Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 6/2012 - 07.02.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú Svinný a obci Chotěboř
03Prodej pozemku v k. ú. Bystrá
04Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
05Vzájemný převod pozemků v k. ú. a obci Třešť
06Zrušení usnesení 0410/05/2011, darování pozemků v k. ú. a obci Vysoká
07Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
08Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Zámek Žďár
09Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu v k. ú. Koňkovice, návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M1
10Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
11Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
12Informace o uzavření dodatků ke smlouvám o dílo
13Čestná prohlášení k finanční zprávě projektu Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice
14Návrh na poskytnutí věcného daru
15Čerpání III. tranše úvěru EIB
16Usměrňování rozsahu prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
18Stanovisko zřizovatele k výuce předmětu v cizím jazyce
19Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola technická Jihlava
20Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborná škola Nové Město na Moravě
21Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
23Žádost o prominutí pohledávky
24Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na globální granty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
25Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/03.0031
26Přihláška Kraje Vysočina do mezinárodní soutěže Climate Star 2012 za aktivitu Čistá Vysočina
27Porušení rozpočtové kázně příjemce dotace KOUS Vysočina
28Spolupráce v oblasti vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
29Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
30Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku 3 kusů rentgenové techniky pro Pavilon urgentní a intenzivní péče (PUIP) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
31Žádost o schválení výpůjčky majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
32Návrh na zařazení investiční akce do investičního plánu Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
33Organizační řád Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace
34Podstatná změna č. II v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
35Plán činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012
36Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba
37KVALITA09 - žádost o podstatnou změnu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz