Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 39/2012 - 04.12.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemků v k. ú. Vepřová
03Zahájení jednání o majetkoprávním vypořádání pozemku v k. ú. Týn u Třebíče
04Koupě pozemku v k. ú. a obci Jemnice pro akci II/408 Jemnice - havárie propustku
05Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - pozemky pod stavbou II/405 Brtnice - Zašovice
06Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - pozemky pod stavbou III/0810 Hesov - most ev. č. 03810- 006, 007, 008
07Majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
08Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
09Uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do trvalého záboru pro stavbu II/405 Příseka obchvat
10Uzavření nájemních smluv na pozemky pod silnicí II/351 k. ú. Přibyslav a silnicí III/36072 k. ú. Kojetice na Moravě
11Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/03815 Pohled - průjezdní úsek
12Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
13Koupě pozemků v k. ú. a obci Čížkov od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
14Uzavření smluv zakládajících právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/411 Dešov, most ev. č. 411-004
15Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
16Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz I.
17Nabytí pozemků z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR
18Koupě pozemků v k. ú. a obci Nový Rychnov a k. ú. a obci Počátky pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
19Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/392 k. ú. Kuroslepy
20012-20 Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov, k. ú. Jetřichovec
21Koupě pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
22Majetkoprávní vypořádání areálu cestmistrovství v k. ú. a obci Počátky - koupě pozemku od ÚZSVM
23Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina
24Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
25Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
26Změna usnesení 0755/17/2012/RK
27012-27 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Okříšky
28-28 Darování pozemku v k. ú. Přibyslav
29Prodej pozemku v k. ú. Batouchovice a obci Bochovice
30Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky zadávané podle zákona o veřejných zakázkách
31Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/348 Stáj, most v km 34,170 přes Ochozský potok - koupě pozemků II.
32Prodej pozemku v k. ú. a obci Hojovice
33Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
34Veřejná zakázka Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016
35012-35 Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina.
36Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
37Návrh na změnu účelu použití finančních prostředků u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
39Informace o uzavření dodatku smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky.
40Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Jimramov - zadání veřejné zakázky na služby na akci II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001
41Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
42Návrh na zkrácení seznamu projektů připravovaných pro předložení do ROP JV
43Návrh na uzavření dodatku smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky
44Statut Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
45Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
46Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a schválení odůvodnění veřejných zakázek na výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro rok 2014
47Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
48Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti se splátkou půjčky na realizaci projektu REILA 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009)
49Dodatek č. 3 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu REILA 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009)
50Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 2. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
51Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající ze smlouvy o nájmu nemovitosti u kapitoly Zdravotnictví
52Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 30. 11. 2012 u kapitoly Zdravotnictví
53Rozpočtové opatření - realizace projektu Videokonference ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina
54Návrh na schválení záměru realizace plánovaného projektu pořízení zdravotnických prostředků v rámci 13. výzvy IOP - IKTOVÁ CENTRA
55Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
56Návrh na změnu účelu půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
57Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
58Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
59Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
60Návrh na prominutí sankce z Kupní smlouvy
61Odprodej výpočetní techniky
62Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2013
63Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
64Profil Kraje Vysočina - prosinec 2012
65Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2012
66Strategie Kraje Vysočina 2020
67Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
68Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
69Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
70Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
71Stanovení důležitých termínů na rok 2013
72Návrh Směrnice, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty
73Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013
74Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2013 (VIP akce)
75Poskytnutí daru Československé obci legionářské - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
76Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Horolezeckému klubu Vysočiny.
77Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinn
78Organizační zabezpečení slavnostního udílení 10. ročníku cen MOSTY
79Podstatná změna I. v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
80Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na projekt Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu
81Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - řešení záporných výsledků hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012 za odvětví sociální péče
82Výstup z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací na základě Pravidel Rady kraje Vysočina upravující hodnocení a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných Krajem Vysočina
83Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
84Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Vyšší odbornou školu a Obchodní akademii Chotěboř
85Projekt Effective School Management - příspěvek partnerům na realizaci projektu
86Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola a Střední škola technická Žďár nad Sázavou
87Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
88Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
89Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program na rok 2012 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období
90Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
91Žádost o změnu údajů v žádosti o dofinancování evropského projektu
92Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
93Souhlas zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy - přijetí věcného daru pro Střední průmyslovou školu Jihlava a Střední školu technickou Jihlava
944 Ukončení majetkové účasti v Družstvu Agrofarm Sněžné, družstvu
95Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
96Projekt School and Firm Hand in Hand - příspěvek partnerům na realizaci projektu
97Změna v zastoupení Kraje Vysočina v Radě projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
98Projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina - dodatek ke smlouvě o půjčce - návrh na provedení rozpočtového opatření
99Projekt Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách - dodatek ke smlouvě o půjčce
100Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Roční specifikace aktivit pro rok 2013
101Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Hotelová škola Třebíč
102Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace V Lisovech
103Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Šafranice
104Hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
105Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
106Návrh Dodatku č. 6 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
107Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků
108Podklady k žádostem o poskytnutí finanční podpory na akce projektu Biodiverzita II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí
109Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků II.
110Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Zachování biodiverzity
111Mezinárodní smlouva o spolupráci na projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV
112Jmenování zástupců Kraje Vysočina do správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s.
113Prominutí pohledávky
114Uzavření smlouvy o souhlasu s realizací opatření - k. ú. Bory, k. ú. Budišov
115Koupě nemovitosti v k. ú. Starý Pelhřimov a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
116Redakční rada novin Kraj Vysočina
15upr1Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
71upr1Stanovení důležitých termínů na rok 2013
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz