Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 39/2013 - 03.12.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
03Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
04Změna usnesení 1865/35/2013/RK
05Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na majetku kraje.
06Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene v k. ú. Heřmaneč u Počátek
07Změna usnesení 0464/06/2013/ZK
08Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov I. - Velké Meziříčí
09Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/406 Telč - průtah - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
10Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
11Žádost o mimořádné zvýšení příspěvku na provoz pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2013
12Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013
13Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
14Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
15Prohlášení k darovací smlouvě na podporu kultury
16Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
17Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
18Darování vyřazeného nepotřebného movitého majetku
19Statut Sociálního fondu
20Metodické doporučení ve věci nákupu potravin pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
21Projekt Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba - návrh řešení na uplatnění sankcí
22Pravidla Rady Kraje Vysočina
23Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
24Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - odměny pro kodéry nemocnic
25Informační povinnost vyplývající z Pravidel Rady Kraje Vysočina
26Smlouva o smlouvě budoucí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, k výzvě IOP
27Dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
28Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
29Věcné a peněžní dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
30Nájemní smlouva pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
31Dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
32Peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
33Dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
34Dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
35Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 30. 11. 2013 u kapitoly Zdravotnictví
36Návrh na aktualizaci investičního plánu a realizaci investičních akcí Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací
37Návrh na aktualizaci investičního plánu a realizaci investičních akcí Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
38Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa
39Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
40Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2013
41Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí 2013
42Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
43Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
44Jmenování člena školské rady při Gymnáziu Pacov
45Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostor pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
46Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
47Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Střední průmyslová škola Jihlava - změna závazných ukazatelů
48Monitorování kvality vzdělávání
49Rozvoj technické tvořivosti v základních školách - návrh na poskytnutí věcného daru základním školám zajišťujícím metodickou přípravu
50Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dar Sportovně střeleckému klubu AGROSTROJ Pelhřimov.
52Podpora pořádání sportovních mistrovství
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Organizace Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
54Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Smluvní příspěvek Českého olympijského výboru (resp. České olympijské a. s.) na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
55Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2013
56Návrh na uzavření smlouvy o zajištění ubytování pro Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
57Finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
58Putovní výstava fotografií - Kraj Vysočina a Dolní Rakousko
59Návrh plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2014
60Akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2014 - 2015
61Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
62Vyhlášení výběrových řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkových organizací poskytující sociální služby
63Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
64Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Sociální věci - poskytnutí návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
65Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na projekty Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
66Dodatek č. 1 Partnerských smluv v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
67Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
68Projekt Mutual Learning of the Benefits of EU Integration and Regional Cooperation in Ukraine (Mezinárodní visegrádský fond)
69Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 10/1.1.36 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
70Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 10/1.3.50 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
71Přihláška do soutěže Česká inovace 2013
72Změna usnesení 1557/32/2011/RK, 1450/36/2011/RK a 0717/16/2012/RK
73Změna usnesení 2072/39/2012/RK a usnesení 0038/02/2013/RK
74Změna usnesení 0464/06/2013/ZK
75Uzavření nepojmenované smlouvy
76Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
77Zrušení usnesení 2045/38/2013/RK, dohoda o ukončení smlouvy o dílo
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz