Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 6/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 6/2012, které se konalo dne 7. 2. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2012
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 7. 2. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana V. Novotný a omluvil neúčast J. Běhounka a P. Krčála v úvodu jednání.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
36. Majetkoprávní příprava stavby „II/602 hr. kraje Pelhřimov, 7. stavba“
37. KVALITA09 žádost o podstatnou změnu
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2012
 2. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú Svinný a obci Chotěboř
 3. Prodej pozemku v k. ú. Bystrá
 4. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
 5. Vzájemný převod pozemků v k. ú. a obci Třešť
 6. Zrušení usnesení 0410/05/2011, darování pozemků v k. ú. a obci Vysoká
 7. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 8. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Zámek Žďár
 9. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu v k. ú. Koňkovice, návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M1
 10. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 12. Informace o uzavření dodatků ke smlouvám o dílo
 13. Čestná prohlášení k finanční zprávě projektu Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice
 14. Návrh na poskytnutí věcného daru
 15. Čerpání III. tranše úvěru EIB
 16. Usměrňování rozsahu prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
 18. Stanovisko zřizovatele k výuce předmětu v cizím jazyce
 19. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola technická Jihlava
 20. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborná škola Nové Město na Moravě
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
 23. Žádost o prominutí pohledávky
 24. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na globální granty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 25. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/03.0031
 26. Přihláška Kraje Vysočina do mezinárodní soutěže Climate Star 2012 za aktivitu Čistá Vysočina
 27. Porušení rozpočtové kázně příjemce dotace KOUS Vysočina
 28. Spolupráce v oblasti vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
 29. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
 30. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku 3 kusů rentgenové techniky pro Pavilon urgentní a intenzivní péče (PUIP) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 31. Žádost o schválení výpůjčky majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 32. Návrh na zařazení investiční akce do investičního plánu Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
 33. Organizační řád Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace
 34. Podstatná změna č. II v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
 35. Plán činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012
 36. Majetkoprávní příprava stavby „II/602 hr. kraje Pelhřimov, 7. stavba“
 37. KVALITA09 žádost o podstatnou změnu
 38. Rozprava členů rady
Usnesení 0247/06/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 7. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 5/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

V. Novotný navrhl projednání bodů 02 06, 08 a 09 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú Svinný a obci Chotěboř
Usnesení 0248/06/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemku par. č. 746/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 odděleného dle GPL č. 236-63/2011 z pozemku par. č. 746/1 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Svinný a obec Chotěboř do vlastnictví města Chotěboř;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 746/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 oddělený dle GPL č. 236-63/2011 z pozemku par. č. 746/1 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Svinný a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Chotěboř.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-02.doc, RK-06-2012-02, př. 1

03. Prodej pozemku v k. ú. Bystrá
Usnesení 0249/06/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. března 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-03.doc

04. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0250/06/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemcích dle materiálu RK-06-2012-04, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-06-2012-04, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 03. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-04.doc, RK-06-2012-04, př. 1

05. Vzájemný převod pozemků v k. ú. a obci Třešť
Usnesení 0251/06/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout
 • převést darem pozemky:
  • par. č. 4577/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2
  • par. č. 4577/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2
  • par. č. 4577/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2
  • par. č. 4577/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 400 m2
  • par. č. 4577/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 96 m2
  • par. č. 4577/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2
  • par. č. 4577/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2
oddělené geometrickým plánem č. 1594-14967/2011 z pozemku par. č. 4577/1 v k. ú. a obci Třešť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
 • nabýt darem pozemky:
  • par. č. 246/2 ostatní plocha, silnice o výměře 4 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1594-14967/2011 z pozemku par. č. 246
  • par. č. 2556/3 ostatní plocha, silnice o výměře 36 m2 oddělený geometrickým plánem 1594-14967/2011 z pozemku par. č. 2556
v k. ú. a obci Třešť z vlastnictví města Třešť do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-05.doc, RK-06-2012-05, př. 1

06. Zrušení usnesení 0410/05/2011, darování pozemků v k. ú. a obci Vysoká
Usnesení 0252/06/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr Kraje Vysočina darovat obci Vysoká pozemek par. č. 1037/19 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 430 m2 nově oddělený geometrickým plánem č. 350-152/2011 ze dne 22. 12. 2011 z pozemku par. č. 1037/1 v k. ú. a obci Vysoká;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit usnesení 0410/05/2011/ZK
 • rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1037/19 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 430 m2, nově oddělený geometrickým plánem č. 350-152/2011 ze dne 22. 12. 2011 z pozemku par. č. 1037/1 v k. ú. a obci Vysoká z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vysoká.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-06.doc, RK-06-2012-06, př. 1

08. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Zámek Žďár
Usnesení 0253/06/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně investora a vlastníky pozemků dle materiálu RK-06-2012-08, př. 1 smlouvy zakládající právo provést stavbu Dynamický zpomalovací semafor pro vozidla s poptávkovým chodeckým přechodem pro chodce s detekcí vozidel v obou směrech na komunikaci I/37 v obci Žďár nad Sázavou, kterou budou dotčeny pozemky v k.ú. Zámek Žďár.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-08.doc, RK-06-2012-08, př. 1, RK-06-2012-08, př. 2

09. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu v k. ú. Koňkovice, návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M1
Usnesení 0254/06/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Smlouvu zakládající právo provést stavbu dle materiálu RK-06-2012-09, př. 1;
 • zařadit novou akci Turistická základna Smrčná - umývárna, řešení úpravy a likvidace odpadních vod do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-09.doc, RK-06-2012-09, př. 1

07. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje upravenou přílohu k uvedenému materiálu. Na jednání se dostavil P. Krčál. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0255/06/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-06-2012-07, př. 1upr1 a RK-06-2012-07, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 04. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-07.doc, RK-06-2012-07, př. 1, RK-06-2012-07, př. 2

36. Majetkoprávní příprava stavby „II/602 hr. kraje Pelhřimov, 7. stavba“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0256/06/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-36.doc

Na jednání se dostavil J. Běhounek.
L. Joukl navrhl projednání bodů 10, 12 a 13 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

10. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0257/06/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku za cenu v místě a čase obvyklou a s ekologickou likvidací přebytečného a nepotřebného majetku dle materiálu RK-06-2012-10.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-10.doc

12. Informace o uzavření dodatků ke smlouvám o dílo
Usnesení 0258/06/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uzavřených dodatcích ke smlouvám o dílo dle materiálu RK-06-2012-12, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 7. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-12.doc, RK-06-2012-12, př. 1

13. Čestná prohlášení k finanční zprávě projektu Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice
Usnesení 0259/06/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-06-2012-13, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-06-2012-13, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-13.doc, RK-06-2012-13, př. 1

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem povýšení příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0260/06/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 315 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 315 000 Kč na zajištění činností, které KSÚSV vykonává pro odbor majetkový krajského úřadu, vyplývající ze změny zřizovací listiny, tj. na zajištění geometrických plánů a v případě potřeby pokácení a ošetření trvalých porostů z důvodu bezpečnosti a ochrany osob a majetku v průjezdních úsecích obcí na silnicích II. a III. tříd za vlastníka, tj. Kraj Vysočina;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 1 315 000 Kč s určením na zajištění pořízení geometrických plánů a v případě potřeby pokácení a ošetření trvalých porostů z důvodu bezpečnosti a ochrany osob a majetku v průjezdních úsecích obcí na silnicích II. a III. tříd za vlastníka, tj. Kraj Vysočina.
odpovědnost: ODSH, OE, OM, KSÚSV
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-11.doc, RK-06-2012-11, př. 1

14. Návrh na poskytnutí věcného daru
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0261/06/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: únor 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-14.doc

15. Čerpání III. tranše úvěru EIB
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení čerpání III. tranše úvěru od EIB. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0262/06/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • čerpání III. tranše úvěru od EIB na projekt B v částce 125 mil. Kč
 • prohlášení dlužníka dle materiálu RK-06-2012-15, př. 1
pověřuje
ing. Vladimíra Novotného ve spolupráci s ing. Evou Janouškovou a ing. Annou Krištofovou k podpisu nabídek úrokových podmínek jako osoby odpovědné za administraci žádosti na čerpání III. tranše úvěru od EIB - projekt B i příloh spojených s čerpáním této tranše.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. 06. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-15.doc, RK-06-2012-15, př. 1

16. Usměrňování rozsahu prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje materiál řešící problematiku mzdové regulace u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0263/06/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
že usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy zaměstnanců včetně stanovení závazných ukazatelů u škol a školských zařízení, které jsou financovány prostřednictvím přímých výdajů na vzdělávání, je upraveno zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy k tomuto zákonu;
stanovuje
 • pro účely usměrňování rozsahu prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost u příspěvkových organizací zřizovaných krajem, s výjimkou škol a školských zařízení financovaných prostřednictvím přímých výdajů na vzdělávání, ukazatel Limit prostředků na platy jako závazný ukazatel finančního plánu;
 • způsob hodnocení dodržení limitu prostředků na platy za kalendářní rok postupem dle materiálu RK-06-2012-16.
odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-16.doc

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0264/06/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy - gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši 739 100 Kč dle materiálu RK-06-2012-17;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 291 300 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 447 800 Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 291 300 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 447 800 Kč na 1. čtvrtletí 2012 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-17.doc

18. Stanovisko zřizovatele k výuce předmětu v cizím jazyce
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí o stanovisko zřizovatele k výuce předmětu Sports Management v anglickém jazyce na Střední škole obchodu a služeb Jihlava. Na základě vznesených připomínek doporučila rada kraje tento materiál k dopracování. M. Pech doporučení rady kraje akceptoval a požádal o stažení materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-18.doc, RK-06-2012-18, př. 1

19. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola technická Jihlava
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o projektovém záměru Střední školy technické Jihlava Moderní výuka jazyků, matematiky a odborných předmětů - cesta k vyšší atraktivitě technického školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0265/06/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy technické Jihlava Moderní výuka jazyků, matematiky a odborných předmětů - cesta k vyšší atraktivitě technického školství dle materiálu RK-06-2012-19, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 28. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-19.doc, RK-06-2012-19, př. 1, RK-06-2012-19, př. 2

20. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborná škola Nové Město na Moravě
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem projektového záměru Střední odborné školy Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0266/06/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední odborné školy Nové Město na Moravě Zvýšení kvality výuky dle materiálu RK-06-2012-20, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 28. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-20.doc, RK-06-2012-20, př. 1, RK-06-2012-20, př. 2

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0267/06/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Základní škole Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836, IČO: 60418583 v celkové výši 50 000 Kč na dofinancování evropského vzdělávacího projektu s názvem European Myths and Legends dle materiálu RK-06-2012-21, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-21.doc, RK-06-2012-21, př. 1, RK-06-2012-21, př. 2

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem na podporu postupových soutěží a přehlídek v roce 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0268/06/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 23 800 Kč u organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-06-2012-22, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-22.doc, RK-06-2012-22, př. 1, RK-06-2012-22, př. 2, RK-06-2012-22, př. 3, RK-06-2012-22, př. 4

23. Žádost o prominutí pohledávky
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Dukly Jihlava mládež o prominutí vrácení části dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0269/06/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
prominout pohledávku za DUKLA Jihlava - mládež, IČO: 70802769, ve výši 163 843,71 Kč.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-23.doc, RK-06-2012-23, př. 1

24. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na globální granty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0270/06/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.2. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 4 510 471,72 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.3. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 5 102 859,37 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 28. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-24.doc

25. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/03.0031
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavření dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0271/06/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/03.0031 dle materiálu RK-06-2012-25, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-25.doc, RK-06-2012-25, př. 1, RK-06-2012-25, př. 2

26. Přihláška Kraje Vysočina do mezinárodní soutěže Climate Star 2012 za aktivitu Čistá Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh přihlášení Kraje Vysočina do soutěže „Climate Star 2012“ v kategorii zvyšování povědomí a osvěta za realizování aktivity Čistá Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0272/06/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
o přihlášení Kraje Vysočina do soutěže Climate Star 2012;
ukládá
odboru regionálního rozvoje podat přihlášku do soutěže Climate Star 2012 dle materiálu RK-06-2012-26, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-26.doc, RK-06-2012-26, př. 1, RK-06-2012-26, př. 2, RK-06-2012-26, př. 3

27. Porušení rozpočtové kázně příjemce dotace KOUS Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o nedodržení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci akce „Krajské koordinační a servisní středisko pro NNO v kraji Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0273/06/2012/RK
Rada kraje
povoluje
na základě žádosti dle materiálu RK-06-2012-27, př. 2 prominout povinnost odvodu dle materiálu RK-06-2012-27, př. 1 ve výši 7 974 Kč organizaci KOUS Vysočina, se sídlem Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČO 22734686. Tato povinnost odvodu je prominuta jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za organizací KOUS Vysočina, se sídlem Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČO 22734686, ve výši 7 974 Kč z účetnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 15. 02. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-27.doc, RK-06-2012-27, př. 1, RK-06-2012-27, př. 2, RK-06-2012-27, př. 3

37. KVALITA09 žádost o podstatnou změnu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o záměru podstatné změny v projektu KVALITA09, která souvisí se sloučením monitorovacích období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0274/06/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat Žádost o podstatnou změnu projektu „Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina“ reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00004 dle materiálu RK-06-2012-37, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit Žádost o podstatnou změnu projektu dle materiálu RK-06-2012-37, př. 1 Ministerstvu vnitra ČR.
odpovědnost: ORR
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-37.doc, RK-06-2012-37, př. 1

28. Spolupráce v oblasti vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje na vědomí informaci o změně osoby zajišťující koordinaci vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0275/06/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
změnu osoby zajišťující koordinaci vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina.
odpovědnost: OZ
termín: 7. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-28.doc

29. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s žádostí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o úhradu nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků za lékaře na odděleních dětské a neurologie. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0276/06/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 290 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 290 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 290 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacenými náborovými příspěvky.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-29.doc, RK-06-2012-29, př. 1, RK-06-2012-29, př. 2, RK-06-2012-29, př. 3

30. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku 3 kusů rentgenové techniky pro Pavilon urgentní a intenzivní péče (PUIP) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje na vědomí znění zadávací dokumentace pro výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0277/06/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
znění zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení na pořízení 3 kusů rentgenové techniky pro Pavilon urgentní a intenzivní péče v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, dle materiálů RK-06-2012-30, př. 1upr1, RK-06-2012-30, př. 2, RK-06-2012-30, př. 3, RK-06-2012-30, př. 4, RK-06-2012-30, př. 5 a RK-06-2012-30, př. 6.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-30.doc, RK-06-2012-30, př. 1, RK-06-2012-30, př. 2, RK-06-2012-30, př. 3, RK-06-2012-30, př. 4, RK-06-2012-30, př. 5, RK-06-2012-30, př. 6

31. Žádost o schválení výpůjčky majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o žádosti Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o schválení smlouvy o výpůjčce majetku analyzátoru pro stanovení glykovaného hemoglobinu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0278/06/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce majetku dle materiálu RK-06-2012-31, př. 1 s vítězem veřejné zakázky dle materiálu RK-06-2012-31, př. 2, včetně výpůjčky majetku.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace; OZ
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-31.doc, RK-06-2012-31, př. 1, RK-06-2012-31, př. 2, RK-06-2012-31, př. 3, RK-06-2012-31, př. 4

32. Návrh na zařazení investiční akce do investičního plánu Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s žádostí ředitele Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organice, o zařazení investiční akce do investičního plánu organizace na kalendářní rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0279/06/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
čerpání investičního plánu Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, pro rok 2012 dle materiálu RK-06-2012-32, př. 1, přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova pro seniory Mirtrov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-32.doc, RK-06-2012-32, př. 1

33. Organizační řád Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh vydat nový Organizační řád Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0280/06/2012/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-06-2012-33, př. 1upr1.
odpovědnost: ředitel Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace; odbor sociálních věcí
termín: 7. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-33.doc, RK-06-2012-33, př. 1

34. Podstatná změna č. II v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o změnách v projektu Transformace ÚSP Jinošov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0281/06/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
změny v projektu Transformace ÚSP Jinošov dle materiálu RK-06-2012-34, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-06-2012-34, př. 2 a odboru sociálních věcí dopracovat změny dle požadavků IOP do Oznámení příjemce o změnách v projektu včetně povinných příloh.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-34.doc, RK-06-2012-34, př. 1, RK-06-2012-34, př. 2

35. Plán činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012
J. Běhounek seznámil radu kraje s návrhem Plánu činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0282/06/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-06-2012-35, př. 1.
odpovědnost: předseda Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2012-35.doc, RK-06-2012-35, př. 1

38. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 6/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 21. 2. 2012, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 6/2011 dne 7. 2. 2012.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 9. 2. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz