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
29. Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
30. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2017
31. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
32. Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016
33. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2017
34. Žádost obce Kámen o projednání převodu kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen do vlastnictví kraje
35. Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Asociaci pomáhající lidem s autismem - APLA - Vysočina o. s. (služba zapojená do projektu IP IV.)
36. Poskytnutí dotace pro subjekty zapojené v Kraji Vysočina do pilotního projektu VZP zaměřeného na financování Mobilní specializované paliativní péče
37. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
38. Žádost o povolení splátkového kalendáře
39. Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v souvislosti s upřesněním služeb poskytovaných v obecném hospodářském zájmu Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
40. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2016 - finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.
41. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP JEDNORÁZOVÉ AKCE 2017
42. Změny ve zřizovacích listinách
43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 - Excelence středních škol 2016
44. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP SPORTOVIŠTĚ 2017
45. Projektový záměr a smlouva o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám
46. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pokračování projektu Postav si svůj traktor
47. Projektový záměr střední školy pro výzvu IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání
48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2017
49. Řešení situace ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Třešť
50. Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina
51. Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod - schválení závazku k financování z rozpočtu kraje v letech 2018 - 2021
52. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
53. Zajištění předfinancování projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
54. Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
55. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku
56. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2017 - návrh na poskytnutí dotací
57. FOND VYSOČINY: Odpady 2017 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
58. Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2016
59. FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2017
60. FOND VYSOČINY - grantový program VENKOVSKÉ PRODEJNY 2017
61. FOND VYSOČINY - grantový program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2017
62. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz